Poistenie majetku – online kalkulačka, kľúčové aspekty

V súčasnom dynamickom prostredí sú pojmy ako neistota a riziko, žiaľ, súčasťou každodenného života. Majitelia nehnuteľností často čelia nečakaným výzvam, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu, ktorú si vybudovali. Práve v tejto náročnej dobe sa stáva nevyhnutné investovať do špičkových stratégií ochrany majetku prostredníctvom komplexného poistenia majetku.


Obsah článku


Tento článok sa zameria na kľúčové pojmy a stratégie, ktoré umožnia adekvátne reagovať na rôzne scenáre, ktoré môžu nastať pri poistení majetku. S prihliadnutím na najlepšie riešenia od renomovaných poisťovní, ako je ČSOB, Allianz a Slovenská poisťovňa, sa zaoberá efektívnou ochranou majetku.

Poistenie majetku a poistná hodnota

Poistenie majetku predstavuje komplexný systém zabezpečenia, ktorý má za úlohu chrániť majetok – od nehnuteľného po hnuteľný, podľa špecifických potrieb klienta. Tento systematický prístup je navrhnutý tak, aby poskytoval efektívnu ochranu pred potenciálnymi živelnými pohromami. Taktiež aj pred náhlymi nebezpečenstvami, ktoré by mohli ohroziť hodnoty a aktíva jednotlivcov.

Rozsah poistenia majetku siaha od majetku v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve klienta po majetok, ktorý je využívaný na základe dohody s tretími stranami alebo pri poskytovaní rôznych služieb. Flexibilita tohto prístupu umožňuje individuálnu špecifikáciu poistného krytia podľa konkrétnych potrieb klienta.

Poistná hodnota je výsledkom celkového objemu poisťovaného majetku. Je vyjadrená v poistnej zmluve ako poistná suma. Stanovuje maximálnu hranicu, do ktorej môže poisťovateľ poskytnúť náhradu v prípade vzniku poistnej udalosti.

Často využívaným kritériom pre určenie tejto hodnoty je metóda novej ceny. Tá odhaduje náklady na obnovenie poškodeného majetku alebo na získanie nového majetku s rovnakými špecifikáciami.

Poistenie majetku – kľúčové aspekty

Poistenie majetku je základným pilierom finančnej stability a ochrany pre majiteľov nehnuteľností a aktív. V tabuľke sú uvedené dôležité ustanovenia a výhody, ktoré poskytuje toto nevyhnutné zabezpečenie.

Právo na plnenie:Základným právom poisteného je požadovať plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorá ovplyvňuje poistený majetok. Toto právo je definované podľa poistných podmienok, ktoré podrobne špecifikujú, aké kompenzačné plnenie môže byť poskytnuté.
Viacnásobné poistenie:Ak je majetok poistený u viacerých poisťovní, ktoré sčítavajú svoje poistné sumy, uplatňuje sa pravidlo, že každá poisťovňa plní v pomere k svojej zmluve. To znamená, že každý poisťovateľ nesie zodpovednosť iba za časť celkovej poistnej hodnoty alebo dohodnutej sumy.
Dôsledky porušenia povinností:Zákon ukladá poistenému povinnosť dbať na minimalizáciu rizika a dodržiavať pravidlá, ktoré sú mu uložené zákonom alebo poistnou zmluvou. Porušenie týchto povinností môže viesť k zníženiu plnenia zo strany poisťovateľa, najmä ak porušenie bolo spôsobené vedome alebo pod vplyvom alkoholu či návykových látok.
Náhrada nákladov:V prípade, že poistná udalosť hrozí, alebo už nastala, má poistený právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na odvrátenie tejto udalosti alebo na minimalizovanie jej následkov. Toto ustanovenie poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany pre majiteľa majetku.
Poistenie iného majetku:Poistenie majetku môže zahŕňať aj majetok iných osôb, ktoré nemusia byť vlastníkmi poistenej veci. Poistné podmienky určujú, kedy a ako môže nárok na plnenie prejsť na inú osobu v prípade zmien vlastníctva alebo úmrtia poistenej osoby.
Zmeny vlastníka a prechod práva: Ak dôjde k zmene vlastníka poistenej veci, poistenie zaniká, pokiaľ poistné podmienky neurčujú inak. Ak má poistený právo na náhradu škody aj od inej osoby, toto právo prechádza na poisťovateľa do výšky poskytnutého plnenia.

Poistenie majetku nie je len administratívnym procesom. Ide skôr o strategické rozhodnutie, ktoré napomáha ochrane finančnej stability a pokoja v prípade nečakaných udalostí.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti predstavuje dôležitý krok k zabezpečeniu domova či iného majetku. Toto poistenie môže pokrývať rôzne typy nehnuteľností, vrátane rodinných domov, bytov, nebytových priestorov, chatiek alebo dokonca rozostavaných stavieb. Je možné doplniť ho aj o poistenie domácnosti, ochranu pre hnuteľné veci, ktoré tvoria súčasť obydlia.

Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa:

 • Budovu a jej časti: Poistenie kryje samotnú budovu vrátane všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií, ktoré sú s ňou spojené. Taktiež sú zahrnuté vonkajšie schodiská, prípojky a predmety pevne pripojené k budove.
 • Vedľajšie stavby: V mieste poistenia sú zahrnuté aj vedľajšie stavby ako garáže, altánky, studne alebo oplotenie, spolu so stavebným materiálom, mechanizmami a náradím.
 • Rôzne nebezpečenstvá: Poistenie môže kryť škody spôsobené rôznymi udalosťami vrátane požiarov, výbuchov, povodní, víchric, krupobitia, zosuvov pôdy, a mnohých ďalších. Klient môže výberom poistného krytia prispôsobiť svoju ochranu podľa konkrétnych rizík.

Okrem krytia škôd na majetku obsahuje poistenie nehnuteľnosti aj asistenčné služby. Tie sa dajú využiť pri technických haváriách, zablokovaných dverách a porúchách domácich spotrebičov. Zároveň poskytuje krytie zodpovednosti, čo znamená, že poisťovňa uhradí škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je dôležitým aspektom ochrany majetku, ktoré pokrýva škody na hnuteľných veciach v domácnosti a slúži na zabezpečenie potrieb a pohody členov rodiny. Možno ho uzatvoriť samostatne alebo ako súčasť celkového poistenia domu alebo bytu.

Poisťovne poskytujú rôzne balíky krytia pre poistenie domácnosti. Je dôležité pozrieť sa nielen na to, čo poistenie kryje, ale aj na limity plnenia pre jednotlivé škody. Následne treba správne nastaviť výšku poistnej sumy.

Poistenie domácnosti obvykle pokrýva:

 • Zariadenie domácnosti: Nábytok, svietidlá, koberce a ďalšie prvky interiéru.
 • Veci osobnej potreby: Odevy, obuv a ďalšie osobné predmety.
 • Cennosti a umelecké predmety: Peniaze, cennosti, umelecké diela a starožitnosti.
 • Elektrospotrebiče a technológie: Zariadenie, elektronika a optické prístroje.

Poistenie domácnosti má isté obmedzenia, pričom väčšinou nekryje vozidlá, škody spôsobené úmyselným konaním, veci slúžiace na podnikateľské účely a ďalšie. Výluky sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami, preto je dôležité zoznámiť sa s podmienkami každej zvlášť.

Poistenie bytu – kalkulačka

Súčasťou komplexného majetkového poistenia je aj poistenie bytu, ktoré zabezpečuje pokrytie škôd na bytoch a ich vybavení. Tým vytvára bezpečné prostredie pre jeho obyvateľov.

Poistenie bytu zahŕňa vlastnícke jednotky a niektoré súvisiace časti bytového domu. Tento typ poistenia sa výrazne rozšíril a pokrýva nasledujúce oblasti:

 • Interné časti bytu: Vnútorné štruktúry ako steny, okná a dvere.
 • Interná inštalácia: Rozvody vody, plynu, elektriny a vykurovacie zariadenia.
 • Spoločné časti domu: Vrátane schodišťa a ďalších spoločných priestorov.
 • Príslušenstvo mimo bytu: Pivnica, komora a iné externe prístupné miesta.

Pri poistení bytu je možné dohodnúť si doplnkové krytie pre rozmanité nebezpečenstvá, vrátane:

 • Požiaru, výbuchu, úderu blesku, nárazu alebo zrúteniu lietadla.
 • Prírodných pohrom, ako sú záplavy, povodne, víchrica, krupobitie a iné.
 • Škôd spôsobených vodou z vodovodného zariadenia.
 • Krádeže vlámaním alebo lúpežného prepadnutia.
 • Vandalizmu, nárazu dopravného prostriedku, dymu a prepätiu.

Pri stanovení poistnej sumy je kľúčové poznať trhovú hodnotu bytu. Nesprávne určená poistná suma môže viesť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu.

Odporúča sa, aby poistná suma zodpovedala nákladom na obnovu bytu rovnakej kvality. Pri určovaní poistnej sumy je šikovným pomocníkom kalkulačka poistenia bytu.

Rýche poistenie majetku – online kalkulačka

Rýchle poistenie majetku predstavuje moderný prístup k poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy.


Mnohé webové portály ako napr. porovnajto.sk alebo finportal.sk, ako aj samotné poisťovne, ponúkajú online kalkulačku. Tá umožňuje jednoducho vypočítať cenu poistenia majetku. Kalkulačka pracuje na základe informácií, ktoré záujemca zadá a poskytne mu okamžitý odhad ceny poistenia.


Online kalkulačka poistenia majetku je intuitívny nástroj, ktorý viede užívateľa jednoduchými otázkami k presnému výsledku. Stačí vyplniť informácie o type nehnuteľnosti, lokalite, poschodiach, hodnote nehnuteľnosti, roku kolaudácie a zariadení domácnosti.

Výhody rýchleho online poistenia majetku:

 • Jednoduchosť: Poistenie je možné uzatvoriť online za pár minút.
 • Konkurencieschopné ceny: Rýchle poistenie majetku ponúka cenovo výhodné riešenia.
 • Rozšírený rozsah krytia: Zabezpečuje ochranu pred širokým spektrom rizík, vrátane požiaru, záplavy, krádeže a prírodných katastrof.

Online kalkulačky rýchleho poistenia majetku sú šikovné nástroje, vďaka ktorým si záujemca vypočíta cenu poistenia a uzatvorí poistnú zmluvu bez zbytočného odkladu.

Komunálna poisťovňa a poistenie domácnosti

V rámci poistenia domácnosti ProDomo poskytuje Komunálna poisťovňa krytie pre veci a zariadenie, ktoré môžu domov alebo byt opustiť – napríklad nábytok, elektrospotrebiče, oblečenie, šperky, cennosti či bicykel z pivnice.

Toto poistenie chráni domáci rozpočet pred neočakávanými finančnými nákladmi v prípade rôznych situácií, ako sú prírodné katastrofy, odcudzenie zariadenia alebo poškodenie vybavenia domácnosti v dôsledku vandalizmu.

Pre úplnú ochranu je vhodné uzatvoriť aj poistenie nehnuteľnosti, pretože obe poistenia zabezpečujú krytie v prípade škody spôsobenej požiarom, vplyvom počasia, krádežou alebo vandalizmom. Ak napríklad zlodeji poškodili plot, dvere alebo okná pri vlámaní a ukradli majetok, Komunálna poisťovňa sa postará o opravu poistenia nehnuteľnosti a škodu na veciach z poistenia domácnosti.

Balíky poistného krytia Komunálnej poisťovne

 • Optimum: Združený živel, atmosférické zrážky, krádež, lúpež, vandalizmus, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov, nepriamy úder blesku, lom skla, sprejerstvo, búrlivý vietor a ďalšie.
 • Excelent: Rovnaké poistné riziká ako u balíka Optimum s niektorými dodatočnými výhodami, ako napríklad asistenčné služby a pripoistenie predĺženej záruky.

Klient si môže zvoliť spôsoby platby poistného, ako aj periodicitu platieb – ročne, polročne a štvrťročne.

ČSOB poisťovna a poistenie majetku

Poisťovňa ČSOB ponúka komplexné poistenie majetku, vrátane nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu – a to v jednom pohodlnom online kroku. Klient môže využiť aj extra služby, ako napríklad:

 • Poistenie home-office: V rámci balíkov Štandard a Extra poskytuje ČSOB krytie pre poškodenie vecí, ktoré klient používa pri práci z domu. Toto poistenie je súčasťou ochrany obývanej domácnosti.
 • EKO bonus: V prípade poškodenia domu v dôsledku živelnej udalosti je poskytovaný bonus až do výšky 10 000 eur na jeho ekologickú rekonštrukciu.
 • Pripoistenie zvieratka: Klient si môže online pripoistiť aj liečbu domáceho zvieratka v prípade úrazu. Na výber má rôzne voliteľné pripoistenia vrátane poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia nákladov na liečbu a pohreb zvieraťa, poistenia okrasnej záhrady a poistenia exteriérového bazéna.

ČSOB poisťovňa a balíky poistnej ochrany

Poistná ochranaKlasikŠtandardExtra
Živelná udalosťÁnoÁnoÁno
Krádež, odcudzenieÁnoÁnoÁno
Rozbitie sklaÁnoÁnoÁno
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadeniaÁnoÁnoÁno
VandalizmusNieÁnoÁno
Poškodenie, skrat elektromotorovNieÁnoÁno
Úhrada nákladov za uniknutú voduNieNieÁno
Škody na vonkajšej fasáde spôsobené hmyzom, hlodavcami, vtákmi a lesnou zverouNieNieÁno
Škody spôsobené stavebnou činnosťou cudzej osobyNieNieÁno
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 €NieNieÁno
Vyššie limity poistného plneniaNieNieÁno
Poistné plnenie bez spoluúčastiNieNieÁno
Základná asistenčná službaÁnoÁnoÁno
Rozšírená asistenčná službaNieNieÁno

Allianz Slovenská poisťovňa a poistenie domácnosti

Allianz poistenie majetku Môj domov ponúka taktiež jednoduchú a rýchlu cestu k „obnove“ v prípade nepríjemných poistných udalostí. Ako postupovať, keď sa stane škoda?

 • Nahlásenie poistnej udalosti: Hneď po výskyte škodovej udalosti má poistenec možnosť nahlásiť ju online alebo prostredníctvom nonstop infolinky na čísle +421 2 50 122 222.
 • Postup podľa škody: V závislosti od rozsahu škody poskytne Allianz presné inštrukcie týkajúce sa opravy alebo odstraňovania škodlivých následkov.
 • Sledovanie online: Po nahlásení škody Allianz pridelí klientovi unikátne číslo, ktoré mu umožní sledovať priebeh likvidácie online.

Allianz Slovenská poisťovňa a balíky poistenia majetku

S Allianz je výber poistenia majetku ešte jednoduchší. Ponúkajú tri balíky poistenia majetku. Klient sa sám rozhodne, ktorý balík krytia je pre neho najvýhodnejší.

Poistná ochranaKomfortExtraMax
ŽivelÁnoÁnoÁno
Asistenčné službyÁnoÁnoÁno
Zodpovednosť za škoduÁnoÁnoÁno
Poistné nákladyÁnoÁnoÁno
Vodovodné škodyNieÁnoÁno
Rozbitie sklaNieÁnoÁno
Krádež, lúpežNieNieÁno
VandalizmusNieNieÁno
Skrat, prepätieNieNieÁno

Slovenská poisťovna Allianz ponúka aj ďaľšie druhy poistenia ako napr. Allianz cestovné poistenie, životné poistenie alebo poistenie vozidla.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang