SIPO – jednoduchá a rýchla platba online

sipo

V dnešnej digitálnej dobe si stále viac a viac služieb vyžaduje pohodlie a rýchlosť. Platí to aj pre Slovenskú poštu, ktorá ponúka moderný spôsob platby cez svoju platformu známu ako SIPO. SIPO je skratka pre sústredené inkaso platieb obyvateľstva a predstavuje efektívny spôsob ako vykonávať rôzne platby.


Obsah článku


Článok sa zameria na to, ako využiť SIPO inkaso a ako vykonať SIPO platbu cez internetbanking, platbu SIPO cez účet a prináša mnoho ďalších užitočných informácií o tejto modernej a jednoduchej dostupnej službe SIPO online.

Čo je SIPO?

SIPO je služba, ktorú využíva takmer každý. Ide o praktický platobný nástroj, ktorý umožňuje hromadne vykonať viacero pravidelných platieb, ako sú nájomné, platby za energie alebo vodu. Vzniká na základe objednávky alebo písomnej zmluvy medzi Slovenskou poštou a klientom a po splnení stanovených podmienok.

SIPO platba

SIPO poskytuje viacero možností platby:

 • Bezhotovostným prevodom: Táto možnosť je označená modrým inkasným lístkom, tzv. „modré SIPO.“ Človek si jednoducho môže nastaviť trvalý príkaz k platbe zo svojho platobného účtu.
 • Platba na pobočke Slovenskej pošty: Ak človek uprednostňuje osobný kontakt, na pobočke Slovenskej pošty zaplatí zelený inkasný ístok.
 • Prostredníctvom doručovateľa: Inkasný lístok fialovej farby donesie doručovateľ a človek ho môže uhradiť priamo u neho.
 • SIPO online: Online platba cez eSIPO

Okrem vyššie uvedených možností platby môže dôjsť aj k doručeniu „červeného SIPO“. Tento doklad slúži ako upomienka, ak niekto mešká s platbou. Doklad SIPO je doručovaný vždy na začiatku mesiaca a splatný je od prvého do posledného dňa v danom mesiaci.

Platba SIPO cez účet – inkaso

Platba SIPO cez účet umožňuje realizovať platbu SIPO priamo z bankového účtu, podobne ako akýkoľvek iný prevod.

Čo robí túto metódu výhodnou?

 • Jednoduchosť: Platba SIPO cez účet je nenáročná a nevyžaduje žiadnu ďalšiu prácu od platiteľa.
 • Praktickosť: S touto metódou nie je potrebné navštevovať poštu alebo banku, čo znamená úsporu času a energie.
 • Bezpečnosť: Platba SIPO cez účet je bezpečná, pretože sa vykonáva elektronicky.

Pojmy trvalý príkaz a inkaso sú často zamieňané. Trvalý príkaz je spôsob platby, pri ktorom klient zasiela pravidelne rovnakú sumu peňazí na konkrétny účet. Tým pádom trvalý príkaz nevyhnutne vyžaduje rovnakú výšku platby pri každom poslaní. Je ideálny pre platby, ktoré sú pravidelné a nemenia sa ako napríklad mesačné platby za nájomné.

Inkaso je alternatívny spôsob platby, ktorý sa uplatňuje predovšetkým v prípadoch, keď výška platby môže mesiac od mesiaca kolísať. V tomto prípade klient nezasiela platbu samostatne, ale umožňuje príjemcovi stiahnuť potrebnú sumu peňazí priamo z jeho bankového účtu. To sa najčastejšie využíva práve pri SIPO platbách.

Ak človek preferuje inkaso a chce platiť SIPO bezhotovostne zo svojho bankového účtu, môže využiť tzv. „modré“ SIPO. Na stránke Slovenskej pošty nájde formulár „Zmeny SIPO“, ktorý treba vyplniť a odovzdať na najbližšej pošte. V časti „Žiadam o zmenu spôsobu platby“ zaškrtne „Platba zálohových platieb inkasom z účtu a platba vyúčtujúcich faktúr pri priehradke“.

Následne treba vyplniť aj tlačivo „Mandát na inkaso v SEPA“, ktoré poslúži na pridelenie referencie mandátu a zriadenie bezhotovostného spôsobu úhrady. V niektorých prípadoch bude možno potrebný súhlas s inkasom v banke, pričom sa zadá pridelená referencia mandátu. Týmto spôsobom je možné uhradiť svoje platby SIPO flexibilne a jednoducho.

Ako platiť SIPO cez internetbanking

V prípade, že má človek záujem uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom cez internetbanking na účet Slovenskej pošty, použije nasledovné platobné symboly:

 • číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512
 • variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO
 • konštantný symbol: 0558
 • špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO)

Sumu je potrebné navýšiť o poplatok za realizáciu SIPO bezhotovostne. Výška poplatku sa líši podľa banky, je v rozmedzí od 0 do 3 eur. Zaplatiť SIPO cez internetbanking sa dá taktiež zrealizovať tak, aby bola platba pripísaná na účet Slovenskej pošty najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci.

Evidenčné číslo SIPO

Evidenčné číslo SIPO predstavuje 10-miestne číslo, ktoré je jedinečne pridelené každému platiteľovi SIPO. Slúži ako unikátny identifikátor pre platiteľov v systéme SIPO. Je možné ho nájsť na doklade SIPO, ktorý je pravidelne doručovaný každý mesiac priamo platiteľovi SIPO.

Evidenčné číslo SIPO je nevyhnutné pre identifikáciu platieb. Používa sa pri bezhotovostných platbách SIPO, ako napríklad pri platbách cez internetbanking alebo pri nastavení trvalých príkazov. Toto číslo zabezpečuje presnú identifikáciu platiteľa a zabezpečuje, že platby budú spojené s konkrétnym účtom.

SIPO online – eSIPO

Slovenská pošta ponúka svojim klientom inovatívny spôsob správy platieb SIPO prostredníctvom služby eSIPO občan. Registrácia do tejto služby je jednoduchá a zabezpečí pohodlný prístup ku kontrole platieb.

Pri registrácii do formulára eSIPO záujemca vyplní všetky potrebné informácie, vrátane evidenčného čísla platiteľa, hesla, mena a priezviska, adresy a e-mailovej adresy.

Po úspešnej registrácii bude mať okamžitý prístup do svojho účtu. Avšak pre úplný prehľad o platbách SIPO bude potrebovať synchronizáciu systémov, čo zvyčajne trvá do nasledujúceho dňa. Po tejto synchronizácii bude mať k dispozícii kompletný prehľad svojich platieb za posledných 12 mesiacov.

Jedným z hlavných benefitov eSIPO je, že človek môže spravovať svoje platby jednoducho a efektívne. Úhrady sa realizujú cez platobné brány rôznych bánk, čo mu dáva širokú flexibilitu pri platbách a zabezpečuje rýchle a spoľahlivé transakcie.

esipo
Služba eSIPO predstavuje moderný spôsob na správu pravidelných platieb.

Nezaplatené SIPO

Nesplatené platby SIPO predstavujú situáciu, kedy klient SIPO neuhradil svoju platbu včas, teda do lehoty splatnosti. Lehota splatnosti SIPO nastáva vždy v 15. deň v mesiaci, ktorý je platobným obdobím pre danú platbu. Klienti, ktorí zmeškali platobnú lehotu SIPO, môžu čeliť niekoľkým potenciálnym dôsledkom:

 • Poplatok za omeškanie platby: Ak klient SIPO uhradí platbu až po termíne splatnosti, môže mu byť účtovaný poplatok za omeškanie platby. Jeho výška zvyčajne závisí od konkrétneho poskytovateľa služby.
 • Vymáhanie pohľadávky: V prípade, že klient nezaplatil ani po uplynutí lehoty na poplatok za omeškanie, môže byť pohľadávka postúpená inkasnej spoločnosti, ktorá sa bude pokúšať vybrať dlžnú sumu.
 • Odpojenie od služieb: Ak klient nezaplatí svoj dlh ani po vymáhaní pohľadávky, môže mu dodávateľ služieb odpojiť prístup k danej službe, napríklad elektrine, plynu alebo iným verejným komunálnym službám.

V prípade nezaplateného SIPO je dôležité jednať okamžite, aby sa predišlo ďalším komplikáciám. Tu je niekoľko odporúčaní: uhradiť platbu čo najskôr, dohodnúť sa na splátkovom kalendári a zabrániť opakovaným nesplateným platbám.

Tlačivo zmeny SIPO

Tlačivo zmeny SIPO je dokument, ktorý sa používa na žiadosť o zmenu údajov v SIPO. Je možné ho získať na pošte alebo na webovej stránke Slovenskej pošty. Vyplňujú sa tam nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • evidenčné číslo SIPO
 • číslo účtu
 • žiadosť o zmenu

Pomocou tlačiva zmeny SIPO je možné vykonať nasledujúce zmeny:

 • zmena adresy
 • zmena čísla účtu
 • zmena spôsobu úhrady
 • zrušenie zasielania informatívneho dokladu SIPO
Žiadosť o zmenu SIPO prostredníctvom tlačiva je možné podať osobne na pošte alebo elektronicky cez webovú stránku Slovenskej pošty. Žiadosť je vybavená do 15 dní od jej doručenia.

RTVS a SIPO

RTVS je jedným z dodávateľov služieb, ktoré boli súčasťou SIPO. Platba za služby RTVS teda bola súčasťou platby SIPO. Od 1. júla 2023 však bola zrušená povinnosť platiť koncesionárske poplatky za služby RTVS. To znamená, že už nie je potrebné platiť za služby RTVS prostredníctvom SIPO. Platitelia mali povinnosť uhradiť koncesionárske poplatky do 30. júna 2023, čím skončila ich platobná povinnosť.


Zmena zákona o RTVS, schválená Národnou radou Slovenskej republiky v júni 2023, priniesla nový spôsob financovania verejnoprávneho rozhlasu a televízie zo štátnych zdrojov. Každoročný príspevok pre RTVS bude poskytovaný zo štátneho rozpočtu, a to vo výške 0,17 % z hrubého domáceho produktu (HDP).


Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov sa týka všetkých fyzických osôb a zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov.

Ako zaplatiť SIPO cez George

Zriadenie inkasa alebo SIPO je v aplikácii George jednoduchý proces, avšak vyžaduje kontakt s inkasantom a uzatvorenie mandátnej zmluvy. Po uzatvorení zmluvy je možné zriadiť súhlas s inkasom alebo SIPOm cez službu internetbanking George, ktorá je súčasťou Slovenskej sporiteľne.

Postup, ako zaplatiť SIPO cez George:

 • Prihlásiť sa do svojho účtu v službe internetbanking George.
 • Vybrať „Súhlasy s inkasom“ z dostupných možností.
 • Následne zvoliť účet, z ktorého majú byť vykonané platby a prejsť do sekcie „Direct Debit / SIPO“.
 • Kliknúť na tlačidlo „Nový súhlas“ a vyplniť požadované informácie a podpísať nový súhlas s inkasom.
 • Nastaviť mesačný limit inkasa (čo je maximálna suma, ktorú môže inkasant inkasovať za jeden kalendárny mesiac).
 • Určiť dátum ukončenia platnosti súhlasu s inkasom.
 • Po vyplnení všetkých informácií potvrdiť zriadenie súhlasu.

Žiadosť o zrušenie SIPO

Pri žiadosti o zrušení SIPO je potrebné postupovať krok za krokom. Nasledujúce informácie pomôžu efektívne a bez problémov zrušiť túto službu.

Prevod platieb na iné miesto: Prvým nevyhnutným krokom k úspešnému zrušeniu služby SIPO je presunúť všetky platby na iné miesto. V súčasnosti má človek na výber viacero spôsobov, ako to urobiť. Môže nastaviť trvalý príkaz v internetovom bankovníctve alebo povoliť inkaso.

Dôležité je skontrolovať si, ktoré platby sú viazané na službu SIPO, a zabezpečiť ich prevod na nový platobný spôsob. Informácie o zmene spôsobu platby je možné získať od poskytovateľa danej služby.

Žiadosť o zrušenie SIPO: Ak si človek želá zrušiť službu SIPO, môže zvoliť jednu z troch ciest:

 • Navštíviť pobočky Slovenskej pošty: V prípade, že človek nevie zrušiť službu SIPO online, môže navštíviť pobočky Slovenskej pošty. Je potrebné si vziať so sebou občiansky preukaz a posledný doklad o zaplatení SIPO.
 • Poslať žiadosť o zrušenie prostredníctvom dátovej schránky: Toto je elektronická forma zasielania žiadosti o zrušenie SIPO. Človek ju nemusí elektronicky podpisovať, stačí vyplniť formulár a odoslať ho.
 • Poslať žiadosť o zrušenie e-mailom: E-mail musí obsahovať elektronický podpis.

Zrušenie inkasnej platby SIPO je možné aj v banke. Zrušenie služby SIPO by malo nastať od nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti.

Slovenská pošta a SIPO – kontakt

Kontakt na Slovenskú poštu ohľadom SIPO:

Telefonicky: V pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00 hodín na infolinke 0850 122 413 (z pevnej aj mobilnej siete).

Centrá spracovania SIPO: Na Slovensku sú tri takéto centrá:

 • Bratislava: Uzbecká 4, 820 14, 02/ 45 520 168, 02/ 60 101 584
 • Banská Bystrica: Komenského 16, 975 88, 048/43 50 171
 • Košice: Thurzova 1, 042 21, 055/68 13 101, 387, 213, 208

E-mailové adresy: zakaznickyservis@slposta.sk, customerservice@slposta.sk

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang