Zmluva o skladovaní – vzor, skladovanie veci aj tovaru

Zmluva o skladovaní je dohoda medzi dvoma stranami, ktoré stanovujú podmienky skladovania tovaru alebo iných vecí. Používa sa na ochranu záujmov oboch strán. Kto uzatvára túto zmluvu? Čo obsahuje a kedy sa uzatvára zmluva o skladovaní?

Článok sa venuje tomu, čo je zmluva o skladovaní, kedy sa uzatvára, čo je zádržné právo. Tiež oboznamuje o obsahu zmluvy o skladovaní a poskytuje jej vzor.

Čo je to zmluva o skladovaní?

Zmluva o skladovaní je dohoda medzi dvoma stranami, ktoré uzatvárajú dohodu o uskladnení konkrétneho materiálu. Zmluva o skladovaní poskytuje právne zabezpečenie pre bezpečné skladovanie tovaru či inej veci.

Zmluva o skladovaní sa uzatvára medzi skladovateľom, ktorý skladuje materiál, a ukladateľom, ktorí si chce materiál uskladniť a za uskladnenie zaplatí dohodnutý poplatok – skladné. Poskytovateľ skladovania je zodpovedný za uchovávanie, správu a ochranu predmetov uskladnenia. Zákazník je zodpovedný za platbu za služby ukladania a musí dodržiavať podmienky zmluvy.

Zmluvy o skladovaní sa môžu značne líšiť, pokiaľ ide o ich rozsah a zložitosť. Vo všeobecnosti zahŕňajú práva a povinnosti každej strany, platobné podmienky za služby skladovania a iné. V niektorých prípadoch môžu zmluvy o skladovaní obsahovať aj ustanovenia o bezpečnosti predmetu uskladnenia, ochrane osobných údajov a dodržiavaní predpisov.

Zmluvy o skladovaní môžu zahŕňať aj tretie strany, ako sú spracovatelia údajov a bezpečnostní poradcovia. Tieto tretie strany môžu pomôcť zabezpečiť, aby si poskytovateľ skladovania plnil svoje povinnosti a aby sa predmety uchovávali bezpečným spôsobom v súlade s predpismi.

Zmluva o skladovaní je v modernom svete čoraz dôležitejšia. Mala by sa uzatvoriť v každom prípade, kedy je potreba uskladniť dôležité predmety, a to býva najmä tovar podnikov. Zmluva o skladovaní pomáha chrániť podniky pred stratou a škodou na majetku.

Kedy sa uzatvára zmluva o skladovaní?

Podpísanie zmluvy o skladovaní je dôležitým krokom v procese skladovania tovaru a iných vecí, pretože zabezpečuje, že všetky zúčastnené strany sú právne viazané dohodou. Tak vzniká nižšie riziko riešenia prípadného sporu súdom.

Zmluvu o skladovaní je vhodné uzatvoriť vždy, keď je nutné uskladniť majetok v priestoroch, ktoré prevádzkuje alebo vlastní skladovateľ a poskytuje ich na uskladňovanie vecí. Tovar a iné predmety sú tak právne chránené pred stratou alebo inou škodou.

Pri podpise zmluvy o skladovaní je dôležité, aby zúčastnené strany rozumeli všetkým podmienkam. Zmluvu by si mali prezrieť a pred podpisom by mali prediskutovať všetky zmeny. Po podpísaní zmluvy dostane každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

Zmluva o skladovaní by mala obsahovať informácie o zúčastnených stranách, tovare alebo iných veciach, ktoré sa budú skladovať, dĺžke trvania zmluvy aj výške platby. V zmluve je vhodné spomenúť aj podrobnosti o podmienkach skladovania, ako sú teplota, vlhkosť a bezpečnostné požiadavky.

Súčasťou jej obsahu sú tiež práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluva o skladovaní by mala obsahovať aj všetky osobitné opatrenia alebo pokyny, ktoré môžu byť potrebné na ukončenie procesu skladovania.

Pri podpise zmluvy o skladovaní je dôležité zabezpečiť, aby boli prítomné všetky zúčastnené strany a aby boli všetky dokumenty zrozumiteľné a skontrolované. Po podpísaní zmluvy o skladovaní je zabezpečené, že všetky zmluvné strany budú dodržiavať dohodnuté podmienky skladovania.

Zmluva o skladovaní sa podpisuje až vtedy, keď všetky zmluvné strany rozumejú jej podmienkam.

Zmluva o skladovaní sa teda podpisuje vtedy, keď je nutné uložiť majetok u skladovateľa, ktorý poskytuje službu skladovania predmetov. Dohoda sa podpisuje, keď všetky zúčastnené strany porozumeli podmienkam zmluvy a súhlasia s nimi. Každá zmluvná strana dostane vyhotovenie zmluvy.

Zmluva o skladovaní veci a zmluva o skladovaní tovaru

Zmluva o skladovaní veci je dohoda medzi dvoma stranami, zvyčajne skladovateľom a fyzickou osobou, ktorá si uskladní nejakú napr. osobnú vec. Zmluva o skladovaní u skladovateľa aj v tomto prípade obsahuje všetky potrebné údaje, aby mohla byť uzatvorená.

Pri uložení osobnej veci sa dá uzatvoriť aj zmluva o uložení. V tomto prípade službu nemusí poskytovať skladovateľ, ale ktokoľvek u koho sa predmet skladovania uloží. Poplatok za uloženie sa zvyčajne neplatí.

Zmluva o skladovaní tovaru je zmluva medzi dvoma stranami, zvyčajne skladovateľom a podnikom, ktorý si u skladovateľa uskladní konkrétne množstvo tovaru. Zmluva obsahuje aj v tomto prípade všetky potrebné údaje.

V oboch prípadoch zmluvy o skladovaní obsahujú práva a povinnosti skladovateľa a ukladateľa. Zmluvy sú uzatvorené podpisom zúčastnených strán. Skladovanie je takto pod právnou ochranou.

Čo obsahuje zmluva o skladovaní?

Zmluva o skladovaní je neoddeliteľnou súčasťou práce skladovateľa a poskytuje potrebný právny rámec pre bezpečné skladovanie tovaru. Zmluva o skladovaní je právne záväzná dohoda medzi poskytovateľom skladovania a zákazníkom, v ktorej sú uvedené práva a povinnosti oboch strán. Zmluva zvyčajne obsahuje tieto prvky:

 • názvy zmluvných strán, ich zástupca, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie
 • účel zmluvy, predmet uskladnenia – uvádza sa tu účel, na ktorý sa skladovanie poskytuje
 • dĺžka uskladnenia – uvádzajú sa dátumy začiatku a konca uskladnenia
 • platobné podmienky – v tejto časti by mal byť uvedený spôsob platieb, termín ich splatnosti a prípadné poplatky za oneskorené platby
 • bezpečnostné opatrenia – uvádzajú sa tu všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sa uplatňujú pri skladovaní tovaru; môže ísť napríklad o priemyselné kamery, strážnikov alebo poplašné systémy
 • poistenie – tu sa uvádza, ktorá strana je zodpovedná za poistenie tovaru uloženého v zariadení; môže sa uvádzať aj rozsah poistenia a prípadné dodatočné náklady spojené s poistením
 • prístup a hodiny – uvádza sa tu čas a dni, kedy môžu mať ukladatelia prístup do skladu
 • práva a povinnosti – v tomto bode sú uvedené práva a povinnosti skladovateľa a ukladateľa; môžu zahŕňať napr. právo ukladateľa na kontrolu skladovacích priestorov
 • zodpovednosť – tu sa uvádza, kto je zodpovedný za prípadné škody na tovare uloženom v zariadení; mala by sa tu tiež uviesť akákoľvek ďalšia zodpovednosť, ktorá môže poskytovateľovi skladovania hroziť v prípade zničenia alebo krádeže tovaru
 • ukončenie zmluvy – tu sa uvádzajú podmienky, za ktorých možno zmluvu o skladovaní ukončiť; mali by sa v nej podrobne opísať všetky dodatočné náklady spojené s predčasným ukončením zmluvy, ako aj všetky platné zásady vrátenia peňazí
 • dátum, miesto podpisu zmluvy
 • podpisy zmluvných strán
Zmluva o skladovaní je právne záväzná dohoda medzi skladovateľom a ukladateľom.

Správnym spísaním všetkých údajov zmluvy o skladovaní si zákazníci môžu byť istí, že ich majetok je skladovaný bezpečne a spoľahlivo a že je chránený v prípade akéhokoľvek poškodenia alebo krádeže. Zmluva o skladovaní je právne záväzný dokument, preto je dôležité si ju pred podpisom pozorne prečítať a uistiť sa, že všetci porozumeli všetkým ustanoveniam.

Zádržné právo

V prípade porušenia zmluvy o skladovaní je právo na zadržanie dôležitou súčasťou ochrany záujmov strany, ktorá zmluvu neporušila. Zádržné právo si môže uplatniť skladovateľ, ak ukladateľ porušil zmluvu. Skladovateľ si ponechá kontrolu nad majetkom, ktorý skladoval na základe zmluvy, ak ho ešte má u seba.

Toto právo tiež umožňuje strane, ktorá zmluvu neporušila, získať náhradu za všetky straty, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvy. Na základe zádržného práva si skladovateľ môže ponechať majetok dovtedy, kým ukladateľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. To zahŕňa všetky splatné platby, ako aj akékoľvek iné plnenia požadované podľa zmluvy.

Náhrada škody môže zahŕňať kompenzáciu akýchkoľvek strát. Môže ísť napríklad o náhradu za ušlý zisk. Strana, ktorá neporušila právo, môže mať tiež nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s uplatnením práva na zadržanie, ako sú napríklad súdne poplatky alebo iné náklady na súdne konanie.

Právo na zadržanie tiež umožňuje skladovateľovi podniknúť určité kroky na ochranu svojich záujmov. Môže byť napr. oprávnený zmluvu vypovedať či zdržať sa plnenia svojich vlastných záväzkov.

Zádržné právo je dôležitou ochranou pre skladovateľa a je dôležité pochopiť hranice tohto práva. Právo je obmedzené a rozsah, v akom môže skladovateľ uplatniť svoje zádržné právo, sa môže líšiť v závislosti od skutkových okolností prípadu. Preto je vhodné poradiť sa so skúseným právnikom, aby boli hranice zádržného práva zrozumiteľné všetkým zmluvným stranám.

Zmluva o skladovaní – vzor

Na zmluvu o skladovaní sa dajú vyhľadať a stiahnuť rôzne vzory. Jeden sa dá nájsť napr. na stránke iFinancie.skzmluva o skladovaní vzor. Vzor zmluvy o skladovaní sa dá stiahnuť aj tu vo formáte na úpravu vo Worde alebo ako PDF na stiahnutie, vytlačenie a ručné vypísanie:

Zmluva o sladovaní (docx)

Zmluva o skladovaní (pdf)

Na zmluvu o skladovaní nikdy netreba zabudnúť. V rámci uskladnenia majetku u skladovateľa môže byť účinnou právnou ochrannou všetkých zúčastnených strán. Predchádza vzniku škody na majetku zmluvných strán a súdnym sporom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang