Platca DPH – porovnanie s neplatcom, zákon

platca DPH

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je jedným z najdôležitejších zdrojov verejných financií na Slovensku. Táto daňová povinnosť ovplyvňuje mnoho ľudí a podnikov, a preto je dôležité mať vedomosť toho, čo znamená byť „platcom DPH“.

Článok sa bude venovať kľúčovým aspektom DPH, ako je rozlišovanie medzi platcami a neplatcami, povinná registrácia DPH a iné dôležité otázky týkajúce sa tejto dane.

Kto je platca DPH

Platca DPH je jedinečným subjektom v daňovom systéme, ktorý je povinný platiť daň z pridanej hodnoty na svoje dodávky tovarov a služieb. Na Slovensku je táto povinnosť upravená v zákone o DPH. Rozlišovanie medzi platcami DPH a neplatcami DPH je dôležité pre správne vykonávanie daňových povinností a pre obchodné subjekty aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť.

Pre začiatok je dôležité poznať termín „zdaniteľná osoba“. Zdaniteľnou osobou sa rozumie každá osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť, či už na území Slovenska alebo v zahraničí. A to za predpokladu, že táto činnosť je vykonávaná za protihodnotu a môže byť zdanená DPH.

Koľko je DPH

Na Slovensku sa aktuálne uplatňujú 3 sadzby DPH:

 • 20% sadzba dane (základná sadzba DPH) – táto sadzba sa používa na väčšinu tovarov a služieb.
 • 10% sadzba dane (znížená sadzba DPH) – táto sadzba platí pre tovary a služby, ktoré sú vymenované v prílohách č. 7 a 7a zákona o DPH. Sem patria určité druhy potravín, tlačoviny, niektoré zdravotnícke pomôcky, lieky a ďalšie. Táto sadzba sa vzťahuje aj na ubytovacie služby, športoviská, vleky a niektoré reštauračné a stravovacie služby poskytované na mieste.
 • 5% sadzba dane (znížená sadzba DPH) – táto sadzba sa týka dodania stavieb, stavebných pozemkov, obnov a prestavieb. Podrobnosti sú definované v § 27 ods. 3 písmena a) a b) zákona o DPH.

Znížená sadzba dane 10 % platí aj pre registrované sociálne podniky, ktoré spĺňajú určité podmienky uvedené v § 27 ods. 2 písmeno b) zákona o DPH.

Pri otázke koľko je DPH, je potrebné rátať s tým, že vždy, keď je nakúpený tovar vrátane DPH, vzniká nárok, že štát túto daň vráti. Naopak, keď sa tovar predáva vrátane DPH, musí byť táto daň odvedená štátu.

platca dph
Základné pravidlo DPH je, že daňový subjekt platí DPH na konci zdaňovacieho obdobia, pričom vypočíta rozdiel medzi DPH, ktorú inkasuje od svojich zákazníkov, a DPH, ktorú sám platí pri nákupe tovaru alebo služieb. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko dvojitého zdanenia.

Povinná registrácia DPH: Od akej sumy som platcom

Povinnosť registrovať sa za platcu DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá dosiahne určitý obrat. Konkrétny obrat, ktorý spúšťa povinnosť registrácie za platcu DPH, je definovaný v zákone o DPH a závisí od dvoch kritérií:

 • Zdaniteľná osoba musí mať sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území Slovenska. Ak zdaniteľná osoba nemá takéto miesto, ale má v Slovenskej republike trvalé bydlisko alebo sa v nej obvykle zdržiava, táto podmienka sa vzťahuje aj na ňu.
 • Obrat zdaniteľnej osoby za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov musí dosiahnuť sumu 49 790 eur alebo viac. Toto kritérium je kľúčové, a keď zdaniteľná osoba dosiahne tento obrat, musí sa zaregistrovať ako platca DPH.

Ak zdaniteľná osoba splní obidve vyššie uvedené podmienky, musí podať žiadosť o registráciu za platcu DPH. Túto registráciu vykonáva na príslušnom daňovom úrade. Pri registrácii musí predložiť niekoľko dôležitých dokladov, vrátane:

 • Žiadosť o registráciu za platcu DPH: Ide o formálny krok, ktorým človek oznámi daňovému úradu, že chce byť registrovaný ako platca DPH.
 • Doklad o tom, že zdaniteľná osoba je držiteľom IČO: Identifikačné číslo osoby je potrebné na identifikáciu a sledovanie platby DPH.
 • Doklad o sídle, mieste podnikania alebo prevádzkarni: Tieto údaje potvrdzujú zdaniteľný status na území Slovenska.
 • Doklad o vykonávaní ekonomickej činnosti: Tento doklad potvrdzuje, že človek vykonáva ekonomickú činnosť, ktorá je predmetom DPH.

Výhody a nevýhody registrácie za platcu DPH

Registrácia za platcu DPH má svoje výhody aj nevýhody.

VýhodyNevýhody
Odpis DPH z nákladov: Platca DPH má možnosť odpočítať DPH, ktoré zaplatil pri nákupe tovarov a služieb pre svoju podnikateľskú činnosť.Platba DPH z dodávaných tovarov a služieb: Platca DPH je povinný platiť daň z pridanej hodnoty na svoje dodávky tovarov a služieb.
Nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH: Ak človek zaplatí viac DPH, môže mať nárok na vrátenie nadmerného odpočtu.Podávanie daňových priznaní k DPH: Registrácia za platcu DPH znamená pravidelné podávanie komplexných daňových priznaní a spravovanie dokumentácie.

Povinnosti platcu DPH (nielen živnostníka)

Platca DPH má niekoľko dôležitých povinností vrátane:

 • Vystavovanie faktúr s DPH: Pri každej transakcii musí vystavovať faktúry s uvedením sumy DPH, ktorú musí odviesť na daňový úrad.
 • Dodržiavanie registračnej povinnosti: Musí byť registrovaný na daňovom úrade a mať platné IČO.
 • Podávanie daňových priznaní k DPH: Musí pravidelne podávať daňové priznania, v ktorých eviduje všetky transakcie a výšku DPH.
 • Platenie DPH: Na základe transakcií a odpočtu DPH musí pravidelne platiť sumu DPH na daňový úrad.

Povinná registrácia DPH je dôležitým krokom pre živnostníkov (podnikateľov) a zdaniteľné osoby, ktoré dosiahli určitý obrat. Je dôležité byť informovaný o týchto povinnostiach a výhodách a dodržiavať daňové predpisy. Človek tak môže podnikať bez problémov a v súlade so zákonom.

Dobrovoľný platca DPH

Aký je proces samotnej registrácie a aké výhody prináša dobrovoľná registrácia?

Okrem povinnej registrácie DPH môže zdaniteľná osoba dobrovoľne požiadať o registráciu ako platca DPH. A to aj v tom prípade, ak nepresiahla stanovený obrat 49 790 € v 12 mesiacoch.

Táto možnosť môže byť atraktívna pre tých, ktorí chcú vstúpiť do systému DPH kvôli spolupráci s inými obchodnými partnermi, ktorí sú platcami DPH. Týmto sa otvára možnosť na odpočet dane zo vstupov a na platenie dane z výstupov.

Doklady potrebné pre dobrovoľnú registráciu

Pri registrácii dobrovoľného platcu DPH je potrebné predložiť rôzne dokumenty a informácie, ktoré preukazujú existenciu a povahu ekonomickej činnosti. Zvyčajne žiadosť o registráciu vyvolá kontakt so zamestnancami daňového úradu, ktorí požiadajú o doplňujúce informácie. Medzi požadované informácie patrí:

 • Predmet podnikateľskej činnosti: Popísať, čím sa zaoberá firma.
 • Kto vykonáva podnikateľskú činnosť: Určiť osoby zodpovedné za podnikateľskú činnosť.
 • Existencia zamestnancov: Uviesť, či firma zamestnáva ľudí.
 • Miesto podnikania: Informovať o tom, kde firma vykonáva svoju činnosť.
 • Zmluvy a ďalšie dokumenty: Predložiť prípadné zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi.

Ďalej je povinnosť predložiť relevantné účtovné knihy a doklady, ktoré podporujú danú ekonomickú činnosť.

Proces dobrovoľnej registrácie

Po odoslaní žiadosti dobrovoľného platcu DPH bude kontaktovaný daňovým úradom, ktorý bude potrebovať dodatočné informácie na posúdenie žiadosti. Ak osoba spĺňa podmienky registrácie, bude zaregistrovaná do 21 dní od podania žiadosti.

Takisto dostane osvedčenie o registrácii pre DPH. Stanovený dátum v osvedčení označuje deň, kedy sa osoba stáva platcom DPH.

Výhody dobrovoľného platcu DPH

Existuje niekoľko výhod, ktoré môžu motivovať dobrovoľnú registráciu za platcu DPH:

Spolupráca s inými firmami: Mnohí obchodníci preferujú spoluprácu s platcami DPH, pretože môžu odpočítať DPH zo svojich nákladov.

Nákup majetku na firmu: Dobrovoľná registrácia môže byť výhodná pri nákupe majetku, pretože umožňuje odpočet DPH z nákladov.

Rozdiel medzi platcom a neplatcom DPH

Platca DPH a neplatca DPH sú zdaniteľné osoby, ktoré sa líšia tým, či sú povinné platiť daň z pridanej hodnoty (DPH) z dodávaných tovarov a služieb, a toto rozlíšenie má dôležité daňové dôsledky.

Ako už bolo spomenuté, platca DPH je zdaniteľná osoba, ktorá je povinná platiť DPH z dodávaných tovarov a služieb a zahŕňa dôležité úlohy.

Na druhej strane, neplatca DPH je tiež zdaniteľná osoba, avšak nie je povinný platiť DPH z dodávaných tovarov a služieb. To znamená, že nemá žiadne povinnosti v oblasti DPH. To môže byť pre niektorých podnikateľov výhodné, ale aj s určitými obmedzeniami.

Ako to funguje pri nákupe tovaru

Táto otázka je dôležitá pre platcov DPH živnostníkov a zdaniteľné osoby, ktoré musia správne vyhodnotiť daňové dôsledky svojich transakcií.

Nákup pre platcov DPH:Keď je platiteľ DPH, pri nákupe tovaru alebo služieb musí zaplatiť celkovú cenu vrátane DPH. Potom si tuto sumu zapíše ako čiastku, ktorú na konci mesiaca chce od štátu vrátiť. V praxi to znamená, že platca DPH nakupuje tovar za celkovú sumu vrátane DPH, ale neskôr bude mať nárok na vrátenie tejto DPH od štátu.
Nákup pre neplatcov DPH:Naopak, ak je niekto neplatiteľ DPH, pri nákupe tovaru zaplatí celkovú sumu vrátane DPH a nemá nárok na odpočítanie DPH. To znamená, že celková suma platby obsahuje DPH a neplatiteľ DPH nemôže tuto DPH vrátiť, pretože nie je povinný platiť túto daň.

Pre platcov DPH je dôležité mať na pamäti, že musia pripočítať DPH k cene tovaru, aj keď dodávateľom je neplatiteľ DPH. To znamená, že platca DPH musí na faktúre uviesť DPH a zaplatiť ju dodávateľovi.

Hlavné rozdiely medzi platcom a neplatcom DPH:

VlasnosťPlatca DPHNeplatca DPH
Povinnosť platiť DPHÁnoNie
Povinnosť vystavovať faktúry s DPHÁnoNie
Povinnosť dodržiavať registračnú povinnosťÁnoNie
Povinnosť podávať daňové priznania k DPHÁnoNie
Povinnosť platiť daň z pridanej hodnotyÁnoNie
VýhodyMôže odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na svoje podnikateľské účelyNemôže odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na svoje podnikateľské účely
NevýhodyMusí platiť DPH z dodávaných tovarov a služiebNemusí platiť DPH z dodávaných tovarov a služieb

Od akej sumy som platca DPH: Obrat platcu DPH

Povinnosť byť platiteľom DPH nie je automatická a neplatí pre každého podnikateľa. O tejto povinnosti rozhoduje niekoľko faktorov, pričom kľúčovými sú:

 • Obrat: Povinnosť byť platiteľom DPH vzniká, ak počas 12 po sebe idúcich mesiacov človek prekročí určený obrat. Na Slovensku zákon o DPH stanovuje sumu na 49 790 eur. Je dôležité poznamenať, že tento obrat sa sleduje za 12 mesiacov a nie za celý minulý rok. To znamená, že je možné prekročiť prahový obrat v období od októbra do septembra nasledujúceho roka.
 • Identifikácia DPH: Ak je človek platiteľom DPH, musí pri nákupe tovaru alebo služieb zaplatiť DPH, ale môže si túto sumu neskôr odpočítať od DPH. To v konečnom dôsledku znamená, že štát mu vráti nadmernú DPH.
 • Registrácia na daňovom úrade: Platca DPH sa musí registrovať na príslušnom daňovom úrade a mať platné identifikačné číslo pre DPH (IČO).

Ak človek neprekoná vyššie uvedený obratový limit, povinnosť byť platiteľom DPH sa na neho nevzťahuje. Bude označovaný ako neplatiteľ DPH. DPH sa ho nebude vôbec týkať. Pri nákupe tovaru alebo služieb zaplatí celkovú sumu vrátane DPH, bez možnosti ju neskôr odpočítať. Toto má výhody i obmedzenia pre podnikateľov.

neplatca DPH
Na faktúre je dobré uviesť, že je človek „neplatiteľom DPH“, čím sa vyhne potrebe riešiť daňové priznania k DPH každý mesiac.

Zákon o DPH

Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. predstavuje jeden z najkomplexnejších a najrozsiahlejších daňových predpisov. Bol prijatý v roku 2004 a odvtedy bol pravidelne novelizovaný viackrát.

Zákon o DPH by mal človeka zaujímať predovšetkým ak plánuje podnikať a obchodovať so službami alebo tovarom v rámci Slovenska alebo medzinárodne. Zdaniteľné subjekty, ktoré zahŕňajú podnikateľov, spoločnosti, živnostníkov a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť, majú isté záväzky v súvislosti s DPH. Zákonné ustanovenia sa delia na nasledovné časti:

Časť zákonaNázovObsah
§1 – §3Základné ustanoveniaPredmet dane a definícia zdaniteľnej osoby.
§4 – §7aRegistračná povinnosťPodmienky pre registráciu na DPH, výška obratu, registrácia pri prijatí služieb alebo tovaru zo zahraničia, registrácia zahraničných osôb.
§8 – §12Zdaniteľné obchodyDodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru na tuzemsku z iného členského štátu, dovoz tovaru.
§13 – §14Miesto zdaniteľného obchoduUrčenie miesta dodania tovaru a miesta dodania tovaru na diaľku.
§15 – §18Miesto dodania služiebUrčenie miesta dodania služieb, miesta nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a miesta dovozu tovaru.
§19 – §21Daňová povinnosťDefinovanie daňovej povinnosti.
§22 – §27Základ dane a sadzba daneDefinovanie základu dane a sadzieb dane.
§28 – §48eOslobodenie od daneOslobodené od platby DPH.
§49 – §64Odpočítanie danePodmienky na odpočítanie dane a spôsob žiadosti o vrátenie dane.
§64a – §69Osobitné úpravy uplatňovania daneOsobitné pravidlá pre určité druhy podnikateľských činností.
§70 – §80Povinnosti osôb povinných platiť daňPožiadavky na vedenie záznamov, definícia faktúry, archivovanie faktúr, zdaňovacie obdobia, daňové priznanie, kontrolné výkazy, súhrnné výkazy.
§81 – §84Zrušenie registráciePodmienky na zrušenie registrácie na DPH.
§85 – §88Prechodné a záverečné ustanoveniaUstanovenia týkajúce sa prechodných období a záverečných ustanovení.
PrílohyDoplnky a špecifikácie k jednotlivým paragrafom, definície činností a tovarov so zníženou sadzbou DPH a ďalšie detaily.

Čo je oslobodené od DPH

Zákon o DPH na svojom začiatku určuje, ktoré dodávky sú predmetom dane. Ak je niečo predmetom DPH, je dôležité zhodnotiť, aké daňové následky sú s tým spojené. Jeden z krokov zahŕňa aj preskúmanie, či daná dodávka nie je oslobodená od DPH. V prípade, že je dodávka oslobodená od DPH, fakturácia tovaru alebo služby s DPH nie je potrebná.

Avšak, táto výhoda môže mať svoje obmedzenia, predovšetkým pokiaľ ide o nárok na odpočet DPH zo vstupov.

Tovary a služby oslobodené od DPH

Zákon o DPH presne definuje, ktoré typy tovarov a služieb sú oslobodené od DPH. Oslobodenie je podrobne upravené v paragrafoch 28 až 42 zákona o DPH. Existuje tiež oslobodenie v iných ustanoveniach (§ 43 – § 48).

Oslobodené od DPH sú nasledujúce činnosti:

 • Poštové služby
 • Zdravotná starostlivosť
 • Sociálne služby
 • Vzdelávacie služby
 • Služby poskytované členom
 • Služby súvisiace so športom a telesnou výchovou
 • Kultúrne služby
 • Zbieranie finančných prostriedkov
 • Verejnoprávne vysielanie a rozhlasové vysielanie
 • Poisťovacie služby
 • Dodávka a prenájom nehnuteľností
 • Finančné činnosti
 • Predaj poštových značiek a poštových kolkov

Oslobodenie od DPH môže byť úplné alebo čiastočné. Úplné oslobodenie od DPH znamená, že na dodaný tovar alebo službu sa neplatí DPH. Čiastočné oslobodenie znamená, že za DPH sa platí iba časť ceny.

Oslobodenie od DPH sa môže vzťahovať na tovary a služby, ktoré:

 • sú predmetom DPH
 • nie sú predmetom DPH
 • sú oslobodené od DPH na základe osobitného predpisu
Oslobodenie od DPH pri tovaroch a službách, ktoré sú predmetom DPHV takých prípadoch sa z dodaného tovaru alebo služby neplatí žiadna DPH. Príklady zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, sociálne služby, verejnoprávne vysielanie a mnoho ďalších. Čiastočné oslobodenie od DPH môže byť aplikované na služby, ako je doprava, ubytovanie, reštaurácie a potraviny.
Oslobodenie od DPH pri tovaroch a službách, ktoré nie sú predmetom DPHNa tieto tovary a služby sa neplatí žiadna DPH, ani v prípade, ak nie sú oslobodené od DPH. Toto oslobodenie zahŕňa nové budovy a byty, zemné práce a služby poskytované štátnou správou a diplomatmi.
Oslobodenie od DPH na základe osobitného predpisuTieto oslobodenia sú zvyčajne obmedzené na špecifické podmienky.
Príklady zahŕňajú predaje tovaru do iného členského štátu EÚ, predaje na palube lietadiel a lodí, predaje na výstavách a veľtrhoch a predaje zahraničným turistom.

Vplyv oslobodenia od DPH

Oslobodenie od DPH môže mať významný vplyv na podnikateľské subjekty. V prípade úplného oslobodenia od DPH nemusí byť podnikateľský subjekt registrovaný ako platca DPH a nemusí platiť DPH z dodaných tovarov a služieb.

V prípade čiastkového oslobodenia od DPH nemusí byť registrovaný ako platca DPH, ale môže mať nárok na odpočet DPH z tovarov a služieb použitých na podnikateľské účely.

oslobodené od dph
Ak sa osoba rozhodne uplatniť oslobodenie od DPH, bude musieť viesť osobitnú evidenciu. V nej bude zaznamenávať doklady o dodaných tovaroch a službách, ktoré sú oslobodené od DPH.

Kedy som a nie som platca DPH

V závere je dôležité zdôrazniť, že povinnosť byť platcov DPH závisí od mnohých faktorov, najmä od ekonomickej činnosti a obratu.

Ak podnikanie zahŕňa dodávky tovarov alebo služieb, pravdepodobne som platcom DPH. V takom prípade je človek povinný evidovať DPH pri nákupe a odvádzať ju štátu po ich predaji. Naopak, ak činnosť nie je zahrnutá v rámci DPH, nemusím byť platcom DPH. V tom prípade ale človek nemá nárok ani na odpočet DPH z nákupov pre podnikanie.

Je potrebné dbať na aktuálne legislatívne zmeny a pravidelne overovať, či povinnosť byť platcov DPH zostáva nezmenená. Okrem toho je tiež užitočné vedieť, kedy môžu byť uplatnené zvýhodnené sadzby DPH. To môže ovplyvniť ekonomickú efektívnosť.

Celkovo je pochopenie a efektívne uplatňovanie pravidiel DPH kľúčové pre podnikateľov a firmy, aby zabezpečili, že sú v súlade s daňovou legislatívou a minimalizovali svoje daňové povinnosti, či už ako plátca DPH alebo nie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang