Opcia – význam, obchodovanie

opcia

Čo je opcia? Opcia je finančný nástroj, ktorý umožňuje kúpiť alebo predať aktíva, ako napríklad akcie, suroviny alebo meny za určitú cenu a určitý čas. Ide o kontrakt medzi dvoma stranami, kde jedna strana má právo kúpiť alebo predať aktívum za určitú cenu a druhá strana má povinnosť toto aktívum kúpiť alebo predať.


Obsah článku


Opcia umožňuje investorom získať vysoké zisky s relatívne nízkym vstupným kapitálom, ale zároveň nesie so sebou aj vyššie riziko. Opcie sú dômyselným spôsobom, ako sa chrániť alebo investovať do akcií, ktoré sú volatilné a môžu priniesť veľké zisky.

Význam pojmu opcia

Opcia je pojem, ktorý sa vyskytuje v mnohých oblastiach života a má rôzne významy. Všeobecne sa dá povedať, že opcia je možnosť alebo výber, ktorý má človek k dispozícii. Môže ísť o rozhodnutie, ktoré má možnosť urobiť, alebo o voľbu medzi niekoľkými riešeniami.


V ekonomike sa opcia najčastejšie používa ako finančný nástroj, ktorý umožňuje kúpu alebo predaj určitého aktíva za stanovenú cenu v budúcnosti. Tento nástroj môže byť veľmi užitočný pre investorov, keďže im poskytuje možnosť zisku aj v prípade nepredvídaných výkyvov na trhu.


V oblasti práva zasa význam opcia znamená právo na niečo, čo nie je povinnosťou. Napríklad právo na odkúpenie určitého majetku v určenom čase alebo právo voľby alternatívneho riešenia v konkrétnej situácii.

V prevodovom procese, ako napríklad pri kúpe nehnuteľnosti, môže byť opcia aj súčasťou zmluvy. V tomto prípade poskytuje kupujúcemu právo na odkúpenie nehnuteľnosti v určenom čase, ale zároveň mu dáva možnosť z trvalej zmluvy odstúpiť bez sankcií.

V živote sú často aj neformálne opcie, kedy má človek možnosť vybrať si, čo chce robiť, čo jesť alebo kam ísť. Tieto rozhodnutia môžu mať veľký dopad na naše životy, a preto je dôležité byť si vedomý svojich možností a rozhodovať sa s rozvahou.

Opcia dáva človeku slobodu a kontrolu nad svojím životom. Môžeme si vybrať, čo a ako chceme robiť a ak sa niečo nepodarí, vždy máme možnosť zvoliť si inú cestu. Je to nástroj, ktorý nám dáva viac flexibility a umožňuje nám prispôsobiť sa nepredvídateľným situáciám. Vždy je však dôležité byť si vedomý aj rizík, ktoré s týmto výberom prichádzajú. Keď máme viac opcií, musíme zvážiť ich výhody a nevýhody a snažiť sa správne rozhodnúť.

V podstate je opcia výber, ktorý nás môže posunúť vpred a priniesť nám výhody, avšak zároveň nesie so sebou zodpovednosť a riziká.

Čo je opcia v ekonomike?

Čo je opcia? Ide o finančný derivát, ktorý umožňuje nakupovať alebo predávať určité aktíva za stanovenú cenu v určitom časovom horizonte. V ekonomike sa opcia stala dôležitým nástrojom pre špekuláciu, zabezpečenie rizika a diverzifikáciu portfólia.


V podstate ide o kontrakt, ktorý dáva kupcovi právo, avšak nie povinnosť kúpiť alebo predať určité aktíva, ako napríklad akcie, komodity, devízy alebo indexy, za stanovenú cenu, známu ako strike price, v určitom časovom horizonte, známom ako lehota.


Kupujúci opcie zaplatí za právo platiť malú sumu, tzv. prémiu, ktorá závisí od typu opcie a od ceny aktíva. Opcie sa delia na dva typy – call a put.

Call opcia dáva kupcovi právo kúpiť aktívum za stanovenú cenu v dojednanom časovom horizonte, zatiaľ čo put opcia dáva právo na predaj aktíva za rovnakých podmienok. Výhodou opcií je, že kupujúci má možnosť dosiahnuť zisk aj pri poklese ceny aktíva, čím sa líšia od priameho nakupovania aktív.

Výhody opcií

Jednou z hlavných výhod opcií je zabezpečenie rizika. Tento nástroj umožňuje investorom obmedziť možné straty, pretože v prípade nepriaznivého vývoja trhu môžu kupujúci opcie jednoducho nevyužiť svoje právo na nákup alebo predaj aktív. Tým sa minimalizuje riziko prirodzeným spôsobom.

Ďalšou výhodou opcií je možnosť diverzifikácie portfólia. Investori môžu použiť opcie na zaistenie rizika svojich portfólií, čím sa ochránia pred stratou kapitálu v prípade nežiaduceho vývoja na trhoch. Opciou môžu tiež špekulovať pohyb cien aktív a získať vysoký zisk v prípade cenových výkyvov.

Napriek svojim výhodám majú opcie aj určité riziká. Jedným z nich je to, že kupujúci môže stratiť celú platbu za opciu, ak nevyužije svoje právo. Riziká súvisia aj s nesprávnym odhadom trhového vývoja, čo môže viesť k preplatenej prémii alebo strate kapitálu.

V posledných rokoch sa oblasť opcií stala veľmi populárnou. Veľké spoločnosti a banky tiež využívajú opcie ako nástroj na zabezpečenie rizika a špekulácie.

Aby sme zistili čo je opcia, musíme vedieť, že ide o zložitý finančný nástroj a pred jeho použitím je dôležité poradiť sa s finančným poradcom. Aj keď opcie môžu priniesť vysoký zisk, môžu byť aj veľmi rizikové a môžu viesť k významným stratám.

Opcie a obchodovanie s nimi

Opcie sú investičný nástroj, s ktorým sa dá obchodovať na finančných trhoch. Je to záväzná dohoda medzi dvoma stranami, ktorá im dáva právo, avšak nie povinnosť, kúpiť alebo predať určité aktívum za dohodnutú cenu v určenom čase.

Tento nástroj je obľúbeným spôsobom, ako zhodnocovať kapitál alebo špekulovať na finančných trhoch. Existujú dva základné typy opcií – nákupné a predajné.

Nákupné opcie dávajú vlastníkovi právo kúpiť aktívum za dohodnutú cenu v určenom čase. Na druhej strane predajné opcie umožňujú vlastníkovi predávať aktívum za dohodnutú cenu v určenom čase. S oboma typmi opcií sa dá obchodovať na burze alebo súkromne.

Obchodovanie s opciami má veľa výhod:

  • možnosť získať vysoké zisky s relatívne malým kapitálom
  • možnosť ochrany pred poklesom cien aktív, keďže vlastník môže využiť svoje právo predaja aktíva za dohodnutú cenu, aj keď cena na trhu poklesne
  • väčšia flexibilita a možnosť diverzifikovať portfólio

Pri obchodovaní s opciami je dôležité pochopiť, že ide o vysoké riziko. Väčšina obchodníkov s opciami stráca peniaze, pretože nedostatočná znalosť a riadenie rizika vedie k značným stratám. Potrebujú sa preto neustále vzdelávať a sledovať trh, aby mohli urobiť informované obchodné rozhodnutia.

Ďalšou vecou, ktorú je potrebné zvážiť pri obchodovaní s opciami, je výber vhodného času a aktíva na obchodovanie. Niektorí investori preferujú dlhodobé investície, zatiaľ čo iní sa zameriavajú na krátkodobé obchodovanie. Je dôležité zvážiť osobné ciele a rizikový profil, aby sa vybral optimálny prístup.

Vývoj technológií a internetu v posledných rokoch zjednodušil obchodovanie s opciami. Teraz sú k dispozícii rôzne obchodné platformy a nástroje, ktoré umožňujú investovať, sledovať trh a spravovať obchody online.

To umožňuje investorom mať prístup k viacerým finančným trhom a zlepšiť svoje obchodné schopnosti.

Binárne opcie

Binárne opcie sú finančný nástroj, ktorý sa stal populárnym v posledných rokoch medzi obchodníkmi a investormi z celého sveta. Ide o veľmi jednoduchý spôsob investovania, ktorý umožňuje obchodníkom získať vysoké výnosy za krátky časový horizont.

Výrazným rozdielom oproti iným formám investovania je, že pri obchodovaní s binárnymi opciami nie je potrebné vlastniť samotné aktívum, stačí správne predpovedať, či cena aktíva dosiahne určitú hodnotu v budúcnosti, čím sa obchod stáva ľahším a dostupnejším pre širokú verejnosť.


Základným princípom obchodovania s binárnymi opciami je predpovedať, či cena aktíva (napríklad akcie, komodity, indexy alebo meny) sa zvýši alebo zníži v určenom časovom období, ktoré môže byť len pár minút, hodín alebo dní.


Na základe tejto predpovede sa uzatvára opcia, a ak sa predikcia potvrdí, obchodník získava výnos, ktorý sa pohybuje od 70% do 90% z investovanej sumy. V prípade nesprávnej predikcie však môže dôjsť aj k úplnej strate investovaných prostriedkov.

V súčasnosti existujú rôzne typy binárnych opcií, ktoré si vyžadujú od obchodníka rôzne úrovne zručností a skúseností:

  • Najbežnejší typ je tzv. „vysoko/nízko“, ktorý pracuje s jedným aktívom a obchodník musí predpovedať, či cena bude nad alebo pod určitou hodnotou.
  • Existujú však aj pokročilejšie možnosti, ako napríklad „dotyková“ opcia, ktorá umožňuje získať výnos, ak cena aktíva dosiahne určitú úroveň, alebo „hraničná“ opcia, kedy sa obchodník snaží usadiť cenu aktíva medzi dvoma základnými úrovňami.

Obchodovanie s binárnymi opciami ponúka mnoho výhod. Jednou z nich je jednoduchosť, pretože ani vedomosti z oblasti financií nie sú nevyhnutné na úspešné obchodovanie. Okrem toho, obchodovanie s binárnymi opciami je dostupné prakticky pre každého, pretože často stačí aj minimálna investícia. Obchody je tiež možné realizovať kedykoľvek počas dňa, takže obchodníci majú väčšiu flexibilitu.

Aj keď binárne opcie ponúkajú mnoho výhod, obchodníci by si mali byť vedomí toho, že existuje určitá miera rizika spojená s touto formou investovania. Preto je dôležité, aby si stanovili dlhodobý plán a riadili sa jasne stanovenými pravidlami a stratégiami. Je tiež dôležité vybrať si seriózneho a regulovaného brokera s dobrým renomé, ktorý poskytne nástroje na správu rizika a technickú podporu.

Binárne opcie sú rýchly a ľahký spôsob obchodovania s finančnými aktívami, ktorý môže byť zaujímavým doplnkom portfólia pre skúsených investorov aj začiatočníkov. Je však dôležité si uvedomovať riziká spojené s touto formou investovania a správne riadiť svoje úsilie, aby sa dosiahli optimálne výsledky.

S opciami sa dá obchodovať aj na niektorých online investičných platformách, no okrem nich si môžu investori vybrať tiež akcie, ETF či kryptomeny. Na Slovensku sú dostupné napr. platformy XTB, Portu, eToro, Fondee.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang