Zelené dlhopisy – výhody, na čo slúžia, kde kúpiť

Dlhopisy venované životnému prostrediu zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore udržateľných iniciatív a riešení naliehavých environmentálnych výziev. Investovaním do dlhopisov zameraných na životné prostredie môžu jednotlivci a inštitúcie prispieť k prechodu k zelenšej a udržateľnejšej budúcnosti. Čo sú dlhopisy? Čo sú zelené dlhopisy a čo pokrývajú? Kde je možné kúpiť zelené dlhopisy?

Dlhopisy venované životnému prostrediu ponúkajú investorom jedinečnú príležitosť zosúladiť svoje finančné ciele s ich environmentálnymi hodnotami a prispieť k vytvoreniu zdravšej a udržateľnejšej planéty pre budúce generácie.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo sú dlhopisy

Dlhopisy sú finančné nástroje, ktoré predstavujú pôžičku poskytnutú investorom dlžníkovi, zvyčajne vláde alebo spoločnosti. Keď jednotlivec kupuje dlhopis, v podstate dáva svoje peniaze emitentovi na stanovené časové obdobie s prísľubom výplaty úrokov v pravidelných intervaloch.

Na konci doby platnosti dlhopisu dostane investor svoju počiatočnú investíciu (istinu) späť. Dlhopisy sa považujú za relatívne bezpečnú investičnú možnosť v porovnaní s akciami, pretože poskytujú stály tok príjmov a sú zvyčajne podporované schopnosťou emitenta splatiť dlh. Bežne ich používajú jednotlivci aj inštitúcie na generovanie príjmu, zachovanie kapitálu alebo diverzifikáciu investičných portfólií.

Zelené dlhopisy

Zelené dlhopisy sú typom nástroja s pevným výnosom, ktorý je určený na financovanie projektov šetrných k životnému prostrediu. Tieto projekty môžu zahŕňať infraštruktúru obnoviteľnej energie, iniciatívy v oblasti energetickej účinnosti, udržateľné poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo a ďalšie. Zelené dlhopisy vydávajú vlády, korporácie, obce a iné organizácie, aby získali kapitál pre tieto špecifické projekty.

Z environmentálneho hľadiska zohrávajú zelené dlhopisy kľúčovú úlohu pri mobilizácii kapitálu smerom k projektom, ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene klímy a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

Nasmerovaním finančných prostriedkov na projekty v oblasti obnoviteľnej energie, zlepšenia energetickej účinnosti a iných iniciatív prospešných pre životné prostredie môžu zelené dlhopisy prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a iných environmentálnych vplyvov. Pomáha to urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a podporiť udržateľnejšiu budúcnosť.

Okrem toho, vďaka dôslednému skúmaniu zelených projektov sú spôsobom, ako zabrániť podporovaniu škodlivých praktík spoločností, ktoré tvrdia, že sú udržateľné. Jednou z takýchto praktík je aj greenwashing.

Greenwashing je spôsob, ako sa niektoré firmy snažia maskovať činnosti, produkty alebo služby tak, aby vyzerali ekologickejšie alebo šetrnejšie k životnému prostrediu, než v skutočnosti sú. Cieľom je získať pozitívny obraz a dôveru verejnosti, často bez skutočného záväzku voči udržateľnosti.

Zelené dlhopisy – výhody

Zelené dlhopisy majú mnoho výhod, vďaka čomu sú atraktívnou investičnou možnosťou pre emitentov aj investorov. Po prvé, poskytujú udržateľnú možnosť financovania pre projekty, ktoré majú pozitívny environmentálny prínos, ako sú projekty obnoviteľnej energie alebo iniciatívy na zmiernenie zmeny klímy. To umožňuje emitentom využiť rastúci trh ekologicky uvedomelých investorov, ktorí uprednostňujú udržateľné investovanie

Okrem toho zelené dlhopisy pomáhajú podporovať transparentnosť a zodpovednosť tým, že od emitentov vyžadujú, aby zverejnili podrobné informácie o tom, ako budú použité výnosy a očakávaný vplyv projektov na životné prostredie. Táto transparentnosť pomáha budovať dôveru medzi emitentmi a investormi a podporuje dlhodobé vzťahy. 

Taktiež zelené dlhopisy poskytujú investorom príležitosť zosúladiť svoje finančné ciele s ich osobnými hodnotami, čím podporujú sociálne zodpovedné investovanie. Investovaním do zelených dlhopisov môžu investori podporiť prechod na udržateľnejšie a nízkouhlíkové hospodárstvo a zároveň získať atraktívne výnosy. Celkovo majú zelené dlhopisy potenciál podnietiť pozitívnu zmenu mobilizáciou kapitálu na financovanie projektov trvalo udržateľného rozvoja.

Zelené dlhopisy poskytujú udržateľnú možnosť financovania pre projekty, ktoré majú pozitívny environmentálny prínos.

Klasické vs. zelené dlhopisy

Jedným z kľúčových rozdielov medzi dlhopismi a zelenými dlhopismi je ich vplyv na životné prostredie. Zatiaľ čo dlhopisy možno použiť na financovanie širokého spektra projektov vrátane tých, ktoré môžu mať negatívne dôsledky pre životné prostredie, zelené dlhopisy sa zameriavajú výlučne na financovanie projektov, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti životného prostredia.

Investori do zelených dlhopisov môžu zosúladiť svoje investície s ich environmentálnymi hodnotami a podporiť prechod na udržateľnejšie hospodárstvo.

Ďalší rozdiel spočíva v dopyte investorov po zelených dlhopisoch. V posledných rokoch rastie záujem o sociálne zodpovedné investovanie a environmentálne, sociálne a riadiace faktory. V dôsledku toho zelené dlhopisy pritiahli značné množstvo pozornosti a investícií.

Mnoho inštitucionálnych investorov a správcov aktív začlenilo kritériá environmentálne, sociálne a riadiace faktory do svojich investičných stratégií, čo viedlo k prudkému nárastu dopytu po zelených dlhopisoch.

Vznik zelených dlhopisov je odpoveďou na naliehavú potrebu trvalo udržateľného rozvoja a boja proti zmene klímy. Tým, že zelené dlhopisy poskytujú vyhradený zdroj kapitálu na projekty šetrné k životnému prostrediu, pomáhajú presmerovať finančné prostriedky na iniciatívy, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie. To viedlo k zvýšeniu investícií do čistej energie a ďalších udržateľných projektov.

Kde kúpiť zelené dlhopisy

Existuje niekoľko spôsobov k preskúmaniu kde kúpiť zelené dlhopisy, keď osoba premýšľa nad investovaním do zelených dlhopisov. 

  • Primárny trh

Primárny trh je miesto, kde emitent vydáva nové zelené dlhopisy a predáva ich priamo investorom. Môžete sa obrátiť na investičné banky, komerčné banky alebo iné finančné inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú procesu vydávania. Tieto inštitúcie majú zvyčajne špecializované divízie, ktoré sa zaoberajú cennými papiermi s pevným výnosom vrátane zelených dlhopisov.

  • Online investičné platformy

Mnohé online investičné platformy teraz ponúkajú zelené dlhopisy ako súčasť svojich investičných produktov. Tieto platformy umožňujú retailovým investorom nakupovať cenné papiere jednoducho a pri nižších nákladoch v porovnaní s tradičnými maklérskymi spoločnosťami. Platformy môžu mať partnerstvá s emitentmi dlhopisov alebo majú prístup k platformám obchodovania s dlhopismi, ktoré poskytujú široký výber zelených dlhopisov, z ktorých je možné si vybrať.

  • Fondy zelených dlhopisov alebo ETF 

Ďalšou možnosťou je investovať do fondov zelených dlhopisov alebo fondov obchodovaných na burze ETF. Tieto fondy združujú peniaze od viacerých investorov a investujú do diverzifikovaného portfólia zelených dlhopisov. Investovanie do fondov zelených dlhopisov alebo ETF umožňuje získať expozíciu voči rôznym emitentom zelených dlhopisov a rozložiť riziko spojené s jednotlivými dlhopismi. Tieto fondy je možné kúpiť cez maklérske firmy alebo investičné správcovské spoločnosti, ktoré ich ponúkajú

  • Priamo od emitentov

Niektorí emitenti zelených dlhopisov môžu svoje dlhopisy predať aj priamo individuálnym investorom. Je možné obrátiť sa na emitenta, ako sú vládne subjekty, rozvojové banky alebo korporácie, a informovať sa o ich ponukách zelených dlhopisov a akýchkoľvek dostupných možnostiach priameho nákupu. Tento prístup môže vyžadovať väčšiu investíciu, než akú zvyčajne požadujú drobní investori.

Stojí za zmienku, že nákup zelených dlhopisov môže mať špecifické kritériá oprávnenosti alebo minimálne investičné požiadavky v závislosti od emitenta alebo platformy. Okrem toho sa zelené dlhopisy môžu obchodovať v rôznych menách a majú rôzne doby splatnosti, preto je dôležité pred nákupom preskúmať a zvážiť svoje investičné ciele.

Pred investíciou do zelených dlhopisov je tiež dôležité zhodnotiť dôveryhodnosť a environmentálny dopad projektov financovaných dlhopismi.

Zelené dlhopisy – podpora od EU

Európska únia (EÚ) je silným zástancom používania zelených dlhopisov a prijala niekoľko opatrení na podporu ich rozvoja a vydávania.

Jednou z hlavných iniciatív, ktoré prijala EÚ na podporu zelených dlhopisov, je vytvorenie štandardu zelených dlhopisov. V štandarde zelených dlhopisov stanovuje rámec pre označovanie a certifikáciu zelených dlhopisov, čím sa zabezpečuje, že spĺňajú špecifické environmentálne kritériá.

To pomáha investorom identifikovať skutočné zelené dlhopisy a povzbudzuje emitentov, aby zosúladili svoje projekty s udržateľnými cieľmi. EÚ tiež podporuje transparentnosť tým, že od emitentov vyžaduje, aby podávali správy o vplyve svojich projektov.

Okrem toho EÚ uznala potenciál zelených dlhopisov na financovanie prechodu k udržateľnejšiemu hospodárstvu. V tejto súvislosti EÚ spustila Európsku zelenú dohodu, komplexný plán na dosiahnutie klimatickej neutrálnosti bloku do roku 2050.

V rámci Európskej zelenej dohody má EÚ v úmysle zmobilizovať značné investície, a to aj prostredníctvom vydávania zelených dlhopisov, podporovať prechod na obnoviteľnú energiu, energetickú efektívnosť a udržateľnú infraštruktúru.

Nákup zelených dlhopisov

Je všeobecne známe, že severské krajiny sú naklonené k zelenému zmýšľaniu. Inak tomu ani nie je, keď príde na pretras téma Zelené dlhopisy. Veľký záujme o tieto dlhopisy májú najmä krajiny ako Fínsko, Dánsko a Švédsko. Popularita zelených dlhopisov je hlavne v tom, že sa viažu na konkrétny zelený projekt, ako napríklad výstavba solárnej elektrárne alebo dotácia zodpovedného podnikania.

Avšak ani slovenský finančný trh nie je pozadu. Zelené dlhopisy ponúka napríklad Tatra banka. Týmto krokom sa banka zaradila medzi lídrov enviromentálnej zodpovednosti. Nákup zelených dlhopisov podnikla aj Slovenská sporiteľňa. Investovanie do zelených dlhopisov je prísľub zelenšej budúcnosti.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang