ESG – čo je to, význam, stratégie, investovanie

V dnešnej dobe sa pred podnikmi a investormi stavia jedna zásadná otázka: Ako môžu podnikatelia investovať a podnikať tak, aby zároveň zabezpečili trvalú prosperitu svojich spoločností a zachovali environmentálne a sociálne hodnoty? Odpoveďou na túto otázku môže byť aj ESG. Čo je ESG a čo ESG znamená?

Skratka ESG predstavuje kľúčový koncept v oblasti udržateľného investovania a podnikania. Táto skratka sa stala katalyzátorom zmeny v spôsobe, akým spoločnosti a investori hodnotia svoju činnosť a vplyv na svet okolo seba.

Tento článok sa venuje vysvetleniu toho, čo je ESG, jeho využitiu pri investovaní a podnikaní, a aj tomu, čo ESG znamená pre zainteresované strany.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je ESG skratka?

Skratka ESG sa skladá z troch kľúčových aspektov, ktoré spoločnosti a investori hodnotia a analyzujú pri posudzovaní udržateľnosti a spoločensky zodpovedného podnikania. Každá z týchto troch zložiek má svoj vlastný význam a zahrňuje nasledujúce:

Environment (Životné prostredie)

Tento aspekt sa vzťahuje k spôsobu, akým podnikanie ovplyvňuje a riadi životné prostredie. Zahrňuje otázky ako emisie skleníkových plynov, energetická účinnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov, ochrana biodiverzity a znižovanie uhlíkovej stopy firmy. Hodnotenie v tejto oblasti pomáha merateľne posúdiť, akým spôsobom spoločnosť prispieva k udržateľnosti planéty.

Social (Sociálne otázky)

Sociálne otázky sa týkajú vplyvu firmy na ľudí a spoločnosť ako celok. To zahŕňa ľudské práva, pracovné podmienky, diverzitu, spoločenské zapojenie, a taktiež príspevky k komunitám. Hodnotenie sociálnych faktorov pomáha určiť, ako dobre spoločnosť plní svoju sociálnu zodpovednosť a akým spôsobom prispieva k spoločenskému blahobytu.

Governance (Riadenie spoločnosti)

Governance sa zameriava na riadenie a štruktúru spoločnosti. To zahŕňa etiku, transparentnosť, právne a etické normy, a spôsob, akým je spoločnosť riadená a spravovaná. Hodnotenie v tejto oblasti pomáha zistiť, či spoločnosť má efektívne riadenie, ktoré chráni práva akcionárov a dodržiava pravidlá a predpisy.

ESG investovanie závisí od viacerých faktorov a je potrebné zvážiť osobné ciele, rizikový profil a finančnú situáciu investora.

Čo znamená ESG – význam ESG politiky

ESG sa podieľa veľkou mierou na riadení rizík, pretože nielenže pomáha organizácii pozitívne ovplyvňovať svet, ale aj podávanie správ o ESG má pozitívny vplyv na organizáciu. Význam ESG možno nájsť v niekoľkých príkladoch:

 • Obracia regulácie v prospech firmy – namiesto toho, aby sa firmy snažili odložiť proces vykazovania ESG, kým sa pre organizáciu nestane povinným, mali by sa vydať na cestu ESG a využiť všetky jeho výhody.
 • Pomôže včas identifikovať zraniteľné miesta a riziká – obozretné organizácie zavádzajú stratégie ESG s cieľom identifikovať, zmierniť a riešiť zraniteľné miesta skôr, ako sa stanú problémom.
 • Znižujú sa tým prevádzkové náklady – silné stratégie ESG môžu spoločnostiam pomôcť riadiť efektívnejšie a strategickejšie prideľovanie zdrojov a znížiť prevádzkové výdavky, ako sú náklady na energiu, vodu a odpad.
 • Chráni spoločnosť pred neúmyselným greenwashingom – spoločnosti, ktoré nemajú relevantné údaje ESG, nie sú transparentné vo svojich číslach alebo sa zameriavajú výlučne na nesprávne veci, riskujú, že budú obvinené z greenwashingu.
 • Buduje integritu značky – zavedenie procesu vykazovania ESG kultivuje transparentnosť, a tým zvyšuje dôveru investorov, zamestnancov a nákladov.

ESG politika pomáha zostať relevantným na rýchlo sa meniacom trhu. Väčšina moderných podnikov dnes už vykonáva určitú formu ESG politiky a reportingu. Tie, ktoré tak nerobia, riskujú, že zaostanú a v konečnom dôsledku ponesú následky, ako je strata obchodu, investorov a dôvery.

Rating ESG

Rating ESG meria vystavenie spoločnosti dlhodobým environmentálnym, sociálnym a riadiacim rizikám. Tieto riziká, ako napríklad energetická efektívnosť, bezpečnosť pracovníkov a nezávislosť predstavenstva, majú finančné dôsledky.

Často sa avšak stáva, že nie sú zdôraznené počas tradičných finančných kontrol. Investori, ktorí používajú ratingy ESG na doplnenie finančnej analýzy, môžu získať širší pohľad na dlhodobý potenciál spoločnosti.

Systém hodnotenia MSCI ESG

V MCSI každá spoločnosť získava hodnotenie rizika špecifického pre dané odvetvie, ktoré je vážené z hľadiska potenciálneho vplyvu. Spoločnosti sú hodnotené na stupnici od 0,0 do 10,0, čo sa prepočítava na stupeň CCC až AAA.

Vedúce spoločnosti v každom odvetví majú hodnotenie ESG na úrovni AA alebo AAA. Spoločnosti so silnými výsledkami v jednej oblasti, napríklad v oblasti riadenia, ale s nízkymi prioritami v oblasti ochrany životného prostredia alebo sociálnej zodpovednosti, majú vo všeobecnosti skóre v rozsahu BB alebo BBB.

MSCI hodnotí približne 8 500 spoločností a viac ako 680 000 cenných papierov s pevným výnosom a majetkových cenných papierov na celom svete, vrátane fondov ESG.

Základom skóre MSCI ESG je rámec kľúčových problémov, ktorý meria riziko v 10 kategóriách životného prostredia, sociálnej oblasti a oblasti správy.

Praktiky pre budovanie ESG stratégie

Stratégia ESG je proces zverejňovania údajov, ktoré majú transparentne ukázať, ako organizácia funguje v troch kľúčových oblastiach. Dnes investori používajú ESG ako metódu skríningu na výber spoločností, do ktorých investujú, a pochopenie spoločností v ich investičnom portfóliu. Výsledkom je, že stále viac spoločností implementuje svoju vlastnú stratégiu ESG reportingu.

Tieto štyri kroky môžu firmám pomôcť k vybudovaniu úspešnej ESG stratégie, a zostať tak relevantným podnikom, v rýchlo sa meniacom prostredí:

 1. zriadenie špecializovaného ESG tímu, zodpovedného za vykazovanie
 2. prispôsobenie sa globálnym a miestnym reguláciám
 3. investícia do efektívneho softvéru na zber a monitorovanie ESG údajov z viacerých zdrojov
 4. zachovanie transparentnosti počas celého procesu
Dobré hodnotenie ESG môže indikovať, že spoločnosť si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, svojim zamestnancom, a zároveň je jej vedenie v dobrom stave.

Investície ESG

Investovanie ESG sa vzťahuje na súbor noriem správania sa spoločnosti, ktoré používajú sociálne uvedomelí investori na preverovanie potenciálnych investícií. Jedným z dôvodov je aj to, že investori v posledných rokoch prejavujú záujem vložiť svoje peniaze tam, kde sú ich hodnoty.

Výsledkom je, že maklérske spoločnosti a podielové fondy začali ponúkať fondy obchodované na burze (ETF fondy) a iné finančné produkty, ktoré sa riadia stratégiami investovania do ESG. Poradcovia vrátane spoločností Betterment a Wealthfront propagovali tieto ponuky s tematikou ESG pre mladších investorov.

Pri ESG investíciách sú ESG faktory kľúčovými kritériami hodnotenia investícií. Investori vyhodnocujú, ako spoločnosti riešia otázky týkajúce sa životného prostredia, sociálnych otázok a riadenia spoločnosti, a berú tieto faktory do úvahy pri svojich rozhodnutiach.

Investori často diverzifikujú portfólio ESG investíciami do spoločností rôznych odvetví či do dividendových ETF fondov s ESG zameraním, ktoré vykazujú silné ESG výsledky. To im pomáha rozložiť riziko a dosiahnuť stabilný výnos. Investori môžu pomôcť znížiť riziko investícií tým, že sa vyhýbajú spoločnostiam, ktoré majú vysoký environmentálny alebo sociálny rizikový profil, čo chráni investora pred negatívnymi udalosťami.

Ako vytvoriť ESG portfólio?

Investičné portfóliá ESG zahŕňajú tradičné investičné princípy, ako je diverzifikácia a dlhodobé investovanie, s výberom spoločností, ktoré spĺňajú priority ESG každého jednotlivého investora.

Portfólio ESG zohľadňuje prirodzené riziká, ktorým môžu spoločnosti čeliť v dôsledku problémov, ako je nedostatok vody, slabá bezpečnosť údajov alebo pokles produkcie súvisiaci s klímou. To robí z priorít ESG silný zdroj na nájdenie spoločností s najväčším potenciálom pre dlhodobú odolnosť.

Alternatívnou možnosťou, ako zakomponovať akcie udržateľných a zodpovedných spoločností do svojho portfólia je využitie služieb Portu.sk. V rámci produktu Tematické stratégie má investičná platforma Portu pripravený balík inštrumentov s názvom Zodpovedná budúcnosť, v ktorom sú spoločnosti v súlade s ESG prioritami.

Postup vytvorenia ESG portfólia

Neexistuje univerzálny prístup k portfóliu ESG, pretože priority každého investora sa líšia. Avšak v štyroch jednoduchých krokoch možno byť na dobrej ceste k založeniu portfólia ESG:

 1. Stanovenie priorít – niektorí investori sa chcú zamerať na klimatické zmeny, zatiaľ čo iní uprednostňujú práva žien, rasovú nespravodlivosť alebo iný sociálny problém.
 2. Výber prístupu – po stanovení priorít je potrebné realizovať prístup, čo môže znamenať, že sa investori vyhnú spoločnostiam v neželanom sektore. Väčšina investorov si zvolí kombináciu vylučujúceho a preverovacieho prístupu. MSCI a Sustainalytics sú lídrami v hodnotení ESG.
 3. Vytvorenie investičného plánu – investori sa môžu rozhodnúť postupne pridávať ESG akcie, zelené dlhopisy a fondy do svojho existujúceho portfólia alebo investovať do ESG možností postupne.
 4. Prehľadávanie fondov ESG – posledným krokom je výber konkrétnych fondov, akcií a dlhopisov na ESG investovanie. Fondy ESG ETF a podielové fondy ESG predstavujú pre väčšinu investorov relatívne nízkorizikový spôsob, ako sa dostať k ESG investovaniu.

Zodpovedné investovanie s Portu – ESG portfóliá

Portu ponúka zodpovedné ESG portfóliá, ktoré sú zamerané na environmentálne, sociálne a správne riadenie. Tieto portfóliá sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali environmentálne a sociálne faktory, ako aj aspekty riadenia spoločností. Portu portfóliá sú spoplatnené ročným poplatkom z hodnoty portfóliá, ktorý začína hodnotou 0,60 %. Poplatok závisí od doby fixácie vkladov.

Tieto zodpovedné portfóliá sú dostupné v 10 rizikových profiloch, pričom sa parametrami výnosnosti a rizikovosti približujú tradičným Portfóliám na mieru.

Do zodpovedných spoločností zameraných na udržateľnosť možno s Portu investovať aj v rámci produktu Tematických stratégií, kde sú okrem iného dostupné dve portfóliá:

 1. Portfólio „Inováciou k udržateľnosti„, ktoré je zamerané na disruptívne technológie ESG, čistú energiu, elektromobilitu či biotechnológie a farmáciu. Výnosnosť portfólia dosiahla za posledných 5 rokov 43,49 %.
 2. Portfólio „Zodpovedná budúcnosť“ pozostáva zo sociálne zodpovedných firiem, čistej energie, vodohospodárstva či starnúcej populácie. Výnosnosť tohto portfólia predstavuje 41,73 % za posledných 5 rokov.

V týchto ESG portfóliách sa pri výbere aktív predovšetkým kladie dôraz na zníženie uhlíkovej intenzity a na posúdenie miery udržateľnosti tím Portu využíva zavedené klasifikácie udržateľnosti ako SFDR a SRI.

Fondee ESG portfóliá

Investičná platforma Fondee taktiež ponúka svojim klientom možnosť investovať do zodpovedných a udržateľných investícií. Investori majú na výber zo 7 Fondee ESG portfólií, ktoré sa líšia úrovňou rizika, rozložením aktív ako aj výnosnosťou.

Celkové náklady na správu ESG portfólií predstavujú 1,05 % ročne z hodnoty portfólia, pričom 0,90 % tvorí poplatok Fondee a zvyšných 0,15 % je využitých pre pokrytie nákladov ETF fondov. 1/12 ročného poplatku sa klientom strháva raz mesačne.

Fondee ESG portfóliá sú rozdelené do nasledovných skupín, pričom počiatočný vklad pre každý druh portfólia predstavuje 10 000 eur:

ESG portfólioPomer aktívHistorická výnosnosť
ESG Konzervatívny investor70-90 % dlhopisové ETF
10-30 % akciové ETF
0-5 % peňažné prostriedky
Pohyb hodnoty +4,3 %
ESG Opatrný investor60-80 % dlhopisové ETF
20-40 % akciové ETF
0-5 % peňažné prostriedky
Pohyb hodnoty +12,6 %
ESG Rozvážny investor45-65 % dlhopisové ETF
35-55 % akciové ETF
0-5 % peňažné prostriedky
Pohyb hodnoty +20 %
ESG Vyvážený investor30-50 % dlhopisové ETF
50-70 % akciové ETF
0-5 % peňažné prostriedky
Pohyb hodnoty +28,5 %
ESG Smelý investor20-40 % dlhopisové ETF
60-80 % akciové ETF
0-5 % peňažné prostriedky
Pohyb hodnoty +34,9 %
ESG Nebojácny investor5-25 % dlhopisové ETF
75-95 % akciové ETF
0-5 % peňažné prostriedky
Pohyb hodnoty +43,3 %
ESG Odvážny investor0-15 % dlhopisové ETF
85-100 % akciové ETF
0-5 % peňažné prostriedky
Pohyb hodnoty +49,7 %

Fondy ESG

ESG fondytematické podielové fondy alebo fondy ETF, ktoré vo svojich investičných stratégiách zohľadňujú ESG faktory. Používajú celý rad rôznych stratégií pri budovaní svojich portfólií. Niektoré fondy používajú pozitívny skríning a aktívne vyhľadávajú spoločnosti so silným výkonom ESG.

Iné fondy používajú negatívny skríning na vylúčenie spoločností zapojených do kontroverzných aktivít, ako je tabak, zbrane alebo fosílne palivá. Je dôležité poznamenať, že investovanie ESG nezaručuje vynikajúce finančné výnosy.

Pre väčšinu investorov, ktorí zisťujú, ako začať investovať do ESG, môžu byť dobrým východiskom veľké fondy, ako napríklad Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF, iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF a Vanguard ESG U.S. Stock ETF.

ESG faktory majú zvláštny význam pre energetické spoločnosti, pretože ich činnosti môžu mať významný vplyv na životné prostredie a spoločnosť ako celok.

Investovanie do ESG fondov v Tatra Banke

Tatra Banka ponúka individuálnym investorom príležitosť investovať svoje prostriedky do ESG fondov prostredníctvom svojej širokej palety služieb. Jedným z príkladov je „Fond pre modrú planétu,“ ktorý je navrhnutý tak, aby bol v súlade so všetkými ESG kritériami.

Tento fond je špeciálne zameraný na udržateľné investície do projektov, ktoré pozitívne ovplyvňujú životné prostredie a súčasne generujú finančný výnos pre investorov.

Investovať do fondu je možné naraz alebo pravidelne formou investičného sporenia. Tým sa umožňuje investovať bez ohľadu na rozpočet a finančné ciele.

Klienti majú možnosť investovať do fondu nielen v pobočkách, ale aj prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo cez internet banking. To znamená, že investori majú absolútnu kontrolu nad svojimi investíciami, kdekoľvek a kedykoľvek.

Podpora ESG od UniCredit Bank

UniCredit Bank ponúka širokú škálu riešení financovania na mieru pre klientov, ktorí sú zameraní na environmentálnu udržateľnosť, sociálnu zodpovednosť a efektívne riadenie spoločnosti.

Táto banka, ESG zainteresovaná, sa dlhodobo venuje oblasti obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu. Rozpoznala dôležitosť prechodu od tradičných energetických zdrojov k tým ekologickejším a udržateľnejším. V rámci tohto záväzku poskytuje finančné riešenia na podporu rôznych projektov:

 • energia z obnoviteľných zdrojov
 • zníženie skleníkových plynov
 • efektivita využitia elektrickej energie
 • zlepšenie nakladania s vodou
 • zníženie objemu odpadu, a ďalšie

Vďaka podpore projektov obnoviteľných zdrojov môžu slovenské startupy rásť a zlepšovať svoje inovácie, čo prispieva k lepšej a udržateľnejšej spotrebe energií.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang