Hedge fondy – čo to je, ako fungujú, stratégia

V dnešnom komplexnom svete financií, kde investičné stratégie a nástroje dosahujú neustále sa vyvíjajúci stupeň sofistifikácie, sú hedge fondy zjavne jedným z najvýraznejších a najnepriehľadnejších hráčov. Tieto investičné entity vyžadujú nielen hlboké finančné znalosti, ale aj mimoriadnu schopnosť čítať a predikovať globálne ekonomické udalosti. Čo je to hedge a hedgový fond? Ako hedgovať a aké hegové stratégie existujú?

Hedžové fondy (hedge funds) sú stelesnením riskantného a zároveň lukratívneho investičného prístupu, ktorý môže priniesť značné zisky, ale zároveň nesie potenciál pre značné straty.

Tento článok si kladie za cieľ vysvetliť ich povahu, strategický prístup a úlohu, ktorú zohrávajú v globálnom ekonomickom kontexte. Zameria sa na históriu hedge fondov, ich štruktúru a regulačný rámec, a predstaví kľúčové investičné stratégie, ktoré im umožňujú dosahovať významné výnosy. 

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to hedge – preklad

Hedge je anglický termín, ktorý v kontexte investícií a financií označuje opatrenia na zníženie rizika. Toto opatrenie sa vykonáva tak, aby investor minimalizoval možné straty alebo nepriaznivé výkyvy v hodnote svojich investícií.

Hedge môže byť realizovaný rôznymi spôsobmi, ako sú investície do protichodných aktív, využívanie finančnej páky, používanie finančných derivátov a ďalších stratégií s cieľom ochrániť investičné portfólio pred nepriaznivými zmenami na trhu.

Preklad hedgu do slovenčiny by sa mohlo opísať ako „ochranné opatrenie“ alebo „zabezpečovacia stratégia.“ Teda, preklad hedge v oblasti investícií a financií zahŕňa rôzne postupy a nástroje, ktoré slúžia na ochranu investora pred nežiaducimi finančnými stratami alebo rizikami. Hedge môže byť využívaný v rôznych situáciách, a jeho cieľom je minimalizovať potenciálne nepriaznivé dopady trhových zmien.

Ako hedgovať?

Hedgovanie, čiže ochrana investícií pred nepriaznivými trhovými pohybmi, môže byť vykonávané niekoľkými spôsobmi a závisí od konkrétneho cieľa a situácie investora. Tieto stratégie ponúkajú spôsoby, ako hedgovať: 

 • diverzifikácia portfólia
 • použitie hedgingových nástrojov ako sú finančné deriváty (futures, opcie, swapové dohody)
 • short predaj, a teda predaj aktív s očakávaním, že ich cena klesne
 • ochrana proti menovým rizikám
 • makro-hedgovanie, ktoré znamená investovanie na základe prognóz o globálnych podmienkach

Každá z týchto metód, ako hedgovať, má svoje vlastné výhody a riziká a je dôležité, aby bola vybraná v súlade s investičnými cieľmi a stratégiou. Je tiež dôležité si uvedomiť, že hedgovanie môže byť nákladné a komplexné, a preto môže byť vhodné konzultovať s finančným odborníkom alebo poradcom pred začatím týchto operácií.

Hedgovanie nemusí byť vhodné pre individuálnych investorov, nakoľko ide o komplexnú a veľmi nákladnú metódu.

Čo sú hedge fondy?

Hedžový fond (hedge fund) je typ investičného fondu, ktorý zhromažďuje peniaze od investorov a využíva zložité techniky obchodovania a riadenia rizík na zlepšenie výkonnosti investícií a izoláciu výnosov od trhového rizika.

Hedžové fondy sa považujú za alternatívne investície a ich schopnosť využívať finančnú páku a zložitejšie investičné techniky ich odlišuje od regulovaných investičných fondov dostupných pre retailový trh, bežne známych ako podielové fondy a ETF fondy.

Na rozdiel od konvenčných investičných fondov, ktoré sú často obmedzené predpismi a reguláciami týkajúcimi sa diverzifikácie a rizika, hedge fondy majú väčšiu flexibilitu v tom, ako môžu investovať svoje prostriedky.

Niektoré kľúčové vlastnosti hedžových fondov zahŕňajú:

1. Investičné stratégie

Hedžové fondy využívajú širokú škálu stratégií vrátane pákového efektu, predaja nakrátko a iných špekulatívnych investičných praktík, ktoré podielové fondy často nepoužívajú. Stratégie hedžových fondov pokrývajú širokú škálu tolerancie voči riziku a investičných filozofií s použitím veľkého výberu investícií vrátane dlhopisov a majetkových cenných papierov (akcií), komodít, mien, derivátov a nehnuteľností.

2. Regulácia

Hedžové fondy nie sú tak prísne regulované ako podielové fondy. Sú voľnejšie regulované ako konkurenčné produkty, s flexibilitou investovania do opcií a derivátov a ezoterických investícií, ktoré podielové fondy nedokážu. Je teda možné povedať, že využívajú aj také investície, ktoré nie sú z regulátorných dôvodov dostupné iným fondom.

3. Štruktúra

Hedžový fond je investičný nástroj, ktorý je najčastejšie štruktúrovaný ako offshore korporácia, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Fond spravuje investičný manažér vo forme organizácie alebo spoločnosti, ktorá je právne a finančne oddelená od hedžového fondu a jeho portfólia aktív.

Hedžové fondy sú aktívne riadené profesionálnymi manažérmi, ktorí nakupujú a predávajú určité investície s uvedeným cieľom prekročiť výnosy trhov alebo niektorého sektora alebo indexu trhov. Hedžové fondy sa snažia o čo najväčšie výnosy a pri snahe o ich dosiahnutie podstupujú najväčšie riziká.

Tieto alternatívne investície sú obmedzené na veľkých investorov a historicky priťahovali jednotlivcov a inštitucionálnych investorov s vysokým čistým majetkom.

História hedgových fondov

História hedžových fondov sa datuje do 40. rokov 20. storočia, keď Alfred Winslow Jones, sociológ a novinár, v roku 1949 založil prvú štruktúru hedžových fondov. Jones o svojom fonde hovoril ako o „zaistenom fonde„, čo je termín, ktorý sa vtedy bežne používal na Wall Street ako riadenie investičného rizika v dôsledku zmien na finančných trhoch.

Jonesove prelomové investičné stratégie hedžových fondov nepritiahli žiadnu významnú pozornosť, kým vydanie časopisu Fortune z roku 1966 nezasvietilo na málo známy fond, ktorý za posledných päť rokov prekonal všetky podielové fondy dvojciferne. O niekoľko rokov neskôr podľa SEC údajne vzniklo viac ako 140 nových takýchto fondov. Väčšinu založili Jonesovi bývalí manažéri a zamestnanci, ako aj obdivovatelia a imitátori.

V sedemdesiatych rokoch sa hedžové fondy špecializovali na jedinú stratégiu, pričom väčšina správcov fondov sa riadila modelom dlhých/krátkych akcií. Mnohé hedžové fondy sa zatvorili počas recesie v rokoch 1969–70 a krachu akciového trhu v rokoch 1973–1974 v dôsledku veľkých strát. Obnovená pozornosť sa im venovala koncom 80. rokov 20. storočia.

Počas 90. rokov sa počet hedžových fondov výrazne zvýšil s rastom akciového trhu v 90. rokoch, štruktúrou vyrovnaných úrokových kompenzácií a prísľubom nadpriemerných výnosov ako pravdepodobných príčin. Počas nasledujúceho desaťročia sa hedgové stratégie rozšírili o úverovú arbitráž, problémový dlh, fixný príjem, kvantitatívnu a multistratégiu.

Odvetvie hedžových fondov dnes dosiahlo stav zrelosti, ktorý sa konsoliduje okolo väčších, etablovanejších firiem, ako sú Citadel, Elliot, Millennium, Bridgewater a ďalšie. Miera zakladania nových fondov teraz prevyšuje zatváranie fondov

Hedge fondy sú zamerané na ochranu investorov proti riziku, čo dosahujú rôznymi investičnými stratégiami.

Organizačná štruktúra hedgových fondov

Organizačná štruktúra hedžového fondu sa môže líšiť v závislosti od veľkosti fondu, stratégie a umiestnenia. Väčšina hedžových fondov je však štruktúrovaná ako spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komanditné spoločnosti s komplementárom, ktorý spravuje fond, a investormi, ktorí sú komanditistami.

Komplementár je zodpovedný za investičné rozhodnutia, správu majetku fondu a dohľad nad činnosťou fondu. Komanditisti poskytujú kapitál fondu a ručia obmedzene za dlhy a záväzky fondu. Organizačná štruktúra hedžového fondu môže zahŕňať aj tieto úlohy:

 • manažér fondu, ktorý je zodpovedný za jeho riadenie a prijímanie investičných rozhodnutí
 • investiční analytici skúmajú a analyzujú potenciálne investície do fondu
 • manažér rizika je zodpovedný za identifikáciu a riadenie rizík spojených s investíciami fondu
 • tím marketingovej komunikácie a public relations zamestnanci sú zodpovední za prilákanie nových investorov do fondu a udržiavanie vzťahov s existujúcimi investormi
 • právnici, prevádzkovatelia a účtovníci poskytujú podporu pri operáciách fondu vrátane dodržiavania právnych predpisov, účtovníctva a administratívnych úloh

Konkrétne úlohy a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov a manažérov sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti fondu, stratégie a umiestnenia.

Hedgové stratégie

Kľúčovou vlastnosťou hedge fondov je snaha minimalizovať riziko a zároveň dosiahnuť vysoké výnosy pre svojich investorov. Túto rovnováhu hedge fondy často dosahujú použitím rôznych hedgových stratégií, ktoré môžu zahŕňať špekuláciu na pokles aj rast cien aktív, využívanie finančnej páky, arbitrážne obchody a ďalšie pokročilé metódy.

Niektoré z najbežnejších hedgových stratégií zahŕňajú:

 • Long-Short Equity stratégia (L/S): Táto stratégia zahŕňa nákup dlhých pozícií v akciách, u ktorých sa očakáva nárast hodnoty, a shortovanie akcií, u ktorých sa očakáva pokles hodnoty. Cieľom je generovať výnosy bez ohľadu na to, či je celkový trh hore alebo dole.
 • Arbitráž relatívnej hodnoty: Ide o využitie cenových nezrovnalostí medzi súvisiacimi cennými papiermi. Napríklad hedžový fond môže kúpiť konvertibilný dlhopis a shortovať podkladové akcie, aby využil cenový rozdiel medzi týmito dvoma cennými papiermi.
 • Stratégia riadená udalosťami: Táto stratégia zahŕňa investovanie do spoločností, ktoré prechádzajú významnými firemnými udalosťami, ako sú fúzie, akvizície, bankroty alebo reštrukturalizácie. Cieľom je profitovať z pohybov cien, ktoré sú výsledkom týchto udalostí.
 • Globálna makro stratégia: Táto stratégia zahŕňa investovanie do rôznych tried aktív, vrátane akcií, dlhopisov, mien a komodít (ropa, zlato, striebro, meď), na základe makroekonomických trendov a udalostí. Cieľom je generovať výnosy využitím globálnych ekonomických trendov.
 • Short-Only: Táto stratégia zahŕňa shortovanie akcií, u ktorých sa očakáva pokles hodnoty. Cieľom je generovať výnosy profitovaním z klesajúcich cien akcií.
 • Aktivistické investovanie: Táto stratégia zahŕňa prevzatie významného podielu v spoločnosti a využitie tohto podielu na ovplyvnenie riadenia alebo stratégie spoločnosti. Cieľom je generovať výnosy zlepšovaním výkonnosti spoločnosti.

Tieto fondy používajú rôzne hedgové stratégie na generovanie výnosov pre svojich investorov. Tieto stratégie siahajú od dlhodobých krátkych akcií až po neutrálne na trhu a od relatívnej hodnoty až po riadenie udalostí.

Hedžové fondy často využívajú kombináciu rôznych stratégií na generovanie výnosov a konkrétne použité stratégie sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti fondu, umiestnenia a investičnej filozofie.

Môže byť náročné pre malých investorov dostať sa do hedge fondu, nakoľko si tieto fondy kladú vysoké nároky pre svojich investorov.

Príklady hedgových fondov

Existuje mnoho známych hedge fondov po celom svete. Každý z týchto fondov má svoju vlastnú stratégiu a špecializáciu. Tu je zoznam niekoľkých dobre známych hedge fondov, ktoré získali pozornosť vďaka svojim úspechom:

 • Citadel: globálny hedžový fond, ktorý využíva multistrategický prístup k investovaniu. Stratégie fondu zahŕňajú akcie, úvery, komodity a kvantitatívne obchodovanie.
 • Bridgewater Associates: globálny makro hedžový fond, ktorý využíva prístup zhora nadol k investovaniu. Stratégie fondu zahŕňajú obchodovanie s menou, úrokovou sadzbou a komoditami.
 • Renaissance Technologies: kvantitatívny hedžový fond, ktorý využíva matematické modely na identifikáciu investičných príležitostí. Stratégie fondu zahŕňajú obchodovanie s akciami, futures a opcie.
 • Elliott Management: aktivistický hedžový fond, ktorý má významné podiely v spoločnostiach a využíva tento vplyv na uskutočnenie zmien. Stratégie fondu zahŕňajú problémový dlh, akcie riadené udalosťami a obchodovanie s akciami.
 • Millennium Management: multistrategický hedžový fond, ktorý využíva kombináciu kvantitatívnej a fundamentálnej analýzy na identifikáciu investičných príležitostí. Stratégie fondu zahŕňajú obchodovanie s akciami, pevným výnosom a derivátmi.

Toto je iba malý výber z mnohých existujúcich hedge fondov, a každý z nich má svoje vlastné unikátne stratégie a investičný prístup. Je potrebné mať na pamäti, že úspechy a výsledky týchto fondov sa môžu meniť a závisia od aktuálnych podmienok na finančnom či kapitálovom trhu.

Kto môže investovať do hedgových fondov?

Hedžové fondy sú otvorené iba pre akreditovaných investorov. Akreditovaní investori sú jednotlivci alebo organizácie s vysokým čistým majetkom, o ktorých sa predpokladá, že rozumejú jedinečným rizikám spojeným s hedžovými fondmi.

Jednotlivec musí mať čistú hodnotu aspoň 1 milión USD, bez započítania hodnoty svojho primárneho bydliska, alebo ročný individuálny príjem vyšší ako 200 000 USD (300 000 USD, ak je ženatý). Hedžové fondy prijímajú investorov na základe mnohých hľadísk, vrátane bohatstva, sofistikovanosti, schopnosti absorbovať straty, daňového statusu, občianstva a ďalších.

Pre individuálnych investorov je vo všeobecnosti ťažké získať prístup ku kvalitnému hedžovému fondu, čo núti mnohých buď nájsť nepriame metódy investovania do hedžových fondov, alebo jednoducho investovať do iných alternatív.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang