Rekreačný poukaz – ako funguje príspevok na rekreáciu?

Rodinná dovolenka či detský tábor počas školských prázdnin vedia poriadne prevetrať rodinný rozpočet. Avšak náklady na dovolenku či detský tábor na Slovensku už nemusí rodič niesť len na svojich pleciach – časť nákladov mu môže preplatiť zamestnávateľ prostredníctvom rekreačného poukazu.


Obsah článku


Príspevok na rekreáciu bol zavedený v januári 2019. Rekreačným poukazom sa niekedy hovorí aj „Dankove poukazy“, pretlačil ich totiž vtedajší predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Rekreačný poukaz – základne informácie

Na rekreačný príspevok majú nárok zamestnanci firiem s viac ako 49 zamestnancami, ktorí pre firmu pracujú nepretržite viac ako dva roky. Rekreačný poukaz môžu poskytovať aj menší zamestnávatelia, avšak pre nich je povinný, môžu ho poskytovať na dobrovoľnej báze.


Rekreačným poukazom možno uhradiť 55 percent nákladov, avšak do maximálnej výšky 275 eur za kalendárny rok. Príspevok možno rozdeliť aj na viacero menších výletov, avšak dokopy nesmú presiahnuť sumu 500 eur.


Ďalšou podmienkou na uplatnenie rekreačného poukazu je pobyt minimálne na dve noci. Každý zamestnanec si môže uplatniť nárok na dovolenku a využiť príspevok ako tzv. wellness darčekový poukaz.

Rekreačný poukaz – príspevok na dovolenku

Rekreačný poukaz je formou príspevku na rekreáciu, ktorý poskytujú niektoré spoločnosti svojim zamestnancom. Zamestnanec ho môže využiť na uhradenie časti nákladov za ubytovanie na Slovensku, ale napríklad aj na náklady za detský denný či pobytový tábor.

Nárok na rekreačný príspevok však nemá automaticky každý zamestnanec a neposkytuje ho každá firma. Aké sú podmienky pre získanie príspevku na rekreáciu?

Rekreačný poukaz podmienky:

 • zamestnanec má nárok na rekreačný príspevok, ak je zamestnaný v spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami
 • pracovný pomer zamestnanca musí trvať nepretržite aspoň dva roky (výnimku predstavujú dohody o vykonaní práce)
 • pri skrátenom pracovnom úväzku sa suma príspevku na rekreáciu znižuje pomerne k danému úväzku
 • príspevok na rekreáciu možno využiť len na pobyt na Slovensku a minimálne na dve noci

Dovolenkový poukaz možno využiť napríklad aj na stravovanie alebo iné služby spojené s rekreáciou. Ide o:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve noci, ale len na území Slovenska
 • pobytový balík s ubytovaním minimálne na dve noci a stravovacie služby alebo iné služby spojené s rekreáciou na území Slovenska
 • ubytovanie minimálne na dve noci na Slovensku, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • detské tábory či iné organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas letných prázdnin, avšak len na Slovensku, pre dieťa zamestnanca plniace povinnú školskú dochádzku – teda dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo je žiakom prvých 4 ročníkov osemročného gymnázia

Príspevok na rekreáciu 2023 môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aj menej ako 50 zamestnancov. Avšak pre takéhoto menšieho zamestnávateľa je poskytnutie rekreačného poukazu dobrovoľné.

Poukazy na rekreáciu sú obľúbenou formou odmeny, a to tak medzi zamestnávateľmi, ako aj zamestnancami. Systém poukážok upravuje slovenská legislatíva s cieľom podporiť voľnočasové aktivity zamestnancov a cestovný ruch na Slovensku.

Tzv. „Dankove poukazy“ platia od roku 2019

Poukazy na rekreáciu, známe aj ako „Dankove poukazy“, platia na Slovensku od januára 2019. Do praxe ich pretlačil vtedajší predseda Národnej rady SR Andrej Danko, podľa neho ich teda niektorí nazývajú aj „Dankove poukazy“.

Poukazy na rekreáciu a ich uplatňovanie ošetruje Zákonník práce. Pri príspevku na rekreáciu zákon umožňuje preplatiť zamestnancovi 55 percent oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Oprávnenými výdavkami pre uplatnenie rekreačného príspevku sú aj dovolenkové výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa či dieťa zverené do starostlivosti.

Ako funguje príspevok na rekreáciu

Ako už bolo spomenuté vyššie, zamestnávateľ môže zamestnancovi preplatiť časť dovolenkových nákladov prostredníctvom dovolenkového preukazu, ak spĺňa pri žiadosti o príspevok na rekreáciu podmienky stanovené zákonom.

Ako funguje príspevok na rekreáciu?

Pri využití rekreačného poukazu podmienky hovoria, že zamestnávateľ ho môže použiť na vlastnú rekreáciu s pobytom minimálne na dve noci, ale len na Slovensku.

Využiť ho však možno aj pre rodinných príslušníkov, napríklad na pobytové či denné tábory pre deti alebo lyžiarske kurzy organizované školou v čase školských prázdnin.

Príspevok na rekreáciu zákon umožňuje použiť v dvoch formách, a to:

 • priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca a odovzdané do 30 dní od zaplatenia
 • rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty

Rekreačný poukaz platí v rámci jedného kalendárneho roka a je neprenosný.

Žiadosť o príspevok na rekreáciu

Rekreačné poukazy je povinný poskytovať svojim zamestnancom každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 pracovníkov. Firma, ktorý má menej ako 49 zamestnancov môže rekreačné poukazy poskytovať dobrovoľne, avšak za rovnakých podmienok ako väčšie firmy.

Na preplatenie rekreačného poukazu treba zamestnávateľovi predložiť žiadosť o príspevok na rekreáciu. Túto žiadosť o príspevok na rekreáciu spolu s dokladmi o zaplatení pobytu treba podať u zamestnávateľa do 30 dní od ich vystavenia.

Zamestnávateľ má podľa zákona prostredníctvom dovolenkového preukazu zamestnancovi preplatiť 55 percent nákladov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Preplatenie rekreačného poukazu

Ako už bolo spomenuté, zamestnávateľ môže svojmu zamestnancovi preplatiť rekreačný poukaz dvomi spôsobmi:

 • Elektronickou kartou – vydávajú ju spoločnosti, ktoré musia mať zmluvu so zamestnávateľom a zároveň aj ubytovacím zariadením, kde sa zamestnanec ubytuje. Preplatenie rekreačného poukazu možno uskutočniť len v prípade, že zamestnancom vybrané ubytovacie zariadenie, spoločnosť na výdaj kariet a zamestnávateľ majú uzavretú zmluvu.
 • Spätné preplatenie účtovných dokladov – nie je povinnosťou, aby mal zamestnávateľ zmluvu so spoločnosťou, ktorá vydáva elektronické rekreačné poukazy. Na preplatenie rekreačného poukazu stačí, aby zamestnanec priniesol účtovné doklady z ubytovacieho zariadenia na Slovensku, kde strávil aspoň dve noci, spolu s potrebnými náležitosťami a odovzdal ich zamestnávateľovi. Zamestnávateľ mu následne preplatí rekreáciu, ak samozrejme zamestnanec spĺňa zákonné podmienky.

Nárok na preplatenie rekreačného poukazu má zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje nepretržite viac ako dva roky.

Cieľom rekreačného preukazu je podpora cestovného ruchu

Dovolenkový poukaz nie je len príjemným benefitom pre dlhodobých zamestnancov. Jeho hlavným cieľom pri zavádzaní príspevku na rekreáciu bola totiž podpora domáceho cestovného ruchu.

Vyššie už bolo spomenuté, ako funguje príspevok na rekreáciu. Možno ho uplatniť len v ubytovacích zariadeniach za Slovensku. Veľké firmy preplatia stabilným zamestnancom, ktorí sú vo firme viac ako dva roky, časť dovolenkových nákladov.

Rekreačný poukaz možno využiť napríklad na rodinnú dovolenku na Slovensku, alebo na preplatenia časti nákladov na detský denný alebo pobytový tábor počas prázdnin dieťaťa zamestnanca, ktoré plní povinnú školskú dochádzku.

Príspevok na rekreáciu na jeden kalendárny rok pre zamestnanca je maximálne 275 eur. Nemusí ho však využiť naraz.

Poukaz si možno uplatniť na výlety s minimálnym pobytom na dve noci v celkovej sume 500 eur. Ak zamestnanec minie viac, v danom roku mu už nárok na ďalší príspevok nevznikne.


K preplateniu rekreačného poukazu treba, aby zamestnanec doložil doklad – môže to byť faktúra, blok z registračnej pokladne či pokladničný príjmový doklad.


Musí však byť vystavený ubytovacím zariadením na meno zamestnanca, musí obsahovať údaje o ubytovacom zariadení, dĺžku pobytu, rozpis poskytnutých služieb, cenu za pobyt a informáciu o úhrade ceny.

V prípade využitia rekreačného poukazu na pobytový alebo denný tábor pre dieťa zamestnanca, ktorý sa koná počas školských prázdnin na Slovensku, predkladá zamestnanec účtovný doklad, na ktorom je uvedené meno dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo tábora. Avšak za účtovný doklad sa nepovažuje prihláška do tábora či na sústredenie.

TIP: Vynikajúcim benefitom pre zamestnancov je aj MultiSport karta, vďaka ktorej môžu používať kredity na rôzne športové aktivity. Podporia tak svojú fyzickú kondíciu a pre zamestnávateľa to môže byť cesta k spokojnejším, zdravším a výkonnejším zamestnancom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang