Zdravotná poisťovňa a dlžník- riziko nedoplatkov v zdravotnom poistení

zdravotná poisťovňa dlžník

Zdravotné poisťovne sú kľúčovým pilierom verejného zdravotného systému a poskytujú obyvateľom prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Medzi poisťovňami a ich poistencami však často vznikajú finančné nezrovnalosti, ktoré môžu viesť k vzniku dlhov a nedoplatkov. Zdravotná poisťovňa – dlžníci je téma, ktorej sa bude venovať tento článok.


Obsah článku


Článok sa okrem iného zameria na problematiku dlžníkov vo vzťahu k zdravotnej poisťovni, najmä k Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Dôvere. Preskúma dôsledky, riešenia a výzvy spojené s touto problematikou. Kto sú dlžníci zdravotnej poisťovne, prečo vznikajú dlhy v zdravotnej poisťovni a ako im čeliť?

Zdravotná poisťovňa – dlžníci

V súčasnom zdravotnom systéme sa stále viac objavuje závažný problém – dlžníci voči zdravotným poisťovniam. Táto problematika nie je len izolovaným javom, ale stáva sa závažným ekonomickým a sociálnym problémom, ktorý ovplyvňuje nielen samotné poisťovne, ale aj tých, ktorí majú nárok na zdravotnú starostlivosť.

Dlh na zdravotnej poisťovni môže postihnúť každého, bez ohľadu na vek, pohlavie alebo socio-ekonomický status, a zvyčajne vzniká v dôsledku viacerých faktorov.

Tento problém sa týka ľudí, ktorí majú neuhradené dlhy voči svojej zdravotnej poisťovni. Dôvody pre vznik týchto dlhov môžu byť rôznorodé a zahrňujú:

 • Nedostatok finančných prostriedkov: Mnoho ľudí, najmä tí s nižšími príjmami, sa môžu ocitnúť v situácii, kde nemajú dostatočné finančné prostriedky na pravidelné platenie zdravotného poistenia. To môže viesť k akumulácii dlhov.
 • Nedostatočné povedomie: Niektorí poistenci nemusia byť plne informovaní o svojich povinnostiach v rámci zdravotného poistenia, čo môže viesť k nezaplatenému poistnému.
 • Zmeny v zamestnaní: Ľudia, ktorí často menia zamestnanie alebo pracujú na voľnej nohe, môžu zabudnúť aktualizovať svoj poistný stav alebo sa môžu ocitnúť bez prístupu k skupinovým poisťovniam, čo zvyšuje riziko dlhu na zdravotnej poisťovni.
 • Krízové situácie: Neočakávané životné udalosti, ako sú zdravotné problémy, rozvod alebo straty zamestnania, môžu viesť k finančným problémom, vrátane neschopnosti platiť zdravotné poistenie.

Pre zdravotný systém to môže znamenať stratu príjmov a zvýšený tlak na verejné zdravotné zdroje, keď dlžníci nakoniec vyhľadajú lekársku pomoc v núdzi.

Pre jednotlivcoch môžu byť dôsledky dlhu na zdravotnej poisťovni závažné. Môžu byť obmedzení v prístupe k zdravotnej starostlivosti a ich dlh sa môže nekontrolovateľne zvyšovať.

Nedoplatok na zdravotnom poistení

Nedoplatok na zdravotnom poistení predstavuje závažnú problematiku, ktorá postihuje najmä živnostníkov a podnikateľov. Väčšina z nich platí minimálne zdravotné odvody, ktoré sú stanovené na základe výmeriavacieho základu.

Problém však nastáva, keď tieto odvody nepokrývajú ich skutočné zárobky. Živnostníci sú povinní ročne podať daňové priznanie, v ktorom sa ich zdravotné odvody upravujú na základe skutočných príjmov. Táto korekcia však často prichádza s oneskorením.


Zdravotné poisťovne vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotných odvodov až po podaní daňového priznania, čo môže viesť k zmeškaniu termínu. To znamená, že živnostník sa dozvie o nedoplatku až s oneskorením a môže to spôsobiť finančné problémy.


Napriek tomu, že živnostníci nemôžu doplniť nedoplatok do celkovej výšky zaplatených odvodov, existujú spôsoby, ako získať časť týchto peňazí späť. To vyžaduje, aby podnikateľ podal dodatočné daňové priznanie. Je dôležité poznamenať, že toto priznanie sa nelíši od bežného daňového priznania a musí byť označené ako „dodatočné.“

Živnostníci môžu uplatniť nedoplatok na zdravotnom poistení dvoma spôsobmi. Ak sa ich príjmy v roku nerozchádzajú s tými, ktoré mali v roku zúčtovania, môžu si nedoplatok započítať do dodatočného daňového priznania za predošlý rok. V opačnom prípade musia podať dodatočné daňové priznanie za rok, ktorý sa týka nedoplatku.

Všeobecná zdravotná poisťovňa – dlžníci

Všeobecná zdravotná poisťovňa je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a v roku 2023 má viac ako 4,5 milióna poistencov. Napriek svojej veľkosti a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa aj VšZP stretáva s problémom neplatičov a dlžníkov, čo má vplyv na jej finančnú stabilitu.

V júli 2023 evidovala poisťovňa 147 767 VšZP dlžníkov, ktorí mali dlhy vo výške viac ako 120 miliónov eur.

Tieto dlhy môžu vznikať z rôznych dôvodov, pričom najčastejšími príčinami sú:

 • Neplatenie preddavku na poistné: Poistenci by mali pravidelne uhrádzať svoje poistné, ale niektorí z nich sa dostanú do dlhu, keď nezaplatia požadovaný preddavok na poistné.
 • Neplatenie doplatkov za zdravotnú starostlivosť: Okrem základného poistného musia poistenci niekedy uhradiť aj doplatky za určité zdravotné služby. Neplatenie týchto doplatkov môže viesť k dlhu.
 • Neplatenie poistného za zamestnancov: Zamestnávatelia sú tiež povinní platiť poistné za svojich zamestnancov. Ak tak neurobia, môže to viesť k dlhu voči poisťovni.

VšZP má niekoľko nástrojov na vymáhanie svojich pohľadávok, vrátane upomienok a výziev na úhradu. V prípade neúspechu týchto krokov môže podať žalobu na súd, kde súd môže rozhodnúť o povinnosti dlžníka uhradiť dlh. Ak dlžníci VšZP ani napriek tomu nezaplatia, môže súd vydať exekučný príkaz, na základe ktorého môže exekútor začať vymáhať dlh od dlžníka.

Tu sú niektoré tipy, ako sa vyhnúť dlhu voči VšZP:

 • Kontrolovať si pravidelne stav svojho účtu vo VšZP: Udržiavať prehľad o svojich platbách a včas reagovať na akékoľvek nejasnosti alebo problémy s platbami.
 • Ak má poistenec dlh, dohodnúť sa s VšZP na splácaní: Ak sa človek dostane do dlhu, netreba váhať kontaktovať VšZP a dohodnúť sa na spôsobe splácania svojho dlhu. Môže požiadať o odklad splatnosti alebo zníženú splátku.

Pre neplatičov VšZP je dôležité, aby sa obrátili na poisťovňu a dohodli sa na spôsobe splácania svojho dlhu. VšZP je ochotná poskytnúť rôzne možnosti, ako pomôcť dlžníkom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vrátane odkladu splatnosti dlhu alebo zníženej splátky.

Zoznam dlžníkov VšZP

Zdravotná poisťovňa je podľa zákona povinná verejne uverejňovať zoznam dlžníkov, ktorí nesplácajú svoje poistné dlhy.


Do tohto zoznamu sú zaradení poistenci alebo platitelia poistného, ktorí majú pohľadávky na preddavky, nedoplatky alebo iné poistné povinnosti voči poisťovni vo výške viac ako 100 eur a tieto dlhy sú neuhradené minimálne tri mesiace po splatnosti.


Osoby zaradené do zoznamu majú obmedzený prístup k niektorým druhom zdravotnej starostlivosti, a to až do vyrovnania svojich dlhov. Poistencom, ktorí spĺňajú určité podmienky, môže byť poskytnutá plná zdravotná starostlivosť, ak napríklad splácajú dlh formou splátok dohodnutých so zdravotnou poisťovňou alebo ak im bolo určené splátkové obdobie v súvislosti s konkurzom alebo reštrukturalizáciou.

Poistencom, ktorí spadajú do zoznamu dlžníkov, sú zverejnené ich osobné alebo obchodné údaje a výška ich dlhu. Dlžníci majú možnosť podať námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu, ktorý poisťovňa preskúma, a ak je opodstatnená, následne môže dlžníka vyradiť zo zoznamu.

Dlžník v poisťovni Dôvera

Dôvera, druhá najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku, má v roku 2023 viac ako 2,3 milióna poistencov. Avšak, ako v každej poisťovni, aj tu existujú dlžníci.

V júli 2023 evidovala Dôvera 83 672 dlžníkov, ktorí mali spolu viac ako 60 miliónov eur nedoplatkov.

Dôvera má taktiež právo obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlžníkom. Avšak toto opatrenie môže byť uplatnené len vtedy, ak má dlžník dlh vyšší ako 100 eur a tento dlh je splatný viac ako 6 mesiacov.

V záujme transparentnosti je zdravotná poisťovňa podľa zákona povinná uverejňovať a aktualizovať na svojom webe zoznam poistencov a platiteľov poistného. Tento zoznam umožňuje poistencovi skontrolovať svoj dlh a vyrovnať ho. Postup je nasledovný:

 • Vyhľadávanie: Na webe zdravotnej poisťovne človek vyhľadá sekciu určenú na overenie svojho dlhu.
 • Zadanie svojho mena a priezviska: Do vyhľadávacieho poľa je potrebné zadať svoje meno a priezvisko a stlačiť tlačidlo „Hľadať“.
 • Výsledky vyhľadávania: Systém zobrazí informáciu o výške dlhu a poskytne podklady k jeho úhrade.
 • Platba dlhu: Dlh môže dlžník okamžite uhradiť niekoľkými spôsobmi, vrátane internetového bankovníctva alebo prostredníctvom elektronickej pobočky. Ak potrebuje dlh rozložiť na viacero splátok, existuje možnosť vytvorenia splátkového kalendára.

Dôvera zdôrazňuje, že poistenec, ktorý sa ocitne v zozname dlžníkov, nestráca právo na všetku zdravotnú starostlivosť. Môže však stratiť nárok na určité neodkladné zdravotné služby. Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, na ktorú má poistenec nárok počas zoznamu dlžníkov, je nezákonné.

Ak poistenec neplatí, hrozí mu pokuta uvalená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho môžu byť účtované úroky z omeškania na základe dlhu a počtu dní omeškania.

Je dôležité, aby dlžníci mali prehľad o svojom dlhu a snažili sa ho vyrovnať, aby predišli ďalším finančným problémom a obmedzeniam v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Dôvera pravidelne aktualizuje informácie o dlžníkoch na svojom webe, aby poistenci mohli byť informovaní o svojom aktuálnom stave.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang