Sociálne dávky – kto má nárok, ako sa vyplácajú

Nezamestnanosť je vážny problém, ktorý sa týka miliónov ľudí na celom svete. Aj keď môže byť ťažké nájsť si prácu, nezamestnaným je k dispozícii množstvo sociálnych dávok, ktoré môžu pomôcť zmierniť bremeno nezamestnanosti. Kto má nárok na sociálne dávky a ako sa vyplácajú?

Tento článok sa bude venovať sociálnym dávkam, ktoré sú k dispozícii nezamestnaným, a tomu, ako ich možno využiť na uľahčenie života.

Kto má nárok na sociálne dávky?

Sociálne dávky sú štátom financované finančné príspevky poskytované osobám, ktoré sú nezamestnané, majú nízky príjem alebo nemôžu pracovať z dôvodu zdravotného postihnutia alebo choroby. Tieto platby sú určené na poskytnutie určitej finančnej podpory osobám v núdzi s cieľom pomôcť im pokryť základné životné náklady.

Dávky poskytuje vláda a spravujú ju miestne orgány. Výška sociálnych dávok závisí od situácie jednotlivca a môže sa v jednotlivých regiónoch líšiť.

Kritériá oprávnenosti na sociálnu dávku sú zvyčajne založené na príjme, majetku a ďalších faktoroch. Vo všeobecnosti platí, že jednotlivci musia byť nezamestnaní a nesmú mať žiadny iný zdroj príjmu alebo majetku, ktorý by ich uživil. Žiadateľ musí mať tiež trvalý pobyt v krajine poskytujúcej pomoc.

Niektoré krajiny tiež vyžadujú, aby žiadatelia spĺňali určité požiadavky týkajúce sa zdravotného stavu alebo postihnutia.

V niektorých krajinách je sociálna dávka dostupná len tým jednotlivcom, ktorí sa považujú za osoby v núdzi, napríklad bezdomovcom alebo osobám žijúcim v chudobe. Iné krajiny môžu poskytovať sociálnu pomoc širšiemu okruhu osôb, napríklad starším osobám alebo osobám so zdravotným postihnutím.

Druh poskytovaného sociálneho príspevku sa tiež môže líšiť. Vo všeobecnosti sa poskytuje vo forme peňažných platieb, hoci môže zahŕňať aj služby, ako je bývanie, zdravotná starostlivosť, starostlivosť o deti a pracovná príprava. V niektorých prípadoch sa príspevok môže kombinovať s inými formami pomoci, ako sú príspevky na bývanie alebo potravinové lístky.

Sociálne dávky pre nezamestnaných

Nezamestnaní majú nárok na sociálne dávky, ktoré im pomáhajú udržať sa nad vodou v ťažkých časoch. Na to, aby mohli tieto dávky poberať, musia jednotlivci spĺňať určité kritériá, napríklad byť nezamestnaní a mať nízky príjem. Po zistení oprávnenosti je možné získať niekoľko druhov sociálnych dávok.

Jednou z najbežnejších foriem sociálnych dávok je poistenie v nezamestnanosti. Poskytuje finančnú podporu nezamestnaným, kým si hľadajú nové zamestnanie. V niektorých prípadoch môže toto poistenie vyplácať až polovicu predchádzajúcej mzdy jednotlivca. Môže tiež poskytnúť dodatočný príjem na pokrytie životných nákladov.

Ďalšou sociálnou dávkou dostupnou pre nezamestnaných je potravinová pomoc. Tento program poskytuje poukážky na nákup potravín na dotovanie nákladov na potraviny pre tých, ktorí ich potrebujú. Výška pomoci závisí od príjmu jednotlivca a počtu osôb v jeho domácnosti.

Pre tých, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, sú tiež k dispozícii sociálne dávky. Vládne financovanie môže pomôcť pokryť náklady na školné, knihy a iné vzdelávacie materiály. Okrem toho niektoré univerzity a vysoké školy ponúkajú odpustenie školného pre nezamestnaných.

Napokon sú k dispozícii aj sociálne dávky na pokrytie nákladov na starostlivosť o deti. To je obzvlášť užitočné pre osamelých rodičov, ktorí sú nezamestnaní a potrebujú pomoc pri starostlivosti o svoje deti počas hľadania práce.

Nezamestnaní majú prístup k mnohým sociálnym dávkam, ktoré im pomôžu v ťažkých časoch. Hoci je potrebné splniť podmienky oprávnenosti, k dispozícii je niekoľko druhov pomoci, napríklad poistenie v nezamestnanosti, potravinová pomoc, financovanie vzdelávania a pomoc pri starostlivosti o deti. Tieto dávky môžu poskytnúť záchranné lano tým, ktorí sa ocitnú v nezávideniahodnej situácii.

Sociálne dávky na Slovensku

Dňa 01.10.2023 nadobudlo účinnosť Opatrenie MPSVR SR č. 377/2023 Z. z o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorým sa sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov poskytované podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravujú nasledovne:

Dávka v hmotnej núdzi podľa § 10 ods. 2 zákona je od 01.10.2023 poskytovaná v sume:

 • 84,90 € mesačne, ak ide o jednotlivca
 • 161,40 € mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
 • 147,50 € mesačne, ak ide o dvojicu bez detí
 • 220,70 € mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
 • 235,70 € mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi
 • 297,50 € mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi

Sumy príspevkov pomoci v hmotnej núdzi sú nasledovné:

Ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 je poskytovaný v sume 86,80 € mesačne.  

Aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume 86,80 € mesačne. 

Príspevok na nezaopatrené dieťa podľa § 13 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume 23,70 € mesačne.

Príspevok na bývanie podľa § 14 ods. 2 je poskytovaný v sume:

 • 95,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti
 • 161,60 € mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „PHN“)
 • 205,10 € mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN
 • 248,60 € mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN
 • 291,90 € mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN

Príspevky pomoci sú formou finančnej podpory osobám v núdzi s cieľom pomôcť im pokryť základné životné náklady.

Kedy sa dá požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak občan v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, to je 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený dobou účasti na poistení v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov „podporné obdobie v nezamestnanosti“ – do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • materské
 • rodičovský príspevok

Uchádzač o zamestnanie si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, kde predkladá žiadosť a doklady potrebné k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti si poistenec uplatňuje na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálne dávky – vyplácanie

Sociálne dávky pre nezamestnaných sú dôležitým zdrojom finančnej pomoci. Prístup k týmto dávkam môže ľuďom pomôcť prekonať ťažké časy a zabezpečiť im určitú finančnú stabilitu.

Pre tých, ktorí žiadajú o sociálne dávky, je prvým krokom návšteva úradu práce. Na úrade budú osoby požiadané o predloženie dokladu totožnosti a budú musieť vyplniť žiadosť. V žiadosti sa budú klásť otázky o histórii zamestnania žiadateľa a ďalšie finančné informácie. Po predložení žiadosti ju úrad práce preskúma a jednotlivcovi oznámi, či má nárok na dávky.

Ak sú jednotlivcovi dávky schválené, môže ich dostávať niekoľkými spôsobmi. Najbežnejším spôsobom vyplácania sociálnych dávok je priamy vklad na bankový účet. Je to pohodlný a bezpečný spôsob prijímania peňazí a platby sa zvyčajne vykonávajú pravidelne.

Ďalšou možnosťou je dostávať platby prostredníctvom predplatenej debetnej karty. Tieto karty sú podobné bežným debetným alebo kreditným kartám a sú akceptované v mnohých obchodoch. Je to skvelý spôsob prijímania platieb bez toho, aby si človek musel otvoriť bankový účet.

Okrem priameho vkladu a predplatených kariet sú niektoré sociálne dávky dostupné aj prostredníctvom iných možností platieb. Napríklad niektorí zamestnávatelia môžu byť ochotní poskytnúť preddavok alebo zrážku zo mzdy tým, ktorí majú nárok na dávky. Jednotlivci môžu mať možnosť dostávať svoje platby aj prostredníctvom peňažných poukážok, šekov alebo dokonca prostredníctvom spracovateľa platieb tretej strany.

Bez ohľadu na zvolenú možnosť platby je dôležité mať na pamäti, že sociálne dávky sú určené na pomoc ľuďom v núdzi. Mali by sa využívať zodpovedne a nemali by sa považovať za samozrejmosť. Pochopením procesu a preskúmaním všetkých dostupných možností platieb sa jednotlivci môžu uistiť, že sociálne dávky využívajú čo najlepšie.

Úrad práce – sociálne dávky

Úrad práce je pre nezamestnaných neoceniteľným zdrojom, ktorý im poskytuje rôzne sociálne dávky. Okrem pomoci jednotlivcom získať zamestnanie môže úrad práce pomôcť ľuďom bez práce získať prístup k dôležitým službám, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a poradenstvo.

Úrad práce ponúka nezamestnaným celý rad služieb vrátane pomoci pri hľadaní práce, kariérneho poradenstva a sprostredkovania zamestnania. Poskytuje tiež finančnú pomoc tým, ktorí majú nárok na dávky v nezamestnanosti. Okrem toho môže úrad pomôcť jednotlivcom rozvíjať zručnosti pri hľadaní práce a získať prístup k zdrojom na zlepšenie ich životopisov a zručností pri pracovných pohovoroch.


Úrad práce poskytuje nezamestnaným aj celý rad sociálnych dávok. Patrí sem poskytovanie prístupu k zdravotníckym službám, ako je poradenstvo v oblasti duševného zdravia, a pomoc pri hľadaní cenovo dostupného bývania.


Môže tiež poskytnúť prístup k vzdelávacím programom a programom odbornej prípravy na zamestnanie, aby pomohol jednotlivcom získať zručnosti potrebné na nájdenie zamestnania. Okrem toho môže úrad poskytnúť pomoc osobám, ktoré potrebujú dodatočnú finančnú podporu, aby sa počas hľadania práce mohli uživiť.

A napokon, úrad práce poskytuje nezamestnaným cenný pocit spolupatričnosti. Môže pomôcť jednotlivcom spojiť sa s inými uchádzačmi o zamestnanie, ponúknuť podporu, poradenstvo a možnosti nadväzovania kontaktov. Tento pocit komunity môže jednotlivcom pomôcť, aby sa počas hľadania práce necítili tak osamelo a izolovane.

Úrad práce je pre nezamestnaných neoceniteľným zdrojom, ktorý poskytuje celý rad sociálnych výhod a pomáha jednotlivcom postaviť sa na vlastné nohy. Je cenným prínosom pre osoby bez práce, pretože poskytuje pomoc pri hľadaní zamestnania, ako aj prístup k dôležitým službám a pocit komunity.

Sociálne dávky

Sociálne dávky pre nezamestnaných sú užitočným nástrojom, ktorý pomáha jednotlivcom nájsť si prácu a získať finančnú stabilitu. Poskytujú záchrannú sieť pre osoby v núdzi a môžu pomôcť ľuďom pri prechode do zárobkovej činnosti. Okrem toho môžu poskytnúť veľmi potrebnú pomoc s pracovnými zručnosťami, možnosťami vzdelávania a prístupom k zdrojom, ktoré môžu nezamestnaným pomôcť stať sa sebestačnými.

Tým, že sociálne dávky poskytujú finančný most, môžu pomôcť predchádzať bezdomovectvu a chudobe a skutočne zmeniť život ľudí. So správnou podporou a vedením si nezamestnaní môžu nájsť uspokojivé zamestnanie a zmeniť svoj život.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang