Logistika – definícia, druhy a význam

Logistika je dôležitou súčasťou obchodných činností. Zahŕňa plánovanie, realizáciu a kontrolu efektívneho pohybu tovaru, služieb a osôb. Čo znamená pojem logistika? Aké sú druhy logistiky? A aký má logistika význam pre podnik a zákazníka?


Obsah článku


Logistika je nevyhnutnou súčasťou obchodných činností a má veľký význam v súčasnom svete podnikania. Zahŕňa množstvo činností s cieľom zabezpečiť včasné a nákladovo efektívne dodanie tovaru a služieb zákazníkom.

Logistika – definícia

Logistika je dôležitou súčasťou činnosti každej organizácie. Je to komplexný proces, ktorý zahŕňa riadenie zdrojov, koordináciu činností a tok informácií a tovaru. Logistika je hlavnou zložkou procesu riadenia dodávateľského reťazca a zodpovedá za riadenie pohybu, skladovania a dodávok tovaru a služieb z miesta pôvodu do miesta spotreby.

História logistiky siaha do čias Rímskej ríše, keď armáda vyvinula systémy na efektívnu prepravu tovaru a zásob z jedného miesta na druhé. Tieto systémy boli nevyhnutné na udržanie úspechu Rímskej ríše aj ďalších štátnych útvarov a organizácii po nej.

Pojem „logistika“ sa prvýkrát použil v 19. storočí na označenie vedy o riadení vojenského dodávateľského reťazca. Neskôr sa tento pojem ujal vo svete obchodu a v súčasnosti sa používa na označenie riadenia akéhokoľvek typu dodávateľského reťazca.


Logistika je zložitý proces, ktorý si vyžaduje koordináciu mnohých činností. Zahŕňa riadenie zásob, skladovanie, prepravu, plnenie objednávok, služby zákazníkom a ďalšie. Spadá pod ňu tiež integrácia technológií vrátane informačných systémov a automatizovaných procesov s cieľom zabezpečiť efektívny pohyb tovaru a služieb.


Logistika je rozhodujúcou zložkou činnosti každej organizácie. Je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby boli správne výrobky a služby dodané zákazníkom včas a nákladovo efektívnym spôsobom. Bez efektívnej logistiky by organizácie neboli schopné plniť požiadavky zákazníkov ani si udržať konkurencieschopnosť na trhu.

Druhy logistiky

Logistika sa využíva vo verejnom aj súkromnom sektore a je nevyhnutná pre úspech každého podniku. Existuje niekoľko typov logistiky a každý zahŕňa iné činnosti. Tieto druhy a ich delenie závisí od výrobného procesu tovaru a služieb.

Prvým bodom vo výrobnom procese je logistika obstarávania:

 • zahŕňa plánovanie, prognózovanie a organizovanie materiálov, komponentov a služieb potrebných na dokončenie projektu
 • patrí tu aj vyjednávanie zmlúv, riadenie dodávateľov a zabezpečenie včasného dodania tovaru a služieb
 • tiež tu patrí prieskum dodávateľov, hodnotenie ich kvality a ceny, a výber najlepšieho dodávateľa pre projekt

Cieľom logistiky obstarávania je zabezpečiť, aby sa obstaralo správne množstvo tovaru a služieb v správnom čase, za správnu cenu a v súlade so zásadami a postupmi organizácie. Ďalším typom je skladová logistika:

 • cieľom skladovej logistiky je riadenie príjmu, skladovania a expedície tovaru
 • zahŕňa plánovanie a organizovanie skladových operácií s cieľom zabezpečiť, aby bol tovar prijatý, uskladnený a vydaný včas a hospodárne
 • patrí tu aj sledovanie tovaru a materiálov, zabezpečenie kontroly kvality a riadenie úrovne zásob

Skladová logistika zabezpečuje, aby sa tovar a služby skladovali, spracovávali a expedovali efektívne a hospodárne. Pri skladovaní vecí a tovaru sa nesmie zabudnúť na zmluvu o skladovaní. Nasleduje výrobná logistika:

 • je to proces plánovania, organizovania a kontroly toku materiálov, komponentov a služieb potrebných pre výrobný proces
 • zahŕňa plánovanie výrobných procesov, koordináciu zdrojov a riadenie kontroly kvality
 • patrí tu aj sledovanie a analýza výrobných údajov s cieľom zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady

Cieľom výrobnej logistiky je zabezpečiť, aby bol správny tovar, komponenty a služby k dispozícii v správnom čase, v správnom množstve a za správnu cenu, čo uľahčí výrobný proces. Potom k logistike patrí distribučná logistika:

 • proces riadenia pohybu tovaru a služieb z miesta výroby do miesta spotreby
 • zahŕňa plánovanie, organizovanie a kontrolu prepravy, skladovania a dodávok tovaru a služieb
 • súčasťou je aj sledovanie a analýza distribučných údajov s cieľom zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady

Cieľom distribučnej logistiky je zabezpečiť včasné a nákladovo efektívne dodanie tovaru a služieb. Posledným typom je reverzná logistika:

 • je to proces riadenia vrátenia, obnovy a likvidácie tovaru
 • patrí tu plánovanie, organizovanie a kontrola vrátenia, záručných opráv a likvidácie tovaru
 • zahŕňa aj sledovanie a analýzu údajov reverznej logistiky s cieľom zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady

Cieľom reverznej logistiky je zabezpečiť, aby sa tovar a služby vracali, opravovali a likvidovali efektívnym a nákladovo účinným spôsobom.

Logistika a činnosti, ktoré zahŕňa

Logistika je neoddeliteľnou súčasťou dodávateľského reťazca a vo všeobecnosti zahŕňa širokú škálu činností, ako je obstarávanie, riadenie zásob, skladovanie, doprava, služby zákazníkom a ďalšie.

Obstarávanie je proces výberu a nákupu tovaru a služieb od dodávateľov. Zahŕňa prieskum a výber správnych dodávateľov, vyjednávanie o cenách a podmienkach a zabezpečenie toho, aby nakupované výrobky a služby spĺňali normy kvality.

Riadenie zásob je proces riadenia zásob vrátane sledovania tovaru, predpovedania dopytu a plánovania objednávok. Skladovanie je proces bezpečného a nákladovo efektívneho skladovania tovaru vrátane výberu správneho miesta, vytvorenia systému skladovania a udržiavania bezpečného a chráneného prostredia.

Preprava je presun tovaru z jedného miesta na druhé. Zahŕňa výber správneho spôsobu dopravy, zabezpečenie vyzdvihnutia a doručenia. Zabezpečuje to, aby bol tovar doručený včas a v dobrom stave. Logistika zahŕňa aj riadenie distribúcie tovaru a služieb. Patrí sem plánovanie trás, riadenie úrovne zásob a nastavenie procesov dodávok.

Zákaznícky servis zabezpečuje včasné a profesionálne reagovanie na otázky, sťažnosti a iné požiadavky zákazníkov. Patrí sem poskytovanie informácií o produktoch a službách, riešenie problémov zákazníkov.

Okrem toho musia odborníci na logistiku neustále sledovať trendy v odvetví, predpisy a technológie, aby zabezpečili, že všetky procesy sú efektívne a v súlade so zákonom. Logistika je zložitá a neustále sa vyvíjajúca oblasť a vyžaduje si pochopenie rôznych činností a procesov.

Logistika zahŕňa mnoho činností, ako napr. obstarávanie, riadenie zásob, skladovanie a dopravu.

Logistika v doprave

Logistika v doprave má významnú úlohu, pretože pomáha spoločnostiam bezpečne a včas prepravovať tovar z jedného miesta na druhé. Logistika tiež pomáha spoločnostiam znižovať náklady na dopravu optimalizáciou trás a konsolidáciou zásielok.

Zefektívnením prepravného procesu môžu spoločnosti ušetriť peniaze za palivo, pracovnú silu a iné zdroje. Okrem toho zavedenie efektívneho logistického systému môže spoločnostiam pomôcť zvýšiť spokojnosť zákazníkov tým, že zabezpečí, aby bol tovar doručený včas.

Aby spoločnosti maximalizovali efektívnosť svojich logistických operácií, musia zabezpečiť prístup k správnym nástrojom a zdrojom. To zahŕňa aj správne technológie na správu zásob a sledovanie zásielok. Spoločnosti musia mať k dispozícii aj správnych ľudí, ktorí budú koordinovať pohyb tovaru a služieb.

Logistika – význam pre podnik

Logistika je základnou činnosťou pri úspešnom podnikaní a zabezpečuje rozvoj podnikania.


Spoločnosti, ktoré úspešne riadia svoje logistické operácie, môžu dosiahnuť významné úspory nákladov, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť dostupnosť výrobkov a riadenie zásob.


Logistika má rozhodujúci význam pre celkový úspech spoločnosti. Rozhoduje o dodávkach výrobkov z výrobného závodu k zákazníkom, o pohybe surovín od dodávateľa do výrobného závodu a o skladovaní tovaru v skladovacích priestoroch.

Tiež má veľký vplyv na spokojnosť zákazníkov, pretože priamo ovplyvňuje rýchlosť a kvalitu dodávok. Zle riadená logistika môže viesť k oneskoreniam, zvýšeným nákladom a nespokojnosti zákazníkov.

Výhody efektívneho riadenia logistiky sú početné. Podnikom môže pomôcť zlepšiť hospodárske výsledky, ako aj zlepšiť služby zákazníkom. Spoločnosti môžu tiež profitovať z lepšej komunikácie a spolupráce medzi ich logistickými oddeleniami a ostatnými oddeleniami.

Logistika je zložitý proces, ktorý si vyžaduje starostlivé plánovanie a koordináciu. Spoločnosti musia zohľadniť náklady na dopravu, dostupnosť skladovacích priestorov, rýchlosť dodania a kvalitu poskytovaných služieb.

Aby boli logistické operácie úspešné, podniky by mali zabezpečiť, aby mali k dispozícii správny personál, zdroje a procesy. Mali by tiež poznať trendy v odvetví a technologický pokrok, ktoré im môžu pomôcť optimalizovať logistické operácie.

V dnešnom neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí nemožno podceňovať význam riadenia logistiky. Spoločnosti, ktoré úspešne riadia svoju logistiku, môžu získať konkurenčnú výhodu, znížiť náklady a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Investíciami do efektívneho riadenia logistiky môžu spoločnosti zabezpečiť, že ich výrobky a služby budú dodávané efektívne a včas, čo povedie k dobrým hospodárskym výsledkom podnikov.

Efektívna logistika vedie k úspešnému podnikaniu.

Logistika – význam pre zákazníka

Logistika je dôležitou súčasťou každého úspešného podniku a je obzvlášť dôležitá pre zákazníkov. Zabezpečuje totiž včasné splnenie ich potrieb a očakávaní. Bez efektívnej logistiky sa zákazníci môžu stretnúť s oneskorením pri preberaní tovaru.

Okrem toho môže efektívna logistika zabezpečiť, aby zákazníci dostali svoj tovar v dobrom stave. Zle riadená logistika môže viesť k poškodeniu alebo strate zásielok. To vedie k zníženiu spokojnosti zákazníkov a v konečnom dôsledku k strate príjmov podniku.

Celkovo je efektívna logistika nevyhnutná pre spokojnosť a lojalitu zákazníkov. Zabezpečuje, aby zákazníci dostali svoj tovar včas, za výhodnú cenu a v dobrom stave.

TIP: Na portále iFinancie.sk sú zaujímavé tipy na to, ako začať podnikať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang