Diverzifikácia portfólia – význam, riziká

V oblasti financií sa investovanie na finančných trhoch môže podobať navigácii v zložitej krajine plnej neistôt a rizík. Tak ako pri každej ceste, aj tu je nevyhnutné zvoliť obozretný a premyslený prístup, ktorý zvyšuje potenciál úspechu.

Jednou z takýchto stratégií, všeobecne uznávanou finančnými odborníkmi, je diverzifikácia. Hlavným významom portfólia a diverzifikácie je zmierniť riziko znížením vplyvu výkonnosti jednotlivých aktív na celkové portfólio. Kombináciou aktív s nízkou alebo negatívnou koreláciou sa investori môžu usilovať o dosiahnutie stabilnejších a vyváženejších investícií.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to portfólio?

Investičné portfólio je súbor rôznych aktív vo vlastníctve jednotlivca alebo organizácie. Tieto aktíva sa vyberajú a spravujú s cieľom dosiahnuť konkrétne finančné ciele, ako je generovanie príjmu, zachovanie kapitálu alebo dosiahnutie zhodnotenia kapitálu. Cieľom vytvorenia portfólia je zistiť, koľko akcií držať v portfóliu, ako aj iných finančných nástrojov, následná diverzifikácia rizika, optimalizácia výnosov a ich zosúladenie s finančnými cieľmi a toleranciou investora voči riziku.

Rozdelenie aktív v rámci investičného portfólia sa zvyčajne riadi finančnými cieľmi investora, jeho toleranciou voči riziku, investičným horizontom a trhovými podmienkami. Dobre diverzifikované portfólio kombinuje aktíva s rôznymi charakteristikami rizika a výnosu s cieľom znížiť vplyv výkyvov jednotlivých investícií na celkovú výkonnosť.

Investičné portfóliá sú silným nástrojom na vytváranie bohatstva, plánovanie dôchodku a dosahovanie finančných cieľov, ale je nevyhnutné mať na pamäti, že investovanie so sebou prináša riziká a minulá výkonnosť neznamená budúce výsledky.

Pravidelné monitorovanie investičného portfólia je nevyhnutné pre informovanosť o napredovaní investícií.

Ako si vyskladať investičné portfólio?

Vytvorenie dobre štrukturovaného investičného portfólia si vyžaduje starostlivé plánovanie, prieskum a zohľadnenie finančných cieľov a tolerancie voči riziku.

Stanovenie cieľov

Investičné ciele možno všeobecne rozdeliť do troch kategórií. Určenie konkrétnych cieľov je veľmi dôležité, pretože od nich sa bude odvíjať investičný časový plán a ochota riskovať. Tu je niekoľko bežných investičných cieľov:

 1. krátkodobé ciele sa zvyčajne vzťahujú na obdobie od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov
 2. strednodobé ciele pokrývajú časový horizont niekoľkých rokov až desiatich rokov
 3. dlhodobé ciele presahujú desaťročie a často sa spájajú s plánovaním odchodu do dôchodku

Pri definovaní investičných cieľov je nevyhnutné stanoviť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené ciele (SMART). Jasné ciele pomôžu zostať sústredení a disciplinovaní počas celej investičnej cesty.

Stanovenie tolerancie voči riziku

Tolerancia rizika sa vzťahuje na schopnosť a ochotu znášať výkyvy hodnoty investícií. Posúdenie tolerancie voči riziku je dôležitým krokom pri vytváraní investičného portfólia, ktoré možno udržať počas býčích aj medvedích trhov.

Toleranciu rizika jednotlivca ovplyvňuje niekoľko faktorov:

 • finančná situácia
 • investičné znalosti
 • časový horizont
 • emocionálna odolnosť
 • investičné ciele

Celkovo je pochopenie a rešpektovanie tolerancie rizika základom pre dlhodobý finančný úspech. Správne vyvážené investičné portfólio, ktoré zodpovedá individuálnym preferenciám a schopnostiam, môže pomôcť dosiahnuť ciele investora aj v turbulentných trhových podmienkach.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je základom každého úspešného investičného portfólia ako aj hedgovania. Je to základná stratégia riadenia rizík, ktorej cieľom je znížiť vplyv výkyvov finančného a kapitálového trhu na celkové investície. Princíp diverzifikácie sa podobá tomu, že investor nevkladá všetky peniaze do jedného aktíva. Princíp sa opakovane osvedčil, najmä v obdobiach hospodárskej neistoty a trhových turbulencií.

Zaujímavým spôsobom, ako diverzifikovať investičné portfólio, môžu byť IPO akcie, ktoré do neho pridávajú nové segmenty alebo odvetvia.

Pochopenie vzťahu medzi rizikom a výnosmi

Vzťah medzi rizikom a výnosom je základom investičného rozhodovania. Investori sú neustále konfrontovaní s dilemou, či sa usilovať o vyššie výnosy a zároveň riadiť riziká spojené s ich investíciami. Pochopenie kompromisu medzi rizikom a výnosom je nevyhnutné na zostavenie investičného portfólia, ktoré je v súlade s finančnými cieľmi a toleranciou voči riziku.

Finanční poradcovia majú prehľad o aktuálnych podmienkach na trhu, a preto je vhodné využiť ich znalosti pri zostavovaní portfólia.

Kontrola nákladov

Náklady sú rozhodujúcim faktorom, ktorý môže výrazne ovplyvniť výkonnosť investičného portfólia v priebehu času. Aj zdanlivo malé náklady sa môžu kumulovať a znižovať výnosy, preto je nevyhnutné dbať na minimalizáciu nákladov. Tu je niekoľko kľúčových úvah, ktoré treba mať na pamäti, pokiaľ ide o riadenie nákladov:

 • pomery výdavkov a poplatky za správu, ktoré ukladajú podielové fondy, ETF a iné investičné nástroje na pokrytie prevádzkových nákladov
 • transakčné náklady a provízie pri každom nákupe alebo predaji investície
 • dane môžu mať výrazný vplyv na výnosy z investícií, a je dobré vedieť, že rôzne investície podliehajú rôznym daňovým režimom
 • emocionálne obchodovanie môže viesť k impulzívnym rozhodnutiam, ktoré zvyšujú náklady a znižujú celkovú výkonnosť portfólia
 • ako investičná cesta napreduje a finančná situácia sa vyvíja, je nevyhnutné pravidelne prehodnocovať zloženie a výkonnosť portfólia

S povedomím o týchto faktoroch a ich riadením môžu investori zvýšiť šance na dosiahnutie dlhodobého finančného úspechu a minimalizovať vplyv nákladov na svoje investičné portfólio.

Informovanosť a úpravy portfólia

Úspešné investičné portfólio si vyžaduje nielen starostlivé zostavenie, ale aj priebežné monitorovanie a úpravy. Pre prijímanie informovaných rozhodnutí je nevyhnutné byť informovaný o výkonnosti svojich investícií a poznať trhové trendy.

Pravidelné monitorovanie výkonnosti investícií je nevyhnutné na pochopenie toho, ako portfólio napreduje smerom k finančným cieľom. Je dobré sledovať jednotlivé aktíva, ako aj celkovú výkonnosť portfólia.

Rôzne finančné webové stránky, investičné aplikácie a maklérske platformy ponúkajú nástroje a informačné panely, ktoré poskytujú údaje o výkonnosti v reálnom čase. Obzvlášť treba venovať pozornosť kľúčovým ukazovateľom, ako je návratnosť investícií (ROI), alokácia portfólia a zmeny v hodnote aktív.

Diverzifikácia portfólia – význam

Význam portfólia a diverzifikácie rizika spočíva v tom, že ide o stratégiu riadenia rizika, ktorej cieľom je znížiť celkové riziko investičného portfólia. Rozložením investícií medzi rôzne aktíva, odvetvia a regióny sa minimalizuje vplyv slabej výkonnosti jednej investície.

Rôzne aktíva a odvetvia môžu reagovať na ekonomické udalosti odlišne a diverzifikácia pomáha zmierniť potenciálne straty, ktoré môžu vzniknúť sústredením všetkých investícií do jednej oblasti.

Dobre diverzifikované portfólio môže v priebehu času dosahovať plynulejšiu a konzistentnejšiu výkonnosť. Keď niektoré aktíva dosahujú slabšiu výkonnosť, iné môžu dosahovať lepšiu výkonnosť, čím sa celkové výnosy vyrovnávajú a znižujú sa extrémne výkyvy.

Diverzifikácia nielen znižuje riziko, ale môže tiež optimalizovať potenciál výnosov portfólia a pôsobiť proti cash dragu. Rôzne aktíva majú jedinečné výnosové charakteristiky. Kombináciou aktív s rôznym profilom rizika a výnosu môžu investori dosiahnuť rovnováhu medzi rastom a stabilitou, čím sa zvýši celkový potenciál dlhodobých výnosov.

Globálne finančné prostredie sa neustále vyvíja v dôsledku procesov globalizácie. Diverzifikácia umožňuje investorom prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam a hospodárskym cyklom. Ak v jednom sektore alebo triede aktív dôjde k poklesu, iné investície môžu pomôcť kompenzovať straty a poskytnúť príležitosti na rast inde.

Investovanie je často dlhodobým úsilím. Počas dlhšieho obdobia má dobre diverzifikované portfólio potenciál generovať stabilnejšie a konzistentnejšie výnosy, čo investorom umožňuje dosiahnuť ich finančné ciele a časom budovať bohatstvo.

Investičné portfólio možno vyskladať z rôznych aktív a finančných nástrojov, ako sú akcie či investičné zlato.

Finančné nástroje diverzifikácie rizika

Diverzifikáciu rizika pri investíciách možno zabezpečiť rôznymi aktívami. Investičné portfóliá môžu pozostávať zo širokej škály finančných nástrojov, okrem iného:

 • Akcie: Vlastnícke akcie verejne obchodovaných spoločností, ktoré predstavujú časť vlastníctva spoločnosti, ako napríklad Berkshire Hathaway, Apple, či Microsoft.
 • Dlhopisy: Dlhové cenné papiere emitované vládami, spoločnosťami alebo inými subjektmi, pri ktorých investor požičiava peniaze výmenou za pravidelné platby úrokov a vrátenie istiny v čase splatnosti.
 • Podielové fondy: Spoločné investičné fondy, ktoré zhromažďujú peniaze od viacerých investorov s cieľom investovať do diverzifikovaného portfólia akcií, dlhopisov alebo iných aktív, ako napríklad ESG fondy.
 • Fondy obchodované na burze (ETF): Podobne ako podielové fondy, ale obchodujú sa na burzách ako jednotlivé akcie, čím ponúkajú diverzifikáciu a likviditu. Na výber je z rôznych druhov fondov, medzi zaujímavú voľbu patria napríklad tie, ktoré zoskupujú AI akcie (spoločnosti zamerané na umelú inteligenciu) či wide moat spoločnosti.
 • Realitné investičné fondy (REIT): Spoločnosti, ktoré vlastnia, prevádzkujú alebo financujú nehnuteľnosti prinášajúce príjem, často obchodované na burzách cenných papierov.
 • Komodity: Fyzický tovar, ako napríklad investičné zlato, striebro, ropa, meď, poľnohospodárske produkty atď., s ktorým sa dá obchodovať na finančných trhoch.
 • Hotovosť a peňažné ekvivalenty: Vysoko likvidné a málo rizikové aktíva, ako sú fondy peňažného trhu alebo krátkodobé štátne dlhopisy.

Diverzifikácia investičného portfólia pomocou vyššie uvedených aktív zohráva kľúčovú úlohu pri riadení rizika a dosahovaní finančných cieľov. Tým, že investor kombinuje rôzne triedy aktív, môže minimalizovať vplyv jednotlivých investícií na celkovú hodnotu portfólia. Toto je obzvlášť dôležité v dnešnom dynamickom investičnom prostredí, kde trhové podmienky sa neustále menia.

Aké platformy použiť na diverzifikáciu portfólia?

Mnohým investorom pomáhajú moderné finančné aplikácie a brokerské spoločnosti, ktoré ponúkajú nástroje a rady na vytvorenie dobre vyváženého a bezpečného portfólia. Využitie služieb týchto aplikácií a brokerov na diverzifikáciu umožní lepšie riadiť riziko a zároveň zvýšiť svoje šance na úspech.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Pri výbere aplikácie na investovanie je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, vrátane dostupných nástrojov, provízií, vzdelávacích zdrojov a podpory pre zákazníkov. Tiež je potrebné sa zamerať na to, či aplikácia ponúka prístup k trhom, ktoré investora zaujímajú, a či spĺňa konkrétne investičné potreby.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang