Diverzifikácia portfólia – význam, riziká

V oblasti financií sa investovanie na finančných trhoch môže podobať navigácii v zložitej krajine plnej neistôt a rizík. Tak ako pri každej ceste, aj tu je nevyhnutné zvoliť obozretný a premyslený prístup, ktorý zvyšuje potenciál úspechu.

Jednou z takýchto stratégií, všeobecne uznávanou finančnými odborníkmi, je diverzifikácia. Hlavným významom portfólia a diverzifikácie je zmierniť riziko znížením vplyvu výkonnosti jednotlivých aktív na celkové portfólio. Kombináciou aktív s nízkou alebo negatívnou koreláciou sa investori môžu usilovať o dosiahnutie stabilnejších a vyváženejších investícií.

Čo je to portfólio?

Investičné portfólio je súbor rôznych aktív vo vlastníctve jednotlivca alebo organizácie. Tieto aktíva sa vyberajú a spravujú s cieľom dosiahnuť konkrétne finančné ciele, ako je generovanie príjmu, zachovanie kapitálu alebo dosiahnutie zhodnotenia kapitálu. Cieľom vytvorenia portfólia je zistiť, koľko akcií držať v portfóliu, ako aj iných finančných nástrojov, následná diverzifikácia rizika, optimalizácia výnosov a ich zosúladenie s finančnými cieľmi a toleranciou investora voči riziku.

Rozdelenie aktív v rámci investičného portfólia sa zvyčajne riadi finančnými cieľmi investora, jeho toleranciou voči riziku, investičným horizontom a trhovými podmienkami. Dobre diverzifikované portfólio kombinuje aktíva s rôznymi charakteristikami rizika a výnosu s cieľom znížiť vplyv výkyvov jednotlivých investícií na celkovú výkonnosť.

Investičné portfóliá sú silným nástrojom na vytváranie bohatstva, plánovanie dôchodku a dosahovanie finančných cieľov, ale je nevyhnutné mať na pamäti, že investovanie so sebou prináša riziká a minulá výkonnosť neznamená budúce výsledky.

Pravidelné monitorovanie investičného portfólia je nevyhnutné pre informovanosť o napredovaní investícií.

Ako si vyskladať investičné portfólio?

Vytvorenie dobre štrukturovaného investičného portfólia si vyžaduje starostlivé plánovanie, prieskum a zohľadnenie finančných cieľov a tolerancie voči riziku.

Stanovenie cieľov

Investičné ciele možno všeobecne rozdeliť do troch kategórií. Určenie konkrétnych cieľov je veľmi dôležité, pretože od nich sa bude odvíjať investičný časový plán a ochota riskovať. Tu je niekoľko bežných investičných cieľov:

 1. krátkodobé ciele sa zvyčajne vzťahujú na obdobie od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov
 2. strednodobé ciele pokrývajú časový horizont niekoľkých rokov až desiatich rokov
 3. dlhodobé ciele presahujú desaťročie a často sa spájajú s plánovaním odchodu do dôchodku

Pri definovaní investičných cieľov je nevyhnutné stanoviť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené ciele (SMART). Jasné ciele pomôžu zostať sústredení a disciplinovaní počas celej investičnej cesty.

Stanovenie tolerancie voči riziku

Tolerancia rizika sa vzťahuje na schopnosť a ochotu znášať výkyvy hodnoty investícií. Posúdenie tolerancie voči riziku je dôležitým krokom pri vytváraní investičného portfólia, ktoré možno udržať počas býčích aj medvedích trhov.

Toleranciu rizika jednotlivca ovplyvňuje niekoľko faktorov:

 • finančná situácia
 • investičné znalosti
 • časový horizont
 • emocionálna odolnosť
 • investičné ciele

Celkovo je pochopenie a rešpektovanie tolerancie rizika základom pre dlhodobý finančný úspech. Správne vyvážené investičné portfólio, ktoré zodpovedá individuálnym preferenciám a schopnostiam, môže pomôcť dosiahnuť ciele investora aj v turbulentných trhových podmienkach.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je základom každého úspešného investičného portfólia ako aj hedgovania. Je to základná stratégia riadenia rizík, ktorej cieľom je znížiť vplyv výkyvov finančného a kapitálového trhu na celkové investície. Princíp diverzifikácie sa podobá tomu, že investor nevkladá všetky peniaze do jedného aktíva. Princíp sa opakovane osvedčil, najmä v obdobiach hospodárskej neistoty a trhových turbulencií.

Zaujímavým spôsobom, ako diverzifikovať investičné portfólio, môžu byť IPO akcie, ktoré do neho pridávajú nové segmenty alebo odvetvia.

Pochopenie vzťahu medzi rizikom a výnosmi

Vzťah medzi rizikom a výnosom je základom investičného rozhodovania. Investori sú neustále konfrontovaní s dilemou, či sa usilovať o vyššie výnosy a zároveň riadiť riziká spojené s ich investíciami. Pochopenie kompromisu medzi rizikom a výnosom je nevyhnutné na zostavenie investičného portfólia, ktoré je v súlade s finančnými cieľmi a toleranciou voči riziku.

Finanční poradcovia majú prehľad o aktuálnych podmienkach na trhu, a preto je vhodné využiť ich znalosti pri zostavovaní portfólia.

Kontrola nákladov

Náklady sú rozhodujúcim faktorom, ktorý môže výrazne ovplyvniť výkonnosť investičného portfólia v priebehu času. Aj zdanlivo malé náklady sa môžu kumulovať a znižovať výnosy, preto je nevyhnutné dbať na minimalizáciu nákladov. Tu je niekoľko kľúčových úvah, ktoré treba mať na pamäti, pokiaľ ide o riadenie nákladov:

 • pomery výdavkov a poplatky za správu, ktoré ukladajú podielové fondy, ETF a iné investičné nástroje na pokrytie prevádzkových nákladov
 • transakčné náklady a provízie pri každom nákupe alebo predaji investície
 • dane môžu mať výrazný vplyv na výnosy z investícií, a je dobré vedieť, že rôzne investície podliehajú rôznym daňovým režimom
 • emocionálne obchodovanie môže viesť k impulzívnym rozhodnutiam, ktoré zvyšujú náklady a znižujú celkovú výkonnosť portfólia
 • ako investičná cesta napreduje a finančná situácia sa vyvíja, je nevyhnutné pravidelne prehodnocovať zloženie a výkonnosť portfólia

S povedomím o týchto faktoroch a ich riadením môžu investori zvýšiť šance na dosiahnutie dlhodobého finančného úspechu a minimalizovať vplyv nákladov na svoje investičné portfólio.

Informovanosť a úpravy portfólia

Úspešné investičné portfólio si vyžaduje nielen starostlivé zostavenie, ale aj priebežné monitorovanie a úpravy. Pre prijímanie informovaných rozhodnutí je nevyhnutné byť informovaný o výkonnosti svojich investícií a poznať trhové trendy.

Pravidelné monitorovanie výkonnosti investícií je nevyhnutné na pochopenie toho, ako portfólio napreduje smerom k finančným cieľom. Je dobré sledovať jednotlivé aktíva, ako aj celkovú výkonnosť portfólia.

Rôzne finančné webové stránky, investičné aplikácie a maklérske platformy ponúkajú nástroje a informačné panely, ktoré poskytujú údaje o výkonnosti v reálnom čase. Obzvlášť treba venovať pozornosť kľúčovým ukazovateľom, ako je návratnosť investícií (ROI), alokácia portfólia a zmeny v hodnote aktív.

Diverzifikácia portfólia – význam

Význam portfólia a diverzifikácie rizika spočíva v tom, že ide o stratégiu riadenia rizika, ktorej cieľom je znížiť celkové riziko investičného portfólia. Rozložením investícií medzi rôzne aktíva, odvetvia a regióny sa minimalizuje vplyv slabej výkonnosti jednej investície.

Rôzne aktíva a odvetvia môžu reagovať na ekonomické udalosti odlišne a diverzifikácia pomáha zmierniť potenciálne straty, ktoré môžu vzniknúť sústredením všetkých investícií do jednej oblasti.

Dobre diverzifikované portfólio môže v priebehu času dosahovať plynulejšiu a konzistentnejšiu výkonnosť. Keď niektoré aktíva dosahujú slabšiu výkonnosť, iné môžu dosahovať lepšiu výkonnosť, čím sa celkové výnosy vyrovnávajú a znižujú sa extrémne výkyvy.

Diverzifikácia nielen znižuje riziko, ale môže tiež optimalizovať potenciál výnosov portfólia. Rôzne aktíva majú jedinečné výnosové charakteristiky. Kombináciou aktív s rôznym profilom rizika a výnosu môžu investori dosiahnuť rovnováhu medzi rastom a stabilitou, čím sa zvýši celkový potenciál dlhodobých výnosov.

Globálne finančné prostredie sa neustále vyvíja v dôsledku procesov globalizácie. Diverzifikácia umožňuje investorom prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam a hospodárskym cyklom. Ak v jednom sektore alebo triede aktív dôjde k poklesu, iné investície môžu pomôcť kompenzovať straty a poskytnúť príležitosti na rast inde.

Investovanie je často dlhodobým úsilím. Počas dlhšieho obdobia má dobre diverzifikované portfólio potenciál generovať stabilnejšie a konzistentnejšie výnosy, čo investorom umožňuje dosiahnuť ich finančné ciele a časom budovať bohatstvo.

Investičné portfólio možno vyskladať z rôznych aktív a finančných nástrojov, ako sú akcie či investičné zlato.

Finančné nástroje diverzifikácie rizika

Diverzifikáciu rizika pri investíciách možno zabezpečiť rôznymi aktívami. Investičné portfóliá môžu pozostávať zo širokej škály finančných nástrojov, okrem iného:

 • Akcie: Vlastnícke akcie verejne obchodovaných spoločností, ktoré predstavujú časť vlastníctva spoločnosti, ako napríklad Berkshire Hathaway, Apple, či Microsoft.
 • Dlhopisy: Dlhové cenné papiere emitované vládami, spoločnosťami alebo inými subjektmi, pri ktorých investor požičiava peniaze výmenou za pravidelné platby úrokov a vrátenie istiny v čase splatnosti.
 • Podielové fondy: Spoločné investičné fondy, ktoré zhromažďujú peniaze od viacerých investorov s cieľom investovať do diverzifikovaného portfólia akcií, dlhopisov alebo iných aktív, ako napríklad ESG fondy.
 • Fondy obchodované na burze (ETF): Podobne ako podielové fondy, ale obchodujú sa na burzách ako jednotlivé akcie, čím ponúkajú diverzifikáciu a likviditu. Na výber je z rôznych druhov fondov, medzi zaujímavú voľbu patria napríklad tie, ktoré zoskupujú AI akcie (spoločnosti zamerané na umelú inteligenciu) či wide moat spoločnosti.
 • Realitné investičné fondy (REIT): Spoločnosti, ktoré vlastnia, prevádzkujú alebo financujú nehnuteľnosti prinášajúce príjem, často obchodované na burzách cenných papierov.
 • Komodity: Fyzický tovar, ako napríklad investičné zlato, striebro, ropa, meď, poľnohospodárske produkty atď., s ktorým sa dá obchodovať na finančných trhoch.
 • Hotovosť a peňažné ekvivalenty: Vysoko likvidné a málo rizikové aktíva, ako sú fondy peňažného trhu alebo krátkodobé štátne dlhopisy.

Diverzifikácia investičného portfólia pomocou vyššie uvedených aktív zohráva kľúčovú úlohu pri riadení rizika a dosahovaní finančných cieľov. Tým, že investor kombinuje rôzne triedy aktív, môže minimalizovať vplyv jednotlivých investícií na celkovú hodnotu portfólia. Toto je obzvlášť dôležité v dnešnom dynamickom investičnom prostredí, kde trhové podmienky sa neustále menia.

Aké platformy použiť na diverzifikáciu portfólia?

Mnohým investorom pomáhajú moderné finančné aplikácie a brokerské spoločnosti, ktoré ponúkajú nástroje a rady na vytvorenie dobre vyváženého a bezpečného portfólia. Využitie služieb týchto aplikácií a brokerov na diverzifikáciu umožní lepšie riadiť riziko a zároveň zvýšiť svoje šance na úspech.

1. Diverzifikácia portfólia s Portu

Portu je investičná platforma pôsobiaca na slovenskom a českom trhu. Tím profesionálov Portu zostavuje portfóliá pre svojich klientov na základe 30-ročných skúseností v investovaní, čo predstavuje veľkú výhodu pre klientov, nakoľko si portfóliá nemusia zostavovať a diverzifikovať sami.

Ich prístup k investovaniu so zaujímavými výnosmi je založený na pasívnom investovaní do ETF fondov, čím zabezpečujú minimalizáciu rizika a dôkladnú diverzifikáciu klientskych portfólií. Navyše ponúkajú automatické investovanie v podobe pravidelných vkladov do portfólií.

2. Využitie služieb XTB

Broker XTB patrí medzi profesionálnych brokerov, ktorého služby využívajú investori a obchodníci z niekoľkých krajín. Aj napriek tomu, že sa XTB špecializuje hlavne na obchodovanie s CFD a forexom, ponúka investorom možnosť investovať do akcií a ETF fondov bez poplatkov.

S viac ako 20 indexovými fondami z celého sveta a 3 000 akciami od rôznych spoločností, dáva XTB priestor investorom diverzifikovať svoje portfólio. Malý poplatok (0,2 %) platia len tí investori, ktorých mesačných objem presiahne 100 000 EUR.

Na 78 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

3. Platforma eToro

Platforma eToro sa môže pýšiť svojou popularitou u viac ako 30 miliónov používateľov, pochádzajúcich z rôznych krajín. Vďaka svojej prívetivej platforme a mobilnej aplikácii je vhodná aj pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú investovať či obchodovať. Na eToro možno diverzifikovať s rôznymi aktívami, ako sú akcie, ETF fondy, kryptomeny, komodity, indexy a ďalšie.

Medzi prvky, ktoré odlišujú eToro od iných brokerov je funkcia sociálneho obchodovania, ktorá umožňuje používateľom automaticky kopírovať skúsených investorov. Ďalším významným prvkom je možnosť otvorenia demo účtu, kde sa možno zoznámiť s platformou a trénovať investovanie bez rizika.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Pri výbere aplikácie na investovanie je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, vrátane dostupných nástrojov, provízií, vzdelávacích zdrojov a podpory pre zákazníkov. Tiež je potrebné sa zamerať na to, či aplikácia ponúka prístup k trhom, ktoré investora zaujímajú, a či spĺňa konkrétne investičné potreby.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang