Ako začať so spoločensky zodpovedným investovaním?

V posledných rokoch rastie trend spoločensky zodpovedného investovania, známeho aj ako udržateľné investovanie alebo etické investovanie. Tento prístup k investovaniu berie do úvahy nielen finančné výnosy, ale aj vplyv postupov spoločnosti na životné prostredie, spoločnosť a správu a riadenie spoločnosti. S nárastom environmentálnych, sociálnych a riadiacich fondov (ESG) je zrejmé, že čoraz viac investorov uprednostňuje spoločenskú zodpovednosť spoločností, do ktorých sa rozhodli investovať.


Obsah článku


Čo je ESG investovanie?

ESG investovanie sa presadilo vďaka rastúcemu povedomiu a záujmu o otázky, ako sú klimatické zmeny, ľudské práva a etika podnikov.

Keďže spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú, aký vplyv má ich konanie na svet, hľadajú spôsoby, ako zosúladiť investície so svojimi osobnými hodnotami. To viedlo k výraznému nárastu popularity fondov ESG, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby investovali do spoločností, ktoré vykazujú zodpovedné a udržateľné postupy.

Už nestačí, aby sa spoločnosť sústredila len na generovanie zisku. Investori si v súčasnosti uvedomujú, že pri investičných rozhodnutiach je dôležité zohľadniť aj spoločenskú zodpovednosť. Nielenže to prospieva vyššiemu dobru, ale môže to viesť aj k lepšej dlhodobej finančnej výkonnosti.

ESG je skratka pre:

  • (E) – Environmental – aspekty súvisiace so životným prostredím
  • (S) – Social – sociálne aspekty
  • (G) – Corporate Governance – spôsob, akým sú podniky riadené

ESG zahŕňa širokú škálu kritérií, na základe ktorých sa hodnotia spoločnosti z hľadiska ich udržateľnosti a spoločenského vplyvu.

Medzi environmentálne faktory patrí uhlíková stopa spoločnosti, energetická účinnosť a postupy nakladania s odpadmi. Spoločenské faktory sa zameriavajú na to, ako spoločnosť zaobchádza so svojimi zamestnancami, zákazníkmi a inými zainteresovanými stranami, ako aj na jej vplyv na miestnu komunitu. Faktory riadenia sa zameriavajú na vedenie spoločnosti, štruktúru správnej rady a transparentnosť.

ESG investovanie využíva holistický prístup k hodnoteniu spoločností, ktorý presahuje tradičné finančné ukazovatele, ako sú príjmy a zisky. Investori pri rozhodovaní o investovaní zohľadňujú výkonnosť a politiku spoločnosti v oblasti ESG – spoločnosti, ktoré dosahujú dobré výsledky v týchto faktoroch, sa považujú za atraktívnejšie investičné príležitosti.

Analýzu ESG možno aplikovať na rôzne investičné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy a podielové fondy, čo investorom umožňuje vytvoriť spoločensky zodpovedné portfólio, ktoré je v súlade s ich hodnotami.

ESG – stratégia

Existuje niekoľko ESG stratégií, ktoré môžu investori použiť, pokiaľ ide o investovanie do ESG. Jedným z postupov je negatívny skríning, pri ktorom investori vylučujú spoločnosti, ktoré nespĺňajú určité kritériá ESG. To by mohlo znamenať vyhýbanie sa spoločnostiam, ktoré pôsobia v kontroverzných priemyselných odvetviach, ako je napríklad výroba zbraní.

Ďalšou stratégiou je pozitívny skríning, pri ktorom investori aktívne vyhľadávajú spoločnosti, ktoré sú lídrami v oblasti postupov ESG a majú pozitívny vplyv na svoje komunity a svet. Môže to zahŕňať investovanie do spoločností, ktoré uprednostňujú obnoviteľné zdroje energie, rozmanitosť a inklúziu, a tiež spravodlivé pracovné postupy.

Okrem toho sa investori môžu zapojiť aj do akcionárskeho aktivizmu a využiť svoj vplyv ako akcionári na presadenie pozitívnych zmien v spoločnosti.

Ako začať investovať do ESG?

Investovanie do ESG (Environmental, Social, and Governance) je v posledných rokoch čoraz populárnejšie. ESG fondy investujú do spoločností, ktoré uprednostňujú udržateľnosť, sociálnu zodpovednosť a etické postupy riadenia. Ako začať investovať do ESG fondov? Tu je niekoľko tipov pre začiatočníkov:

  1. Vzdelávať sa v oblasti investovania ESG: Predtým, ako sa človek vrhne do akéhokoľvek typu investovania, je dôležité vzdelávať sa v základných otázkach. Investovanie ESG zahŕňa pochopenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov, ktoré sa zohľadňujú pri výbere spoločností, do ktorých investovať. Informácie možno nájsť na internete, v knihách alebo na seminároch a konferenciách o investovaní ESG.
  2. Určiť si svoju toleranciu voči riziku: Tak ako pri každom inom type investícií, aj pred investovaním do fondov ESG je dôležité pochopiť svoju toleranciu voči riziku. Fondy ESG sa môžu pohybovať v rozmedzí od nízkeho po vysoké riziko, preto je dôležité posúdiť svoju úroveň komfortu a zosúladiť ju s úrovňou rizika fondu. Pomôže to prijímať informované rozhodnutia a vyhnúť sa investovaniu do fondov, ktoré nemusia byť pre človeka vhodné.
  3. Stanoviť si rozpočet a investičné ciele: Pred investovaním do akéhokoľvek typu fondu je dôležité stanoviť si rozpočet a určiť svoje investičné ciele. Pomôže to zachovať si disciplínu a sústrediť sa na svoju investičnú stratégiu. Rozpočet tiež určí, koľko možno investovať do fondov ESG, a investičné ciele zase človeka usmernia pri výbere správnych fondov na dosiahnutie týchto cieľov.

Začlenenie spoločensky zodpovedného investovania do finančnej stratégie nielenže podporuje pozitívne zmeny v spoločnosti a životnom prostredí, ale z dlhodobého hľadiska môže priniesť aj finančné výnosy. Dodržiavaním týchto krokov a informovanosťou o možnostiach zodpovedného investovania môžu jednotlivci významne ovplyvniť a zároveň zvýšiť svoje osobné bohatstvo.

Fond zodpovedného investovania

Keďže koncept spoločensky zodpovedného investovania sa stále viac presadzuje, mnohí investori hľadajú spôsoby, ako zosúladiť svoje finančné ciele so svojimi hodnotami. Tu prichádzajú na rad fondy ESG, známe aj ako fondy zodpovedného investovania.

Jedným z významných príkladov fondu ESG je Fond budúcnosti, ktorý spravuje Slovenská sporiteľňa. Tento fond sa zameriava na investičné megatrendy, ktoré menia našu spoločnosť. Patria sem biotechnológie a zdravá výživa, umelá inteligencia a virtuálna realita, obnoviteľná energia, posilnenie postavenia žien, fitnes a zdravie, a tiež ekonomické zmeny vo svete.

Parametre Fondu budúcnosti:

  • Zloženie fondu: 0 – 50 % globálne akcie + 50 % akcie so zameraním na megatrendy
  • Odporúčaná doba investovania: 5 a viac rokov
  • Doterajšie zhodnotenie: 2,77 % p. a. (k 10. 11. 2023, pri 5-ročnom investovaní)
  • Vstupný poplatok pri investičnom sporení: 0 %
  • Vstupný poplatok pri jednorazovom investovaní: 1,80 %
  • Výstupný poplatok pri investičnom sporení aspoň 3 roky: 0 %
  • Správcovský poplatok: 1, 6 % p. a. – je už zohľadnený vo výnose fondu

Čo však presne znamená, že spoločnosť je spoločensky zodpovedná? Ide o viac ako len o šetrnosť k životnému prostrediu alebo rozmanité vedenie. Spoločenská zodpovednosť zahŕňa celý rad faktorov, ako sú:

  • spravodlivé pracovné postupy
  • zapojenie komunity
  • a etické obchodné postupy

Investovaním do spoločností, ktoré uprednostňujú tieto hodnoty, môžu mať investori istotu, že ich peniaze podporujú pozitívne zmeny.

Začlenenie environmentálnych aspektov, najmä obnoviteľných zdrojov energie, do kritérií ESG má zásadný význam pre podporu udržateľných a spoločensky zodpovedných investičných postupov, ktoré sú prospešné pre životné prostredie aj pre spoločnosť ako celok.

Kde investovať a kúpiť fondy ESG?

Pri výbere fondu ESG je dôležité zvážiť jeho výsledky v oblasti výkonnosti. Je dobré pozrieť sa na výnosy fondu za posledných niekoľko rokov a porovnať ich s ostatnými fondmi v rovnakej kategórii. Človek tak získa predstavu o tom, ako dobre si fond viedol v minulosti a aký má potenciál pre budúce výnosy. Kde investovať:

  1. Online maklérske platformy: Jedným z najjednoduchších spôsobov investovania do fondov ESG sú online maklérske platformy. Tieto platformy umožňujú nakupovať a predávať cenné papiere vrátane fondov ESG online. Ponúkajú široký výber fondov, z ktorých si možno vybrať, a poskytujú nástroje, ktoré umožňujú skúmať a porovnávať rôzne fondy.
  2. Robotickí poradcovia: Virtuálni poradcovia sú digitálne platformy, ktoré používajú algoritmy na zostavovanie a správu investičných portfólií pre svojich klientov. Ponúkajú lacný a pohodlný spôsob investovania do fondov ESG. Virtuálni poradcovia zvyčajne položia človeku sériu otázok na posúdenie jeho tolerancie voči riziku a investičných cieľov a potom mu odporučia portfólio fondov ESG, ktoré zodpovedá jeho preferenciám.
  3. Fondové spoločnosti: Do fondov ESG možno investovať aj priamo prostredníctvom fondových spoločností. Mnohé fondové spoločnosti ponúkajú rôzne fondy ESG, ktoré sa dajú kúpiť priamo od nich. Táto možnosť umožňuje mať priamejší vzťah s fondovou spoločnosťou a môže ponúknuť nižšie poplatky v porovnaní s nákupom prostredníctvom maklérskej platformy.

Začať investovať do fondov ESG znamená vzdelávať sa o základoch investovania do ESG, určiť si toleranciu voči riziku a investičné ciele a vybrať si vhodnú platformu na nákup fondov. S rastúcou popularitou investovania do ESG majú teraz jednotlivci viac možností ako kedykoľvek predtým, ako zosúladiť svoje investície so svojimi hodnotami.

ESG – ako investovať?

Správca financií môže klientom navrhnúť, aby zvážili spoločensky zodpovedné investovanie ako spôsob, ako pozitívne ovplyvniť spoločenskú situáciu a zároveň dosiahnuť finančné výnosy.

Medzi nápady na podnikanie z domu patrí skúmanie spoločností so silnými environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi postupmi, investovanie do obnoviteľných zdrojov energie a podpora spoločností, ktoré uprednostňujú rozmanitosť a inklúziu.

Zaradením spoločensky zodpovedného investovania do svojho portfólia môže človek nielen zmeniť svet k lepšiemu, ale aj potenciálne zaznamenať finančné zisky v dlhodobom horizonte.

Niektorí môžu namietať, že investovanie do fondov ESG znamená obetovanie potenciálnych finančných výnosov. Výskum však ukázal, že spoločnosti so silnými praktikami v oblasti ESG často dlhodobo dosahujú lepšie výsledky ako ich kolegovia. Tieto spoločnosti sú totiž lepšie vybavené na zvládanie environmentálnych a sociálnych rizík, čo môže v konečnom dôsledku viesť k väčšej finančnej stabilite.

Okrem toho investovanie do fondov ESG umožňuje jednotlivcom využiť svoju finančnú silu na presadzovanie pozitívnych zmien. Podporou spoločností, ktoré uprednostňujú sociálnu zodpovednosť, môžu investori pomôcť formovať udržateľnejšiu a spravodlivejšiu budúcnosť.

Keďže dopyt po spoločensky zodpovedných investíciách neustále rastie, čoraz viac spoločností prijíma opatrenia na zlepšenie svojich postupov v oblasti ESG. To prospieva nielen spoločnosti ako celku, ale otvára to aj nové príležitosti pre investorov, ktorí chcú zosúladiť svoje finančné ciele so svojimi hodnotami.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang