Petícia: Vzor a zákon o sťažnostiach

petícia

Peticie majú v dnešnej dobe významný vplyv na spoločnosť a politické rozhodovanie. Mnoho ľudí využíva petície na vyjadrenie svojich názorov, boj za zmeny a riešenie sťažností. Zákon o sťažnostiach a petičných aktivitách poskytuje rámec pre tieto demokratické úkony, pričom platforma peticie.com uľahčuje občanom iniciovať, podpisovať a šíriť petície.

V tomto článku sa pozrieme na význam petícií v slovenskom kontexte, ich rôzne formy a účely. Budeme sa venovať aj príkladom petícií, ako napríklad petíciám dôchodcov a petíciám týkajúcich sa registračných poplatkov a prepisu áut. Ako petície ovplyvňujú zmenu a rozhodovanie vo verejnom živote Slovenska?

Čo sú petície?

Peticie, tento jednoduchý a prístupný spôsob, ako vyjadriť svoj názor a bojovať za zmenu, majú v dnešnej dobe silný vplyv na spoločenské rozhodovanie a politický vývoj. V slovenčine je slovo „petícia“ známe, ale málokto si uvedomuje jej význam a potenciál.

Petícia je zjednodušene povedané písomná žiadosť alebo prosba, ktorú jednotlivci, skupiny ľudí alebo organizácie adresujú verejnosti, vláde, inštitúciám alebo spoločnosti s cieľom dosiahnuť určité zmeny alebo vyriešiť konkrétnu sťažnosť.

Peticie môžu mať rôzne témy a ciele. Môžu sa týkať politických otázok, sociálnych zmien, životného prostredia, zdravotnej starostlivosti, vzdelania, práv menšín, ochrany zvierat a mnohých ďalších oblastí.

Nezáleží na tom, či ide o obyvateľov malého mesta, ktorí žiadajú o lepšie verejné dopravné spojenie, alebo globálnu kampaň na ochranu klímy. Petície sú prostriedkom na hlasovanie pre všetkých, ktorí sa chcú podieľať na spoločenských zmenách.

História petícií siaha do staroveku a zohrávali dôležitú úlohu v mnohých revolúciách a reformách. V súčasnosti sú petície dôležitým nástrojom pre občanov v demokratických spoločnostiach a predstavujú prostriedok na vyjadrenie hnevov, sťažností a návrhov na zlepšenie. S rozvojom internetu a sociálnych médií sa však petície stávajú ešte dostupnejšími a rýchlejšie šíriteľnými.

Sťažnosti na peticie.com

V minulosti boli petície často zozbierané manuálne, čo zahŕňalo zbieranie fyzických podpisov na papierových formulároch. V dnešnej digitálnej dobe sa však spôsob, ako ľudia podpisujú a šíria petície, výrazne zjednodušil.

Jedným z hlavných nástrojov pre podávanie petícií na Slovensku je platforma peticie.com. Táto online platforma vytvorila novú éru pre vyjadrenie názorov a zdvihla účinnosť petičných aktivít na vyššiu úroveň.

Vytvoriť profesionálnu internetovú petíciu na peticie.com je rýchly a jednoduchý proces. Postup ako vytvoriť petíciu je nasledovný:

 • Vyplniť online formulár: Na začiatok je potrebné vyplniť jednoduchý online formulár, v ktorom človek uvedie informácie o svojej petícii, jej cieľoch a dôvode, prečo chce zmeny dosiahnuť.
 • Zbierať podpisy: Po vytvorení petície bude môcť začať zbierať podpisy od ľudí, ktorí sú rovnako zapálení pre jeho vec. Každý podpis zvyšuje šance na dosiahnutie cieľa.
 • Vytvoriť komunitu: Okolo petície je možné vytvoriť aktívnu komunitu, ktorá podporuje danú vec a šíri ju ďalej. Čím väčšia podpora, tým väčšia je šanca na úspech.
 • Osloviť tých, ktorí robia rozhodnutia: Petícia môže zasiahnuť tých, ktorí majú možnosť rozhodovať o zmene.
peticie com
Bezplatná a prispôsobiteľná online platforma peticie.com umožňuje jednoducho vytvárať, spravovať a šíriť petície. Táto platforma poskytuje občanom a organizáciám efektívny nástroj na vyjadrenie názorov, zhromažďovanie podpisov a dosahovanie zmien vo verejných a spoločenských záležitostiach.

Výhody petícií za zmenu cez internet

Platforma peticie.com umožňuje občanom vytvárať, podpisovať a zdieľať petície online. To prináša niekoľko výhod:

 • Jednoduchší prístup: Občania môžu jednoducho vytvoriť petíciu alebo podpísať petíciu na rôzne témy, čím získavajú hlas v spoločenských diskusiách.
 • Rýchlosť a dosah: Internet umožňuje rýchle šírenie petícií a získanie podpisov od ľudí z celého Slovenska a dokonca z celého sveta.
 • Transparentnosť: Každá petícia má verejne dostupný zoznam podpisov, čo zvyšuje transparentnosť a dôveryhodnosť celého procesu.
 • Mobilný prístup: Možnosť podpisovať petície cez mobilné aplikácie znamená, že občania môžu vyjadriť svoj názor kedykoľvek a kdekoľvek.

Účinok petícií

Petície majú potenciál ovplyvniť politické a spoločenské rozhodnutia. Keď petícia získa dostatočný počet podpisov, môže vyzvať vládu alebo inštitúcie k preskúmaniu konkrétnej problematiky. Dôležité je, že petície môžu vytvoriť diskusiu a zvýšiť povedomie o dôležitých témach.

Zákon o sťažnostiach

Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa sťažnosťou rozumie formálne podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré žiada ochranu svojich práv alebo právom chránených záujmov, ktorých si myslí, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo ktoré poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, za ktoré nesie zodpovednosť orgán verejnej moci.

Sťažnosť možno predkladať nasledovne:

 • Písomne v listinnej podobe: Toto je tradičný spôsob, kde sa sťažnosť vyplní na papierovom formulári.
 • Písomne v elektronickej podobe s autorizáciou: Sťažnosť je možné podať aj elektronicky, ak je autorizovaná osobitným predpisom, alebo je možné ju odoslať cez prístupové miesto, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Čo musí sťažnosť obsahovať

Sťažnosť v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu sťažovateľa, alebo názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za sťažovateľa v prípade, že sťažovateľom je právnická osoba
 • identifikáciu osoby alebo subjektu, proti ktorému je sťažnosť uplatnená
 • označenie nedostatkov alebo problémov, na ktoré sťažovateľ poukazuje
 • označenie, čoho sa sťažovateľ od orgánu verejnej správy domáha

Lehota na vybavenie sťažnosti

Zákon č. 9/2010 Z. z. umožňuje úradu odložiť sťažnosť v určitých prípadoch, napr. ak nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo ak sťažnosť súvisí so súdnym sporom alebo inými špecifickými okolnosťami.

Úrad je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty úrad písomne informuje sťažovateľa.

zákon o sťažnostiach
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, keď sťažovateľ dostane písomné oznámenie o výsledku prešetrenia od úradu.

Vzor petície

Táto petícia sa zameriava na konkrétne otázky ochrany životného prostredia v meste XYZ. Je dôležité, že obyvatelia majú možnosť vyjadriť svoje obavy a názory a požadovať zmeny, ktoré považujú za dôležité pre svoje mesto.

Zbieranie podpisov a podpora v rámci komunity môže pomôcť presadiť tieto zmeny a zlepšiť kvalitu života pre všetkých obyvateľov mesta. Petície sú dôležitým nástrojom pre občiansku participáciu a zapojenie do verejných záležitostí.


VZOR PETÍCIE

My, občania a občianky mesta XYZ, touto petíciou žiadame miestne úrady, aby prehodnotili a zmenili pravidlá ochrany životného prostredia v našom meste. Sme presvedčení, že je potrebné prijať konkrétne kroky na ochranu nášho prostredia a zlepšiť kvalitu života pre všetkých obyvateľov.

Konkrétne žiadame o:

 1. Zvýšenie recyklácie: Chceme, aby mestské úrady prijali opatrenia na zvýšenie množstva recyklovaného odpadu a zlepšili recyklačné programy pre obyvateľov.
 2. Ochrana zelene: Požadujeme zachovanie a ochranu zelených priestorov v meste a investície do nových parkov a verejných záhrad.
 3. Podpora udržateľnej dopravy: Mesto by malo podporiť udržateľné formy dopravy, ako sú cyklistické trasy, verejná doprava a chodníky, aby sa znížila závislosť od motorových vozidiel.
Meno a PriezviskoAdresa (voliteľné)DátumPodpis
Anna ZelenáHlavná ulica 123 , XYZ12. január 2023_____________
František VeľkýParková ulica 456, XYZ15. január 2023_____________
Tomáš KováčLesná cesta 789 , XYZ18. január 2023_____________
Jozef TarabaRiečna ulica 101, XYZ22. január 2023_____________
Lucia HlaváčováHorská ulica 222, XYZ25. január 2023_____________

Tento vzor petície – podpisový hárok môže byť vytlačený a distribuovaný medzi obyvateľov mesta na získanie ich podpisov a podpory pre petíciu. Samozrejme, podpisy sa musia zhodovať s identifikáciou a adresami podpisovateľov.


Petície dôchodcov na Slovensku

Dôchodcovia predstavujú jednu z najväčších a zraniteľných skupín obyvateľstva na Slovensku. Práve preto sú cieľom mnohých petícií, ktoré sa snažia zvýšiť kvalitu ich života. Medzi najčastejšie požiadavky, ktoré dôchodcovia vyjadrujú vo svojich petíciách, patria:

 • zvýšenie dôchodkov
 • zvýšenie príspevkov na lieky
 • zníženie cien energií a potravín
 • zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
 • zlepšenie sociálnych služieb

Na Slovensku existuje niekoľko aktuálnych petícií, ktoré majú za cieľ zlepšiť životné podmienky dôchodcov. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Petícia na podporu zvýšenia dôchodkov o 100 eur
 • Petícia na podporu zníženia cien energií
 • Petícia na podporu zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti
petícia dôchodcov
V niektorých prípadoch sa podarilo dosiahnuť zmeny v prospech dôchodcov, napríklad zvýšenie dôchodkov o 10 % v roku 2022. Avšak, dôchodcovia stále uplatňujú nároky na vyššie dôchodky a ďalšie zlepšenia.

Petícia pre zjednodušenie prepisu auta

Proces prevodu vlastníctva auta na Slovensku bol dlho známy svojou zložitosťou a časovou náročnosťou. Na dosiahnutie tejto zmeny bolo potrebné navštíviť viacero úradov a uhradiť niekoľko poplatkov. Cieľom petície bolo značné zjednodušenie a zefektívnenie procesu prevodu vlastníctva auta na Slovensku. Petícia navrhovala, aby tento proces mohol byť vykonaný na jednom mieste, konkrétne na dopravnom inšpektoráte.

Petícia zdôrazňovala, že súčasný proces prevodu auta je nepotrebne komplikovaný a náročný na čas. Bolo tiež jasné, že tento proces zahŕňa značné finančné náklady vo forme rôznych poplatkov. Petíciu aktívne podporovali viaceré organizácie a združenia zaoberajúce sa dopravou a ochranou spotrebiteľov. Podporu našli aj u rôznych odborníkov v oblasti práva a dopravy.

Účinnosť petície na prepis auta

Výsledkom petície bola úspešná zmena. V roku 2023 bol zavedený nový postup, ktorý umožňuje prevod vlastníctva vozidla na jednom mieste – dopravnom inšpektoráte. Nový postup zahŕňa použitie jednotného prevodového tlačiva, ktoré sa vyplňuje priamo na dopravnom inšpektoráte. Pre prevod auta sú potrebné iba občiansky preukaz, technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla.

Petícia na zníženie registračného poplatku

Slovenský registračný poplatok za nové vozidlá, predstavujúci 33 % z ceny auta, patril medzi najvyššie v Európe. Hlavným cieľom tejto petície bolo dramaticky zredukovať registračný poplatok za nové autá na Slovensku. Petícia presadzovala jeho zníženie na 10 % z ceny vozidla.

Petícia zdôrazňovala, že existujúci registračný poplatok je nesmierne vysoký a bráni ľuďom pri nákupe nových áut. Tento poplatok taktiež prispieva k znižovaniu počtu nových áut na slovenských cestách, s negatívnym dopadom na životné prostredie. Túto petíciu zníženia registračného poplatku aktívne podporovali rôzne organizácie a združenia zaoberajúce sa dopravou a ochranou práv spotrebiteľov.

Účinnosť petície na zníženie registračného poplatku

Napriek obrovskej podpore verejnosti sa petícii nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ. Slovenská vláda argumentovala, že zníženie registračného poplatku by znamenalo stratu významných príjmov pre štátny rozpočet.

Petícia za zníženie registračného poplatku bola spustená v roku 2023. Petíciu iniciovala organizácia Združenie automobilového priemyslu Slovenska. Petícia bola podporená viac ako 100 000 ľuďmi.

S petíciami a online platformami, ako je peticie.com, sa stali občania aktívnymi účastníkmi vo verejnom živote a majú možnosť ovplyvňovať dianie v krajine petíciami za zmenu. Ich hlasy a názory sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou demokracie a otvárajú cestu k otvoreným diskusiám a zmenám v spoločnosti.

Veľkou výhodou týchto petičných aktivít je, že nie je potrebné byť politikom alebo aktivistom na to, aby sa ovplyvňovalo verejné rozhodovanie – každý občan môže mať hlas a účasť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang