Príspevok na notebook – dotácia Digitálny žiak

Slovenský vládny program príspevkov na notebooky pre študentov, známy ako „Digitálny žiak“, bol ukončený k 30. novembru 2023. Tento program ponúkal nielen dotáciu na notebook. Išlo o jednorazový príspevok vo výške 350 eur na nákup nového notebooku, tabletu alebo počítača typu All-in-One žiakom základných, stredných a stredných odborných škôl.


Obsah článku


Tento článok sa zameria na to, ako príspevok na notebook a dotácie pre študentov pomáhajú vytvárať lepšie vzdelávacie príležitosti a ako organizácia www.digitalnyziak.sk hrá v tejto oblasti dôležitú úlohu. Ako teda získať príspevok na notebook?

Kto má nárok na príspevok na notebook?

Príspevok na notebook je iniciatíva, ktorá má pomôcť študentom zo sociálne slabších rodín získať prístup k digitálnym technológiám. Príspevok je určený pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl, ktorí pochádzajú z rodín s nízkym príjmom alebo majú zdravotné postihnutie.

O príspevok na notebook môžu požiadať zákonní zástupcovia žiakov a študentov, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje životné minimum)
 • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
 • žiaci 1. ročníka strednej školy pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

O príspevok na notebook je možné požiadať prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.digitalnyziak.sk. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o príjme domácnosti a potvrdenie o návšteve školy.

Po schválení žiadosti obdrží zákonný zástupca žiaka alebo študenta poukaz na nákup notebooku v hodnote 350 eur. Poukaz je možné využiť v ktoromkoľvek obchode, ktorý je zapojený do programu Digitálny žiak.

Príspevok na notebook je cennou pomocou pre žiakov a študentov zo sociálne slabších rodín. Notebook je dnes nevyhnutnou pomôckou pre každého študenta, ktorý chce byť úspešný v škole. 350 eur v podobe príspevku na notebook pomáha študentom získať prístup ku kvalitným digitálnym technológiám a zlepšiť si svoje vzdelávacie výsledky.

Registrácia na digitalnyziak.sk

Registrácia na platforme www.digitalnyziak.sk je momentálne ukončená a projekt Digitálny žiak prechádza do fázy overovania nárokov na príspevok. Uplatnenie príspevku bolo možné do 30. novembra 2023 v rámci dostupných predajní zapojených do projektu.

Pre tých, ktorí už zaregistrovali svojho školáka na www.digitalnyziak.sk, existujú užitočné nástroje na webovej stránke projektu. Je možné online overiť aktuálny stav registrácie, prípadne požiadať o opätovné odoslanie kódu, ak je to potrebné. Tiež sa dá overiť správnosť svojho telefónneho čísla v registrácii.

Projekt „Digitálny žiak“ sa môže pochváliť impozantnými číslami. Viac ako 152 000 študentov je už registrovaných a viac ako 92 000 zariadení bolo zakúpených vďaka príspevku. Tieto čísla ukazujú, aký veľký vplyv má projekt na digitálnu inklúziu študentov a ich prístup k potrebnej technológii pre vzdelávanie.

www.digitalnyziak.sk
Projekt digitálny žiak sk je spolufinancovaný Európskou úniou.

Špecifikácia zariadení pri príspevku 350 eur na notebook

Národný projekt zohľadňuje individuálne potreby každého študenta, čo umožňuje zákonným zástupcom zakúpiť digitálne zariadenie, ktoré najlepšie vyhovuje ich dieťaťu. Hodnota príspevku, ktorá bola stanovená na 350 eur, rešpektuje konzultácie so Združením európskych štátov (OECD) a predstavuje 1,5-násobok životného minima.

Parametre zariadení, ktoré je možné zakúpiť s použitím príspevku 350 eur na notebook, sú primárne zamerané na vzdelávacie účely a musia spĺňať nasledujúce kritériá:

 • displej s minimálnym rozlíšením 1366 × 768 pixelov
 • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie externých zariadení
 • fyzická slovenská klávesnica buď ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľná prostredníctvom fyzických portov alebo bezdrôtovo
 • ovládanie kurzora vrátane myši, dotykového displeja, touchpadu alebo iných metód buď vstavané alebo pripojiteľné prostredníctvom fyzických portov alebo bezdrôtovo
 • vstavaná kamera, reproduktory a mikrofón
 • schopnosť pripojiť sa k Wi-Fi sieti
 • možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám, napríklad pomocou zabudovaného SIM slotu alebo možnosti pripojenia modemu pre 4G sieť

Tieto zariadenia môžu byť typu notebook, all-in-one počítač alebo tablet s minimálnou uhlopriečkou displeja 25 centimetrov.

Dôležité body uplatnenia príspevku

 • Zariadenie musí mať nainštalovaný jednoduchý operačný systém, najlepšie v najnovšej verzii alebo verzii, ktorá umožňuje aktualizáciu na novšie verzie. Taktiež by malo podporovať kancelárske programy v slovenčine, antivírusový softvér a byť kompatibilné s aplikáciami používanými v školskom prostredí, vrátane Edunetu a podobných.
 • Zariadenie musí byť nové, vyrobené v roku 2022 alebo neskôr, a mať minimálne dvojročnú záruku a podporu výrobcu počas minimálne troch rokov pre hardvér aj softvér.
 • Zariadenie by malo byť schopné pripojiť sa k široko podporovaným online distribučným platformám pre aplikácie, vrátane tých, ktoré sa využívajú v školskom prostredí.
 • Hodnota príspevku neobmedzuje cenu zakúpených zariadení, čo znamená, že užívateľ príspevku alebo zákonný zástupca môžu zakúpiť zariadenia nad rámec technických špecifikácií a hodnoty príspevku.

Digitálny príspevok je tiež možné použiť na zakúpenie príslušenstva k informačným a komunikačným technológiám, softvéru a školeniu výlučne ako súčasť balíka s podporovaným zariadením spĺňajúcim vyššie uvedené parametre.

Tablet pre študentov

Tablety sú v rámci projektu Digitálny žiak schválené ako alternatíva k notebookom. Študenti, ktorí majú záujem o tablet, môžu požiadať o príspevok a poukaz na nákup tabletu.

Po schválení žiadosti obdrží zákonný zástupca žiaka poukaz na nákup notebooku alebo tabletu v hodnote 350 eur. Poukaz je možné využiť v ktoromkoľvek obchode, ktorý je zapojený do programu Digitálny žiak sk.

Na webe digitalnyziak.sk je uvedený zoznam obchodných partnerov, ktorí sa aktívne podieľajú na implementácii projektu Digitálny žiak. V rámci implementačnej fázy projektu sa dal príspevok uplatniť v 479 kamenných obchodoch s digitálnou technikou po celom Slovensku.

Pri použití príspevku na nákup notebooku alebo tabletu pre študentov je v obchode potrebné predložiť SMS validačný kód a občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

Cieľ projektu dotácie na notebook

Projekt dotácie na notebook pre žiakov je reakciou na aktuálnu výzvu, ktorou je efektívne pripravenie mladých ľudí na pracovné pozície v digitálnej ére, ktoré ešte dnes neexistujú.

Podľa prognóz odborníkov môže až 65 % dnešných žiakov základných škôl v budúcnosti vykonávať prácu, ktorá bude vytvorená v rámci Priemyslu 4.0. Pri takomto vývoji je nevyhnutné, aby školstvo zohrávalo kľúčovú úlohu v príprave detí na budúce pracovné príležitosti, a to v oblasti digitálnych zručností a kompetencií.


Európska únia považuje digitálne vzdelávanie za kľúčový aspekt svojich stratégií. Preto vypracovala nový akčný plán digitálneho vzdelávania pre roky 2021-2027. Tento plán zdôrazňuje význam digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností pre úspešné fungovanie jednotlivcov v digitálnom svete.


Samozrejme, plnenie týchto cieľov si vyžaduje širšie zmeny v systéme vzdelávania. Projekt dotácie na notebook pre študentov preto kládol dôraz na digitalizáciu vzdelávacieho prostredia a zapojenie digitálnych zariadení do vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania. Týmto spôsobom sa študentom poskytuje prostredie na získavanie digitálnych zručností nielen vo škole, ale aj doma.

Celý tento projekt je v súlade so strategickými dokumentmi, ako je Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (2018-2027), ktorý kladie dôraz na digitalizáciu vzdelávania. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala k digitálnej transformácii škôl vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2021-2024. Projekt je preto súčasťou širšieho úsilia na reformu vzdelávania na Slovensku.

Zároveň je dôležité poznamenať, že projekt dotácie na notebook prispieva k riešeniu problému nerovnomernej dostupnosti digitálnych zariadení pre študentov. Cieľom projektu dotácie na notebook je zabezpečiť, aby mali všetci študenti rovnaký prístup k digitálnym zariadeniam a technológiám. To je relevantné najmä pre tých žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Príspevok na notebook od štátu môže byť spojený s rozvojom čítateľských schopností u detí. Integrácia technológií do vzdelávania poskytuje nové nástroje a prostriedky, ktoré môžu podporiť napr. to, ako naučiť dieťa správne čítať.

Recenzie na projekt Digitálny žiak

Projekt Digitálny žiak, ktorý ponúkal príspevky na nákup notebookov pre študentov na Slovensku, bol ukončený k 30. novembru 2023.

Preto už nie je relevantné hľadať recenzie na projekt Digitálny žiak.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang