Paušálne výdavky – čo to je a komu sa oplatia

paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú jednoduchý a legálny spôsob, ako znížiť daňový základ a odviesť tak nižšiu daň z príjmov pre živnostníkov na Slovensku. Namiesto preukazovania reálnych výdavkov si daňovník môže odpočítať paušálnu sumu, ktorá predstavuje 60 % z jeho príjmov z podnikania.

Paušálne výdavky sú vhodné pre začínajúcich živnostníkov, ako aj pre tých, ktorých reálne výdavky sú nízke v porovnaní s ich príjmami.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Paušálne výdavky nemôžu presiahnuť 20 000 EUR ročne.

Nemusia sa preukazovať dokladmi.

Uplatňujú sa automaticky.

Paušálne výdavky tvoria 60 % z príjmu z podnikania.

Paušálne výdavky a ich výpočet

Paušálne výdavky sa vypočítajú nasledovne:

Paušálne výdavky = 60 % * Príjmy z podnikania

Príklady:

 • Príjmy z podnikania: 10 000 EUR
 • Paušálne výdavky: 60 % * 10 000 EUR = 6 000 EUR
 • Príjmy z podnikania: 25 000 EUR
 • Paušálne výdavky: 60 % * 25 000 EUR = 15 000 EUR

Paušálne výdavky nemôžu presiahnuť 20 000 EUR ročne. Do základu dane sa započíta aj zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Výpočet paušálnych výdavkov nie je zložitý a je možné ho zvládnuť aj bez kalkulačky.

Príklad využitia paušálnych výdavkov

Pre lepšie pochopenie využitia paušálnych výdavkov sa použije nasledujúci príklad:

Predpoklady:

 • Živnostník: Peter Novák
 • Druh podnikania: Prevádzka kníhkupectva
 • Ročné príjmy z podnikania: 30 000 EUR

Výpočet paušálnych výdavkov:

 • Paušálne výdavky = 60 % * 30 000 EUR = 18 000 EUR

Výpočet dane z príjmov:

 • Základ dane: 30 000 EUR – 18 000 EUR = 12 000 EUR
 • Daň z príjmov (19 %): 12 000 EUR * 19 % = 2 280 EUR

Porovnanie s reálnymi výdavkami:

Peter Novák má reálne výdavky vo výške 15 000 EUR. V takomto prípade by jeho daň z príjmov bola:

 • Základ dane: 30 000 EUR – 15 000 EUR = 15 000 EUR
 • Daň z príjmov (19 %): 15 000 EUR * 19 % = 2 850 EUR

V tomto príklade by využitím paušálnych výdavkov namiesto reálnych výdavkov Peter Novák ušetril 570 EUR na dani z príjmov.

Režijný paušál

Režijný paušál je pevne stanovená suma, ktorú si môže advokát na Slovensku uplatniť od klienta ako náhradu za miestne telekomunikačné a prepravné výdavky. Ide o paušálnu položku, ktorá sa nemusí preukazovať reálnymi dokladmi.

Výška režijného paušálu:

Výška režijného paušálu je stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR a závisí od roku, v ktorom sa úkon právnej služby vykonáva. Pre rok 2024 je výška režijného paušálu 13,73 EUR za každý úkon právnej služby.

Nárok na režijný paušál:

Advokát má nárok na režijný paušál pri všetkých úkonoch právnej služby, ktoré sú uvedené v tarife odmien advokátov. Patria sem napríklad:

 • Spísanie a podanie žaloby
 • Zastupovanie v súdnom konaní
 • Právna porada
 • Zhotovenie písomného stanoviska
 • Preklad právnych listín

Režijný paušál nepokrýva všetky náklady spojené s poskytovaním právnej služby. V niektorých prípadoch môže mať advokát nárok na náhradu iných výdavkov, ktoré súvisia s poskytovanou právnou službou. Tieto výdavky musia byť preukázané dokladmi.

Kedy sa platí a koľko je daň z príjmu?

Odpoveď na otázku kedy sa platí daň z príjmu je nasledovná: Daň z príjmu fyzických osôb na Slovensku sa platí do 31. marca nasledujúceho roka, v ktorom mal daňovník povinnosť platiť daň z príjmu.

To, kedy sa platí daň z príjmu stanovuje zákon o dani z príjmov, ktorý schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky.

Koľko je daň z príjmu, závisí od:

 • Výšky zdaniteľných príjmov daňovníka
 • Uplatňovanej sadzby dane

Na Slovensku existujú dve sadzby dane z príjmu:

 • 15 % – pre zdaniteľné príjmy do 49 790 EUR ročne
 • 19 % – pre zdaniteľné príjmy nad 49 790 EUR ročne

Výpočet dane z príjmu:

Daň z príjmu sa vypočíta nasledovne:

Daň z príjmu = Základ dane * Sadzba dane

Príklady:

 • Základ dane: 30 000 EUR
 • Sadzba dane: 15 %
 • Daň z príjmu: 30 000 EUR * 15 % = 4 500 EUR
 • Základ dane: 60 000 EUR
 • Sadzba dane: 19 %
 • Daň z príjmu: (49 790 EUR * 15 %) + ((60 000 EUR – 49 790 EUR) * 19 %) = 11 453,50 EUR

Presný výpočet a to, koľko je daň z príjmu je individuálne a závisí od konkrétnej situácie daňovníka.

Platba dane z príjmu:

Daň z príjmu sa platí prevodom na bankový účet Finančnej správy SR.

Ak daňovník nezaplatí daň z príjmu včas, musí zaplatiť penále z omeškania. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dane z príjmu sa môže obrátiť na daňový úrad alebo na daňového poradcu.

Koľko platí živnostník dane?

To, koľko platí živnostník dane, závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patria:

Výška príjmov:

 • Základ dane: Živnostník si od svojich príjmov odpočíta paušálne výdavky (vo výške 60 % z príjmov, max. 20 000 EUR ročne) alebo reálne výdavky, ktoré preukazuje dokladmi. Zostávajúca suma tvorí základ dane.
 • Sadzba dane: Na Slovensku existujú dve sadzby dane z príjmu: 15 % pre zdaniteľné príjmy do 49 790 EUR ročne a 19 % pre zdaniteľné príjmy nad 49 790 EUR ročne.

Odvody:

Živnostníci sú povinní platiť aj odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Výška odvodov závisí od výšky vymeriavacieho základu, ktorým je 60 % z príjmov živnostníka (max. 48 600 EUR ročne).

Ďalšie faktory:

 • Uplatňovanie daňových bonusov: Živnostníci s deťmi si môžu uplatniť daňové bonusy na deti.
 • Daňové priznanie: Živnostníci sú povinní podať daňové priznanie do 31. marca nasledujúceho roka.

Príklad:

Živnostník má ročné príjmy 30 000 EUR a uplatňuje si paušálne výdavky. Jeho daň z príjmu by sa vypočítala nasledovne:

 • Základ dane: 30 000 EUR – 18 000 EUR (paušálne výdavky) = 12 000 EUR
 • Daň z príjmu: 12 000 EUR * 15 % = 1 800 EUR

Okrem dane z príjmu by tento živnostník musel platiť aj odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Ak živnostník nemá jasné koľko musí zaplatiť daň z príjmu, odporúča sa kontaktovať daňového poradcu.

Okrem daní sú živnostníci povinní platiť aj odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Čo si môže živnostník odpísať z daní?

Ak sa záujemca pýta čo si môže živnostník odpísať z daní je dobré vedieť, že živnostník si môže odpísať z daní rôzne typy výdavkov, ktoré súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou. Tieto výdavky sa delia na dve kategórie:

1. Paušálne výdavky:

 • Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne však do 20 000 EUR ročne.
 • Paušálne výdavky nemusí preukazovať dokladmi.
 • Uplatnenie paušálnych výdavkov je jednoduchšie, avšak znamená to nižší odpočet od príjmov.

2. Reálne výdavky:

 • Živnostník si môže uplatniť reálne výdavky, ktoré preukáže dokladmi.
 • Reálne výdavky môžu byť vyššie ako paušálne výdavky, avšak ich vykazovanie je náročnejšie.
 • Uplatnenie reálnych výdavkov môže viesť k nižšej dani z príjmu.

To, čo si môže živnostník odpísať z daní sú napríklad:

 • Odvody na sociálne a zdravotné poistenie
 • Náklady na zamestnancov
 • Nájomné
 • Náklady na energie
 • Náklady na kancelárske potreby
 • Náklady na reklamu a propagáciu
 • Náklady na dopravu
 • Odpisy hmotného a nehmotného majetku

Živnostník si môže odpísať z daní len tie výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou. Výdavky musia byť preukázané dokladmi. Odporúča sa viesť si podrobnú evidenciu o všetkých príjmoch a výdavkoch.

Čo je to nezdaniteľná časť?

Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) je suma, o ktorú si daňovník môže znížiť svoj zdaniteľný príjem. To znamená, že táto časť príjmu sa nepovažuje za zdaniteľnú a nepodlieha dani z príjmov.

Existuje viacero typov nezdaniteľných častí:

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka: Táto NČZD je k dispozícii každému daňovníkovi a v roku 2023 predstavovala 4 922,82 EUR.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela): Túto NČZD si môže uplatniť daňovník, ktorý je ženatý/vydatá a jeho manželka/manžel nemá vlastné príjmy alebo má príjmy nižšie ako nezdaniteľná časť. V roku 2023 predstavuje táto NČZD 2 461,41 EUR.

Uplynutie daňovej povinnosti:

Daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť len vtedy, ak splní stanovené podmienky. Tieto podmienky sa môžu líšiť v závislosti od typu NČZD. Napríklad nezdaniteľnú časť na daňovníka si môže uplatniť len daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Výpočet daňového priznania u živnostníka

Výpočet daňového priznania živnostníka sa skladá z niekoľkých krokov:

1. Určenie príjmov:

 • Príjmy z podnikania: Evidujú sa všetky príjmy, ktoré živnostník v zdaňovacom období mal z jeho podnikateľskej činnosti. Patria sem napríklad tržby z predaja tovaru alebo služieb, príjmy z prenájmu, úroky z pohľadávok a iné.
 • Ostatné príjmy: Do daňového priznania je potrebné zahrnúť aj ostatné zdaniteľné príjmy, napríklad príjmy z brigád, príjmy z kapitálového majetku (akcie, dividendy) a podobne.

2. Odčítanie výdavkov:

 • Paušálne výdavky: Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z podnikania, maximálne však do 20 000 EUR ročne. Paušálne výdavky sa uplatňujú automaticky a nie je ich potrebné preukazovať dokladmi.
 • Reálne výdavky: Živnostník si môže uplatniť aj reálne výdavky, ktoré preukáže dokladmi. Reálne výdavky musia byť vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

3. Výpočet základu dane:

Základ dane sa vypočíta ako príjmy – výdavky.

4. Výpočet dane z príjmu:

Daň z príjmu sa vypočíta ako základ dane x sadzba dane. Sadzba dane z príjmu pre živnostníkov v roku 2023 je 15 % pre zdaniteľné príjmy do 49 790 EUR a 19 % pre zdaniteľné príjmy nad 49 790 EUR.

5. Odčítanie daňových bonusov:

Živnostníci s deťmi si môžu uplatniť daňové bonusy na deti. Výška daňového bonusu na dieťa závisí od veku dieťaťa a v roku 2024 sa pohybuje od 50 EUR do 140 EUR mesačne.

6. Výpočet doplatku na dani alebo preplatku dane:

Doplatok na dani sa vypočíta ako vypočítaná daň – daňové bonusy. Preplatok dane sa vypočíta ako daňové bonusy – vypočítaná daň.

Výpočet daňového priznania u živnostníka môže byť zložitý, a preto sa odporúča obrátiť sa na daňového poradcu.

Aké sú odvody u SZČO?

Odvody u SZČO, teda u živnostníkov, sa v roku 2024 delia na dve kategórie:

1. Odvody na sociálne poistenie:

 • Vymeriavací základ: 60 % z príjmov z podnikania (max. 48 600 EUR/rok)
 • Sadzby:
  • Dôchodkové poistenie: 18 %
  • Invalidné poistenie: 6 %
  • Rezervný fond solidarity: 4,75 %
 • Minimálne odvody: 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu (652 EUR/mesiac)
 • Maximálne odvody: 29,75 % z maximálneho vymeriavacieho základu (4 050 EUR/mesiac)

2. Odvody na zdravotné poistenie:

 • Vymeriavací základ: 60 % z príjmov z podnikania (max. 48 600 EUR/rok)
 • Sadzba: 14 %
 • Minimálne odvody: 97,80 EUR/mesiac
 • Maximálne odvody: 682,20 EUR/mesiac

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie musia platiť všetci SZČO, ktorí dosiahli zdaniteľné príjmy z podnikania.

Kalkulačka daňového priznania

Kalkulačka daňového priznania umožňuje vypočítať si predbežnú výšku dane z príjmu za zdaňovacie obdobie.

Ako používať kalkulačku daňového priznania:

 1. Vybrať si typ kalkulačky, ktorá sa chce použiť.
 2. Zadať svoje údaje, ako sú príjmy, výdavky, daňové bonusy a odpočty.
 3. Kalkulačka vypočíta predbežnú výšku dane z príjmu.

Výpočet dane z príjmu pomocou kalkulačky je len orientačný. Presná výška dane z príjmu sa vypočíta až po podaní daňového priznania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang