Energetický certifikát a jeho význam pri kupovaní nehnuteľností. Kto ho vydáva?

Energetický certifikát na dom, nazývaný aj energetický štítok, je dnes dôležitým dokumentom pri kúpe a predaji nehnuteľností. Poskytuje informácie o energetickej efektívnosti budovy a pomáha vlastníkom a kupujúcim rozhodovať sa na základe faktov a údajov o tom, akým spôsobom budova využíva energiu.

Aký je význam energetických certifikátov na domy a čo treba vedieť o ich cene, vydávaní a celkovom význame pre energetickú certifikáciu budov?


Obsah článku


Energetický certifikát na dom – čo to vlastne je?

Energetický certifikát domu je oficiálny dokument, ktorý poskytuje informácie o energetickom výkone konkrétnej budovy, obvykle v súvislosti s jej spotrebou energie a emisiami skleníkových plynov.

Tento certifikát slúži na hodnotenie energetickej efektívnosti budovy a umožňuje budúcim vlastníkom, nájomníkom a investičným subjektom lepšie pochopiť, ako daná budova využíva energiu a aký vplyv má na životné prostredie. Často je súčasťou kúpy lacných montovaných domov.

Energetická certifikácia budov je proces, pri ktorom sa budovy zaraďujú do rôznych energetických tried, označovaných písmenami od A po G. Každá z týchto tried predstavuje určitý stupeň energetického výkonu budovy a je vyjadrená číselným rozsahom, ktorý je zostavený z viacerých ukazovateľov týkajúcich sa spotreby energie a energetického výkonu budovy.

Energetický výkon budovy sa meria pomocou rôznych kritérií a ukazovateľov, ktoré sú vyjadrené v číselných hodnotách.

Tieto ukazovatele zahŕňajú množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody a ďalšie energetické procesy v budove. Tieto číselné hodnoty sa následne používajú na určenie energetickej triedy budovy.

Energetické triedy od A po G predstavujú rôzne úrovne energetické efektívnosti budov. Budovy v triede A sú považované za veľmi efektívne a majú nízku spotrebu energie, zatiaľ čo budovy v triede G sú menej efektívne a majú vysokú spotrebu energie.

Pri určovaní energetických tried sa berie do úvahy aj primárna energia, ktorá zahrňuje energiu z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, a ktorá neprešla žiadnym procesom konverzie alebo transformácie. Tento aspekt pomáha zohľadniť vplyv rôznych foriem energie na celkovú energetickú efektívnosť budovy.

Celkovo je energetická certifikácia budov dôležitým nástrojom na hodnotenie a porovnávanie energetického výkonu budov, čo zase pomáha pri rozhodovaní sa o zlepšeniach energetickej efektívnosti a znižovaní spotreby energie v stavebníctve.

Obsah energetického certifikátu

Obsah energetického certifikátu na dom môže byť štandardizovaný a regulovaný vládnymi alebo miestnymi orgánmi, aby bol zrozumiteľný a porovnateľný. Tento dokument môže zahŕňať informácie o rôznych aspektoch budovy, vrátane:

 • spotreba energie: Certifikát uvádza, koľko energie budova spotrebuje na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody a iné energetické účely. Tieto údaje sa zvyčajne vyjadrujú v kilowatthodinách na štvorcový meter za rok (kWh/m²/rok).
 • energetická trieda: Budova je zaradená do určitej energetickej triedy na základe svojej spotreby energie. Trieda A je obvykle priradená veľmi efektívnym budovám s nízkou spotrebou, zatiaľ čo trieda G značí menej efektívne budovy s vysokou spotrebou energie.
 • emisie CO2: Certifikát obsahuje údaje o emisiách skleníkových plynov, ktoré sú spojené s prevádzkou budovy. Tieto emisie sa vyjadrujú v kilogramoch CO2 na štvorcový meter za rok.
 • údaje o izolácii: Informácie o kvalite izolácie a tepelnom komforte budovy sú často súčasťou certifikátu.
 • iné energetické aspekty: Certifikát môže obsahovať ďalšie informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, prítomnosti solárnych panelov alebo veterných turbín, či efektívnosti svetelných a iných systémov v budove.

Energetický certifikát na dom sa stáva čoraz dôležitejším pri predaji rodinného domu alebo prenájme nehnuteľností, pretože pomáha kupujúcim a nájomníkom porovnávať budovy z hľadiska energetického výkonu.

Pomáha aj majiteľom budov identifikovať oblasti, kde môžu zlepšiť energetickú efektívnosť a znižovať náklady na energie, čím prispievajú k ochrane životného prostredia a k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Celkovo je energetická certifikácia budov dôležitým nástrojom na hodnotenie a porovnávanie energetického výkonu budov.

Energetický certifikát budovy upravuje zákon

Samotný energetický certifikát budovy má jedinečný charakter a je neoddiskutovateľne spojený s konkrétnou stavbou. Je to akoby „občiansky preukaz“ samotnej budovy, ktorý nie je určený pre osobu, ale pre samotnú nehnuteľnosť.

V súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. sa energetický certifikát domu vytvára v dvoch originálnych exemplároch – jeden patrí stavbe, teda jej investorovi, a druhý sa uchováva v archíve zhotoviteľa. Je potrebné zdôrazniť, že tento certifikát nie je prenosný a nepatrí nikomu inému, iba budove samej.

Stavebný úrad má právo na prehliadku certifikátu a jeho skopírovanie, ak je to potrebné, avšak z princípu to nie je nutné, pretože úrad má prístup k systému, kde sú tieto informácie zaznamenané rovnako, ako aj sami vlastníci.

Môže sa vyhotoviť aj kópia certifikátu s originálnymi pečiatkami, avšak na každej strane musí byť jasne viditeľný nápis „DUPLIKÁT.“ V prípade predaja budovy sa energetický certifikát budovy samozrejme prenáša spolu s budovou na nového majiteľa.

Energetický certifikát na dom cena – koľko to stojí?

Cena energetického certifikátu na dom môže byť rôzna v závislosti od viacerých faktorov. Na trhu existujú certifikačné spoločnosti a odborníci, ktorí vykonávajú túto certifikáciu, a poplatky sa môžu líšiť od regiónu k regiónu. V niektorých prípadoch môže cena zahŕňať aj náklady na samotnú energetickú revíziu budovy.

Cena energetického certifikátu je však malým investičným nákladom v porovnaní s tým, čo je možné ušetriť na energiách, keď budete mať informácie o tom, ako zvýšiť energetickú efektívnosť svojej budovy. Okrem toho môže mať energetický certifikát pozitívny vplyv na hodnotu nehnuteľnosti a pomôcť pri jej rýchlom predaji.

Cena energetického certifikátu pre rodinný dom sa pohybuje v sumách okolo 150 – 250 €, v prípade bytov sú ceny približne do 100 €.

Kto vydáva energetický certifikát?

Energetické certifikáty na domy vydávajú odborníci a inštitúcie, ktoré sú autorizované vládnymi úradmi alebo miestnymi samosprávami. V mnohých krajinách existujú špecializované agentúry alebo certifikačné spoločnosti, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie energetických auditov a vydávanie certifikátov.

Na Slovensku existuje viacero spoločností, ktoré vydávajú energetické certifikáty po celej krajine.

Energetické certifikáty na domy vydávajú odborníci a inštitúcie, ktoré sú autorizované vládnymi úradmi alebo miestnymi samosprávami.

Energetická certifikácia budov – prečo je dôležitá?

Energetická certifikácia budov má významný vplyv na viaceré aspekty spoločnosti a životného prostredia. Prečo je teda táto certifikácia tak dôležitá?

 • zníženie spotreby energie: Energetická certifikácia budov motivuje majiteľov a investičné subjekty k zlepšeniu energetického výkonu svojich nehnuteľností. S informáciami z certifikátov majú jasnejší obraz o tom, ktoré budovy sú energeticky efektívne a ktoré nie. To vedie k znižovaniu spotreby energie, čím sa šetrí prirodzené zdroje a znižujú náklady na energie.
 • ochrana životného prostredia: Energetická certifikácia podporuje snahy o zníženie emisií skleníkových plynov a iných škodlivých látok. Budovy s nízkou energetickou spotrebou produkujú menej CO2 a iných znečisťujúcich látok, čím prispievajú k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám.
 • zníženie nákladov na energie: Pre majiteľov budov je energetická certifikácia prínosná aj z finančného hľadiska. Zlepšením energetického výkonu svojich nehnuteľností môžu znížiť náklady na energie. To môže mať významný vplyv na rozpočet domácností, firmy a iné organizácie.
 • zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: Budovy s vysokou energetickou efektívnosťou majú často vyššiu hodnotu na trhu nehnuteľností. Energetický certifikát poskytuje potenciálnym kupujúcim jasné informácie o energetickom výkone budovy, čo môže zvýšiť záujem o jej kúpu na hypotéku a zlepšiť jej trhovú hodnotu.
 • legislatívne požiadavky: Mnohé krajiny ukladajú právne predpisy, ktoré vyžadujú energetickú certifikáciu budov. Nedodržiavanie týchto predpisov môže mať právne dôsledky. Preto je dôležité byť v súlade s týmito požiadavkami a zabezpečiť, že budovy sú certifikované.
 • podpora trvalo udržateľného stavebníctva: Energetická certifikácia je súčasťou väčšej snahy o trvalo udržateľné stavebníctvo. Podporuje inovácie v oblasti energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa prispieva k udržateľnému rozvoju.

Celkovo je energetická certifikácia budov dôležitá pre znižovanie spotreby energie, ochranu životného prostredia, zlepšenie hospodárenia s energiami a zvýšenie hodnoty nehnuteľností. Je to nástroj, ktorý pomáha spoločnosti dosiahnuť energetické ciele a zlepšiť kvalitu budov a prostredia, v ktorom žijeme.

Záver

Energetický certifikát na dom je dôležitým nástrojom pre vlastníkov nehnuteľností, kupujúcich a pre celú spoločnosť. Poskytuje informácie o energetickom výkone budovy a pomáha bojovať proti klimatickým zmenám. Získanie energetického certifikátu na váš dom môže byť investíciou, ktorá sa vám mnohonásobne vráti v podobe úspory energií a zvýšenej hodnoty vašej nehnuteľnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang