Závet: Právny nástroj na usporiadané dedičstvo

zavet

Závet, niekedy označovaný aj ako testament, je dôležitým právnym dokumentom, ktorý umožňuje jednotlivcom usmerňovať, ako bude ich majetok rozdelený po ich „odchode“. Je to spôsob, ako zaistiť, že želania daného človeka budú rešpektované a že dedičstvo bude spravodlivo a zákonne rozdelené medzi jeho blízkych.

Článok sa zameriava na kľúčové aspekty závetu, vrátane jeho významu, notárskeho overenia, poplatkov, príkladov a samotného vzoru.

Závet: Kontrola nad dedičstvom

Závet predstavuje právny nástroj, prostredníctvom ktorého poručiteľ prenáša svoje želania týkajúce sa rozdelenia majetku po svojej smrti. Ide o jednostranný právny úkon, ktorý dáva poručiteľovi kontrolu nad osudom jeho dedičstva. Závetom môže poručiteľ definovať, kto budú dediči jeho majetku a aké podmienky budú s dedičstvom spojené.

Tri hlavné formy závetu:

 • Závet vlastnoručný: Tento typ závetu vyžaduje, aby bol napísaný vlastnou rukou poručiteľa a bol podpísaný jeho vlastným rukopisom.
 • Závet v inej písomnej forme: Tento druh závetu môže byť napísaný inou osobou, ale musí byť podpísaný poručiteľom pred aspoň dvoma súčasne prítomnými svedkami. Poručiteľ musí pred svedkami prehlásiť, že ide o jeho závet.
 • Závet v notárskej zápisnici: Notár vyhotovuje tento závet na základe vyhlásení poručiteľa.

Poručiteľ má voľnosť vybrať si, komu chce odkázať svoj majetok vo svojom závete. Dedičmi môžu byť osoby, ktoré majú právnu spôsobilosť na právne úkony a sú pri smrti poručiteľa živé.

Dôležitým aspektom je povinný podiel, ktorý patrí neopomenuteľným dedičom, dokonca aj v prípade, že boli vydedení alebo ak poručiteľ nezanechal žiadny závet. Tento podiel sa vypočítava ako polovica zo zákonného dedičského podielu.

Závet je právny dokument, ktorý musí byť v súlade so zákonom a s miestnymi právnymi predpismi. Preto je vhodné, aby to poručiteľ konzultoval s advokátom pred jeho vyhotovením. Zabezpečí sa tak právna platnosť a zladenie s jeho individuálnymi potrebami a želaniami.

Cena závetu u notára

Cena za vyhotovenie závetu u notára je stanovená v súlade so sadzobníkom notárskych poplatkov, ktorý je platný od 1. januára 2023 a verejne dostupný na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Tento sadzobník stanovuje presné poplatky spojené s notárskymi úkonmi, vrátane vyhotovenia a úpravy závetu.

Za vyhotovenie závetu v notárskej zápisnici sa účtuje poplatok vo výške 50 €. Táto suma obsahuje notárske úkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesu vyhotovenia závetu. Medzi tieto úkony patria overenie totožnosti poručiteľa, vykonanie úradného záznamu a následné uloženie závetu do notárskej úschovy.

Ak poručiteľ rozhodne o zrušení alebo zmene existujúceho závetu v notárskej zápisnici, je povinný zaplatiť poplatok vo výške 25 €. Tento poplatok pokrýva notárske úkony súvisiace s procesom zrušenia alebo úpravy závetu, vrátane overenia totožnosti poručiteľa a vykonania úradného záznamu.

Cena za závet u notára je stanovená fixne a nezávisí na obsahu závetu. Poplatky sú splatné pri vyhotovení závetu a zohľadňujú notárske úkony, ktoré zabezpečujú právnu platnosť a bezpečnosť závetu. V prípade, že poručiteľ nie je schopný vykonať právne úkony samostatne, môže iná osoba konajúca v jeho mene vyhotoviť závet u notára.

Závet vyhotovený u notára je považovaný za najspoľahlivejšiu formu závetu, pretože notár zabezpečuje, že je v súlade so zákonom, a zároveň zaručuje jeho bezpečné uloženie v notárskej úschove.

zavet u notara cena
Okrem ceny závetu u notára, môže účtovať aj dodatočné poplatky za ďalšie úkony, ako je úradné overenie podpisu, vytvorenie kópií dokumentov alebo využitie informačných technológií.

Kúpa auta na notársku zmluvu

Kúpa auta prostredníctvom notárskej zmluvy predstavuje dôveryhodný a bezpečný postup pre obidve strany transakcie. Tento formálny dokument, podpísaný a overený notárom, zaručuje ochranu práv a záujmov každej zo strán.

Aké sú výhody kúpy auta na notársku zmluvu?

Pre kupujúceho:Pre predávajúceho:
Zaručený technický stav vozidla a kompletnosť potrebných dokumentov.Zaručené prijatie kúpnej sumy od kupujúceho.
Overená oprávnenosť predávajúceho na predaj vozidla.Bezpečná prevzatie vozidla kupujúcim.
Možnosť odstúpiť od zmluvy, ak vozidlo nezodpovedá opisu v zmluve.Možnosť odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu alebo nevykoná prevzatie vozidla.

Postup kúpy auta na notársku zmluvu

 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodnú na cene a podmienkach predaja vozidla.
 2. Obe strany sa stretnú u notára.
 3. Notár overí totožnosť oboch strán a skontroluje relevantné dokumenty k vozidlu.
 4. Notár vypracuje notársku zmluvu, obsahujúcu všetky dôležité informácie o predaji vozidla.
 5. Kupujúci a predávajúci podpisujú notársku zmluvu.
 6. Notár získava kúpnu sumu od kupujúceho a odovzdá ju predávajúcemu.
 7. Kupujúci prevezme vozidlo.

Dokumenty potrebné pre kúpu auta na notársku zmluvu

 • kúpna zmluva
 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • preukaz totožnosti kupujúceho a predávajúceho
 • plnemocnenie, ak je zmluva uzatváraná za inú osobu
 • poistenie vozidla

Kúpa auta na notársku zmluvu poskytuje záruku ochrany práv a záujmov všetkých zúčastnených strán v transakcii. Je to spoľahlivý postup, ktorý výrazne znižuje riziko nedorozumení a komplikácií spojených s predajom alebo nákupom vozidla.

auto na notársku zmluvu
Poplatok za vypracovanie notárskej zmluvy na auto činí 50 € a je splatný pri podpise zmluvy.

Poplatky z dedičstva

Pri nadobúdaní dedičstva sa často vyskytujú rôzne poplatky, ktoré treba vziať do úvahy. Tieto poplatky súvisia s rôznymi aspektami dedičstva a môžu sa líšiť v závislosti od spôsobu, akým je dedičstvo nadobúdané.

 • dedičstvo do 3 319 €: poplatok 6,50 €
 • dedičstvo od 3 319 € do 9 958 €: poplatok 16,50 €
 • dedičstvo nad 9 958 €: poplatok 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, maximálne 165,50 €
 • poplatok za konanie o obnove dedičského konania: 1 % z čistej hodnoty dedičstva, minimálne 6,50 € a maximálne 165,50 €

Ak dedičstvo prebieha prostredníctvom dedičského konania, je potrebné platiť súdne poplatky. Výška týchto poplatkov závisí od celkovej hodnoty dedičstva a platných sadzieb od 1. januára 2023.

Poplatky z dedičstva na notárske úkony

Ak dedičstvo nadobúda človek cez notára, bude musieť zaplatiť poplatky za notárske úkony. Príklady niektorých poplatkov môžu zahŕňať:

 • vyhotovenie osvedčenia o dedičstve: 50 €
 • vyhotovenie notárskej zápisnice o dedičstve: 100 €
 • uloženie dedičstva do notárskej úschovy: 100 €

Tieto poplatky sú závislé od rozsahu práce, ktorú notár vykonáva v súvislosti s dedičstvom.

poplatky z dedičstva
Výška poplatkov z dedičstva závisí od toho, či dedičstvo prebieha cez dedičské konanie alebo s pomocou notára.

Príklady dedenia

Tu sú niektoré príklady situácií, kedy dochádza k dedeniu:

Dedenie zo zákona

 • Manžel/manželka a deti: Ak poručiteľ nezanechal závet, dedí jeho majetok manžel/manželka a deti rovným dielom. V prípade, že poručiteľ nemá deti, celý majetok ide manželovi/manželke. Ak poručiteľ nemá ani manžela/manželku, dedia majetok jeho deti rovným dielom.
 • Rodičia a súrodenci: Ak poručiteľ nemá manžela/manželku ani deti, dedia jeho majetok rodičia a súrodenci rovným dielom. Ak poručiteľ nemá rodičov, dedia majetok jeho súrodenci rovným dielom.
 • Ostatní príbuzní: V prípade, že poručiteľ nemá manžela/manželku, deti, rodičov ani súrodencov, dedia jeho majetok iní príbuzní podľa stanoveného poradia v zákone.

Dedenie zo závetu

 • Závet v prospech jednej osoby: Ak poručiteľ v závete odkázal svoj majetok jednej osobe, táto osoba bude jediným dedičom.
 • Závet v prospech viacerých osôb: Ak poručiteľ v závete odkázal svoj majetok viacerým osobám, tieto osoby budú dediť majetok spoločne a nerozdielne.
 • Závet s podmienkou: V prípade, že poručiteľ v závete odkázal svoj majetok osobe s podmienkou, táto osoba bude dediť len vtedy, ak podmienka bude splnená.
 • Závet s odkazmi: Ak poručiteľ v závete odkázal svoj majetok určitým osobám, ale nie ako dedičom, ide o odkazy. Odkazca môže určiť, ako má byť odkaz použitý.

Dedenie môže nastať z rôznych dôvodov a formou dedičstva zo zákona alebo zo závetu.

Ako napísať závet

Samotné napísanie závetu je dôležitým právnym procesom, ktorý vyžaduje starostlivosť a presnosť, aby bol platný a aby bola vôľa poručiteľa presne zachovaná. Tu je postup, ako napísať závet:

 • Forma závetu: Existujú rôzne formy závetov – vlastnoručný závet, závet v inej písomnej forme alebo notársky závet.
 • Identifikácia: Na začiatku závetu je potrebné uviesť poručiteľove osobné údaje, ako aj t o, že ide o jeho závet.
 • Jasne formulované želanie: Presne a jasne popísať, kto má dediť aktíva a majetok. Uviesť mená a príbuzenské vzťahy osôb, ktoré budú dediť.
 • Špecifikovať podmienky a odkazy (ak je to potrebné): Ak má poručiteľ osobitné požiadavky, podmienky alebo odkazy týkajúce sa dedičstva, uviesť ich jasne a presne.
 • Podpis a dátum: Toto zabezpečuje, že závet poručiteľ skutočne vykonal a že sa jedná o jeho aktuálny závet.
 • Svedkovia (ak je to potrebné): Ak poručiteľ vyhotovuje závet inou písomnou formou, môže potrebovať dvoch svedkov, ktorí ho takisto musia podpísať a potvrdiť jeho platnosť.
 • Notárska Zápisnica (pre Notársky Závet): Ak sa poručiteľ rozhodne pre notársky závet, notár mu pomôže s vyhotovením notárskej zápisnice a overením podpisov.

Vzor vlastnoručného závetu

Závet je veľmi individuálny dokument, preto vzory závetov môžu byť len orientačné. Je dôležité, aby závet presne zodpovedal osobným požiadavkám.

Ja, [meno a priezvisko], narodený/á [dátum narodenia], trvalý/á bydlisko [trvalé bydlisko], udeľujem tento vlastnoručný závet dňa [dátum vyhotovenia závetu].

DEDIČI: Udeľujem svoj majetok nasledujúcim osobám:

– [Meno dediča 1]: [Popis majetku alebo percentuálny podiel]

– [Meno dediča 2]: [Popis majetku alebo percentuálny podiel]

– [Meno dediča 3]: [Popis majetku alebo percentuálny podiel]

PODMIENKY A ODKAZY:

[Prípadne uviesť akékoľvek podmienky alebo osobitné odkazy týkajúce sa dedičstva.]

SPRÁVCA DEDIČSTVA:

V prípade mojej smrti ustanovujem za správcu mojho dedičstva [meno správcu], ktorý/á má právo spravovať a distribuovať môj majetok v súlade s týmto závetom.

OSTATNÉ USTANOVENIA:

[Prípadne uviesť akékoľvek ďalšie pokyny alebo ustanovenia, ktoré sa týkajú majetku alebo dedičstva.] Tento vlastnoručný závet som osobne napísal/a a podpísal/a [dátum podpisu] v [miesto podpisu].

_____________________________ [Podpis]

Vydedenie detí v testamente

Vydedanie detí je právny postup, ktorý umožňuje poručiteľovi rozhodnúť sa, že jeden alebo viacerí z jeho potomkov nebudú dediť jeho majetok. Tento jednostranný právny úkon má svoje materiálne a formálne náležitosti, ktoré musia byť dodržané, aby bol platný.

Vydedenie musí byť opodstatnené závažným dôvodom, ktorý je uvedený v zákone. Tieto dôvody môžu zahŕňať:

 • neopätovaná hrubá ujma na zdraví alebo na majetku poručiteľa
 • závažná urážka alebo pohŕdanie poručiteľom
 • opustenie poručiteľa v chorobe alebo v starobe
 • trvalé vedenie neusporiadaného života
 • odsúdenie za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka

Dôsledky vydedenia detí

 • Zánik dedičského práva: Vydedený potomok stráca právo dediť majetok poručiteľa.
 • Zánik nároku na povinný podiel: Vydedený potomok stráca aj nárok na povinný podiel, ktorý by mu patril ako neopomenuteľnému dedičovi.
 • Náhrada za vydedenie: Vydedený potomok má právo na náhradu za vydedenie, ktorá zodpovedá hodnote jeho podielu, ak by nebol vydedený.

Návrh na zrušenie vydedenia

Vydedený potomok má možnosť podať na súd návrh na zrušenie vydedenia, ak preukáže, že dôvod vydedenia nebol dôvodom na vydedenie. Súd môže vydedenie zrušiť, ak zistí, že bolo neopodstatnené.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang