Investovanie do dlhopisov – druhy a ich výnosnosť

Dlhopisy sú už dlho obľúbenou investičnou voľbou pre jednotlivcov aj inštitúcie. Tieto cenné papiere s pevným výnosom ponúkajú stabilný tok príjmov a relatívne nízkorizikovú možnosť diverzifikácie portfólia. Avšak vzhľadom na neustále sa meniace finančné prostredie a množstvo dostupných možností dlhopisov môže byť pochopenie tajov investovania do dlhopisov náročnou úlohou. Čo je dlhopis a ako funguje? Ako kúpiť štátne dlhopisy?

Či už je človek skúsený investor, ktorý chce rozšíriť svoje portfólio, alebo nováčik, ktorý sa snaží pochopiť základy, tento článok poskytne cenné informácie o svete investovania do dlhopisov.

Investovanie do dlhopisov

Investovanie je kľúčovým aspektom finančného plánovania a správy majetku. Umožňuje jednotlivcom zhodnocovať svoje peniaze a zabezpečiť si finančnú stabilitu. Hoci sú k dispozícii rôzne možnosti investovania, dlhopisy sú už dlho obľúbenou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú stabilnú a relatívne málo rizikovú možnosť.

Čo je dlhopis? Dlhopisy sú v podstate pôžičky, ktoré investori poskytujú vládam alebo podnikom. Na oplátku sa dlžník zaväzuje splácať pôžičku s úrokmi počas určitého obdobia. Vďaka tomu sú dlhopisy investíciou s pevným výnosom, keďže investor presne vie, koľko zarobí na úrokoch a kedy sa mu vráti istina.

Na dnešnom nestabilnom trhu sa dlhopisy považujú za bezpečnejšiu investičnú možnosť v porovnaní s akciami, pretože sú menej náchylné na výkyvy trhu. To z nich robí atraktívnu voľbu pre konzervatívnych investorov alebo tých, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio.

Ako fungujú dlhopisy?

Predtým, ako sa človek ponorí do sveta dlhopisov, je dôležité mať jasnú predstavu o tom, čo to je dlhopis a ako dlhopisy fungujú.

Existujú tri hlavné typy dlhopisov:

  1. Štátne dlhopisy vydáva vláda na financovanie svojich projektov. Tieto dlhopisy sa považujú za najbezpečnejšie, pretože sú kryté plnou vierou a úverom vlády.
  2. Podnikové dlhopisy vydávajú spoločnosti na získanie kapitálu na rôzne účely, ako je napríklad expanzia alebo akvizície. V porovnaní so štátnymi dlhopismi ponúkajú vyšší výnos, ale zároveň nesú vyššie riziko.
  3. Komunálne dlhopisy vydávajú miestne vlády alebo agentúry na financovanie verejných projektov, ako sú školy alebo nemocnice. Sú oslobodené od federálnych daní a môžu investorom ponúknuť daňové výhody.

Pochopenie kľúčových pojmov týkajúcich sa dlhopisov je nevyhnutné na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí.

Osoba zodpovedná za vydanie dlhopisov sa nazýva emitent. Emitent si požičiava peniaze od investorov, známych aj ako držitelia dlhopisov, za stanovenú úrokovú sadzbu. Povinnosťou emitenta je splatiť pôvodnú požičanú sumu alebo istinu, keď dlhopis dosiahne dátum splatnosti.

Prvou zložkou je nominálna hodnota, čo je suma, ktorú emitent sľúbil splatiť pri splatnosti. Naopak cena dlhopisu na primárnom trhu, za ktorú emitent dlhopis predáva, sa nazýva emisný kurz.

Druhou zložkou je kupónová sadzba, čo je úroková sadzba, ktorú emitent vypláca investorovi. Zvyčajne sa vyjadruje ako percento z nominálnej hodnoty a vypláca sa polročne. Treťou zložkou je maturita, čo je dátum, ku ktorému musí emitent investorovi splatiť nominálnu hodnotu.

V skratke teda možno povedať, že dlhopis funguje ako právne záväzná zmluva medzi emitentom a investorom.

Obligácia a úroková sadzba

V literatúre a v praxi sa človek častokrát stretne aj s pojmom obligácia. Obligácia nie je nič iné ako dlhopis.

Ďalším pojmom, ktorý sa bežne spája s dlhopismi, je durácia. Označuje citlivosť ceny dlhopisu na výkyvy úrokových sadzieb.

Zjednodušene povedané, durácia udáva, ako bude cena dlhopisu reagovať na zmeny. Preto je pre investorov na trhu s dlhopismi kľúčovým faktorom. Stupeň citlivosti je ovplyvnený dobou splatnosti dlhopisu, pretože dlhšia doba zvyšuje pravdepodobnosť zmien úrokových sadzieb. Preto sa dlhšie obdobie splatnosti dlhopisov spája s vyšším rizikom kolísania úrokových sadzieb.

Ceny dlhopisov sú nepriamo úmerné úrokovým sadzbám. Keď úrokové sadzby rastú, ceny existujúcich dlhopisov klesajú a naopak. Je to preto, že investori môžu získať vyšší výnos investovaním do novo emitovaných dlhopisov s vyššou úrokovou sadzbou. Na druhej strane, keď úrokové sadzby klesajú, ceny existujúcich dlhopisov rastú, pretože sa pre investorov stávajú atraktívnejšími.

Predpoklad vývoja úrokových sadzieb

Vývoj úrokových sadzieb môže ovplyvňovať niekoľko faktorov, pričom inflácia a ekonomické podmienky sú dva najvýznamnejšie.

Inflácia je všeobecný nárast cien tovarov a služieb v čase a je úzko spojená s úrokovými sadzbami. Keď je inflácia vysoká, úrokové sadzby majú tendenciu rásť, aby udržali krok so zvýšenými životnými nákladmi. Je to preto, že veritelia si musia účtovať vyššie úrokové sadzby, aby kompenzovali pokles kúpnej sily peňazí, ktoré im budú v budúcnosti vrátené.

Pri vývoji úrokových sadzieb zohrávajú úlohu aj ekonomické podmienky, ako napríklad miera nezamestnanosti, rast HDP a spotrebiteľské výdavky. Keď sa ekonomike darí, úrokové sadzby bývajú vyššie, pretože je vyšší dopyt po úveroch. Na druhej strane, keď má ekonomika problémy, úrokové sadzby bývajú nižšie, pretože dopyt po úveroch klesá.

Podľa ekonomického analytika Tatra banky sa neočakáva, že Európska centrálna banka v budúcom roku zvýši úrokové sadzby. Naopak, predpoklad vývoja úrokových sadzieb je taký, že dôjde k postupnému znižovaniu.

V druhej polovici roka 2024 by potenciálne mohlo dôjsť k prvým dvom zníženiam sadzieb o štvrť percentuálneho bodu. Významnú úlohu pri tomto rozhodovaní bude zohrávať budúcnosť slovenských štátnych dlhopisov.

Ak sa dlhové zaťaženie krajiny nebude riešiť, mohlo by to viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb štátnych dlhopisov, čo by v konečnom dôsledku viedlo k zdraženiu úverov pre podniky a banky. To by mohlo znamenať, že napriek zníženiu úrokových sadzieb zo strany ECB sa sadzby hypoték pre klientov slovenských bánk nemusia nevyhnutne znížiť.

Súčasné vyššie úrokové sadzby slovenských dlhopisov spôsobili, že naše hypotekárne sadzby už nepatria medzi tri najnižšie v eurozóne. Od polovice roka 2022 sa Slovensko radí medzi krajiny s nadpriemernými úrokovými sadzbami hypoték, v posledných mesiacoch sme sa pohybovali na 6. až 10. mieste.

Štátne dlhopisy

Štátne dlhopisy sú dlhové cenné papiere emitované vládou na získanie finančných prostriedkov na rôzne projekty a iniciatívy. Tieto dlhopisy sa považujú za nízkorizikové investície, pretože sú kryté plnou vierou a úverom vlády. To znamená, že vláda ručí za to, že v stanovený deň splatnosti vyplatí držiteľom dlhopisov istinu a sľúbené úroky.

Štátne dlhopisy majú pevne stanovený dátum splatnosti, zvyčajne od 1 do 30 rokov, a vyplácajú pevnú úrokovú sadzbu známu ako kupónová sadzba. Sú tiež obchodovateľné na sekundárnom trhu, ktorý poskytuje investorom možnosť kúpiť a predať tieto dlhopisy pred dátumom ich splatnosti.

Jednou z hlavných výhod investovania do štátnych dlhopisov je ich nízka rizikovosť. Keďže sú kryté vládou, považujú sa za jednu z najbezpečnejších dostupných investícií. To z nich robí atraktívnu možnosť pre investorov, ktorí uprednostňujú zachovanie kapitálu.

Štátne dlhopisy tiež ponúkajú pevný a predvídateľný tok príjmov vo forme pravidelných úrokových platieb. Táto vlastnosť z nich robí ideálnu investíciu pre dôchodcov alebo jednotlivcov, ktorí hľadajú stabilný zdroj príjmu.

Okrem toho sú štátne dlhopisy vysoko likvidné, čo znamená, že sa dajú rýchlo predať na sekundárnom trhu. To poskytuje investorom flexibilitu, aby mohli v prípade potreby svoju investíciu speňažiť.

Hlavnou nevýhodou štátnych dlhopisov je ich relatívne nižší výnos v porovnaní s inými možnosťami investovania, ako sú akcie alebo podnikové dlhopisy. Vzhľadom na ich nízku rizikovosť sú úrokové sadzby štátnych dlhopisov nižšie, čo ich robí menej atraktívnymi pre investorov, ktorí hľadajú vysoké výnosy.

Ďalšou nevýhodou je potenciálny vplyv inflácie na kúpnu silu úrokových platieb dlhopisov. Ak inflácia výrazne vzrastie, fixná úroková sadzba štátnych dlhopisov nemusí držať krok s rastúcimi životnými nákladmi.

Na dnešnom nestabilnom finančnom trhu môže byť náročné nájsť bezpečnú a stabilnú investičnú možnosť. Štátne dlhopisy však obstáli v skúške času ako spoľahlivá voľba pre investorov.

Ako kúpiť štátne dlhopisy?

Existujú dve hlavné možnosti, ako kúpiť štátne dlhopisy:

  1. Prvá možnosť zahŕňa nákup dlhopisov priamo od vlády, známy aj ako nákup na aukcii. Tieto aukcie zvyčajne pravidelne organizuje vláda a sú prístupné verejnosti. Záujemcovia sa môžu aukcie zúčastniť tak, že predložia ponuku na nákup dlhopisov, ktoré chcú kúpiť.
  2. Druhou možnosťou je nákup štátnych dlhopisov prostredníctvom makléra. Makléri pôsobia ako sprostredkovatelia medzi investorom a vládou. Môžu poskytnúť cenné rady a pomoc pri výbere správnych dlhopisov na investovanie a môžu tiež pomôcť pri ponukovom procese. Je však dôležité si uvedomiť, že makléri si za svoje služby môžu účtovať poplatky, čo môže ovplyvniť celkovú návratnosť investície.

Pri nákupe štátnych dlhopisov priamo od vlády sa investori musia zúčastniť na ponukovom procese. Ponukový proces spočíva v tom, že investori predložia ponuku na dlhopisy, ktoré chcú kúpiť, pričom uvedú sumu, ktorú sú ochotní zaplatiť, a požadovanú úrokovú sadzbu. Vláda potom preskúma všetky ponuky a pridelí dlhopisy záujemcom s najvyššou ponukou.

Je dôležité poznamenať, že ponukový proces pre štátne dlhopisy môže byť veľmi konkurenčný a investori nemusia vždy získať celú sumu dlhopisov, ktorú ponúkli. Je to preto, že vláda má obmedzenú ponuku dlhopisov a musí ich strategicky rozdeliť, aby uspokojila svoje potreby financovania.

Pred investovaním do štátnych dlhopisov je dôležité zvážiť určité faktory, ktoré môžu ovplyvniť návratnosť investície. Prvým je kupónová sadzba, čo je ročná úroková sadzba, ktorú vláda zaplatí za dlhopis. Vyššia kupónová sadzba znamená vyššie úrokové platby a vyššiu návratnosť investície.

Ďalším faktorom, ktorý treba zvážiť, je dátum splatnosti dlhopisu. Ten označuje čas, kým dlhopis dosiahne svoju plnú hodnotu a investor môže získať späť istinu. Dlhšie dátumy splatnosti vo všeobecnosti ponúkajú vyššie výnosy, ale nesú so sebou aj vyššie riziko.

Investori by mali zvážiť aj úverový rating vlády, ktorá dlhopisy vydáva. Vyšší úverový rating znamená nižšie riziko zlyhania, čím sa dlhopisy stávajú bezpečnejšou investíciou.

Ako zarobiť peniaze z dlhopisov?

Existujú dva spôsoby generovania príjmu prostredníctvom investícií do dlhopisov:

  1. Jednou z možností je držať dlhopisy až do dátumu ich splatnosti a inkasovať pravidelné úrokové platby. Obvykle sa úroky z dlhopisov vyplácajú dvakrát ročne.
  2. Ďalším prístupom je predaj dlhopisov za vyššiu cenu, ako bola pôvodne zaplatená. Napríklad, ak boli dlhopisy v hodnote 10 000 € nakúpené za nominálnu hodnotu a potom predané za 11 000 €, keď sa ich trhová hodnota zvýšila.

Ceny dlhopisov sa môžu zvýšiť v dôsledku dvoch hlavných faktorov. Po prvé, ak sa zlepší úverová bonita dlžníka, zvýši sa pravdepodobnosť úplného splatenia v čase splatnosti, čo spôsobí zvýšenie ceny dlhopisu. Po druhé, ak sa znížia úrokové sadzby novo emitovaných dlhopisov, zvýši sa aj hodnota existujúcich dlhopisov s vyššími úrokovými sadzbami.

Výnos alebo úroková miera dlhopisu a jeho cena majú zvyčajne inverzný vzťah. To znamená, že sa zvyčajne pohybujú opačným smerom. Ak úrokové sadzby novo vydaných dlhopisov rastú, cena existujúcich dlhopisov klesá, pretože ich kupón sa stáva menej hodnotným v porovnaní s novšími dlhopismi.

V roku 2022 Federálny rezervný systém (Fed) výrazne zvýšil úrokové sadzby, čo spôsobilo rast výnosov dlhopisov a pokles ich cien.

Na záver možno konštatovať, že štátne dlhopisy môžu byť cenným doplnkom každého investičného portfólia.

Pochopením možností nákupu dlhopisov, ponukového procesu a faktorov, ktoré treba zvážiť, môžu investori prijímať informované rozhodnutia o investovaní do štátnych dlhopisov. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia sa vždy odporúča vykonať dôkladný prieskum a poradiť sa s finančným poradcom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang