List vlastníctva – výpis z katastra podľa mena, vlastníka, čísla domu

List vlastníctva je doklad potvrdzujúci právo vlastníka na vecné bývanie či určité vlastníctvo. Tento doklad je vydávaný orgánom verejnej moci, ktorý prerokuje a schváli všetky právne aspekty tejto transakcie. List vlastníctva má za účel udeliť vlastníkom oprávnenie majetok vlastniť alebo naň materiálne vplývať. Ako získať výpis z katastra nehnuteľností?


Obsah článku


List vlastníctva sa používa najmä na potvrdenie práv na nehnuteľnosti, ako aj na veci hmotného charakteru a inú majetkovú hodnotu. Popisuje práva vlastníka ako majiteľa pozemku alebo veci.

Čo je to list vlastníctva?

List vlastníctva predstavuje právny dokument, ktorý potvrdzuje vlastnícke práva k nehnuteľnosti. List vlastníctva obsahuje kľúčové informácie o nehnuteľnosti, ako sú meno vlastníkačíslo parcelyadresarozloha a typ nehnuteľnosti.

Právny rámec pre list vlastníctva zabezpečuje katastrálny zákon a súvisiace právne predpisy. Každý vlastník nehnuteľnosti musí mať list vlastníctva, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností. Tento dokument poskytuje právnu istotu a ochranu vlastníckych práv.

List vlastníctva je dôležitý z viacerých dôvodov. Umožňuje vlastníkom preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti. Potrebuje sa pri prevode nehnuteľnosti a zabezpečuje prístup k úverom. Banky a finančné inštitúcie vyžadujú list vlastníctva ako záruku pri poskytovaní hypoték.

Význam listu vlastníctva spočíva aj v tom, že umožňuje štátu a obciam efektívne spravovať a plánovať rozvoj územia. Vďaka evidencii vlastníckych práv v katastri nehnuteľností dochádza k transparentnosti a znižuje sa riziko majetkových sporov.

Základným právnym predpisom upravujúcim list vlastníctva je zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Tento zákon presne definuje proces evidencie, zmeny a aktualizácie údajov v liste vlastníctva.

Dodržiavanie legislatívy a správne vedenie listu vlastníctva zaručuje, že všetky právne úkony týkajúce sa nehnuteľností prebehnú bez komplikácií. List vlastníctva je teda základným dokumentom pri správe, kúpe, predaji a dedení nehnuteľností.

Ako získať výpis z listu vlastníctva online?

Získanie výpisu z listu vlastníctva online na Slovensku je jednoduché a efektívne.

Dôveryhodné zdroje a portály:

 • www.katasterportal.sk
 • www.geoportal.sk
 • www.zbgis.skgeodesy.sk
 • www.slovensko.sk

Získanie výpisu z listu vlastníctva online šetrí čas a námahu, pretože nevyžaduje fyzickú návštevu katastrálneho úradu. Online prístup poskytuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie, čo znižuje čakacie doby. Možnosť vyhľadávať a stiahnuť výpis kedykoľvek a kdekoľvek zvyšuje pohodlie a flexibilitu. Digitálny výpis je rovnako platný ako papierový dokument, čo zjednodušuje administratívne procesy.

Online systém môže občas zaznamenať technické problémy alebo výpadky, čo obmedzuje prístup. Niektorí používatelia môžu mať problémy s prihlásením sa do systému alebo s navigáciou na portáli. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov zostáva dôležitou otázkou, najmä pri spracovávaní citlivých informácií online. V prípade neaktuálnych alebo nesprávnych údajov v katastri nehnuteľností je potrebné kontaktovať katastrálny úrad pre opravu, čo môže spôsobiť ďalšie oneskorenia.

Používanie výpisu z listu vlastníctva online poskytuje mnoho výhod, najmä v oblasti časovej efektívnosti a pohodlia. Riešenie bežných problémov a dodržiavanie bezpečnostných postupov zabezpečí hladký priebeh získavania potrebných dokumentov.

Výpis z listu vlastníctva podľa mena – katasterportal

Vyhľadávanie listu vlastníctva podľa mena a listu vlastníctva podľa parcely na Slovensku sa realizuje pomocou portál katasterportal.sk. Tento portál poskytuje verejnosti prístup k údajom z katastra nehnuteľností. Proces vyhľadávania zahŕňa niekoľko krokov, ktoré umožňujú získať potrebné informácie o vlastníkoch nehnuteľností.

Používanie portálu katasterportal.sk:

 1. Otvorenie webovej stránky www.katasterportal.sk.
 2. Prihlásenie sa do systému (ak je potrebné).
 3. Kliknutie na vyhľadávacie pole na hlavnej stránke.
 4. Výber možnosti „list vlastníctva podľa mena„.
 5. Zadanie mena vlastníka do vyhľadávacieho poľa.
 6. Potvrdenie vyhľadávania kliknutím na tlačidlo „Hľadať“.
 7. Zobrazenie výsledkov a výber správneho záznamu.
 8. Stiahnutie alebo tlač výpisu z listu vlastníctva.

Pri vyhľadávaní sa môže vyskytnúť nesprávne zadané meno vlastníka. V tomto prípade sa odporúča overiť správnosť mena a opätovne ho zadať. Niektoré mená môžu byť veľmi časté, čo spôsobuje veľký počet výsledkov. Pomôže upresnenie ďalších údajov, ako sú adresa alebo číslo parcely.

Problémom môže byť aj neaktualizovaný záznam v katastri nehnuteľností. Ak sa údaje zdajú nepresné, odporúča sa kontaktovať katastrálny úrad a overiť aktuálnosť informácií. Výpadky portálu katasterportal.sk môžu občas obmedziť prístup. Riešením je skúsiť vyhľadávanie neskôr alebo použiť alternatívne metódy, ako osobnú návštevu katastrálneho úradu.

Používanie portálu katasterportal.sk vlastníci umožňuje efektívne získanie informácií o vlastníkoch nehnuteľností. Dodržiavanie správnych postupov a riešenie bežných problémov zabezpečí hladký priebeh vyhľadávania.

Vyhľadávanie listu vlastníctva podľa parcely na portáli katasterportal.sk poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k údajom o nehnuteľnostiach. Katasterportal.sk vlastníci tak získajú potrebné informácie bez zbytočných komplikácií a s vysokou presnosťou. Dodržiavanie vyššie uvedených krokov a riešenie bežných problémov zabezpečí efektívne a spoľahlivé vyhľadávanie.

Výpis z katastra nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností je dokument, ktorý slúži na zapísanie a správu nehnuteľností a pozemkov. Tento dokument poskytuje úplný záznam informácií o geografických oblastiach, pozemkoch a budovách, ako aj správu a označenie nehnuteľností.

Tento dokument je dôležitý, pretože umožňuje komplexný prehľad o výpise a tiež pomáha v riešení súdnych sporov, plánovaní oblastí, architektonických projektov a podobne. Pomáha aj pri zodpovedaní otázky: „Kto sú moji susedia?“

Výpis z katastra nehnuteľností poskytuje špecifikované informácie o nehnuteľnostiach, vrátane kombinácie parciel a adries, popisu parciel a informácií o zastavaní. Zdokumentovanie parciel by malo umožniť ľuďom ľahko identifikovať jedinečný podiel a adresu každého parcelného pozemku.


Informácie zahŕňajú vlastníka pozemku podľa mena, adresu vlastníka, informácie o pozemkoch a obsahu a tiež informácie o súdnych sporoch, ktoré sa týkajú nehnuteľností.


Výpis z katastra nehnuteľností môže byť získaný od správy katastra. Je dôležitý pre správu nehnuteľností a zapísaných pozemkov. Tento dokument poskytuje podrobný prehľad o postavení nehnuteľností vrátane informácií o vlastníctve, výhrad práv, čiastkových pozemkov a iných informácií.

Ak človek potrebuje informácie o nehnuteľnostiach a pozemkoch, mal by požiadať o výpis z katastra.

List vlastníctva na byt

List vlastníctva na byt je jedna z najdôležitejších vecí, na ktoré by si majitelia bytov mali dávať pozor. Je to veľmi dôležité dokumentačné potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že byt je vlastnený danou osobou. Neexistuje žiadna štandardná forma pre list vlastníctva pre byt, pretože úpravy súvisiace s vlastníctvom a správou bytov sa líšia podľa lokality.


V drvivej väčšine prípadov by list vlastníctva na byt mal obsahovať niekoľko kľúčových informácií. Prvou je meno a adresa vlastníka bytu. Ďalej by list mal obsahovať identifikačné číslo bytu, veľkosť bytu a umiestnenie v rámci apartmánov. Tento typ dokumentu by mal tiež obsahovať detailné informácie o vlastníkovi, vrátane jeho mena, adresy a dátumu narodenia.


Ak je byt pridelený do prenájmu, existuje potenciál, že list vlastníctva bude musieť zahŕňať ďalšie informácie, ako napríklad podrobnosti o zmluve a podmienkach prenájmu, časovej platnosti prenájmu, dátumy narodenia a mená osôb, ktoré byt obývajú.

Vlastníctvo bytu je nedeliteľný trvalý majetok, takže list vlastníctva by zo zákona mal tiež obsahovať dátum, kedy bol byt pridelený danému vlastníkovi. Po vybavení listu vlastníctva sa odporúča vykonať kolaudáciu, aby sa potvrdila bezpečnosť bytu.

Vďaka uskutočneniu všetkých týchto krokov je list vlastníctva veľmi dôležité dokumentačné potvrdenie vlastníctva, ktoré okrem iného slúži ako právna záruka pre všetky strany, počnúc vlastníkom bytu. Jeho spravodlivé vykonávanie je kľúčové pre bezproblémový prenos vlastníctva bytu od vlastníka k vlastníkovi.

List vlastníctva podľa čísla domu

List vlastníctva podľa súpisného čísla je dokument, ktorý opisuje vlastníctvo nehnuteľnosti na základe súpisného čísla. Je to číslo, ktoré identifikuje nehnuteľnosť v registri súpisných čísel, a je užívané pri zaznamenávaní udalostí v nehnuteľnosti v katastri. Napríklad pri napájacej oblasti.

List vlastníctva sa tiež používa na vymedzenie hraníc pri vyhradení pozemku na pozemkovej mape. Iba všeobecne zverejnená súpisná mapa nehnuteľností vydaná katastrálnym úradom, ktorá je dostupná pre širokú verejnosť, bude umožňovať vyhľadanie čísla súpisnej jednotky.

Číslo súpisnej jednotky poskytuje spotrebiteľovi informácie o vlastníctve a fyzickom umiestnení nehnuteľnosti. Všetky pozemky, ktoré sú evidované v registri sú popísané súpisnou jednotkou. V každom liste vlastníctva sa nachádza číslo súpisnej jednotky, ako aj informácie o vlastníkovi nehnuteľnosti.

Súpisné číslo je jedinečné číslo, ktoré identifikuje jednotku nehnuteľnosti, vrátane plochy a typu nehnuteľnosti.

Je dôležité poznamenať, že list vlastníctva je oficiálny dokument, ktorý človek vlastniť, ak chce mať právne alebo finančné záväzky, ktoré súvisia s pozemkom alebo budovou. Je to dokument, ktorý znamená, že ide o vlastníka nehnuteľnosti, ktorý podpísal pred notárom presné dohovory a jeho vlastníctvo je zaznamenané.

Takýto list vlastníctva poskytuje potenciálnym kupujúcim istotu, že nehnuteľnosť je právne alebo finančne úplná, a to je dôležité vzhľadom na dlhodobú dôveru v právny systém a v systém realitného trhu. Vyhľadávanie listu vlastníctva podľa čísla domu je dôležitou súčasťou pre kompletný právny a finančný prehľad o nehnuteľnosti.

Kataster – list vlastníctva

Ak má človek záujem získať list vlastníctva osobne, je potrebné sa najskôr obrátiť na príslušný katastrálny úrad. V závislosti od toho, kde sa nachádza nehnuteľnosť, bude mať katastrálny úrad náležité postupy pre vybavenie.

Keď bude mať žiadateľ všetky potrebné údaje a dokumenty pripravené, môže ľahko získať list vlastníctva. Obzvlášť pri kúpe nehnuteľnosti je nevyhnutné disponovať listom vlastníctva, pretože je potrebné predložiť ho pre rozsiahlu registráciu alebo ak to žiada právne obmedzenie.


Ak chce človek získať list vlastníctva osobne, je potrebné navštíviť katastrálny úrad. Mal by mať pripravené určité dokumenty a údaje o nehnuteľnosti, prípadne vlastníkovi danej nehnuteľnosti.


Podľa súčasne platnej legislatívy je energetický certifikát povinný pri predaji budovy a bytu, pri dokončení novej budovy aj pri významnej obnove už existujúcej budovy.

Vyhľadávanie podľa listu vlastníctva

Vyhľadávanie podľa listu vlastníctva na Slovensku zahŕňa použitie rôznych metód a nástrojov. Tieto nástroje umožňujú získať podrobné informácie o nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch.

Najlepšie postupy a stratégie na vyhľadávanie podľa listu vlastníctva:

 1. Používanie presných údajov: Pri vyhľadávaní sa odporúča používať presné a aktuálne údaje. Zadanie správneho čísla listu vlastníctva, parcelného čísla alebo mena vlastníka výrazne zvýši úspešnosť vyhľadávania.
 2. Kombinovanie rôznych kritérií: Kombinovanie viacerých kritérií, ako sú meno vlastníka a číslo parcely, zúži výsledky a urýchli proces vyhľadávania.
 3. Pravidelné aktualizácie údajov: Pravidelné kontrolovanie a aktualizácia údajov v katastri nehnuteľností zabezpečí, že vyhľadávané informácie budú vždy presné a aktuálne.

Tipy na efektívne vyhľadávanie:

 1. Používanie oficiálnych portálov: Portály ako www.katasterportal.skwww.geoportal.sk, a www.zbgis.skgeodesy.sk poskytujú overené a aktuálne informácie, čo znižuje riziko nesprávnych údajov.
 2. Kontrola viacerých zdrojov: Overenie informácií z viacerých zdrojov zvýši presnosť získaných údajov.
 3. Prístup cez e-Government: Využitie služieb e-Government na portáli slovensko.sk umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k výpisom z katastra nehnuteľností online.

Používanie týchto metód, postupov a tipov zabezpečí efektívne a presné vyhľadávanie podľa listu vlastníctva. Zameranie sa na presnosť údajov a využitie dôveryhodných zdrojov zlepší celkový proces a zabezpečí spoľahlivé výsledky.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang