Investovanie do dlhopisov – ako na to

Investovanie do dlhopisov je jednou z najbežnejších foriem investovania, ktorá je populárna medzi mnohými investormi, ktorí sa snažia diverzifikovať svoj portfólio a zabezpečiť si stabilný príjem. Dlhopisy, alebo aj obligácie, sú dlhové cenné papiere, ktoré musí emitovať spoločnosti, vlády alebo iné subjekty na financovanie svojich projektov alebo činností.

Keď sa investuje do dlhopisov, v podstate sa požičiavajú peniaze emitentovi výmenou za prísľub o splatení pôžičky vrátane úrokov v určitom čase. Pre tých, ktorí uvažujú o investovaní do dlhopisov, je dôležité pochopiť, ako sa kupujú a aké faktory treba zvážiť predtým, ako sa rozhodnú investovať.

Čo sú to dlhopisy

Dlhopisy sú typom cenných papierov, ktoré predstavujú dlh emitenta voči investorovi. Ako fungujú dlhopisy je teda pomerne jednoduché. Keď sa investuje do dlhopisov, v podstate sa požičiavajú peniaze emitentovi, ktorým môže byť napríklad vláda, firma alebo iná inštitúcia. Na oplátku za to emitent sľubuje, že pôžičku splatí vrátane úrokov v dohodnutom termíne.

Typy dlhopisov:

 • Štátne dlhopisy: Vydáva ich vláda na financovanie svojich aktivít. Sú vnímané ako bezpečné, ale s nižším výnosom.
 • Korporátne dlhopisy: Vydávajú ich firmy na financovanie svojho rastu. Ponúkajú vyšší výnos, ale aj vyššie riziko.
 • Komunálne dlhopisy: Emitujú ich samosprávy alebo banky, ktoré poskytujú obci úvery získané zo ziskov z týchto dlhopisov. Finančné prostriedky z dlhopisov sa často používajú na zlepšenie infraštruktúry v obci.
 • Bankové dlhopisy: Ide o dlhopisy vydávané bankami, ktoré predávajú banky alebo sprostredkovatelia.

Dlhopisy sú vhodnou investíciou pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem a nižšie riziko. Pred investovaním je dôležité dôkladne si preštudovať emitenta a zvážiť svoje investičné ciele.

Dlhopis a obligácia majú rovnaký význam. Dlhopis je všeobecnejší termín, ktorý sa používa pre všetky typy dlhových cenných papierov. Obligácia sa používa skôr pre dlhopisy s dlhšou dobou splatnosti a/alebo s vyšším nominálnym hodnota.

Výhody a nevýhody investovania do dlhopisov

Investovanie do dlhopisov má svoje výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť predtým, ako sa človek rozhodne umiestniť svoje finančné prostriedky do týchto dlhových cenných papierov.

Výhody investovania do dlhopisov:

 • Stabilita príjmu: Dlhopisy poskytujú pravidelný príjem v podobe úrokových platieb, ktoré sú zvyčajne stabilné a predvídateľné. Toto môže byť atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú zabezpečený príjem.
 • Nízke riziko: V porovnaní s akciami majú dlhopisy obvykle nižšiu mieru rizika, pretože majú pevne stanovenú dobu splatnosti a pevný úrokový výnos. To ich robí atraktívnymi pre investorov, ktorí preferujú nižšie riziko.
 • Diverzifikácia portfólia: Investovanie do dlhopisov môže pomôcť diverzifikovať investičný portfólio a znížiť celkové riziko. Dlhopisy sa spravidla správajú odlišne od akcií a iných typov aktív, čo umožňuje investovať do viacerých tried aktív a vyvážiť riziko.
 • Vopred určená doba splatnosti: Dlhopisy majú stanovenú dobu splatnosti, čo umožňuje investorom plánovať svoje investície a finančnú situáciu s väčšou istotou.

Nevýhody investovania do dlhopisov:

 • Nižší výnos: Napriek tomu, že obligácie sú považované za menej rizikové ako akcie, ich potenciálny výnos je obvykle nižší. Preto sa môže stať, že investori nebudú schopní dosiahnuť také vysoké výnosy ako pri investovaní do akcií alebo iných rizikovejších aktív.
 • Riziko úpadku emitenta: Existuje riziko, že emitent dlhopisu nebude schopný splatiť svoje dlhy a úroky. Ak dôjde k úpadku emitenta, investori môžu utrpieť straty. Emitovať treba všetky dlhopisy.
 • Úrokové riziko: Zmeny úrokových sadzieb môžu mať vplyv na hodnotu dlhopisov. Pokles úrokových sadzieb môže zvýšiť hodnotu dlhopisov, zatiaľ čo ich nárast môže spôsobiť pokles hodnoty dlhopisov na sekundárnom trhu.
 • Inflačné riziko: Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom môžu byť citlivé na infláciu, pretože inflácia môže znížiť reálnu hodnotu úrokových platieb.
 • Nízka likvidita: Niektoré dlhopisy môžu mať obmedzenú likviditu, čo znamená, že nie je ľahké ich predávať alebo kupovať na trhu.

Pri investovaní do dlhopisov je dôležité zvážiť tieto výhody a nevýhody a dôkladne preskúmať konkrétne investičné príležitosti, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia. Je tiež vhodné poznať, ako fungujú dlhopisy.

Investovanie do dlhopisov má svoje výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť predtým, ako sa človek rozhodne umiestniť svoje finančné prostriedky do týchto dlhových cenných papierov.

Ako kúpiť dlhopisy

Existuje viacero možností, ako kúpiť dlhopisy na Slovensku a ako kúpiť štátne dlhopisy:

1. Priamo cez Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL):

 • ARDAL je štátna agentúra zodpovedná za emisiu a správu štátnych dlhopisov.
 • Na ich webovej stránke sú uvedené všetky informácie o dostupných emisiách, aukciách a podmienkach nákupu.
 • Fyzické osoby sa aukcií zúčastňovať nemôžu, ale môžu si kúpiť štátne dlhopisy na sekundárnom trhu cez banku alebo brokera. Je to teda možnosť, ako kúpiť štátne dlhopisy.

2. Cez banku alebo brokera:

 • Mnoho bánk a brokerov ponúka svojim klientom možnosť kúpiť štátne a korporátne dlhopisy na sekundárnom trhu.
 • Pred kúpou si treba porovnať poplatky a podmienky u rôznych bánk a brokerov.
 • Treba sa uistiť, že vybraná banka alebo broker má licenciu na obchodovanie s cennými papiermi.

3. Investovanie do ETF fondov:

 • Niektoré ETF fondy investujú do dlhopisov, ide o dlhopisové ETF.
 • To umožňuje investovať do menších nominálnych hodnôt a diverzifikovať portfólio.
 • Pred investovaním si treba prečítať investičný prospekt fondu a uistiť sa, že jeho investičné stratégie zodpovedajú individuálnym cieľom a tolerancii k riziku.

Dlhopisy s dlhšou dobou splatnosti ponúkajú spravidla vyššie výnosy, ale sú aj rizikovejšie. Dôležitá je aj ich nominálna hodnota, čo je suma, ktorú emitent splatí pri splatnosti dlhopisu. Úroková sadzba je výnos, ktorý bude investor dostávať z dlhopisu.

Hodnota dlhopisov na sekundárnom trhu sa môže meniť v závislosti od zmien úrokových sadzieb. Predpoklad vývoja úrokových sadzieb 2023 závisel od viacerých faktorov a platí to pre každé obdobie.

Investovanie do dlhopisov môže byť dôležitou súčasťou vyváženého investičného portfólia a môže pomôcť diverzifikovať riziká. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že všetky investície sú spojené s určitým rizikom, a preto je dôležité dôkladne preskúmať svoje možnosti a poradiť sa s finančným poradcom, ak je to potrebné.

Dlhopisy s dlhšou dobou splatnosti ponúkajú spravidla vyššie výnosy, ale sú aj rizikovejšie.

Oplatí sa investovať do štátnych dlhopisov?

Investovanie do štátnych dlhopisov môže byť pre niektorých investorov vhodnou stratégiou, zatiaľ čo pre iných nemusí byť ideálne. Tu sú niektoré z hľadísk, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní sa, či investovať do štátnych dlhopisov:

Výhody investovania do štátnych dlhopisov:

 • Nižšie riziko platebného neschopnosti: Štátne dlhopisy sú obvykle považované za jedny z najmenej rizikových investičných nástrojov, pretože štáty majú tendenciu mať silnejšie finančné základy ako súkromné spoločnosti. Preto je menej pravdepodobné, že štáty nedodržia svoje záväzky.
 • Stabilné príjmy: Štátne dlhopisy zvyčajne poskytujú stabilné príjmy v podobe úrokových platieb. Tieto platieby môžu byť atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú istotu a pravidelný príjem z investícií.
 • Lepšie regulácie a transparentnosť: Trhy štátnych dlhopisov sú často regulované a dohľadom štátu, čo môže prispieť k väčšej transparentnosti a istote pre investorov.
 • Diverzifikácia portfólia: Investície do štátnych dlhopisov môžu pomôcť diverzifikovať investičný portfólio a znížiť celkové riziko. Štátne dlhopisy sa spravidla správajú inak ako akcie a iné druhy aktív, čo umožňuje investovať do viacerých tried aktív.

Nevýhody investovania do štátnych dlhopisov:

 • Nižšie výnosy: Štátne dlhopisy majú zvyčajne nižší potenciálny výnos ako iné druhy investícií s vyšším rizikom, ako napríklad akcie alebo korporátne dlhopisy. Preto môžu byť menej atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú vyššie výnosy.
 • Riziko inflácie: Štátne dlhopisy môžu byť citlivé na infláciu, pretože inflácia môže znížiť reálnu hodnotu úrokových platieb.
 • Politické riziko: Investície do štátnych dlhopisov môžu byť ovplyvnené politickými udalosťami a rozhodnutiami vlády, čo môže mať vplyv na ich hodnotu a výnosy.
 • Mierne vyššie riziko úpadku v prípade štátu: Hoci je menej pravdepodobné, že štát nedodrží svoje záväzky v porovnaní so súkromnými spoločnosťami, riziko úpadku stále existuje a môže mať vplyv na hodnotu štátnych dlhopisov.

Je dôležité zvážiť tieto faktory a porovnať ich s investičnými cieľmi, toleranciou k riziku a časovým horizontom, aby sa určilo, či je investovanie do štátnych dlhopisov vhodné. V prípade neistoty je vždy najlepšie konzultovať s finančným poradcom, ktorý môže pomôcť vybrať najlepšiu investičnú stratégiu pre individuálnu situáciu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang