Ako fungujú dlhopisy – základy investovania

Dlhopisy predstavujú jednu z najstarších foriem investícií, ktorá hrá dôležitú úlohu v ekonomike. Ide o finančný nástroj, ktorý umožňuje firmám a vládam získať kapitál od investorov. Čo sú dlhopisy, ako fungujú a prečo sú dôležité pre investičný trh?

Dlhopisy predstavujú dôležitý aspekt finančného trhu, ktorý ponúka investorom stabilné príjmy a emitentom potrebný kapitál na ich operácie. Ich fungovanie je založené na vzájomnej dôvere medzi emitentom a investormi a ich význam v globálnom hospodárstve je nezastupiteľný.

Pre tých, ktorí uvažujú o investovaní, je pochopenie základov fungovania dlhopisov kľúčom k úspešnej investičnej stratégii.

Čo sú dlhopisy?

Dlhopisy sú dlhové cenné papiere, ktoré emituje firma alebo vláda. Kupujúci dlhopisov sa stávajú veriteľmi emitenta a tento im sľubuje vrátiť požičanú sumu (tzv. nominálnu hodnotu) po určitom čase, spolu s úrokovými platbami počas doby trvania dlhopisu.

Existuje mnoho rôznych typov dlhopisov, ktoré sa líšia podľa emitenta, doby splatnosti, úrokových sadzieb a ďalších faktorov. Tu je niekoľko základných typov dlhopisov:

 • Korporátne dlhopisy: Emitované korporáciami s cieľom získať kapitál na financovanie svojich operácií, rozvoja alebo akvizícií. Ich úroková sadzba sa často odvíja od úrovne rizika emitenta a trhových podmienok.
 • Štátne dlhopisy: Vydáva ich vláda a slúžia na financovanie verejných projektov alebo pokrytie rozpočtových deficitov. Vládne dlhopisy sú často považované za menej rizikové v porovnaní s inými typmi dlhopisov, pretože sú podporované vládnymi zdrojmi.
 • Dlhopisy s pevným a variabilným úrokom: Dlhopisy s pevným úrokom poskytujú investičným účastníkom konštantnú úrokovú platbu počas doby trvania dlhopisu. Naopak, dlhopisy s variabilným úrokom majú variabilnú úrokovú sadzbu, ktorá sa môže meniť v závislosti od určitých faktorov, ako je napríklad referenčná sadzba.
 • Inflačne-indexované dlhopisy: Tieto dlhopisy majú úrokové platby a nominálnu hodnotu, ktoré sú indexované infláciou. To znamená, že ich hodnota sa prispôsobuje inflačným zmenám, čím sa chránia investori pred strátou kupnej sily.
 • Konvertibilné dlhopisy: Konvertibilné dlhopisy dávajú investorom možnosť konvertovať ich do určitého počtu akcií emitenta po stanovenej dobe alebo za stanovených podmienok. Tieto dlhopisy kombinujú prvky dlhopisov a akcií a môžu poskytnúť investorom potenciál na rast hodnoty.
 • High-yield (čiže vysokovýnosové) dlhopisy: Tieto dlhopisy majú vyššiu úrokovú sadzbu, aby kompenzovali vyššie riziko, ktoré s nimi súvisí. Emitenti týchto dlhopisov majú zvyčajne nižšie hodnotenie úverového ratingu.
 • Zelené dlhopisy: Tieto dlhopisy sú emitované s cieľom financovať environmentálne udržateľné projekty. Peniaze získané z týchto dlhopisov sú určené na projekty, ktoré prispievajú k zníženiu emisií uhlíka, zlepšeniu energetickej účinnosti alebo iným environmentálnym cieľom.

Tieto typy dlhopisov predstavujú len niektoré z mnohých variantov, ktoré sú k dispozícii investorom. Rozličné typy dlhopisov majú rôzne úrovne rizika a výnosov, čo umožňuje investorom prispôsobiť svoje investičné portfólio podľa ich individuálnych cieľov a tolerancie k riziku.

Je dôležité, aby investori porozumeli charakteristike každého typu dlhopisov a ich potenciálnych dopadov na ich portfólio.

Obligácia alebo dlhopis?

Obligácia a dlhopis sú v podstate rovnaké pojmy, ktoré sa často používajú synonymicky. V odbornej terminológii finančného trhu však môžu mať niekedy jemné odlišnosti vo svojom použití.

Obligácie

Obligácie sú záväzné finančné nástroje, ktoré emitujú spoločnosti, vlády alebo iné inštitúcie na získanie finančných prostriedkov od investorov. Tieto záväzné nástroje sú zvyčajne dlhodobé a majú stanovenú dobu splatnosti.

Emitent, teda subjekt, ktorý obligácie vydáva, sa zaväzuje vrátiť požičanú sumu (nominálnu hodnotu) investorom po uplynutí doby splatnosti a poskytovať im pravidelné úrokové platby počas trvania obligácie.

Obligácie môžu byť verejné, ak sú obchodované na verejnom trhu, alebo súkromné, ak sú vlastnené len jedným investorom alebo malou skupinou investorov.

Dlhopisy

Dlhopisy sú rovnaké záväzné finančné nástroje ako obligácie. Tento termín sa často používa v širšom zmysle, najmä v niektorých európskych krajinách, ako je napríklad Slovensko. V niektorých kontextoch sa však môže používať aj v odborných diskusiách na označenie dlhopisov emitovaných vládami alebo veľkými korporáciami.

V praxi teda môžu obidva pojmy, obligácia a dlhopis, označovať rovnaký finančný nástroj, teda dlhový cenný papier, ktorý je emitovaný sľubom vrátiť požičanú sumu a poskytovať úrokové platby investorom.

Rozdiely v používaní týchto pojmov môžu byť skôr založené na regionálnych preferenciách alebo jemných nuansách v jazyku. V odborných textoch alebo v niektorých štandardoch môžu byť tieto pojmy použité s určitými odlišnosťami, ale pre väčšinu investorov a obchodníkov sú v podstate rovnaké.

Obligácia a dlhopis sú v podstate rovnaké pojmy, ktoré sa často používajú synonymicky. V odbornej terminológii finančného trhu však môžu mať niekedy jemné odlišnosti vo svojom použití.

Ako fungujú dlhopisy?

To, ako fungujú dlhopisy, je pomerne jednoduché. Emitent, či už firma alebo vláda, vydáva dlhopis na trhu s cennými papiermi. Tento krok znamená, že emitent sa zaväzuje vrátiť nominálnu hodnotu dlhopisu po uplynutí stanovenej doby, známej ako doba splatnosti.

Investori kupujú tieto dlhopisy prostredníctvom primárneho alebo sekundárneho trhu. Pri primárnom trhu sú dlhopisy predávané priamo od emitenta, zatiaľ čo na sekundárnom trhu sú obchodované medzi investormi.

Investori získavajú príjmy zo svojej investície vo forme úrokových platieb. Tieto platby sú obvykle vyplácané každoročne alebo polročne počas doby trvania dlhopisu.

Po uplynutí doby splatnosti emitent vráti investičným dlhopisom ich nominálnu hodnotu. Tým sa investícia uzatvára a investori získavajú späť svoj pôvodný kapitál.

Prečo sú dlhopisy dôležité?

Dlhopisy sú dôležitým nástrojom na finančných trhoch z niekoľkých dôvodov:

 • Financovanie: Dlhopisy umožňujú firmám a vládam získať potrebný kapitál na financovanie svojich projektov a činností. Emitenti vydávajú dlhopisy investorom, ktorí sa stanú veriteľmi a poskytnú kapitál výmennou za pravidelné úrokové platby a návrat nominálnej hodnoty dlhopisu po uplynutí doby splatnosti.
 • Diverzifikácia portfólia: Pre investorov predstavujú dlhopisy cenný spôsob diverzifikácie portfólia. Ich prínosy sú často menej citlivé na kolísanie trhu ako akcie, čo môže pomôcť znížiť celkové riziko investičných stratégií.
 • Stabilné príjmy: Dlhopisy poskytujú investorom pravidelné a stabilné príjmy vo forme úrokových platieb. Tieto platby môžu byť vyplácané každoročne alebo polročne počas doby trvania dlhopisu, čo robí dlhopisy atraktívnym zdrojom príjmu pre tých, ktorí hľadajú istotu príjmov.
 • Ochrana pred infláciou: Niektoré dlhopisy sú navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu pred infláciou. To znamená, že ich úrokové platby a nominálna hodnota sa môžu prispôsobiť inflačným vplyvom, čo chráni investíciu pred stratou hodnoty v dôsledku inflácie.
 • Dôveryhodnosť emitentov: Emitenti dlhopisov, najmä vlády, majú často silnú dôveryhodnosť na trhu. Investície do dlhopisov, ktorá sa dajú emitovať takýmito subjektami môžu byť považované za relatívne bezpečné, čo prispieva k zvýšeniu dôvery investorov a udržiavaniu stability na trhoch.

Celkovo sú dlhopisy dôležitým nástrojom pre financovanie, investovanie a diverzifikáciu portfólia. Ich význam v ekonomike spočíva v ich schopnosti poskytovať zdroje kapitálu a príjmov, ako aj v ich schopnosti ochrany pred infláciou a diverzifikácie investičných portfólií.

Investovanie do dlhopisov

Investovanie do dlhopisov môže byť realizované prostredníctvom rôznych kanálov a platforiem. Tu sú niektoré z možností, kde môžete investovať do dlhopisov:

 • Brokerské spoločnosti: Mnoho online brokerských spoločností ponúka platformy, cez ktoré je možné obchodovať s rôznymi typmi dlhopisov. Tieto platformy často umožňujú jednoduchý prístup k širokej škále dlhopisov a poskytujú nástroje na výskum a analýzu trhu.
 • Investičné banky: Veľké investičné banky ponúkajú svojim klientom prístup k trhom s dlhopismi a široké portfólio dlhopisov vrátane korporátnych, štátnych a mestských dlhopisov.
 • Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL): V mnohých krajinách existujú štátne agentúry, ako napríklad ARDAL na Slovensku, ktoré sú zodpovedné za emisiu a správu štátnych dlhopisov. Tieto agentúry môžu ponúkať priame možnosti nákupu štátnych dlhopisov.
 • Investičné fondy: Existujú aj investičné fondy zamerané na dlhopisy, ktoré investujú do rôznych typov dlhopisov vrátane štátnych, korporátnych a iných. Tieto fondy môžu ponúkať diverzifikáciu a profesionálne riadenie portfólia.
 • ETF fondy: Niektoré ETF (Exchange-Traded Fund) fondy sú zamerané na dlhopisy. Investovaním do týchto fondov sa môže získať exponovanosť na trh s dlhopismi a zároveň si zachovať likviditu a flexibilitu obchodovania na burze.
 • Zóny primárneho trhu: V niektorých prípadoch je možné investovať do dlhopisov priamo prostredníctvom primárneho trhu, kde sú nové dlhopisy emitované a predávané investorom. Tento prístup môže vyžadovať priame kontakty s emitentmi alebo ich agentúrami.
 • Sekundárny trh: Investovať do dlhopisov je možné aj na sekundárnom trhu, kde sa obchodujú existujúce dlhopisy medzi investormi. Tento trh ponúka likviditu a možnosť nákupu a predaja dlhopisov na otvorenom trhu.

Pri výbere miesta, kde investovať do dlhopisov, je dôležité zvážiť svoje investičné ciele, toleranciu k riziku, likviditu a potrebu profesionálneho poradenstva. Pred investovaním je tiež dôležité zvážiť poplatky, podmienky a kvalitu poskytovaných služieb.

Investovanie do dlhopisov môže byť realizované prostredníctvom rôznych kanálov a platforiem.

Ako kúpiť štátne dlhopisy

Dlhopisy emitované štátom sú finančné nástroje, ktoré štát vydáva s cieľom financovať svoje výdavky. Investorom, ktorí do nich investujú, štát poskytuje úroky a po uplynutí doby splatnosti vráti investovanú sumu.

Investovanie do štátnych dlhopisov je považované za relatívne bezpečnú investíciu s nízkym rizikom, pretože štát je považovaný za spoľahlivého dlžníka.

Ak sa uvažuje o investovaní do štátnych dlhopisov, je potrebné vedieť ako kúpiť štátne dlhopisy. Existuje niekoľko typov štátnych dlhopisov s rôznymi dobami splatnosti a úrokovými sadzbami, ako sú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé dlhopisy. Čím dlhšia je doba splatnosti, tým vyššie sú obvykle výnosy, ale aj riziko.

Treba si vybrať medzi niekoľkými spôsobmi nákupu, ako je priamy nákup cez Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), nákup cez banku alebo brokera alebo investovanie do ETF fondov, ktoré majú v portfóliu štátne dlhopisy.

Existujú určité riziká, ako sú riziko úrokových sadzieb a kreditné riziko spojené so schopnosťou štátu splácať svoje záväzky. Pred investovaním je dôležité konzultovať s licencovaným investičným poradcom, ktorý môže poskytnúť odborné rady a pomôcť pri tvorbe optimálnej investičnej stratégie.

Predpoklad vývoja úrokových sadzieb 2023, resp. budúci vývoj je závislý od viacerých faktorov ako je monetárna politika centrálnych bánk, ekonomický rast či geopolitické faktory.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang