List vlastníctva – výpis z katastra podľa mena, vlastníka, čísla domu

List vlastníctva je doklad potvrdzujúci právo vlastníka na vecné bývanie či určité vlastníctvo. Tento doklad je vydávaný orgánom verejnej moci, ktorý prerokuje a schváli všetky právne aspekty tejto transakcie. List vlastníctva má za účel udeliť vlastníkom oprávnenie majetok vlastniť alebo naň materiálne vplývať. Ako získať výpis z katastra nehnuteľností?


Obsah článku


List vlastníctva sa používa najmä na potvrdenie práv na nehnuteľnosti, ako aj na veci hmotného charakteru a inú majetkovú hodnotu. Popisuje práva vlastníka ako majiteľa pozemku alebo veci.

Výpis z listu vlastníctva podľa mena – cez kataster na počkanie

Výpis z listu vlastníctva je dokument s veľmi vysokou hodnotou, pretože je v ňom uvedených veľa detailov o vlastníctve. Výpis z listu vlastníctva môže byť získaný cez kataster na počkanie. Ak je požiadavka limitovaná na list vlastníctva podľa mena cez kataster, je možné hľadať každú osobu alebo subjekt, ktorému patrí daná nehnuteľnosť.


Pri žiadosti o list vlastníctva podľa vlastníka je okrem mena vlastníka potrebné vedieť aj katastrálne číslo, adresu či rodné číslo osoby.


Kataster – list vlastníctva podľa mena zobrazuje aktuálneho vlastníka, katastrálne hranice pozemkov atď. Celý zoznam nehnuteľností je zverejnený osobitne a je vždy aktualizovaný.

Získanie výpisu z listu vlastníctva podľa vlastníka prostredníctvom katastra na počkanie je jednoduché. Je možné ho získať aj online po zadaní mena a ďalších dôležitých informácií. Výpis z listu vlastníctva potom bude poskytnutý v požadovanom formáte, v závislosti od typu daného dokumentu.

Výpis z listu vlastníctva na počkanie je veľmi užitočná služba pre tých, ktorí chcú vedieť o vlastníctve svojej nehnuteľnosti ihneď. Výpis, ktorý človek získa prostredníctvom katastra nehnuteľností na počkanie, bude vždy aktuálny a pravdivý.

Ako získať výpis z listu vlastníctva online?

Predbežný výpis z listu vlastníctva je dokument, ktorý umožňuje ľuďom získať informácie o nehnuteľnostiach. Všetky tieto informácie sa dajú získať aj online prostredníctvom údajov z katastra.

Ako získať výpis z listu vlastníctva online?

  • Výpis z listu vlastníctva je dostupný na internetovej stránke www.katasterportal.sk. Tento kataster portál umožňuje dostať sa k informáciám o vlastníctve nehnuteľností. Jediné, čo je nutné urobiť, je na stránku zadať všetky potrebné údaje, ako sú adresa a informácie o vlastníctve nehnuteľnosti.
  • Za účelom získania výpisu je potrebné vyplniť formulár. Výpis z listu vlastníctva online je zadarmo, avšak tento dokument sa neakceptuje pri právnych úkonoch.
  • Keď sú údaje zadané do systému, je možné vidieť súhrn všetkých údajov. Výpis z listu vlastníctva je potom možné stiahnuť v PDF formáte. Spôsob, ako získať výpis z listu vlastníctva online, je skutočne jednoduchý.

Tento proces človeku ušetrí čas a nemusí všetko riešiť osobne. Niekoľkými kliknutiami si každý bez problémov stiahne svoj dokument. Získanie výpisu online je časovo a finančne veľmi výhodné a jednoduché.

Výpis z katastra nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností je dokument, ktorý slúži na zapísanie a správu nehnuteľností a pozemkov. Tento dokument poskytuje úplný záznam informácií o geografických oblastiach, pozemkoch a budovách, ako aj správu a označenie nehnuteľností.

Tento dokument je dôležitý, pretože umožňuje komplexný prehľad o výpise a tiež pomáha v riešení súdnych sporov, plánovaní oblastí, architektonických projektov a podobne. Pomáha aj pri zodpovedaní otázky: „Kto sú moji susedia?“

Výpis z katastra nehnuteľností poskytuje špecifikované informácie o nehnuteľnostiach, vrátane kombinácie parciel a adries, popisu parciel a informácií o zastavaní. Zdokumentovanie parciel by malo umožniť ľuďom ľahko identifikovať jedinečný podiel a adresu každého parcelného pozemku.


Informácie zahŕňajú vlastníka pozemku podľa mena, adresu vlastníka, informácie o pozemkoch a obsahu a tiež informácie o súdnych sporoch, ktoré sa týkajú nehnuteľností.


Výpis z katastra nehnuteľností môže byť získaný od správy katastra. Je dôležitý pre správu nehnuteľností a zapísaných pozemkov. Tento dokument poskytuje podrobný prehľad o postavení nehnuteľností vrátane informácií o vlastníctve, výhrad práv, čiastkových pozemkov a iných informácií.

Ak človek potrebuje informácie o nehnuteľnostiach a pozemkoch, mal by požiadať o výpis z katastra.

List vlastníctva na byt

List vlastníctva na byt je jedna z najdôležitejších vecí, na ktoré by si majitelia bytov mali dávať pozor. Je to veľmi dôležité dokumentačné potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že byt je vlastnený danou osobou. Neexistuje žiadna štandardná forma pre list vlastníctva pre byt, pretože úpravy súvisiace s vlastníctvom a správou bytov sa líšia podľa lokality.


V drvivej väčšine prípadov by list vlastníctva na byt mal obsahovať niekoľko kľúčových informácií. Prvou je meno a adresa vlastníka bytu. Ďalej by list mal obsahovať identifikačné číslo bytu, veľkosť bytu a umiestnenie v rámci apartmánov. Tento typ dokumentu by mal tiež obsahovať detailné informácie o vlastníkovi, vrátane jeho mena, adresy a dátumu narodenia.


Ak je byt pridelený do prenájmu, existuje potenciál, že list vlastníctva bude musieť zahŕňať ďalšie informácie, ako napríklad podrobnosti o zmluve a podmienkach prenájmu, časovej platnosti prenájmu, dátumy narodenia a mená osôb, ktoré byt obývajú.

Vlastníctvo bytu je nedeliteľný trvalý majetok, takže list vlastníctva by zo zákona mal tiež obsahovať dátum, kedy bol byt pridelený danému vlastníkovi. Po vybavení listu vlastníctva sa odporúča vykonať kolaudáciu, aby sa potvrdila bezpečnosť bytu.

Vďaka uskutočneniu všetkých týchto krokov je list vlastníctva veľmi dôležité dokumentačné potvrdenie vlastníctva, ktoré okrem iného slúži ako právna záruka pre všetky strany, počnúc vlastníkom bytu. Jeho spravodlivé vykonávanie je kľúčové pre bezproblémový prenos vlastníctva bytu od vlastníka k vlastníkovi.

List vlastníctva podľa čísla domu

List vlastníctva podľa súpisného čísla je dokument, ktorý opisuje vlastníctvo nehnuteľnosti na základe súpisného čísla. Je to číslo, ktoré identifikuje nehnuteľnosť v registri súpisných čísel, a je užívané pri zaznamenávaní udalostí v nehnuteľnosti v katastri. Napríklad pri napájacej oblasti.

List vlastníctva sa tiež používa na vymedzenie hraníc pri vyhradení pozemku na pozemkovej mape. Iba všeobecne zverejnená súpisná mapa nehnuteľností vydaná katastrálnym úradom, ktorá je dostupná pre širokú verejnosť, bude umožňovať vyhľadanie čísla súpisnej jednotky.

Číslo súpisnej jednotky poskytuje spotrebiteľovi informácie o vlastníctve a fyzickom umiestnení nehnuteľnosti. Všetky pozemky, ktoré sú evidované v registri sú popísané súpisnou jednotkou. V každom liste vlastníctva sa nachádza číslo súpisnej jednotky, ako aj informácie o vlastníkovi nehnuteľnosti.

Súpisné číslo je jedinečné číslo, ktoré identifikuje jednotku nehnuteľnosti, vrátane plochy a typu nehnuteľnosti.

Je dôležité poznamenať, že list vlastníctva je oficiálny dokument, ktorý človek vlastniť, ak chce mať právne alebo finančné záväzky, ktoré súvisia s pozemkom alebo budovou. Je to dokument, ktorý znamená, že ide o vlastníka nehnuteľnosti, ktorý podpísal pred notárom presné dohovory a jeho vlastníctvo je zaznamenané.

Takýto list vlastníctva poskytuje potenciálnym kupujúcim istotu, že nehnuteľnosť je právne alebo finančne úplná, a to je dôležité vzhľadom na dlhodobú dôveru v právny systém a v systém realitného trhu. Vyhľadávanie listu vlastníctva podľa čísla domu je dôležitou súčasťou pre kompletný právny a finančný prehľad o nehnuteľnosti.

Kataster – list vlastníctva

Ak má človek záujem získať list vlastníctva osobne, je potrebné sa najskôr obrátiť na príslušný katastrálny úrad. V závislosti od toho, kde sa nachádza nehnuteľnosť, bude mať katastrálny úrad náležité postupy pre vybavenie.

Keď bude mať žiadateľ všetky potrebné údaje a dokumenty pripravené, môže ľahko získať list vlastníctva. Obzvlášť pri kúpe nehnuteľnosti je nevyhnutné disponovať listom vlastníctva, pretože je potrebné predložiť ho pre rozsiahlu registráciu alebo ak to žiada právne obmedzenie.


Ak chce človek získať list vlastníctva osobne, je potrebné navštíviť katastrálny úrad. Mal by mať pripravené určité dokumenty a údaje o nehnuteľnosti, prípadne vlastníkovi danej nehnuteľnosti.


Podľa súčasne platnej legislatívy je energetický certifikát povinný pri predaji budovy a bytu, pri dokončení novej budovy aj pri významnej obnove už existujúcej budovy.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang