Čo je opcia – opčný kontrakt, využitie, stratégie

Opcia je finančný nástroj, ktorý dáva držiteľovi právo, avšak nie povinnosť, kúpiť alebo predať určité aktíva, napríklad akcie, komoditu, devízu, za stanovenú cenu v určitom čase alebo pred stanoveným dátumom. Opcia poskytuje jej vlastníkovi možnosť, ale nie povinnosť, vykonania obchodu za daných podmienok.


Obsah článku


Čo je opcia

Opcia je druh finančného derivátu, ktorý dáva jej držiteľovi právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu (tzv. realizačnú cenu) v stanovenom termíne (tzv. splatnosti). To je zjednodušená odpoveď na to, čo je opcia.

Existujú dva hlavné typy opcií:

 • Kúpna opcia (call option): Poskytuje držiteľovi právo kúpiť určité aktíva za stanovenú cenu v určitom čase. Kupujúci kúpnej opcie očakáva, že cena aktíva vzrastie, a využíva túto opciu na zisk z budúceho rastu ceny.
 • Predajná opcia (put option): Poskytuje držiteľovi právo predať určité aktíva za stanovenú cenu v určitom čase. Kupujúci predajnej opcie očakáva, že cena aktíva klesne, a využíva túto opciu na zisk z budúceho poklesu ceny.

Opcie sú často využívané na zabezpečenie portfólia pred neistotou, špekuláciu na pohyb cien aktív alebo na generovanie príjmov z prémie, ktorú kupujúci opcie zaplatí predávajúcemu. Obchodovanie s opciami je komplexný proces, ktorý vyžaduje dôkladné porozumenie rizikám a stratégiám spojeným s týmito finančnými nástrojmi.

Význam opcie

Opcie majú viacero významov a sú využívané v rôznych oblastiach, najmä vo finančnom sektore. Niektoré z hlavných významov opcií sú:

 • Hedging (zabezpečenie): Opcie sa často používajú na zabezpečenie (hedge) portfólia alebo pozície proti nepriaznivým pohybom cien aktív. Držiteľ môže kúpiť alebo predať opciu, aby sa chránil pred potenciálnymi stratami v prípade nepredvídaných pohybov cien. Aj to je význam opcie.
 • Špekulácia: Mnohí investori a obchodníci využívajú opcie na špekuláciu o pohyboch cien aktív. Kúpou kúpnej alebo predajnej opcie môžu investori profitovať zo zmeny cien aktív, bez nutnosti vlastniť samotné aktíva.
 • Generovanie príjmu: Predávanie opcií môže byť spôsobom, ako generovať príjem. Predávajúci opcie môže získať prémie od kupujúcich opcií, čo môže byť zdrojom pravidelného príjmu.
 • Portfóliové riadenie: Opcie sa používajú na optimalizáciu a riadenie portfólia. S ich pomocou môžu investori diverzifikovať svoje riziko a dosiahnuť lepšiu bilanciu rizika a výnosu.
 • Flexibilita: Opcie poskytujú držiteľovi flexibilitu rozhodnúť sa, či chce vykonávať práva, ktoré opcia poskytuje, alebo nie. Táto flexibilita je užitočná v prípade neistoty na trhu alebo pri potrebe prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam.
 • Cenové oceňovanie (valuation): Opcie sú dôležitým nástrojom pri oceňovaní iných finančných produktov, najmä akcií a akciových fondov. Modely oceňovania opcií, ako napríklad Black-Scholes model, sa používajú na určenie spravodlivej ceny opcií a iných finančných nástrojov.

Tieto sú len niektoré z hlavných významov opcií. Ich flexibilita a rôznorodosť umožňujú ich využitie v mnohých rôznych oblastiach finančného trhu.

Opcie majú viacero významov a sú využívané v rôznych oblastiach, najmä vo finančnom sektore.

Čo sú binárne opcie

Binárne opcie sú jednoduchý druh finančného nástroja, ktorý poskytuje obchodníkom možnosť špekulovať na pohyb cien rôznych aktív bez nutnosti vlastniť samotné aktíva. Binárne opcie sa tiež nazývajú digitálne opcie alebo „všetko alebo nič“ opcie. Je to jedna možnosť, kam investovať.

V podstate majú binárne opcie len dve možné výsledky – buď vyplácajú fixnú čiastku peňazí, ak je ich predikcia správna, alebo nič, ak je predikcia nesprávna.

Hlavné charakteristiky binárnych opcií zahŕňajú:

 • Jednoduchý spôsob obchodovania: Obchodovanie s binárnymi opciami je jednoduché a intuitívne, čo robí tento finančný nástroj prístupný aj pre začiatočníkov.
 • Dva výsledky: Binárne opcie majú len dva možné výsledky – buď obchodník získa peňažnú sumu, ktorá bola dohodnutá vopred, alebo stratí investovanú sumu.
 • Fixná výplata: V prípade, že predikcia obchodníka je správna, výplata binárnej opcie je fixná a známa vopred.
 • Krátka doba trvania: Mnoho obchodov s binárnymi opciami má krátkodobú expiráciu, ktorá môže trvať od niekoľkých minút až po niekoľko dní.
 • Rôzne typy opcií: Existujú rôzne typy binárnych opcií, vrátane klasických vysoko/nízko opcií, dotyk/tučné opcií, rozsahových opcií a podobne.

Obchodovanie s binárnymi opciami má však aj svoje riziká. Pretože výplata je fixná a známa vopred, obchodníci môžu stratiť investovanú sumu, ak ich predikcia nie je správna. Okrem toho sú binárne opcie často kritizované pre ich jednoduchosť a možnú manipuláciu s cenami, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na obchodníkov.

Je dôležité dôkladne porozumieť rizikám spojeným s obchodovaním binárnych opcií a mať primeranú stratégiu riadenia rizika pred vstupom do tohto druhu obchodovania.

Obchodovanie s opciami

Obchodovanie s opciami je forma investovania, ktorá umožňuje obchodníkom získať expozíciu k cenám aktív a príležitostne profitovať zo zmeny cien týchto aktív bez nutnosti vlastniť ich priamo. Tu je základný postup, ako obchodovať s opciami:

 • Porozumenie základov: Pred začatím obchodovania s opciami je dôležité mať solídne porozumenie tomu, ako fungujú opcie, ich vlastnosti a riziká. Získanie základného vzdelania a pochopenie terminológie a stratégií obchodovania s opciami je kľúčové pre úspech.
 • Výber obchodného účtu a platformy: Ak sa chce obchodovať s opciami, bude potrebný obchodný účet u makléra, ktorý ponúka obchodovanie s opciami. Existuje mnoho online maklérov, ktorí umožňujú obchodovanie s opciami, takže treba vybrať takého, ktorý vyhovuje individuálnym potrebám a preferenciám.
 • Výber stratégie: Existuje mnoho rôznych stratégií obchodovania s opciami, z ktorých si môže obchodník vybrať v závislosti od investičných cieľov, rizikovej tolerancie a trhových podmienok. Niektoré z najbežnejších stratégií zahŕňajú krytú kúpu, krytý predaj, šírenie a špekuláciu na pohyb cien.
 • Výber typu opcie a aktíva: Rozhodnúť sa, či sa chce obchodovať s kúpnymi alebo predajnými opciami a vybrať aktívum, na ktorom sa chce obchodovať. Aktívum môžu byť akcie, indexy, komodity alebo iné finančné nástroje. Obchodovanie s akciami či ETF umožňuje napríklad aj broker XTB.
 • Stanovenie cieľov a riadiacej úrovne: Pred vstupom do obchodu si treba stanoviť ciele a riadiace úrovne. To zahŕňa určenie vstupných a výstupných bodov, ako aj úrovne ziskov a stratégii riadenia rizika.
 • Monitorovanie trhu a pozície: Po vstupe do obchodu sledovať vývoj trhu a pozície. Byť pripravený na prispôsobenie stratégií a rozhodnutí v závislosti od nových informácií a udalostí na trhu.
 • Zatvorenie pozície podľa plánu: Keď sa dosiahne ciele alebo sa trh pohne proti predpokladom, netreba váhať a zatvoriť pozície podľa obchodného plánu.
 • Poučiť sa z každého obchodu: Je dôležité vyvodiť závery z každého obchodu, či už bol úspešný alebo nie. Analyzovať obchody, identifikovať silné a slabé stránky stratégie a neustále sa vzdelávať a zlepšovať

Obchodovanie s opciami môže byť zložité a rizikové, ale tiež môže ponúkať značné príležitosti na zisk. Je dôležité mať realistické očakávania a dodržiavať disciplinovaný prístup k obchodovaniu. Obchodovanie s futures a opciami ponúka aj index Nasdaq. Obchodovanie s futures a opciami zahŕňa nákup kontraktov, ktoré po vypršaní platnosti kontraktu vyplatia určitú sumu peňazí.

Obchodovanie s opciami môže byť zložité a rizikové, ale tiež môže ponúkať značné príležitosti na zisk. Je dôležité mať realistické očakávania a dodržiavať disciplinovaný prístup k obchodovaniu.

Opčný kontrakt

Opčný kontrakt, známy tiež ako opciový kontrakt, je dohoda medzi dvoma stranami, ktorá poskytuje kupujúcemu (držiteľovi opcie) právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať určité aktíva za stanovenú cenu v určitom časovom období alebo na stanovený dátum. Opčný kontrakt sa zvyčajne uzatvára medzi kupujúcim (kupujúcim opcie) a predávajúcim (predávajúcim opcie).

Tu je niekoľko kľúčových prvkov opčného kontraktu:

 • Typ opcie: Existujú dva hlavné typy opcií – kúpna a predajná. Kúpna opcia (call option) dáva kupujúcemu právo kúpiť aktívum za stanovenú cenu, zatiaľ čo predajná opcia (put option) dáva kupujúcemu právo predať aktívum za stanovenú cenu.
 • Aktívum: Opčný kontrakt určuje, na ktoré aktívum sa vzťahuje. To môže byť akcie, komodity, indexy alebo iné finančné nástroje.
 • Výkonová (výkupná) cena: Je to cena, za ktorú kupujúci opcie môže kúpiť alebo predať aktívum. Táto cena sa tiež nazýva výkonová cena a je stanovená vopred.
 • Doba platnosti (expirácia): Je to obdobie, počas ktorého kupujúci opcie môže vykonávať svoje právo. Doba platnosti môže byť stanovená na konkrétny dátum alebo môže byť určená ako určitý časový interval.
 • Prémia: Je to cena, ktorú kupujúci opcie zaplatí predávajúcemu opcie za získanie práva na kúpu alebo predaj aktíva. Táto cena je stanovená na základe rôznych faktorov, vrátane ceny aktíva, doby platnosti, volatílnosti a ďalších.

Opčné kontrakty poskytujú obchodníkom možnosť zisku z pohybu cien aktív bez nutnosti vlastniť samotné aktíva. Sú však aj zložité a rizikové, a preto vyžadujú dôkladnú znalosť a porozumenie ich fungovania pred začatím obchodovania.

Stratégie obchodovania s opciami

Existuje mnoho stratégií obchodovania s opciami, ktoré sa líšia podľa účelu a očakávaní obchodníka. Niektoré z najbežnejších stratégií zahŕňajú:

 • Krytá (covered) kúpa: Kúpa akcií súčasne s predajom kúpnych opcií na tieto akcie na pokrytie rizika.
 • Stratégie šírenia (spread strategies): Tieto stratégie zahŕňajú kombináciu nákupu a predaja opcií s rôznymi výkonovými cenami alebo expiračnými dátumami.
 • Stratégie kúpnej a predajnej opcie (straddle a strangle): Tieto stratégie sa používajú, keď sa očakáva významný pohyb ceny aktíva, ale nie je jasné, v ktorej smeru sa tento pohyb uskutoční. Straddle zahŕňa nákup kúpnej a predajnej opcie so zhodnou výkonovou cenou a expiračným dátumom. Strangle zahŕňa nákup kúpnej a predajnej opcie s rôznymi výkonovými cenami, ale rovnakým expiračným dátumom.
 • Krytý (covered) pohyb (hedging): Použitie opcií na zabezpečenie existujúcej pozície na trhu pred nežiaducim pohybom ceny aktíva.
 • Kupón (coupon) zberateľstvo (yield enhancement): Tieto stratégie sú zamerané na získanie prémie zo zaplatenia predávajúcemu opciu a na zabezpečenie zisku aj v prípade, že cena aktíva zostáva stabilná alebo sa len mierne mení.

Každá z týchto stratégií má svoje vlastné výhody a riziká a vyžaduje dôkladné porozumenie fungovania opcií a trhu ako celku. Je dôležité si uvedomiť, že obchodovanie s opciami môže byť riskantné a vyžaduje si primeranú úroveň znalostí a skúseností.

Na rozdiel od budovania pozície na trhu, kde obchodník musí nakupovať alebo predávať aktíva, opcia poskytuje právo a nie povinnosť, držiteľ môže vykonávať alebo nevykonávať obchod podľa svojho uváženia

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang