Splátkový kalendár – ako má vyzerať

splatkovy-kalendar

Pôžičky by sa mali vždy riadne splatiť vo vopred dohodnutom čase. Čo však robiť, ak jednoducho človek nemá dostatok peňazí na splatenie? Rozumným riešením takejto situácie je dohodnúť sa s úverovou spoločnosťou na tzv. splátkovom kalendári. Ako takýto splátkový kalendár funguje a čo obsahuje?

Splátkový kalendár prichádza do úvahy vtedy, keď dlžník nespláca svoj úver podľa vopred stanoveného dátumu splatnosti. Ak sa dlžník dohodne s veriteľom na vytvorení splátkového kalendára, musí dlh naďalej splácať, ale môže si ho rozložiť na viacero splátok a nemusí zaplatiť celú sumu naraz.

Splátkový kalendár sa stal pomerne bežnou metódou, ktorá je výhodná pre obe strany – veriteľ dostane svoje peniaze späť a dlžník sa vyhne vysokým sankciám alebo dokonca exekúcii a navyše si môže splátky rozložiť na prijateľnú sumu, ktorú si môže vo svojej situácii dovoliť.

Splátkový kalendár

Amortizačný plán alebo splátkový kalendár je dokument, ktorý stanovuje, kedy a v akých splátkach bude dlžník splácať úver alebo iný dlh. Uvádzajú sa v ňom teda presné sumy aj termíny splatnosti. Ak sa splácanie uskutočňuje prevodom na bankový účet, neznamená to dátum odoslania peňazí, ale dátum ich pripísania na účet veriteľa.

Splátkové kalendáre sú často neoddeliteľnou súčasťou zmlúv o pôžičkách a hypotékach, ale aj dohôd o splátkach a podobne. V nich sa dlžník zaväzuje zaplatiť veriteľovi dohodnutú sumu v jednej alebo viacerých splátkach. Nedodržanie splátkového kalendára má zvyčajne za následok sankcie.

Splátkový kalendár možno zmeniť len na základe dohody oboch strán. To sa môže vzťahovať aj na spotrebné úvery, ak sa dlžník dostane do dočasných problémov so splácaním. Veriteľ mu môže odložiť splátky alebo zmeniť ich výšku.

Ako má vyzerať splátkový kalendár

Otázkou ostáva, ako by mala vyzerať dohoda o splátkovom kalendári a samotný splátkový kalendár.

Dohoda o splátkovom kalendári musí obsahovať nasledujúce informácie:

– označenie strán

– dlžníka a veriteľa

– presné vymedzenie pohľadávky a jej výšky

– ustanovenie pre prípad nedodržania splátkového kalendára zo strany dlžníka

A ako má vyzerať samotný splátkový kalendár? Splátkový kalendár má zvyčajne tieto časti:

  • dátum splátky, poradové číslo splátky alebo oboje
  • počiatočný zostatok úveru v deň splátky (pred splátkou)
  • splátka – výška pravidelnej mesačnej splátky (splátka má 2 časti – úrok a úmor)
  • úrok – časť splátky, ktorá predstavuje príjem veriteľa, neznižuje zostatok úveru
  • úmor – časť splátky, ktorá amortizuje zostatok úveru
  • konečný zostatok úveru ku dňu splátky (po splatení splátky) vypočítaný ako pôvodný zostatok úveru – úmor

V tomto prípade sa opäť nepredpisuje konkrétna podoba zákona. Avšak musí byť napísaný písomne a obsahovať informácie o veriteľovi, dlžníkovi a najdôležitejšie, jeho text musí zahŕňať aj výšku a dátum splatnosti jednotlivých splátok.

Žiadosť o splátkový kalendár

Splátkový kalendár môže vzniknúť v dvoch rôznych prípadoch: BUĎ je dohodnutý vopred a predstavuje prílohu zmluvy (napríklad v zmluvách o hypotekárnych úveroch, alebo v zmluvách o línzingu); ALEBO v prípade, že dlžník sa dostane do situácie omeškania alebo vznikne okolnosť, ktorá mu bráni splatiť svoj dlh podľa pôvodnej dohody.

V druhom prípade je zmienka o splátkovom kalendári pre dlh, ktorý je už po splatnosti. Takýto kalendár možno použiť napríklad pri vysokom nedoplatku na zdravotnom poistení, počas exekúcie a využívajú ho aj inkasné spoločnosti.

V prípade nedoplatku na zdravotnom poistení umožňujú všetky zdravotné poisťovne podať žiadosť o splátkový kalendár, často so zaslaním online. Vzor žiadosti o splátkový kalendár majú zdravotné poisťovne uvedený na svojich webových stránkach.

Splátkový kalendár – vzor

V nasledujúcich odstavcoch je uvedený vzor dohody o splátkovom kalendári.

DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

Účastníci dohody:

1.  Meno a priezvisko veriteľa: [ ]  Bydlisko: [ ] Dátum narodenia: [ ] Rodné číslo: [ ] Štátna príslušnosť: SR

a

2. Meno a priezvisko dlžníka: [ ] Bydlisko: [ ] Dátum narodenia: [ ] Rodné číslo: [ ] Štátna príslušnosť: SR

sa dohodli na tejto Dohode o splátkovom kalendári (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 565 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:

Článok I.

Predmet dohody

Na základe žiadosti dlžníka zo dňa [ ] uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. § 565 Občianskeho zákonníka dohodu o splátkach dlžnej sumy 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur), ktorá vznikla na základe porušenia zmluvných podmienok zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa [ ].

Článok II.

Spôsob splácania

1. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi dlžnú sumu vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) v splátkach, a to tak, že bude splácať dvanásť mesiacov po 250,- Eur (slovom: dvestopäťdesiat Eur) nasledovne:

č.                                  Dátum                                 Splátka

1.                                  Do 31. 02. 2023                  250 eur

2.                                  Do 30. 03. 2023                  250 eur

3.                                  Do 31. 04. 2023                  250 eur

4.                                  Do 30. 05. 2023                  250 eur

5.                                  Do 31. 06. 2023                  250 eur

6.                                  Do 31. 07. 2023                  250 eur

7.                                  Do 30. 08. 2023                  250 eur

8.                                  Do 31. 09. 2023                  250 eur

9.                                  Do 30. 10. 2023                  250 eur

10.                                Do 31. 11. 2023                  250 eur

11.                                Do 31. 12. 2023                  250 eur

12.                                Do 28. 01. 2024                  250 eur

2.    Pri nedodržaní dohodnutej výšky splátky a dohodnutého termínu splátky sa stáva splatnou celá dlžná suma. Dlžník je povinný vrátiť celý dlh najneskôr do splatnosti najbližšej budúcej splátky.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý účastník dohody obdrží jeden rovnopis.

2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody.

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohoda je zrozumiteľná a určitá a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali

V [ ] dňa [ ]

Podpis dlžníka …………….. Podpis veriteľa ………………….

Splátkový kalendár a splátková kalkulačka

Splátková kalkulačka je druh softvéru, ktorý slúži na výpočet nákladov súvisiacich s úverom alebo leasingom. Najčastejšie je jej používanie dostupné v podobe online kalkulačky na webových stránkach poskytovateľov úverov alebo leasingu.

Splátková kalkulačka je nástroj, ktorý pomáha zákazníkom vytvoriť splátkový kalendár a zároveň im umožňuje spočítať celkové náklady na úver alebo leasing. Umožňuje to na základe vstupných údajov, ktoré je potrebné do kalkulačky zadať.

Medzi tieto údaje patria:

  • cena tovaru alebo služby
  • veľkosť úveru alebo leasingu
  • úroková sadzba
  • ďalšie údaje

Kalkulačka je nástroj, ktorý je obzvlášť užitočný pre zákazníkov, ktorí majú potrebu okamžite a efektívne spočítať výšku svojich finančných záväzkov, ako napríklad úver alebo leasing.

Ako funguje splátková kalkulačka

Kalkulačka funguje tak, že na základe uvedených údajov vypočíta celkové náklady na úver alebo leasing. Zákazník tak môže získať prehľad o tom, koľko bude musieť zaplatiť mesačne na úver alebo leasing.

Splátková kalkulačka navyše ukazuje aj úrokovú sadzbu, ktorá sa bude uplatňovať, čo umožňuje zákazníkovi porovnať rôzne úvery alebo leasingy.

Splátková kalkulačka poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob pre výpočet nákladov na úver alebo leasing pre zákazníkov, ktorí potrebujú finančnú pomoc. Tento užitočný nástroj umožňuje zákazníkom porovnať rôzne možnosti a nájsť tú najvýhodnejšiu pre ich potreby.

Zaplo splátkový kalendár

Spoločnosť Zaplo neponúka v prípade problémov so splácaním pôžičky splátkový kalendár. Avšak, pôžičku je možné predĺžiť za poplatok. V prípade nevyhnutnej situácie je potrebné kontaktovať spoločnosť a dohodnúť si s nimi predĺženie splácania pôžičky.

Keďže spoločnosť Zaplo nedisponuje splátkovým kalendárom, existuje možnosť požiadať o odklad splátok. Aby sa to mohlo uskutočniť, je potrebné dohodnúť sa s úverovou spoločnosťou a čím skôr kontaktovať, ak má klient ťažkosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang