Binárne opcie – kedy sa oplatia, ako na nich zarobiť

Binárne opcie sú jedným z najdiskutovanejších a zároveň kontroverzných nástrojov finančného trhu. Pre mnohých sú zdrojom potenciálne vysokých ziskov, zatiaľ čo pre iných predstavujú vysoké riziko a možnosť strát. Binárne opcie sú komplexným a kontroverzným nástrojom finančného trhu, ktorý prináša rôzne výhody a riziká.


Obsah článku


Čo je opcia

Opcia je finančný derivát, ktorý poskytuje držiteľovi právo, ale nie povinnosť, kúpiť (call opcia) alebo predať (put opcia) určité aktívum za stanovenú cenu (tzv. výkupnú cenu alebo strike price) v určenom časovom období (tzv. expiračný termín) alebo kedykoľvek pred expiračným termínom (v prípade amerických opcií).

Držiteľ opcie platí tzv. prémium za toto právo. Opcie sú často používané na zabezpečenie portfólia pred nepriaznivými cenovými pohybmi, na špekuláciu na pohyb cien aktív alebo na generovanie príjmu.

Existujú dva základné typy opcií:

 • Call opcia: Táto opcia dáva držiteľovi právo kúpiť aktívum za stanovenú cenu počas určeného časového obdobia. Držiteľ call opcie očakáva, že cena aktíva stúpne nad výkupnú cenu, a chce profitovať z tejto zmeny.
 • Put opcia: Na rozdiel od call opcií dáva put opcia držiteľovi právo predať aktívum za stanovenú cenu počas určeného časového obdobia. Držiteľ put opcie očakáva, že cena aktíva klesne pod výkupnú cenu, a chce profitovať z tejto zmeny.

Opcie sa obchodujú na organizovaných burzách alebo mimo nich. Sú široko využívané na finančných trhoch a môžu byť použité ako súčasť komplexných obchodných stratégií. Obchodovanie na burze umožňuje aj XTB broker.

Opcie umožňujú investorom získať expozíciu k akciám, komoditám, indexom a ďalším finančným aktívam s menším kapitálovým vstupom a s menším rizikom, než keby zakúpili tieto aktíva priamo.

Pre obchodníkov je dôležité pochopiť ich povahu, správne riadiť riziká a investovať iba tie prostriedky, ktoré si môžu dovoliť stratiť. Aj keď ponúkajú príležitosť na vysoké výnosy, je nevyhnutné byť obozretný a mať solídnu obchodnú stratégiu pri obchodovaní s binárnymi opciami.

Čo sú binárne opcie?

Keď už je zrejmé, čo je opcia, je potrebné poznať význam binárnej opcie. Binárne opcie sú jednoduchým finančným nástrojom, ktorý umožňuje obchodníkom špekulovať na pohyb cien rôznych aktív, ako sú akcie, komodity, indexy alebo meny.

Ich jedinečnosť spočíva v tom, že obchodník musí predvídať, či cena aktíva stúpne alebo klesne počas určitého časového horizontu. Názov „binárne“ pochádza z toho, že existujú iba dve možnosti výsledku obchodu: buď zisk alebo strata.

Základné typy binárnych opcií

Existuje niekoľko základných typov binárnych opcií, ktoré sa líšia podľa ich charakteristík a spôsobu, ako môžu obchodníci využiť pohyb cien aktív. Tu sú niektoré z najbežnejších typov:

 • Vysoká/Nízka (High/Low): Toto je najjednoduchší typ binárnej opcie, kde obchodník predvída, či cena aktíva bude nad určenou úrovňou (vysoká) alebo pod ňou (nízka) v určenom časovom období. Obchodníci vyberajú, či cena bude na konci lehoty vyššia alebo nižšia ako začiatočná cena.
 • Dotyk/Nedotyk (Touch/No Touch): Tento typ binárnej opcie umožňuje obchodníkom predvídať, či cena aktíva dosiahne určitú cieľovú úroveň (dotyk) alebo ju neprekročí (nedotyk) počas lehoty obchodu. Obchodníci teda vyberajú, či cena aktíva dosiahne určitú úroveň alebo nie.
 • Hranica (Boundary): Pri tejto forme binárnych opcií obchodník predvída, či cena aktíva zostane v určitom rozsahu (vnútri) alebo ju prekročí (mimo) počas určeného časového obdobia. Obchodníci musia rozhodnúť, či cena zostane vnútri alebo sa dostane mimo stanoveného rozsahu.
 • 60-sekundové opcie: Tieto sú krátkodobé binárne opcie, ktoré majú lehotu len 60 sekúnd. Obchodníci musia predvídať pohyb ceny aktíva počas tejto veľmi krátkej doby. Sú vhodné pre obchodníkov, ktorí preferujú rýchle obchody a rýchle výsledky.
 • Párne opcie: Tento typ binárnych opcií porovnáva výkon dvoch aktív a obchodníci predvída, ktoré z týchto aktív bude mať lepší výkon do konca určeného časového obdobia.

Každý z týchto typov binárnych opcií má svoje vlastné charakteristiky a ponúka obchodníkom rôzne možnosti investovania. Je dôležité, aby obchodníci porozumeli každému typu a vybrali si ten, ktorý najlepšie vyhovuje ich obchodnej stratégii a preferenciám.

Existuje niekoľko základných typov binárnych opcií, ktoré sa líšia podľa ich charakteristík a spôsobu, ako môžu obchodníci využiť pohyb cien aktív.

Binárny obchod

Binárny obchod je v podstate iné označenie binárnych opcií. Tento typ obchodu je nazvaný „binárny“ preto, že existujú iba dve možné výsledky: buď obchod bude úspešný a obchodník získa určitý výnos, alebo obchod bude neúspešný a obchodník stráca svoj investovaný kapitál.

Binárne obchody sú populárne medzi krátkodobými obchodníkmi a investormi, ktorí vyhľadávajú príležitosti na krátkodobé zisky z cenových pohybov aktív. Je však dôležité si uvedomiť, že binárne obchody sú vysoko špekulatívne a súvisia s vysokým rizikom straty investícií.

Predtým, než sa obchodník rozhodne obchodovať binárne opcie, je dôležité porozumieť ich fungovaniu, rizikám a mať solídnu obchodnú stratégiu. Ako vždy, je dôležité investovať iba toľko, koľko si môže dovoliť stratiť.

Výhody a nevýhody binárnych opcií

Binárne opcie sú jednoduchým a populárnym nástrojom na finančných trhoch, ale ako každý investičný nástroj, majú svoje výhody a nevýhody.

Výhody binárnych opcií zahŕňajú:

 • Jednoduchosť: Binárne opcie sú veľmi jednoduché na pochopenie a obchodovanie. Obchodníci musia iba predvídať smer pohybu ceny aktíva, nie jeho konkrétnu hodnotu.
 • Ohraničené riziko: Jednou z hlavných výhod binárnych opcií je, že riziko je ohraničené. Obchodníci vedia presne, koľko môžu získať alebo stratiť v prípade úspešného alebo neúspešného obchodu.
 • Rýchle výsledky: Binárne obchody majú krátke časové rámce, čo znamená, že obchodníci môžu vidieť výsledky svojich obchodov za krátky časový interval, často len za niekoľko minút.
 • Prístup k rôznym trhom: Binárne opcie umožňujú obchodovať s rôznymi druhmi aktív, vrátane akcií, komodít, indexov a mien. To poskytuje obchodníkom široký prístup k rôznym trhom a diverzifikáciu portfólia.
 • Nízke požiadavky na kapitál: Na rozdiel od niektorých iných formátov obchodovania na finančných trhoch, binárne opcie majú často nižšie požiadavky na kapitál, čo umožňuje aj menším investorom vstúpiť na trh.

Medzi nevýhody binárnych opcií patrí:

 • Vysoké riziko strát: Aj keď binárne obchody majú ohraničené riziko, môže byť riziko straty investície vysoké, ak obchodník nesprávne predvída pohyb ceny aktíva.
 • Obmedzené možnosti zisku: Aj keď majú potenciál na vysoké výnosy, obmedzené možnosti zisku môžu brániť obchodníkom dosahovať maximálne zisky z ich obchodov.
 • Nízka regulácia: Niektoré platformy pre obchodovanie binárnych opcií môžu byť menej regulované ako tradičné finančné trhy, čo znamená vyššie riziko podvodov a manipulácie.
 • Krátke expiračné doby: Pre niektorých obchodníkov môžu byť krátke expiračné časy binárnych opcií nevýhodou, pretože nemajú dostatočne dlhý čas na vykonanie dôkladnej analýzy a rozhodnutie sa.
 • Obmedzené informácie: Obchodníci s binárnymi opciami nemajú vždy prístup k rovnakému množstvu informácií a analýz ako obchodníci na tradičných finančných trhoch, čo môže obmedziť ich schopnosť robiť informované obchodné rozhodnutia.

V závere je dôležité si uvedomiť, že binárne opcie sú špekulatívny nástroj, ktorý môže byť vhodný len pre určitého typu obchodníkov. Je dôležité starostlivo zvažovať ich výhody a nevýhody a investovať iba prostriedky, ktoré si môžete dovoliť stratiť.

Binárne opcie sú jednoduchým a populárnym nástrojom na finančných trhoch, ale ako každý investičný nástroj, majú svoje výhody a nevýhody.

Aký má opcia význam vo finančnom sektore?

Opcie majú v ekonómii a finančnom svete viacero významov a využití, ktoré sú dôležité pre rôzne subjekty, ako sú investori, podniky, finančné inštitúcie a trhy. Tu je niekoľko kľúčových významov opcií:

 • Zabezpečenie (Hedging): Opcie sa často využívajú na zabezpečenie portfólia proti nepriaznivým cenovým pohybom. Držitelia aktív môžu kúpiť put opciu na krytie proti poklesu cien aktív, zatiaľ čo držitelia opcií môžu využiť call opcie na zabezpečenie proti poklesu cien aktív. Tento druh zabezpečenia pomáha ochrániť hodnotu portfólia a minimalizovať riziká.
 • Špekulácie: Mnohí obchodníci využívajú opcie na špekuláciu na pohyb cien aktív. Obchodníci môžu kúpiť call opciu, ak očakávajú rast ceny aktíva, alebo put opciu, ak očakávajú pokles ceny. Ak sa ich predpoklad potvrdí, môžu dosiahnuť zisk. To umožňuje investorom využiť krátke a dlhé pozície na trhu bez potreby priameho vlastníctva aktíva.
 • Generovanie príjmu: Pokročilí obchodníci a investori môžu využiť opcie na generovanie príjmu z prémie, ktorú dostávajú za predaj opcií. Tento prístup sa často používa v trhoch s nízkou volatilitou alebo pričom investor očakáva stabilné ceny aktív.
 • Flexibilita investičných stratégií: Opcie poskytujú investičným profesionálom a obchodníkom veľkú flexibilitu pri vytváraní investičných stratégií. Môžu byť využité v kombinácii s ďalšími finančnými nástrojmi na dosiahnutie určitých cieľov, ako sú minimalizácia rizika, maximalizácia ziskov alebo zabezpečenie portfólia.
 • Finančná inovácia: Opcie sú kľúčovým finančným derivátom, ktorý podporuje inovácie v oblasti finančného trhu. Vývoj nových typov opcií a finančných produktov umožňuje investorom a podnikom prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam trhu a optimalizovať svoje investičné stratégie.

Všetky tieto významy robia opcie dôležitým nástrojom pre investovanie, obchodovanie a riadenie rizika na finančných trhoch.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang