Hedgovanie – čo je to, ako na to, stratégie

Hedgovanie, to je termín, ktorý možno počuť v spojitosti s finančnými trhmi a investíciami, ale čo presne sa za ním skrýva? Hedgovanie predstavuje strategický prístup k riadeniu rizika a ochrane hodnoty aktív, čo ho robí nepostrádateľným nástrojom v komplexnom svete investovania.

V dnešnej dobe, kedy globálne trhy neustále kolísajú a neistota je jedinou konštantou, hedgovanie získava na dôležitosti viac ako kedykoľvek predtým. Čo je to hedge? Aký je hedge preklad a aké sú výhody hedgových stratégií?

Tento článok sa zameria na poskytnutie jasného pohľadu na to, čo je to hedge a čo hedgovanie znamená, prečo je tak dôležité a ako môže byť implementované. Preskúma jeho ciele, rôzne spôsoby a stratégie hedgovania a zhodnotí výhody a nevýhody, ktoré s ním prichádzajú. 

Taktiež sa pozrie na príklady úspešných hedgovacích operácií, ktoré ukazujú jeho význam v reálnom svete, a nahliadne do budúcnosti tejto zložitej finančnej praxe.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to hedge a hedgovanie?

Hedge (preklad ochrana) je finančný nástroj, zatiaľ čo hedgovanie je akt prijatia kompenzačnej pozície v aktíve alebo investícii s cieľom znížiť cenové riziko existujúcej pozície.

Hedgovanie je finančná stratégia, ktorá sa používa na riadenie a minimalizáciu rizika spojeného s investíciami. Jeho hlavným cieľom je chrániť hodnotu aktív alebo investícií pred nepredvídateľnými výkyvmi na finančných trhoch

Táto stratégia sa často využíva na zabezpečenie, že investori nebudú trpieť straty v dôsledku nečakaných udalostí, ako sú poklesy cien, zmeny menových kurzov, volatilita alebo iné nepriaznivé trhové podmienky.

Hedgovanie môže byť implementované rôznymi spôsobmi, vrátane použitia finančných derivátov, opcií, alebo diverzifikácie portfólia. Táto stratégia nie je obmedzená len na profesionálnych investorov, ale môže byť využívaná aj jednotlivými investormi na ochranu ich investícií pred nežiaducimi rizikami. 

Hedgovanie môže priniesť výhody, ako je zabezpečenie stabilného toku hotovosti a obmedzenie výkyvov v hodnote aktív, no prílišná komplexnosť alebo vysoké náklady môžu byť jeho nevýhodami.

Ciele hedgovania

Hedgovanie je komplexný finančný proces, ktorý má niekoľko hlavných cieľov, z ktorých niektoré môžu byť priamočiare, zatiaľ čo iné vyžadujú sofistikovanejšie stratégie. Tu sú hlavné ciele hedgovania.

 • Ochrana pred rizikom: Jedným z kľúčových cieľov hedgovania je minimalizovať riziko straty kapitálu. Investor alebo firma vystavená rôznym trhovým fluktuáciám môže použiť hedgovanie na zabezpečenie svojich aktív pred nepredvídateľnými zmenami hodnôt.
 • Znižovanie výkyvov v hodnote aktív: Ďalším dôležitým cieľom hedgovania je znížiť výkyvy v hodnote aktív v portfóliu. To môže byť osobitne dôležité pre investičné fondy a iných investorov, ktorí chcú udržiavať stabilitu a predvídateľnosť výkonnosti svojich portfólií.
 • Zabezpečenie stabilného toku hotovosti: Hedgovanie môže tiež slúžiť na zabezpečenie stabilného toku hotovosti pre firmy, ktoré majú vystavenosť fluktuáciám cien komodít (zlato, striebro, ropa či meď), meny alebo iných faktorov. Týmto spôsobom si firmy môžu udržiavať stabilitu svojich finančných tokov a plánovania.

Hedgovanie nie je jednostranným procesom, ale skôr dynamickým prístupom k riadeniu rizika a hodnoty aktív. Hedgové stratégie sa môžu líšiť v závislosti od špecifických potrieb a cieľov každého investora alebo spoločnosti. Používanie komplexných nástrojov a správneho časovania sú často kľúčové pre dosiahnutie týchto cieľov efektívne.

Hedging je účinný spôsob ochrany investícií pred rizikom straty.

Hedgové stratégie – ako hedgovať?

Hedgovanie je komplexným procesom, a existuje niekoľko hedgových stratégií, ako dosiahnuť ciele spojené s jeho uplatnením. Tieto hedgové stratégie patria medzi hlavné metódy: 

A. Derivátové kontrakty

Jedným z najbežnejších spôsobov, ako hedgovať, je využitie finančných derivátov. Tieto zahŕňajú futures kontrakty, forwards kontrakty a swapové dohody, ktoré umožňujú účastníkom fixovať budúce ceny aktív. To znamená, že sa môžu ochrániť pred neočakávanými zmenami v cenách.

B. Opčné obchody

Opcie poskytujú vlastníkom právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktíva za určitú cenu v budúcnosti. Táto stratégia umožňuje investičným manažérom prispôsobiť svoje pozície v závislosti od trhových podmienok a minimalizovať riziko.

C. Diverzifikácia portfólia

Diverzifikácia portfólia je jednoduchým, ale účinným spôsobom, ako hedgovať a aj ako zistiť, koľko akcií držať v portfóliu. Investori môžu rozložiť svoje aktíva do rôznych tried aktív (dlhopisy, akciové fondy, ETF fondy, kryptomeny) alebo odvetví, aby znížili výkyvy v hodnote portfólia. To znižuje riziko koncentrácie v jednom aktíve alebo odvetví.

D. Využívanie komplexnejších finančných nástrojov

Niektorí profesionálni investori a hedge fondy môžu využívať komplexnejšie stratégie hedgovania, ako je korelácia rôznych aktív, finančnú páku a arbitráž. Tieto stratégie vyžadujú pokročilé analytické a technické znalosti.

Každá z týchto metód hedgovania má svoje vlastné výhody a nevýhody, a vhodná stratégia závisí od špecifických potrieb a cieľov investora. Voľba správnej stratégie je kľúčová pre úspešné dosiahnutie cieľov hedgovania a minimalizáciu rizika v investičnom portfóliu.

Príklady hedgovania

Hedgovanie je dôležité pre mnoho odvetví a investičného prostredia. Medzi konkrétne príklady hedgovania patria:

 • hedgovanie proti riziku menových kurzov
 • hedgovanie voči zmenám cien komodít
 • hedgovanie v akciových trhoch

Jedným z bežných príkladov je hedgovanie proti riziku menových kurzov pre medzinárodné spoločnosti. Keď podniká firma v rôznych krajinách a pracuje s viacerými menami, menové výkyvy môžu mať veľký vplyv na jej zisky. Preto firmy často využívajú menové deriváty, ako sú forward kontrakty, na zabezpečenie pevných kurzov a minimalizáciu rizika, ktoré by mohlo vzniknúť v dôsledku kolísania kurzov.

Iným príkladom je hedgovanie voči zmenám cien komodít. Napríklad, výrobcovia potravín často používajú futures kontrakty na suroviny, ako je obilie alebo ropa, na zabezpečenie nákladov na výrobu. Týmto spôsobom sa chránia pred neočakávanými cenovými nárastmi, ktoré by mohli viesť k stratám.

Investori a hedge fondy často používajú rôzne stratégie hedgovania na minimalizáciu rizika v akciových portfóliách. Príklady zahŕňajú shorting, ktorý umožňuje profitovať z poklesu cien akcií, alebo používanie opčných kontraktov na zabezpečenie portfólia pred možnými stratami.

Mnoho hedžových fondov, spoločností alebo individuálnych investorov používa hedžové stratégie na ochranu pred nepredvídanými udalosťami.

Výhody a nevýhody hedgovania

Hedgovanie má ako každá investičná stratégia na finančných trhoch svoje pozitíva a negatíva.

Výhody hedgovania

 • Ochrana pred neistotou: Jedným z najzrejmejších benefitov hedgovania je schopnosť chrániť svoje aktíva pred nežiaducimi rizikami a neistotou. Keďže finančné trhy sú podrobené rôznym vplyvom, ako sú politické udalosti, ekonomické fluktuácie a prirodzené katastrofy, hedgovanie umožňuje investorom minimalizovať straty a zabezpečiť, že ich portfólio zostane stabilné aj v nepriaznivých okolnostiach.
 • Možnosť dosiahnutia stabilných výnosov: Hedgovanie poskytuje investičným fondom a iným finančným hráčom istú mieru istoty vzhľadom na budúce výnosy. To je obzvlášť dôležité pre tých, ktorí sú dôchodcomi alebo majú dlhodobý finančný plán, pretože umožňuje dosiahnuť stabilný príjem bez vystavenia riziku.
 • Podpora ekonomického rastu: Hedgovanie môže pomôcť podnikom a priemyslom udržať stabilitu a vytvárať dôveru investorov. To môže mať pozitívny vplyv na ekonomický rast a tvorbu pracovných miest.

Nevýhody hedgovania

 • Náklady a komplexnosť: Hedgovanie nie je lacnou stratégiou. Investori často musia platiť poplatky za hedgovacie nástroje a služby, a komplexnosť týchto stratégií si vyžaduje odborné poznanie. To môže znížiť prístupnosť hedgovania pre menších investorov a firmy s obmedzenými zdrojmi.
 • Možné obmedzenia zisku: Zatiaľ čo hedgovanie môže chrániť pred strátami, môže taktiež obmedziť potenciálne zisky. Keďže hedgovacie stratégie často obsahujú ochranné prvky, môže sa stať, že investor nemusí plne využiť pozitívne pohyby na trhu, čím sa jeho potenciálny zisk znižuje.

Tieto výhody a nevýhody pomáhajú lepšie pochopiť, prečo je hedgovanie dôležité a prečo nie je vždy ideálnym riešením pre všetkých investorov.

Budúcnosť hedgových stratégií

Hedgovanie sa neustále vyvíja a prispôsobuje sa novým technologickým inováciám. Jedným z dôležitých aspektov jeho budúcnosti je využitie moderných technológií, ako je umelá inteligencia a analýza veľkých dát.

Tieto nástroje umožňujú lepšiu identifikáciu rizík a efektívnejšie hedgové stratégie. Algoritmy strojového učenia môžu automaticky analyzovať trhové dáta a navrhovať optimálne hedgovacie postupy. Blockchain technológia tiež prichádza do hry, čím umožňuje transparentné a bezpečné transakcie, čo má potenciál zlepšiť procesy v hedgovacom odvetví.

S narastajúcou zložitosťou hedgových stratégií sa objavujú aj otázky týkajúce sa regulácie a etiky. Do budúcna sa očakáva, že príslušné regulačné orgány budú aktívnejšie dohliadať na hedgovacie aktivity a stanovovať pravidlá, ktoré budú riadiť tento sektor.

Otázky ohľadom transparentnosti a spravodlivosti v hedgovacom priemysle budú zohrávať stále dôležitejšiu úlohu. Etické rozhodnutia v oblasti hedgovania, napríklad týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG), budú mať vplyv na investičné rozhodnutia.

Týmito spôsobmi sa budúcnosť hedgovania stáva zaujímavejšou a náročnejšou súčasťou kapitálových trhov, a bude si vyžadovať neustálu adaptáciu na nové podmienky a technológie.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Záver

V dnešnom rýchlo sa meniacom finančnom svete má hedgovanie nezvratný význam. Je to nástroj, ktorý umožňuje investičným profesionálom a firmám riadiť riziko a dosahovať stabilné výnosy v nepretržite sa meniacich sa trhových podmienkach

Dôležitosť rozumného hedgovania sa ešte zväčšuje, keď sa zohľadní nárast globálnej neistoty a zmeny v obchodných, geopolitických a environmentálnych faktoroch. Ochrana pred neželanými rizikami a zabezpečenie dlhodobého rastu je cenným prístupom, ktorým možno dosiahnuť finančnú stabilitu.

Napriek výzvam a komplexnosti sa však hedgovanie stáva stále prístupnejším a efektívnejším prostriedkom na riadenie rizika. S technologickými inováciami a lepším prístupom k informáciám sa otvárajú nové možnosti pre efektívne hedgovanie. Zároveň je dôležité, aby sa regulácia a etické otázky stále vyvíjali, aby sa zabezpečila spravodlivosť a transparentnosť v hedgovacom priemysle.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang