Spoločensky zodpovedné podnikanie – na Slovensku, csr aktivity

V dnešnej dobe, keď sa spoločnosti stretávajú s rastúcim dôrazom na etiku, environmentálnu udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť, spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR) sa stáva centrálnym pojmom v podnikateľskom svete. Čo je spoločensky zodpovedné podnikanie – CSR? Ako je na tom spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku?

Spoločensky zodpovedné podnikanie už nie je iba voliteľným prízvukom, ale stáva sa kľúčovým prvkom stratégie pre mnohé firmy po celom svete. Ide o prístup, ktorý nadväzuje na tradičné podnikateľské ciele zisku a rastu a rozširuje ich o záväzok voči spoločnosti a životnému prostrediu.

Spoločensky zodpovedné podnikanie nie je iba trendom, ale stáva sa neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného a prosperujúceho podnikateľského prostredia. Preto je dôležité ho porozumieť, preskúmať a zvážiť, ako môže prispieť k budúcnosti podnikania a spoločnosti ako celku.

Čo je to spoločensky zodpovedné podnikanie?

Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR), často označované aj ako podnikateľská sociálna zodpovednosť, je koncept, ktorý zdôrazňuje, že podniky majú povinnosť prevziať zodpovednosť za svoj vplyv na spoločnosť a životné prostredie a nepodnikať praktiky, ktoré im škodia (napríklad greenwashing).

Tento prístup sa zakladá na presvedčení, že podniky nie sú len ekonomickými entitami, ale majú aj sociálne a environmentálne povinnosti voči svojim zákazníkom, zamestnancom, akcionárom a komunite, v ktorej pôsobia. V podstate ide o snahu vyvážiť ekonomický zisk so zohľadnením ľudských hodnôt a ochrany planéty.

V rámci CSR existuje niekoľko kľúčových princípov a hodnôt. Medzi ne patria:

 • etika v obchode
 • transparentnosť
 • spoločenská zodpovednosť voči spotrebiteľom
 • ochrana životného prostredia
 • inkluzivita
 • angažovanosť voči komunite

CSR sa neobmedzuje len na dobročinnosť a filantropiu, ide skôr o systematický prístup k riadeniu podniku, ktorý zohľadňuje sociálne a environmentálne faktory vo všetkých rozhodnutiach a činnostiach.

Výhody spojené s CSR

Spoločensky zodpovedné podnikanie prináša podnikom aj množstvo výhod. Jednou z hlavných výhod je zlepšenie povesti a obrazu značky, čím si v podstate firma robí aj marketing.

Firma, ktorá aktívne pracuje na zlepšení spoločnosti a životného prostredia, môže pritiahnuť viac zákazníkov a budovať silnú lojalitu svojich existujúcich klientov. Tým sa zvyšuje konkurencieschopnosť a tržby.

Okrem toho môže CSR prispieť k zvýšeniu ziskovosti. Napríklad efektívne riadenie environmentálnych rizík môže znížiť náklady na správu a obnovu po environmentálnych katastrofách. Zároveň môže pomôcť pri získavaní investícií a príležitostí na trhu, keďže stále viac investorov preferuje spoločensky zodpovedné podniky aj v rámci investovania do udržateľných projektov či zelených dlhopisov.

Aby bola CSR úspešná, často je potrebná spolupráca a koordinácia medzi rôznymi oddeleniami a zainteresovanými stranami vo firme. Táto kolektívna snaha zahŕňa spoluprácu medzi manažérmi, zamestnancami, oddeleniami pre marketing, výskum a vývoj, výrobu a ďalšie.

Ako vznikli CSR aktivity?

Spoločensky zodpovedné podnikanie, známe aj ako CSR (Corporate Social Responsibility), vzniklo v priebehu 20. storočia ako reakcia na zmeny v podnikateľskom prostredí. V prvých desaťročiach 20. storočia boli podniky primárne zamerané na maximalizáciu ziskov bez ohľadu na sociálne a environmentálne dôsledky svojich činností.

Tento prístup bol často v rozpore s potrebami a očakávaniami spoločnosti, a tak v 50. a 60. rokoch 20. storočia začali vznikať prvotné snahy o zodpovednejšie podnikanie.

Trend spoločensky zodpovedného podnikania nabral na obrátkach v 70. a 80. rokoch, keď sa začali presadzovať environmentálne normy a narastala verejná diskusia o etických otázkach v podnikateľstve. Organizácie začali vnímať potrebu zahrnúť do svojej podnikateľskej stratégie ohľaduplný prístup voči spoločnosti a životnému prostrediu.

Význam CSR sa ešte viac zdôraznil v 90. rokoch a v 21. storočí, kedy sa stalo kľúčovým faktorom pre úspech mnohých firiem. Dnes je spoločensky zodpovedné podnikanie integrovanou súčasťou stratégie mnohých spoločností a predstavuje významný krok smerom k udržateľnej budúcnosti podnikania a spoločnosti ako celku.

Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku

Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku sa stáva stále dôležitejším faktorom v podnikateľskom prostredí. Podniky si uvedomujú, že ich vplyv na spoločnosť a životné prostredie nie je obmedzený iba na ekonomický aspekt.

Rastúci tlak od zákazníkov, investorov a regulačných orgánov vedie k tomu, že firmy na Slovensku sa aktívne angažujú v spoločensky zodpovedných iniciatívach.

Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku zatiaľ nie je veľmi rozvinuté, avšak zaujímavosťou je, že pokus o spoločensky zodpovedné podnikanie bol už pred 100 rokmi. Ide o Jána a Tomáša Baťu, ktorí sa pokúšali o spoločensky zodpovedné podnikanie medzi 1. a 2. svetovou vojnou.

Slovenské firmy sa najviac zapájajú do CSR aktivít ako je napríklad:

 • recyklácia a nakladanie s odpadmi, obzvlášť v prípade separovaného zberu v rámci firmy
 • pomoc sociálne znevýhodneným skupinám vo svojom regióne
 • pomoc všeobecne celému regiónu, napríklad v rámci finančnej podpory rôznych verejno-prospešných projektov
 • sociálne práva svojich zamestnancov a klientov
 • podpora medzinárodných výziev a projektov, napríklad v rámci podpory ekologických výrobkov 
 • pomoc zvieratám a prírode, prípadne v oblasti finančnej podpory projektov zameraných na ochranu biotopov, fauny a flóry na území Slovenskej republiky
 • podpora projektov so zameraním na rekonštrukciu historických pamiatok a významných miest

CSR aktivity firiem sa na Slovensku rozvíjajú pomalšie, čomu avšak môžu do budúcna pomôcť rôzne podporné vládne programy, granty či samotná legislatíva.

Príklad úspešného spoločensky zodpovedného podnikania

Jedným z príkladov úspešného spoločensky zodpovedného podnikania vo svete je spoločnosť Patagonia, americká firma zameraná na outdoorový odev a výbavu.

Patagonia nie je len lídrom vo svojom odvetví, ale aj príkladom toho, ako môže firma aktívne prispievať k ochrane životného prostredia a zároveň dosahovať obchodný úspech.

1. Environmentálna zodpovednosť

Patagonia je známa svojimi iniciatívami na ochranu životného prostredia. Už v roku 1986 zaviedla program „1 % for the Planet,“ ktorý znamená, že 1 % jej predajových príjmov sa pravidelne daruje na podporu environmentálnych neziskových organizácií.

Okrem toho sa Patagonia zaviazala k výrobe produktov s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Napríklad v roku 2011 spustila „Common Threads Initiative,“ ktorá vyzýva zákazníkov, aby obmedzili svoj konzumpčný vzor a recyklovali staré oblečenie.

2. Sociálna zodpovednosť

Patagonia sa tiež angažuje v sociálnych otázkach. Firma sa postavila za spravodlivé pracovné podmienky vo svojich továrňach a podporuje etické obchodovanie. Okrem toho venuje čas a zdroje na podporu komunít a spoločností, kde pôsobí. Patagonia je známa svojím zapojením do politických aktivít a verejnej diskusie týkajúcej sa ochrany životného prostredia.

3. Úspech a rast

Prístup Patagonie k spoločensky zodpovednému podnikaniu sa ukázal ako výhodný nielen pre životné prostredie a komunity, ale aj pre samotnú firmu. Zákazníci sú priťahovaní k značke Patagonia nielen kvôli kvalite jej produktov, ale aj kvôli jej aktívnemu zapojeniu do spoločensky zodpovedných aktivít. Toto spoločensky zodpovedné podnikanie sa odzrkadľuje vo vyšších tržbách a lojalite zákazníkov.

Patagonia je príkladom toho, ako môže spoločensky zodpovedné podnikanie nielen prispievať k lepšiemu svetu, ale aj poskytovať konkurenčnú výhodu na trhu. Jej príbeh následne inšpiruje iné spoločnosti po celom svete, aby sa stali aktívnymi hráčmi v oblasti CSR a spoločenskej zodpovednosti.

Patagonia je udržateľná a etická značka outdoorového oblečenia, ktorá podniká pôsobivé kroky na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie.

Budúcnosť CSR aktivít a spoločenskej zodpovednosti

Aj keď CSR prináša mnoho výhod, podniky či start-upy musia čeliť aj výzvam. Jednou z nich je komplexnosť implementácie a správy CSR stratégií. To vyžaduje čas, zdroje a oddaný tím, ktorý bude riadiť iniciatívy v oblasti sociálnej zodpovednosti. Ďalšou výzvou je meranie výsledkov CSR a ich zhodnocovanie, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť a efektívnosť.

Napriek týmto výzvam je budúcnosť spoločensky zodpovedného podnikania nádejná. Rastúci tlak od zákazníkov, regulačného prostredia a spoločnosti ako celku bude ďalej podporovať podniky v tom, aby sa viac angažovali v oblasti CSR.

Technologické inovácie a globalizácia budú zohrávať dôležitú úlohu pri umožňovaní podnikom efektívnejšie riadiť svoje CSR iniciatívy a zvýšiť ich pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang