ESG fond dividendových akcií – kedy sa oplatí, aké sú možnosti

Význam environmentálnych, sociálnych a právnych (ESG) faktorov sa v posledných rokoch stal kľúčovým prvkom investičného rozhodovania. Investori sa čoraz viac zaujímajú o dôsledky svojich investícií nielen z hľadiska finančného výnosu, ale aj z perspektívy udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Čo sú ESG fondy a aký majú význam pri investovaní?

Kľúčové informácie článku

Rastúci význam ESG faktorov v investičnom rozhodovaní.

Vznik a rozvoj ESG fondov ako prostriedku zodpovedného investovania.

Vplyv ESG investovania na trh s dividendovými akciami a podnikovú zodpovednosť.

Prehľad najväčších svetových spoločností a investičných fondov s orientáciou na ESG.

Konkrétne príklady fondov a ich výkonnosť v súvislosti s ESG investovaním.

V rámci tohto trendu sa rozvíjajú ESG fondy, ktoré sľubujú kombináciu finančných výnosov s ohľadom na environmentálne a sociálne faktory, rovnako ako na riadenie spoločnosti.

ESG fondy – nová éra zodpovedného investovania

ESG investovanie je investičný prístup, ktorý zohľadňuje environmentálne, sociálne a právne faktory pri hodnotení výkonnosti investícií a rozhodovaní o ich alokácii. Tieto faktory sa stali kľúčovými pre investorov, ktorí sa snažia dosiahnuť nielen finančné výnosy, ale aj pozitívny vplyv na svet okolo seba.

Environmentálne (Environmental)

Zahrňuje faktory týkajúce sa ochrany životného prostredia a udržateľného využívania zdrojov. To môže zahŕňať hodnotenie emisií skleníkových plynov, využívania obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odpadových tokov a podobne.

Sociálne (Social)

Ide o faktory týkajúce sa vzťahov spoločnosti s jej zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a širšou komunitou. Sem patrí hodnotenie pracovných podmienok, ľudských práv, diverzity a inklúzie, bezpečnosti a zdravia zamestnancov a podpora miestnych komunít.

Právne (Governance)

Tento aspekt sa zaoberá manažérskymi a organizačnými štruktúrami spoločnosti, transparentnosťou, etikou a riadením rizika. Zahrňuje hodnotenie riadenia spoločnosti, nezávislosti dozorných orgánov, kvality auditov a odmeňovania vedúcich pracovníkov.

Investovanie ESG 

V dnešnej dobe si ESG investovanie získava stále väčšiu pozornosť a význam z niekoľkých dôvodov:

 • Zvýšené povedomie o udržateľnosti: Ľudia sú stále viac informovaní o environmentálnych a sociálnych výzvach, čo vedie k väčšej dôvere voči investičným stratégiám, ktoré zohľadňujú tieto faktory.
 • Rastúci dopyt investorov: Investori, vrátane veľkých inštitucionálnych fondov, sú stále viac presvedčení, že ESG faktory majú významný vplyv na dlhodobú výkonnosť investícií a chcú do nich investovať.
 • Regulačný tlak: Regulátory a vlády začínajú konať, aby podporili udržateľnosť a zodpovedné investovanie. To zahŕňa zavedenie požiadaviek na zverejňovanie ESG informácií zo strany spoločností a podporu ESG investovania cez rôzne stimuly.
 • Podnikateľské príležitosti: Vnímanie rizík spojených s nedostatočnou udržateľnosťou a príležitostí v rámci udržateľných investícií vedie k vzniku nových obchodných modelov a inovácií.

V dôsledku toho ESG investovanie nie je len morálnou povinnosťou, ale aj stratégiou, ktorá môže viesť k lepším finančným výkonom a pozitívnemu spoločenskému vplyvu. Preto sa očakáva, že jeho význam v investičnom svete bude ďalej rásť.

Spoločnosti investujúce do ESG

Prehľad najväčších svetových spoločností, ktoré investujú do ESG iniciatív, môže byť dynamický a meniť sa v čase v závislosti od ich angažovanosti a priorit. Napriek tomu, niektoré z najvýznamnejších svetových spoločností, ktoré investujú do ESG, by mohli zahŕňať:

Spoločnosť SektorKľúčové ESG iniciatívy
Apple Inc.TechnologickýOchrana životného prostredia, obnoviteľná energia, ľudské práva
Microsoft CorporationTechnologickýObnoviteľná energia, diverzita a inklúzia, digitálna etika
Alphabet Inc.TechnologickýZníženie emisií skleníkových plynov, udržateľný rozvoj, etika dát
Siemens AGPriemyselnýUdržateľná energia, klimatické technológie, sociálna zodpovednosť
Unilever PLCSpotrebiteľskýUdržateľné obaly, sociálna zodpovednosť, zdravie a hygiena
Procter & Gamble Co.SpotrebiteľskýUdržateľný vývoj, recyklácia, sociálne programy
Bank of America Corp.FinančnýFinančná inklúzia, zníženie emisií uhlíka, sociálna zodpovednosť
Johnson & JohnsonZdravotníctvoZdravotnícka správnosť, ľudské práva, udržateľné inovácie
Walmart Inc.ObchodnýUdržateľná dodávateľská reťazec, energetická efektívnosť, diverzita

Je dôležité poznamenať, že investície do ESG iniciatív sa môžu líšiť nielen medzi rôznymi spoločnosťami, ale aj v rámci jednej spoločnosti v závislosti od jej konkrétnych cieľov, hodnôt a stratégií. 

Takisto sa odvetvie ESG investovania stále rozvíja, a preto by sa mohli objaviť nové a inovatívne spoločnosti angažované v týchto iniciatívach.

Dividendové akcie – atraktívna možnosť investície

Dividendové akcie sú akcie emitované spoločnosťami, ktoré pravidelne vyplácajú časť svojich ziskov svojim akcionárom vo forme dividend. Tieto dividendy sú obvykle vyplácané v peňažnej forme, ale môžu byť aj v podobe ďalších foriem, ako napríklad ďalšie akcie spoločnosti.

Atraktívnosť dividendových akcií pre investorov spočíva v niekoľkých faktoroch:

 • Pravidelný príjem: Investori, ktorí majú dividendové akcie, získavajú pravidelný príjem vo forme dividend. Ten môžu využiť na splácanie úverov, pokrytie životných nákladov alebo opätovné investovanie do ďalších príležitostí.
 • Stabilita a predvídateľnosť príjmu: Spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy, často majú stabilné zisky a silné finančné zázemie. To môže poskytnúť investičnú stabilitu a predvídateľnosť príjmu v dlhodobom horizonte.
 • Kapitálový rast: Okrem pravidelných dividend môžu dividendové akcie tiež ponúkať potenciál pre kapitálový rast. Spoločnosti, ktoré si udržiavajú schopnosť vyplácať dividendy, často dobre hospodária a môžu rásť na hodnote. To v praxi znamená, že hodnota akcií môže narastať s časom.
 • Inflačná ochrana: Ak sú dividendy pravidelne navýšené, môžu poskytovať investorom určitú ochranu pred infláciou. V prípade, že sú dividenda a cena akcie navýšené, reálna hodnota príjmu z dividend môže rásť.
 • Diverzifikácia portfólia: Investícia do dividendových akcií môže byť súčasťou dobre diverzifikovaného portfólia. Dividendové akcie často predstavujú rôzne odvetvia a sektory, čo môže pomôcť minimalizovať riziko investícií.

Je dôležité poznamenať, že aj keď sú dividendové akcie atraktívne pre investorov hľadajúcich pravidelný príjem a stabilitu, stále sú spojené s rizikami, a to nielen súvisiacimi so zmenami výkonnosti spoločnosti, ale aj s trhovými podmienkami a ekonomickými faktormi. 

Vplyv ESG fondov na trh s dividendovými akciami

ESG fondy preferujú investovať do spoločností, ktoré sa zaväzujú k udržateľnému a zodpovednému podnikaniu. To znamená, že spoločnosti, ktoré sa aktívne snažia zlepšiť svoj environmentálny, sociálny a správny vplyv, sú atraktívnejšie pre tieto fondy. Ak tieto spoločnosti pravidelne vyplácajú dividendové akcie, môže to zvýšiť ich atraktivitu pre ESG investorov.

Nakoľko ESG fondy preferujú investície do spoločností s lepšími výsledkami v oblasti ESG, môže to zvýšiť tlak na spoločnosti, aby sa zlepšili vo všetkých aspektoch udržateľnosti. Tento tlak môže podporiť lepšiu starostlivosť o environmentálne faktory, posilnenie vzťahov so zamestnancami a miestnymi komunitami a zvýšenú transparentnosť voči investorom.

Spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na ESG iniciatívy a pravidelne vyplácajú dividendy, môžu byť považované za dlhodobo stabilné a zodpovedné investície. Toto môže zvýšiť ich príťažlivosť nielen pre ESG fondy, ale aj pre ostatných investorov, ktorí hľadajú dlhodobo udržateľné príležitosti.

Investori sa čoraz viac zaujímajú o dôsledky svojich investícií nielen z hľadiska finančného výnosu, ale aj z perspektívy udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Fondy SLSP – Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa ponúka rôzne investičné fondy, ktoré umožňujú investorom diverzifikovať svoje portfólio a investovať do rôznych tried aktív s rôznymi investičnými cieľmi a stratégiami. 

Tu je zoznam niekoľkých fondov, ktoré Slovenská sporiteľňa ponúka:

 • Euro Plus Fond (EUR R01)
 • ERSTE Realitná Renta (EUR R01)
 • Eurový dlhopisový fond (EUR R01)
 • Global Renta (EUR R01)
 • Aktívne portfólio (EUR R01)
 • Erste Private Banking Conservative (EUR R01)
 • Fond maximalizovaných výnosov (EUR R01)
 • Fond budúcnosti (EUR R01)
 • Fond reálnych aktív (EUR R01)
 • Fond zodpovedného investovania (EUR R01)
 • ESG MIX Aktív (EUR R01)
 • ESG MIX Balans (EUR R01)
 • ESG MIX Klasik (EUR R01)
 • ESG fond dividendových akcií (EUR R01)
 • ERSTE RESERVE DOLLAR (Retailtranche: USD R01)
 • ERSTE RESERVE EURO (Retailtranche: EUR R01)
 • ERSTE RESERVE EURO PLUS (Retailtranche: EUR R01)
 • ERSTE STOCK EM GLOBAL (Retailtranche: EUR R01)
 • ERSTE BOND DANUBIA (Retailtranche: EUR R01)
 • ERSTE RESERVE DOLLAR (Retailtranche: EUR R01)

Tieto fondy sú spravované profesionálnymi správcami portfólia a poskytujú investorom prístup k rôznym trhom a aktívam.

AMSLSP.sk – výkonnosti fondov

Každý zo SLSP fondov má svoje vlastné charakteristiky a investičné ciele, čo umožňuje investorom vybrať si fondy podľa ich osobných preferencií a investičných potrieb. Niektoré fondy sú zamerané na diverzifikované portfóliá s cieľom minimalizovať riziko, zatiaľ čo iné sa špecializujú na konkrétne aktíva alebo odvetvia so zvýšeným výnosom.

Názov FonduTyp fonduISINTyp emisieMenaOd začiatku roka3 mesiace6 mesiaco1 rok3 roky p.a.5 rokov p.a.10 rokov p.a.
Euro Plus Fond (EUR R0)Fondy krátkodobých investíciiSK3110000310EUR0,87%0,79%2,41%4,16%-0,42%0,01%0,07%
Fond maximalizovaných výnosov (EUR R01)SLSP akcie – akciový fondSK3110000377EUR5,41%5,19%16,18%19,03%3,85%9,98%8,14%
ESG fond dividendových akcií (EUR R01)SLSP akcie – akciový fondSK3000001295EUR3,09%2,64%4,63%-0,45%
Fond zodpovedného investovania (EUR R01)Zmiešané fondySK3000001261RO1EUR0,47%2,15%6,37%3,80%
ERSTE STOCK GLOBALSLSP akcie – akciové fondyAT0000673314EUR5,12%
7,51%
8,07%6,83%
-4,28%
1,86%
4,30%

S dôkladným sledovaním výkonnosti a odborným správcom portfólia Slovenská sporiteľňa poskytuje investorom dôveru a istotu pri plánovaní ich investícií.

Fond maximalizovaných výnosov – graf

Fond s názvom „Erste Asset Management GmbH, Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f.“ investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe dôkladnej analýzy ich ekonomických parametrov a obchodných modelov. Jeho cieľom je identifikovať akcie s najvyšším potenciálom a dosiahnuť tak dodatočný výnos pre fond

Dlhodobý podiel akcií vo fonde tvorí 100 %, pričom fond nie je špecificky zameraný na žiadne konkrétne odvetvie, sektor alebo región. 

Menové riziko fondu je aktívne riadené a pri investičných rozhodnutiach sa neviaže na žiadny benchmark alebo index trhu. 

Fond je aktívne spravovaný, pričom správcovská spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia a neobmedzuje sa pri tom žiadnymi preddefinovanými ukazovateľmi. Je však dôležité upozorniť, že s investovaním do cenných papierov sú spojené aj isté riziká, okrem možnosti dosiahnutia zisku.

Graf znázorňuje výkonnosť Fondu maximalizovaných výnosov.

Globálny akciový fond – graf

Fond „ERSTE STOCK GLOBAL“ je zameraný na investície do vybraných spoločností z celého sveta a jeho investičný proces sa opiera o dôkladnú fundamentálnu analýzu. Pri výbere akcií sa špecializuje na identifikáciu vysoko kvalitných a dynamicky rastúcich spoločností rôznych veľkostí, odvetví a geografických lokalít.

Váha jednotlivých akcií je určená nezávisle od trhovej kapitalizácie príslušných spoločností, pričom možnosť zabezpečenia proti menovým rizikám je zvyčajne nevyužívaná, avšak je dostupná na požiadanie.

Graf znázorňuje výkonnosť Globálneho akciového fondu.

Výhody pre investora 

ESG fondy sú zamerané na investície do spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch, pričom aktívne vyberajú akcie na základe dôkladnej fundamentálnej analýzy. Poskytujú investičnú možnosť na participáciu na raste globálneho rozvíjajúceho sa trhu a prinášajú príležitosti na zhodnotenie investovaných finančných prostriedkov.

Svojou povahou sú ESG fondy vhodné ako doplnková investícia a sú určené pre investorov s dlhodobým investičným horizontom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang