Ako má vyzerať investičné portfólio – návod pre začínajúcich investorov

Investovanie je dôležitou súčasťou finančnej stratégie pre mnoho ľudí. Ak chcú investori dosiahnuť dlhodobý finančný úspech, je dôležité mať dobre zostavené investičné portfólio. Investičné portfólio je zoznam investičných aktív, ktoré investorom pomáhajú dosiahnuť ich finančné ciele. 

Tento článok poskytne kľúčové kroky a stratégie na to, ako poskladať portfólio a ako má vyzerať portfólio.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Investičné portfólio je súbor investičných nástrojov, ktoré investor získava na dosiahnutie svojich cieľov, pričom by malo byť zložené z rôznych tried aktív.

Diverzifikácia zahŕňa rozloženie investícií medzi rôzne triedy aktív, regióny alebo odvetvia, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizovala potenciálna návratnosť portfólia.

Pri zostavovaní portfólia je dôležité postupovať systematicky. Investor by mal zvážiť svoje ciele, toleranciu voči riziku a investičný horizont.

Pri výbere investičných nástrojov je dôležité zvážiť ich výkonnosť, riziko, likviditu a náklady. Medzi bežné investičné nástroje patrí akcie, dlhopisy, komodity, nehnuteľnosti a investičné fondy.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to investičné portfólio a ako má portfólio vyzerať?

Investičné portfólio je súbor investícií, aktív alebo finančných nástrojov, ktoré jednotlivci, inštitúcie alebo investori vlastnia s cieľom dosiahnuť finančné ciele a diverzifikovať svoj majetok. 

Portfólio môže zahŕňať rôzne typy aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, investičné diamanty, hotovostné prostriedky, komoditné ETF fondy a ďalšie. Cieľom zostavenia portfólia je minimalizovať riziko a dosiahnuť optimálny výnos vzhľadom na osobné finančné ciele a toleranciu k riziku investora.

Investičné portfólio sa skladá z rôznych investičných nástrojov, aby sa dosiahol rovnovážny mix, ktorý je vhodný pre cieľový profil investora. To môže zahŕňať konzervatívne investovanie pre tých, ktorí preferujú nižšie riziko a nižší potenciálny výnos, alebo agresívnejšie portfólio pre tých, ktorí sú pripravení tolerovať vyššie riziko v nádeji na vyšší výnos. 

Portfólio sa môže meniť v závislosti od životných fáz a finančných cieľov investora, a preto je dôležité pravidelne ho preskúmavať a upravovať to, koľko akcií držať v portfóliu, ako aj iných nástrojov. Investori často spolupracujú so správcami portfólia alebo finančnými poradcami, aby im pomohli pri zostavovaní a správe ich portfólia.

Aký je rozdiel medzi konzervatívnym a agresívnym portfóliom?

Pri zostavovaní investičného portfólia je dôležité zvážiť svoju toleranciu voči riziku a investičné ciele, čo pomôže v snahách o to, ako má portfólio vyzerať. Tu je niekoľko kľúčových rozdielov medzi konzervatívnymi a agresívnymi portfóliami.

1. Konzervatívne portfólio

Investičné portfólio, ktoré uprednostňuje zachovanie sumy istiny pred maximalizáciou zisku. Medzi charakteristické znaky patria:

 • Nízka tolerancia rizika
 • Volí stabilné výnosy pred potenciálne vysokými výnosmi
 • Investuje do bezpečnejších investícií, ako sú hotovosť, dlhopisy a blue-chip akcie
 • Poskytuje bezpečnostnú sieť a pocit istoty vzhľadom na investovanú sumu

Ideálne pre tých, ktorí sa vyhýbajú riziku, majú kratšie investičné obdobie a neuprednostňujú vysoké výnosy.

2. Agresívne portfólio

Agresívne portfóliá sú zostavené tak, že sa usilujú o čo najvyšší výnos. Je pre nich typických niekoľko znakov:

 • Vysoká tolerancia rizika a dlhý časový horizont
 • Investuje do investícií s vyšším rizikom, ako sú rastové akcie, AI akcie, private equity a novšie alebo menej osvedčené spoločnosti alebo odvetvia, napríklad startupy
 • Väčšia pravdepodobnosť poklesu alebo výrazných strát v prípade prepadu trhu

Takéto portfólio je ideálne pre tých, ktorí sú mladí, majú malú dostatočnú finančnú gramotnosť v oblasti investovania a kapitálových trhov a plánujú investovať dlhodobo.

Na trhu existuje mnoho aplikácií a platforiem, ktoré umožňujú investorom vkladať peniaze do rôznych aktív.

Čo znamená pojem diverzifikácia?

Diverzifikácia portfólia je dôležitou súčasťou zostavovania portfólia, pretože umožňuje investorom rozložiť svoje riziko tým, že investujú do rôznych tried aktív alebo odvetví. V prípade, že niektoré investície zaznamenajú pokles hodnoty, iné môžu naopak rásť, čím sa znižuje celkové riziko portfólia.

Diverzifikácia patrí medzi najpoužívanejšie spôsoby ochrany proti riziku, ktorú často využívajú hedge fondy aj individuálni investori v rámci hedgových stratégií.

Ako poskladať investičné portfólio – postup

Vytvorenie investičného portfólia sa môže zdať ako náročná úloha, ale existujú kroky, ktoré tento proces uľahčia. Tu je niekoľko všeobecných krokov, ktoré je potrebné dodržiavať pri vytváraní investičného portfólia:

 • Stanovenie svojho investičného profilu: Určenie si svojich finančných cieľov, tolerancie voči riziku a časový horizont pre každý cieľ. To pomôže stanoviť investičné ciele a typ portfólia, ktoré je pre investora najvhodnejšie. 
 • Rozdelenie aktív: Rozdelenie aktív predstavuje základný investičný mix jednotlivých akcií a dlhopisov, podielových fondov, fondov obchodovaných na burze (ETF) a iných investícií. Celkový finančný profil by mal určiť typ portfólia, ktoré investor zostaví.
 • Výber konkrétnych investícií: Po tom, ako sa investor rozhodne, aké typy investícií chce mať vo svojom portfóliu, je čas rozhodnúť sa, do ktorých konkrétnych aktív investovať. Pri výbere investícií je vhodné zvážiť svoju toleranciu voči riziku a časový horizont.
 • Monitorovanie a obnovenie rovnováhy: To zahŕňa prehodnotenie alokácie aktív a podľa potreby obnovu rovnováhy portfólia. Pomôže to zabezpečiť, aby portfólio zostalo v súlade s investičnými cieľmi a toleranciou voči riziku.

Je dôležité poznamenať, že vytvorenie investičného portfólia je osobný proces a neexistuje univerzálny prístup. Je možné zvážiť spoluprácu s finančným poradcom alebo využitie online služby finančného plánovania, ktorá pomôže zostaviť portfólio a načrtnúť komplexný finančný plán.

Investičná platforma Portu.sk patrí medzi online služby, kde je investorovi na základe jeho profilu vygenerovaná investičná stratégia, o ktorú sa mu postará tím profesionálov Portu.

Ktoré investičné nástroje zvážiť?

Pri vytváraní investičného portfólia je dôležité diverzifikovať svoje podiely v rôznych triedach aktív, aby ste riadili riziko. Tu je niekoľko typov investícií, ktoré možno zaradiť do svojho portfólia:

 • akcie
 • investičné fondy rôznych druhov
 • dlhopisy
 • hotovosť a peňažné ekvivalenty
 • nehnuteľnosti
 • komodity

Akcie predstavujú vlastníctvo spoločnosti a môžu poskytovať dlhodobý rastový potenciál. Možno ich kúpiť jednotlivo alebo prostredníctvom podielových fondov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF fondy), ktoré sledujú konkrétny index alebo sektor, ako napríklad NASDAQ či S&P500.

Špeciálnu skupinu ETF fondov tvoria dividendové ETF fondy, ktoré sú zamerané na spoločnosti vyplácajúce dividendy (napríklad na dividendových aristokratov), či Smart Beta ETF so svojimi jedinečnými stratégiami, kombinujúcimi aktívne aj pasívne investovanie.

Dlhopisy sú dlhové cenné papiere emitované spoločnosťami alebo vládami, ktoré investorom vyplácajú úroky. Môžu poskytovať stabilný tok príjmov a vo všeobecnosti sú menej rizikové ako akcie. Špeciálnou triedou sú zelené dlhopisy, ktoré investujú do ekologických projektov a firiem zaviazaných k ESG cieľom. Zelené dlhopisy zohrávajú zelené dlhopisy kľúčovú úlohu pri mobilizácii kapitálu smerom k projektom, ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene klímy a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

Hotovosť a peňažné ekvivalenty sú krátkodobé investície s nízkym rizikom, ktoré môžu portfóliu zabezpečiť likviditu a stabilitu. Príkladom sú sporiace účty, fondy peňažného trhu a vkladové certifikáty (CD).

Investície do nehnuteľností môžu zabezpečiť príjem prostredníctvom prenájmu nehnuteľností alebo zhodnotenie kapitálu prostredníctvom zvýšenia hodnoty nehnuteľností. Možno ich kúpiť priamo alebo prostredníctvom realitných investičných fondov (REIT).

Komodity sú fyzické tovary, ako napríklad zlato, ropa alebo poľnohospodárske produkty, ktoré môžu poskytnúť diverzifikáciu a ochranu pred infláciou. Možno ich nakupovať priamo alebo prostredníctvom komoditných ETF.

Investovanie je skvelou voľbou ako ochrániť svoje úspory pred infláciou, nakoľko bežné bankové účty neposkytujú dostatočne vysokú úrokovú mieru.

Aký časový horizont pre portfólio zvoliť?

Investičné portfóliá možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií na základe investičného horizontudlhodobé a krátkodobé portfóliá. Rozlišovanie medzi týmito dvoma prístupmi je kľúčové pre dosiahnutie investičných cieľov a riadenie rizík.

Dlhodobé investičné portfóliá

Portfóliá na dlhodobé investovanie sú navrhnuté s ohľadom na investičný horizont niekoľkých rokov až desaťročí. Sú určené pre investorov, ktorí sú orientovaní na budúcnosť a chcú dosiahnuť dlhodobý rast a finančnú stabilitu.

Dlhodobé portfóliá bývajú viac diverzifikované, s väčším dôrazom na rôzne triedy aktív. Cieľom je znížiť riziko a dosiahnuť stabilný rast. Investori v týchto portfóliách často uplatňujú stratégie, ktoré zahŕňajú „kúp a drž„, čo znamená, že držia svoje investície dlhšie obdobie bez častého obchodovania.

Výhody dlhodobých portfólií:

 • možnosť profitovať z rastu trhu a kompenzovať krátkodobé výkyvy
 • dlhodobý rast a zhodnotenie investície
 • zníženie nákladov spojených s častým obchodovaním a rekonštrukciou portfólia
 • dôraz na investovanie do kvalitných spoločností a aktív

Dlhodobí investori majú tendenciu reinvestovať dividendy a výnosy z investícií späť do portfólia, čo pomáha zvyšovať výnosy na báze zloženého úročenia.

Krátkodobé investičné portfóliá

Portfóliá pre krátkodobé investovanie sú určené pre investorov s krátkodobým investičným horizontom, často v rozsahu mesiacov až jedného roka. Tieto portfóliá sú zamerané na rýchle zisky alebo taktické obchodovanie.

Krátkodobé portfóliá môžu byť menej diverzifikované a zamerané na konkrétne príležitosti alebo trhové trendy. Investori môžu využívať rôzne stratégie, ako napríklad stock picking, aktívne obchodovanie, špekulovanie na krátkodobé pohyby cien a dosahovanie rýchlych ziskov.

Výhody krátkodobých portfólií:

 • možnosť profitovať z krátkodobých cenových pohybov a špekulatívnych príležitostí
 • pružnosť rýchlo reagovať na udalosti na trhu
 • schopnosť dosahovať rýchle zisky v krátkom časovom horizonte

Mnohí investori sa rozhodujú aj pre kombináciu oboch prístupov, aby dosiahli vyvážený prístup k investovaniu.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Ako má vyzerať investičné portfólio – kľúčové aspekty

Zostavenie investičného portfólia je komplexný proces, ktorý závisí od mnohých faktorov vrátane finančných cieľov, tolerancie voči riziku, investičného horizontu a aktuálnych trhových podmienok. Je dôležité pochopiť, že neexistuje univerzálny prístup k tomu, ako by malo správne zostavené portfólio vyzerať, koľko akcií držať v portfóliu a koľko by malo obsahovať ďalších aktív.

Kľúčovými aspektmi správneho portfólia sú

 • diverzifikácia
 • rovnováha medzi rizikom a výnosom
 • náklady a sledovanie

Netreba však zabudnúť, že investovanie je dynamický proces a portfólio by sa malo vedieť prispôsobiť zmenám cieľov a okolností.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang