Cenné papiere – dlhopis, obligácia, krátkodobé investovanie

cenne papiere

Cenné papiere sú dokumenty, ktoré zastupujú vlastnícke či dlhové práva voči emitentovi, teda vydavateľovi cenných papierov. Môžu to byť akcie, obligácie, dlhopisy alebo iné formy cenných papierov, ktoré majú hodnotu pre ich držiteľov. Cenné papiere sú významnou súčasťou finančného trhu a slúžia ako nástroj na zhromažďovanie kapitálu a investovanie.

Ich význam spočíva aj v možnosti obchodovania s nimi na burze, kde sa mení ich cena v závislosti od ponuky a dopytu. Pre investorov predstavujú cenné papiere potenciálny zdroj zisku, no sú spojené aj s určitým rizikom. Ich správne využitie a porozumenie prináša výhody nielen emitentom, avšak aj držiteľom cenných papierov.

Čo hovorí zákon o cenných papieroch?

Zákon o cenných papieroch je dôležitým právnym predpisom, ktorý upravuje oblasť cenných papierov na území Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu investorov a ochranu cenných papierov ako majetkovej hodnoty. Zároveň vytvára pokiaľ možno rovnaké podmienky pre emitentov cenných papierov a účastníkov finančných trhov.

Zákon o cenných papieroch sa skladá z piatich častí a to zo všeobecných ustanovení, ustanovení o cenných papieroch, o trhu s cennými papiermi, o cenných papierových účtoch a o vyššej odbornej škole obchodníckej.

V prvej časti zákona sú definované základné pojmy, ktoré sú dôležité pre pochopenie celého zákona. Patrí sem napríklad pojem cenný papier, ktorý sa všeobecne chápe ako dokument, ktorý je vydávaný s cieľom získať finančné prostriedky, ochrániť práva a očakávané nároky na úroky alebo na čiastočnú účasť na zisku.

Taktiež definuje pojmy ako trh s cennými papiermi, kapitálový trh, emitent cenných papierov, obchodná spoločnosť a ďalšie.

Ďalšia časť zákona obsahuje ustanovenia o cenných papieroch, ktoré sú vydávané a obchodované na kapitálovom trhu. Medzi tieto patria najmä akcie, dlhopisy, investičné kupónové knižky, cenné papiere s derivátmi a ďalšie druhy cenných papierov.

Iné cenné papiere, ktoré nespĺňajú podmienky pre vydanie a obchodovanie na kapitálovom trhu, sú považované za mimokapitálové cenné papiere.

Vydávanie cenných papierov musí byť schválené dozorným orgánom, ktorým je na Slovensku Ministerstvo financií.

Trh s cennými papiermi je tiež podrobne regulovaný v zákone o cenných papieroch. Dôležitou súčasťou tejto časti je prijatie opatrení na ochranu investorov a zabezpečenie spravodlivého a transparentného obchodovania s cennými papiermi.

Medzi tieto opatrenia patrí napríklad povinnosť zverejňovať informácie o obchodných transakciách s cennými papiermi, systém regulácie trhu a iné.

Ďalšia časť zákona hovorí o cenných papierových účtoch, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou obchodovania s cennými papiermi. Cenný papierový účet je elektronická evidencia všetkých cenných papierov, ktoré má investor v držbe u svojho finančného inštitútu.

Táto časť upravuje nielen povinnosti finančných inštitúcií v tomto ohľade, avšak aj práva a povinnosti investorov týkajúce sa cenných papierových účtov.

Posledná časť zákona hovorí o Vyššej odbornej škole obchodníckej, ktorá je jedinou školou v Slovenskej republike, ktorá môže vychovávať špecialistov v oblasti cenných papierov. Študenti na tejto škole sa vzdelávajú v oblasti kapitálových trhov, finančných trhov a finančného práva.

Ako na krátkodobé investovanie?

Krátkodobé investovanie je formou investície, ktorá sa vykonáva na krátky časový horizont, zvyčajne od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov. Cieľom krátkodobého investovania je dosiahnuť rýchly zisk, pričom investori využívajú rôzne stratégie a nástroje na maximalizáciu svojho výnosu.

V tomto článku sa pozrieme na niekoľko kľúčových faktorov, ktoré by sa mali zvážiť pri investovaní na krátky časový horizont.

 • Definovať svoje ciele: Pre úspešné krátkodobé investovanie je nevyhnutné mať jasno v tom, aké sú klientove ciele. Bude investovať s cieľom dosiahnuť rýchle zisky alebo mu ide skôr o dlhodobejšie zhodnotenie investície? Je dôležité si uvedomiť, že krátkodobé investovanie obnáša väčší rizikový profil a nenaplní očakávania, ak od neho čaká dlhodobé zhodnotenie.
 • Dôkladne sa oboznámte s trhom a investičnými nástrojmi: Dobrá znalosť trhu a dostupných investičných nástrojov je kľúčová pre úspešné krátkodobé investovanie. Je dobré sa informovať o aktuálnej situácii na trhu a sledovať vývoj jednotlivých investičných nástrojov. Navyše, dôkladné poznanie rôznych stratégií investovania umožní vybrať si tú najvhodnejšiu pre dané ciele.
 • Vybrať si primeraný investičný nástroj: Pri krátkodobom investovaní má človek na výber množstvo rôznych investičných nástrojov, ako napríklad akcie, komodity, devízový trh a ďalšie. Pri výbere by mal zvážiť nielen potenciálny zisk, avšak aj riziko spojené s daným nástrojom. Investovanie napríklad do akcií, môže priniesť vysoké výnosy, avšak je spojené aj s vysokým rizikom straty kapitálu.
 • Sledovať trh a byť pripravený na nečakané zmeny: Pri krátkodobom investovaní je dôležité sledovať vývoj trhu a byť schopný reagovať na nečakané zmeny. Trh sa môže meniť veľmi rýchlo a investori by mali byť pripravení prispôsobiť sa novým podmienkam a zmeniť svoju stratégiu, ak to bude potrebné.
 • Udržiavať si diverzifikované portfólio: Diverzifikácia je veľmi dôležitým faktorom pri investovaní na krátky časový horizont. Mala by zahŕňať investície do rôznych sektorov a rôznych typov investičných nástrojov. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko straty a zároveň sa zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia zisku.
 • Udržať si realistické očakávania: Pri krátkodobom investovaní je dôležité mať realistické očakávania. Snažiť sa vyhnúť emocionálnej reakcii na výkyvy trhu a nespoliehať sa na „rýchle obohatenie“. Investície na krátky horizont môžu priniesť vysoký zisk, avšak sú tiež spojené s väčším rizikom straty kapitálu.
 • Nezanedbávať dlhodobé investície: Krátkodobé investovanie by nemalo znamenať, že by mal investor úplne zanedbať dlhodobé investície. Tie by mali tvoriť základ jeho portfólia a prinášať isté dlhodobé zhodnotenie. Krátkodobé investovanie by malo byť skôr doplnkom pre rýchlejšie získanie zisku alebo diverzifikáciou portfólia.

Krátkodobé investovanie je veľmi náročné a vyžaduje nielen znalosť trhu, avšak aj trpezlivosť a disciplínu. Nezabúdať, že riziko straty kapitálu je neoddeliteľnou súčasťou každej investície, a preto by mal byť investor pri jej výbere obozretný a realizovať ju s rozumom.

Čo je dlhopis?

Ak sa pýtame čo je dlhopis, ide o dlhodobý cenný papier, ktorý vydáva firma, štát alebo iná organizácia na získanie finančných prostriedkov. Je to forma dlhodobého dlhu, kde investor požičiava peniaze emitentovi a ten mu v zápise zároveň zaručuje splatenie vypožičanej sumy vrátane úrokovej sadzby v určenom termíne.

Dlhopis sa tak stáva dôležitým nástrojom pre získanie kapitálu pre podnikanie a pre rôzne projekty, pretože nie každá spoločnosť má dostatočné finančné zdroje na financovanie svojich činností. Dlhopisy sú v súčasnosti jedným z najrozšírenejších a najobľúbenejších foriem účasti na kapitálovom trhu.

Jedným z dôvodov je nižší rizikový profil v porovnaní s akciami. Investori totiž majú prednosť pri splácaní, čo znamená, že v prípade, že emitent nesplní svoje záväzky, majú dlhopisoví investori nárok na vrátenie peňazí pred akcionármi.

Avšak, v prípade finančných problémov emitenta môže byť splácanie dlhopisov ohrozené. Emisná spoločnosť vydáva dlhopisy s určitou nominálnou hodnotou a stanoví úrokovú sadzbu, ktorú bude platiť investorom počas celej doby splatnosti.

Dlhopisy sú obchodované na finančných trhoch a ich cena môže byť významne ovplyvnená vývojom úrokových sadzieb a dopytom a ponukou na trhu. V praxi sa však vydávajú dlhopisy s rôznymi charakteristikami, ktoré môžu byť prispôsobené potrebám emitenta a investorov.

Ďalším dôležitým faktorom pri dlhopisoch je doba splatnosti. Môže sa pohybovať od niekoľkých mesiacov až po niekoľko desiatok rokov. Rozlišujeme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé dlhopisy.

Krátkodobé dlhopisy majú dobu splatnosti do jedného roka, zatiaľ čo dlhodobé môžu mať dobu splatnosti aj viac ako 10 rokov. Dlhšia doba splatnosti prináša väčší potenciálny zisk pre investorov, avšak zároveň môže byť aj väčším rizikom, pretože doba splatnosti je dlhšia a môžu vzniknúť nečakané udalosti, ktoré môžu ovplyvniť splátku dlhopisu.

Niektoré dlhopisy sú splatné na jedno tržné sedenie, iné môžu byť splatné aj viackrát ročne. Existujú tiež dlhopisy s nepravidelným splácaním, kedy emitent rozhodne o frekvencii a výške splátok. Takéto dlhopisy môžu byť pre investora atraktívne, pretože môžu priniesť väčší výnos, no zároveň sú aj rizikovejšie.

Úrokovú sadzbu stanovuje emitent pri emisii dlhopisu a tá môže byť pevná alebo pohyblivá.

Pevná úroková sadzba znamená, že výška úroku sa nezmení počas celej doby splatnosti, čo je pre investorov pomerne atraktívne, pretože poznajú presnú výšku ich výnosu.

Pohyblivá úroková sadzba môže byť viazaná na určitý index, napríklad úrokovú sadzbu Euribor alebo závisieť od výkonnosti emitenta.

Teraz je už teda jasné, čo je dlhopis. Je však dôležité spomenúť, že každá investícia prináša riziko a dlhopisy nie sú výnimkou. Pri investovaní do dlhopisov je dôležité dôkladne preskúmať emitenta a jeho finančnú stabilitu, aby sa minimalizovalo riziko nesplatenia dlhopisu.

Výnosy z dlhopisov sú závislé od mnohých faktorov, preto je dôležité vedieť, aké dlhopisy sú vhodné pre individuálneho investora a jeho investičný cieľ.

Čo je to obligácia?

Obligácia je dlhopis alebo cenný papier, ktorým sa emitent, typicky vláda, korporácia alebo inštitúcia, zaväzuje vrátiť držiteľovi pôžičku s určeným úrokovým výnosom. Je to jeden z najbežnejších spôsobov, ako si subjekt získa finančné prostriedky pre svoje potreby.

Prečo sa používajú obligácie? Existuje niekoľko dôvodov, prečo emitenti volia vydávať obligácie:

 • Zdroj financovania: Emitenti môžu využiť vydanie obligácií ako zdroja financovania na svoje projekty alebo investície. Týmto spôsobom sa vyhnú potrebe požičiavať si peniaze od banky a ušetria na úrokoch a poplatkoch.
 • Diverzifikácia portfólia: Investori, ktorí majú záujem o dlhodobé investície, môžu zahrnúť do svojho portfólia obligácie rôznych emitentov s rôznymi úrokovými sadzbami. Týmto spôsobom si môžu rozdeliť riziko a zabezpečiť si stabilný príjem.
 • Vysoký výnos: Väčšinou sú obligácie považované za bezpečnú investíciu v porovnaní s akciami a inými rizikovejšími investíciami. Investori zvyčajne požadujú vyšší výnos z rizikovo menších investícií, čo robí obligáciu atraktívnou voľbou pre mnohých.

Ako fungujú obligácie?

Keď chce emitent získať peniaze od investorov, vydáva a predáva obligácie. Obe strany uzatvárajú zmluvu, v ktorej sa zaväzujú k určitým podmienkam. Tieto podmienky zahŕňajú:

 • Hodnotu obligácií: Toto je suma, ktorú sa zaväzuje emitent vrátiť v budúcnosti. Pripočítajú sa k nej aj úroky.
 • Úrokovú sadzbu: Toto je percentuálna suma, ktorú emitent poskytuje investorovi ako náhradu za výpožičku finančných prostriedkov. Úroková sadzba môže byť fixná alebo variabilná.
 • Dátum splatnosti: Toto je dátum, kedy sa emitent zaväzuje vrátiť pôžičku investorovi. V tomto okamihu sa vyplatí aj úrokový výnos.
 • Výplatná frekvencia: Toto je časové rozhranie, v ktorom bude emitent vyplácať úroky investorom. Väčšinou sa vyplácajú štvrťročne alebo ročne.

Obligácie sú dlhopisy alebo cenné papiere, vďaka ktorým sa emitenti zaväzujú vrátiť pôžičku s určenou úrokovou sadzbou. Sú považované za menej rizikový spôsob získavania financií a môžu byť využité emitentmi na financovanie projektov.

Investori môžu tieto cenné papiere zaradiť do svojho portfólia a získať pravidelný príjem. Hoci existuje určité riziko spojené s držaním obligácií, môžu byť atraktívnou investíciou pre tých, ktorí preferujú stabilnú a menej rizikovú formu investovania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang