Živnosť vs. s. r. o. – Čo to je a ktorá alternatíva sa viac oplatí?

Každá forma podnikania má svoje špecifické znaky a nesie so sebou mnohé výhody či nevýhody, ktoré môžu mať zásadný vplyv na úspech a fungovanie nového podnikania. Prečítajte si zhrnutie výhod a nevýhod založenia živnosti a s. r. o., ktoré vám môžu pomôcť sa rozhodnúť.

Na koho sa obrátiť?

Ak aj naďalej váhate, asistovať vám môže advokátska kancelária, v ktorej vám kvalifikovaní advokáti poskytnú poradenstvo v súvislosti s výberom právnej formy podnikania s ohľadom na váš podnikateľský zámer a zabezpečia potrebné kroky na splnenie zákonných požiadaviek. Tiež vám pomôžu s procesom zakladania a registrácie podniku bez ohľadu na to, či sa nakoniec rozhodnete pre živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, či dokonca akciovú spoločnosť.

Zdroj: pexels.com / Ketut Subiyanto

Živnosť

Živnostenské podnikanie, jeho podmienky a kontrolu nad ich dodržiavaním upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Ide o formu podnikania umožňujúcu podnikať fyzickým osobám vo vlastnom mene. Na prevádzkovanie živnosti je potrebné dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. 

Fyzická osoba tak podniká na vlastnú zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia a ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Živnosti rozlišuje zákon na remeselné, pričom podmienku prevádzkovania živnosti predstavuje odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore, viazané, ktorých podmienkou je odborná spôsobilosť získaná inak, a voľné živnosti, ktorých odborná spôsobilosť ustanovená nie je.

Jednou z výhod živnosti je jej založenie, ktoré je v porovnaní s s. r. o. podstatne jednoduchšie. Ďalšia výhoda spočíva vo využití finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti. V prípade živnosti môže živnostník tieto prostriedky použiť okamžite na akékoľvek osobné účely. 

Jednoduchšie to majú živnostníci aj s evidenciou účtovníctva a dani z príjmov. Vďaka nezdaniteľným častiam základu dane môže byť pri nižších príjmoch daň dokonca nulová. Od výšky príjmov sa tiež odvíja aj platenie odvodov. Najväčšie riziko živnosti spočíva v ručení, kde okrem obchodného majetku ručí živnostník aj svojím osobným majetkom.

Zdroj: pexels.com / energepic.com

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným, skrátene s. r. o., predstavuje samostatnú právnickú osobu. Túto formu podnikania si môže založiť jednotlivec, vtedy sa nazýva jednoosobová s. r. o. alebo viacero spoločníkov, maximálne však 50. V tomto prípade ručia spoločníci len do výšky svojho vkladu, pričom toto základné imanie predstavuje minimálne 5 000 EUR a pozostáva z peňažných aj nepeňažných vkladov. Základný identifikačný znak tejto formy podnikania je obchodné meno, ktoré musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, alebo skrátene “spol. s r. o.”, či “s. r. o.”.

Založenie s. r. o. pozostáva zo získania živnostenských a ďalších oprávnení a z určenia sídla, konateľov, spoločníkov a výšky vkladov, čo znamená, že proces založenia tejto formy podnikania je v porovnaní so živnosťou komplikovanejší a časovo náročnejší. Peniaze prijíma firma na osobitný podnikateľský účet, preto aj následná manipulácia s nimi podlieha prísnejším opatreniam.

Ďalší rozdiel spočíva vo vedení účtovníctva, pričom zákon v tomto prípade vyžaduje povinné vedenie podvojného účtovníctva. Rovnako ako pri živnosti, aj s. r. o. musí zo svojho zisku platiť daň z príjmov a podávať daňové priznania. Jednou z výhod je, že pri firme dokážete ušetriť na odvodoch nemalé finančné prostriedky. O čosi zložitejšie to však je pri ukončení činnosti s. r. o., ktorá obnáša časovo náročnejšie ukončovacie procesy.

Zdroj cover foto: pexels.com / Sam J

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang