Založenie živnosti – ako dlho to trvá, podmienky, doklady

Založenie živnosti je jedným zo spôsobov, ako sa stať podnikateľom a začať svoje vlastné podnikanie. Tento krok vyžaduje určitú dávku odhodlania, zodpovednosti a plánovania. Ako si založiť živnosť, aké sú podmienky živnosti, ktoré treba splniť, koľko stojí založenie živnosti, ako dlho trvá založenie živnosti a čo všetko o živnosti treba vedieť?

Čo je živnosť, ako vybaviť živnosť a aké sú jej výhody? Živnosť je právna forma podnikania pre fyzické osoby, ktoré chcú vykonávať podnikateľskú činnosť na vlastnú zodpovednosť.

Výhodou živnosti je relatívne jednoduché a rýchle založenie, minimálne požiadavky na kapitál, flexibilita vedenia účtovníctva a možnosť uplatňovať paušálne výdavky. Mnohí živnostníci ponúkajú rôzne druhy činností od remesiel a služieb cez umenie až po obchodné činnosti a technické odbornosti.

Ako si založiť živnosť – otvorenie živnosti

Otvorenie živnosti môže byť prvým krokom na ceste k samostatnému podnikaniu a realizácii podnikateľských snov. Ako už bolo spomenuté, výhodou živnosti je relatívne jednoduchý proces založenia, minimálne náklady a rýchlosť, s akou možno začať podnikať.

Ak sa niekto rozhodne pre tento krok, je dôležité byť dobre pripravený a dodržať potrebné kroky. Ako si založiť živnosť a čo je potrebné vedieť?

Krok 1: Získanie informácií

Pred otvorením živnosti je dôležité získať potrebné informácie o tom, aké sú požiadavky a podmienky založenia živnosti vo vašej krajine alebo regióne. Rovnako ako pri akejkoľvek inej podnikateľskej aktivite, aj pri založení živnosti je nevyhnutné poznať platné zákony, pravidlá a postupy.

Je potrebné skontaktovať miestny úrad pre živnostenské podnikanie alebo iný príslušný orgán, kde zamestnanci poskytnú presné informácie o procese a požiadavkách.

Krok 2: Plánovanie

Pred začatím samotného procesu založenia živnosti je potrebné urobiť dôkladný plán. Je nutné zvážiť, aký druh podnikateľskej činnosti by bolo možné vykonávať a či je trh na takúto činnosť pripravený.

Je potrebné rozmýšľať o cieľoch, konkurencii a potenciálnych zákazníkoch. V pláne si treba stanoviť, akými spôsobmi sa budú získavať zákazníci a aké marketingové aktivity sú naplánované.

Krok 3: Výber druhu živnosti a oblasti podnikania

Budúci živnostníci si musia vybrať, aký druh živnosti by chceli vykonávať. Môže to byť oblasť, v ktorej majú skúsenosti a záujem alebo niečo, čo vidia ako potenciálne ziskové a perspektívne.

V niektorých krajinách je potrebné vybrať jednu konkrétnu činnosť, ktorú budú vykonávať, inokedy je možné zvoliť viacero činností pod jednou živnosťou. Dôležité je, aby bolo presne definované, čo bude predmetom podnikania. Kompletný zoznam živností nájdu živnostníci na portále Ministerstva vnútra SR.

Krok 4: Právne aspekty

Pred založením živnosti sa treba uistiť, že živnostník spĺňa všetky právne požiadavky. Medzi najdôležitejšie patrí:

 1. Veková hranica
  Väčšina krajín vyžaduje, aby žiadatelia o založenie živnosti boli minimálne plnoletí, teda dosiahli vek 18 rokov. V niektorých prípadoch môže byť potrebné dosiahnuť aj vyšší vek, takže sa treba informovať na miestnych predpisoch.
 2. Právna spôsobilosť
  Pred založením živnosti sa budúci živnostník musí uistiť, že nie je podľa platnej legislatívy obmedzený vo svojej právoplatnosti. Pokiaľ má pod opatrovníctvom opatrovníka, bude potrebovať jeho súhlas.
 3. Zápis v trestnom registri
  V niektorých krajinách môže byť vyžadovaný výpis z registra trestov. To sa často požaduje, aby sa zabezpečilo, že žiadateľ má čistý trestný register – teda nie je trestne stíhaný.
 4. Dlhy
  Pred založením živnosti sa budúci živnostník musí uistiť, že nemá žiadne nevyrovnané finančné záväzky. Niektoré krajiny môžu vyžadovať predloženie potvrdenia o bezdlhovosti.

Názov živnosti je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré musí budúci podnikateľ vykonať hneď na začiatku podnikania. Ako vymyslieť názov firmy?

Krok 5: Názov živnosti

V tomto kroku si je potrebné vybrať názov pre svoju živnosť. Názov by mal byť jedinečný, nezameniteľný, pútavý, vystihujúci vykonávanú činnosť a treba sa uistiť, že nikto iný ešte takýto názov nepoužíva. Je potrebné skontrolovať registrované názvy firiem alebo živností, aby bolo isté, že vybratý názov je voľný.

Krok 6: Žiadosť o registráciu živnosti

Keď už sú všetky prípravy hotové, je možné začať s registráciou živnosti. Proces registrácie sa môže líšiť v závislosti od krajiny a miestnych predpisov. Vo väčšine prípadov možno založiť živnosť buď online cez elektronický portál alebo osobne na miestnom úrade pre živnostenské podnikanie.

Pri registrácii budú potrebné osobné údaje, názov živnosti, adresa sídla, popis podnikateľskej činnosti a ďalšie informácie potrebné pre identifikáciu živnostníka.

Krok 7: Povolenia a licencie

Niektoré druhy podnikateľskej činnosti si vyžadujú špeciálne povolenia alebo licencie. Pred založením živnosti sa treba uistiť, či plánovaná činnosť spadá pod takéto požiadavky a postarať sa o ich získanie.

Tieto licencie môžu byť potrebné pre určité odvetvia, ako napríklad stavebníctvo, lekárska činnosť alebo právnické služby.

Krok 8: Identifikácia dane

Po založení živnosti bude živnostník povinný identifikovať sa pre účely dane. Získa daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude používať pri vystavovaní faktúr a platení daní. Je potrebné sa informovať o daňových povinnostiach, ktoré sa viažu na podnikateľskú činnosť.

Krok 9: Zabezpečenie sociálneho a zdravotného poistenia

Poistenie je dôležitou súčasťou podnikania. Každý živnostník je zodpovedný za svoje sociálne a zdravotné poistenie. Musí si zistiť, aké možnosti poistenia má k dispozícii a zabezpečiť si poistenie živnosti, majetku, zamestnancov a iné poistné produkty, ktoré pomôžu chrániť podnik pred nepredvídateľnými udalosťami.

Krok 10: Začiatok podnikania

Po úspešnej registrácii a zabezpečení všetkých potrebných povolení a oprávnení možno začať so svojou podnikateľskou činnosťou, ako napríklad založenie e-shopu. Je nutné dôkladne dodržiavať platné zákony a pravidlá, venovať sa zákazníkom a rozvíjať podnikanie. Taktiež netreba zabúdať na zodpovedné vedenie účtovníctva, plnenie povinností voči štátu a dodržiavanie platnej legislatívy.

Pri živnosti je vhodné zvoliť oblasť, v ktorej má budúci živnostník skúsenosti a záujem alebo niečo, čo je potenciálne ziskové a perspektívne.

Všetko o živnosti – doklady na založenie živnosti

Na založenie živnosti budú potrebné určité doklady a formuláre, aby sa mohlo legálne začať podnikať. Tu je zoznam niektorých bežných dokladov na založenie živnosti, ktoré budú potrebné:

Občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad

Toto je základný doklad na založenie živnosti potrebný na overenie totožnosti a občianstva budúceho živnostníka.

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

Väčšina krajín vyžaduje pridelené daňové identifikačné číslo pred založením živnosti. Toto číslo bude živnostník používať pri vystavovaní faktúr a platení daní.

Potvrdenie o neexistencii dlhov

V niektorých krajinách bude nutné predložiť potvrdenie, že nie sú žiadne nezaplatené dlhy voči štátu alebo iným veriteľom.

Žiadosť o registráciu živnosti

Toto je formulár, ktorý musí byť vyplnený s potrebnými informáciami o živnostníkovi a jeho živnosti. Vo väčšine krajín je možné žiadosť podať online cez elektronický portál pre živnostníkov alebo osobne na miestnom úrade pre živnostenské podnikanie.

Licencie a oprávnenia

Ak vykonávaná činnosť vyžaduje špeciálne licencie alebo povolenia, bude potrebné predložiť príslušné licencie a doklady o odbornej spôsobilosti.

Potvrdenie o poistení

Niektoré krajiny vyžadujú, aby bolo zabezpečené povinné a dobrovoľné poistenie, a tak je potrebné predložiť potvrdenie o zaplatení poistného pre svoju živnosť.

Plán podnikania

V niektorých prípadoch je potrebné predložiť plán podnikania, v ktorom je popísaná činnosť, ciele, stratégie a predpokladaný rozpočet. Ak sa niekto napríklad chce venovať chovu sliepok na vajcia, musí mať jasný svoj plán podnikania.

Potvrdenie o sídle

Musí byť doložená adresa sídla živnosti. Niekedy môže byť potrebné mať aj súhlas majiteľa priestorov na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Ďalšie prílohy

V závislosti od činnosti a konkrétnych požiadaviek miestnych úradov môžu byť potrebné aj ďalšie prílohy, ako sú pracovná zmluva, potvrdenie o odbornej spôsobilosti, technické certifikáty a podobne.

Vybavenie živnosti – podmienky

Podmienky pre založenie živnosti sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu, v ktorom chce niekto začať podnikať. Nižšie sú uvedené niektoré bežné podmienky, ktoré sú často vyžadované pre vybavenie živnosti:

 1. Veková hranica
  Väčšinou musí byť dosiahnutý minimálny vek – často 18 rokov – na to, aby sa mohla založiť živnosť. Niektoré krajiny však umožňujú založiť živnosť aj mladším osobám s povolením rodičov alebo zákonných zástupcov.
 2. Právna spôsobilosť
  Živnostník musí byť právne spôsobilý, čo znamená, že nesmie byť pod trestom väzenia a nemá obmedzenú právoplatnosť.
 3. Žiadne dlhy
  V niektorých krajinách bude musieť predložiť potvrdenie, že nemá nezaplatené dlhy voči štátu alebo iným veriteľom.
 4. Zápis do živnostenského registra
  V niektorých krajinách musí byť taktiež zapísaný do živnostenského registra, aby sa mohla legálne vykonávať podnikateľská činnosť.
 5. Licencie a oprávnenia
  Ak plánovaná činnosť vyžaduje špeciálne licencie alebo povolenia (napríklad pre lekárske služby, stavebníctvo, potravinársku výrobu atď.), bude potrebné ich získať pred začatím podnikania.
 6. Ekonomická stabilita
  Aj keď živnostník nemusí mať veľký kapitál na začiatok podnikania, je dôležité mať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie počiatočných nákladov a prevádzkové náklady počas prvého obdobia podnikania.
 7. Sociálne a zdravotné poistenie
  Živnostník bude zodpovedný za svoje sociálne a zdravotné poistenie. Niektoré krajiny vyžadujú, aby sa dobrovoľne zaregistroval v príslušnej sociálnej a zdravotnej poisťovni.
 8. Príslušná činnosť
  V živnostenskom registri musí živnostník uviesť presný popis činnosti, ktorú chce vykonávať. Niekedy môže byť obmedzený rozsah činností pre živnostníkov, ktorí nie sú oprávnení vykonávať určité špecifické povolania.
 9. Dodržiavanie právnych noriem
  Dodržiavanie platných právnych noriem a legislatívy týkajúcej sa živnostníckej činnosti je nevyhnutnou podmienkou. To zahŕňa dodržiavanie obchodných zákonov, daňových predpisov, pracovného práva, environmentálnych a bezpečnostných predpisov a podobne.

Je dôležité si overiť presné podmienky živnosti a požiadavky pre vybavenie živnosti v mieste podnikania a postupovať podľa platných predpisov.

V prípade potreby je nutné obrátiť sa na miestny úrad pre živnostenské podnikanie alebo na právneho poradcu, aby bola istota, že živnostník spĺňa všetky potrebné podmienky. Je dôležité, aby bol živnostník bezúhonný, potrebuje preto výpis z registra trestov.

Ako dlho trvá založenie živnosti?

Odpoveď na otázku: „Ako dlho trvá založenie živnosti?“ sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako je krajina, región, typ živnosti, administratívne postupy a rýchlosť reagovania príslušných úradov.

Niektoré zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú dobu trvania založenia živnosti, sú napríklad: typ živnosti, administratívne postupy, dokumentácia alebo reakcia úradov.

Založenie živnosti môže byť rýchlejšie pre niektoré jednoduchšie druhy podnikateľskej činnosti, ako napríklad poskytovanie služieb, a môže trvať dlhšie pre zložitejšie odvetvia, ktoré vyžadujú špeciálne povolenia a licencie.

Dĺžka trvania založenia živnosti môže byť ovplyvnená taktiež miestnymi administratívnymi postupmi a byrokraciou. V niektorých krajinách sú procesy jednoduchšie a rýchlejšie, zatiaľ čo v iných môže trvať viac času kvôli viacerým krokom a kontrolám.

Doba trvania môže byť ovplyvnená rýchlosťou, akou sa dokážu získať všetky potrebné doklady a dokumenty, ktoré sú vyžadované pre založenie živnosti. Ak nie sú všetky potrebné dokumenty pripravené, môže to spomaliť celý proces.

Doba spracovania žiadosti a udelenie potrebných povolení závisí od rýchlosti reakcie príslušných úradov. Niektoré úrady môžu byť efektívnejšie a rýchlejšie, zatiaľ čo iné môžu mať dlhšiu dobu spracovania.

V niektorých prípadoch môže založenie živnosti trvať len niekoľko dní, ak sú všetky dokumenty pripravené a schválené bez problémov.

Avšak v iných prípadoch to môže trvať aj niekoľko týždňov alebo mesiacov, najmä ak je potrebné získať špeciálne povolenia, prejsť viacerými administratívnymi postupmi alebo ak sa vyskytnú nejaké komplikácie.

Ak živnostník uvažuje z akéhokoľvek dôvodu nad zrušením živnosti, ukončiť živnostenské oprávnenie je možné kedykoľvek počas roka. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, prípadne v iný neskorší deň, ktorý sa uvedie v oznámení.

Koľko stojí založenie živnosti – poplatky

Koľko stojí založenie živnosti? Poplatky na založenie živnosti na Slovensku sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je druh podnikateľskej činnosti, spôsob založenia, právna forma živnosti a ďalšie služby, ktoré si možno vyžiadať. Tu sú niektoré bežné poplatky pri založení živnosti na Slovensku:

 • Správny poplatok: Pri založení živnosti je potrebné zaplatiť správny poplatok za registráciu živnosti. Jeho výška závisí od právnej formy živnosti a krajiny, v ktorej sa bude podnikať.
 • Daňové služby: Ak sa využijú služby daňového poradcu alebo právneho zástupcu na pomoc s procesom založenia, táto služba bude mať svoju cenu.
 • Notárske poplatky: Niektoré živnosti vyžadujú notárske overenie dokumentov, čo môže spôsobiť ďalšie náklady.
 • Licencie a povolenia: Ak živnostnícka činnosť vyžaduje špeciálne licencie alebo povolenia, môže byť potrebné zaplatiť za ich získanie.
 • Legislatívne zmeny: Niekedy sa legislatíva mení, a preto treba byť pripravený na prípadné zmeny v poplatkoch alebo povinnostiach pri založení živnosti.

Celkové náklady na založenie živnosti môžu byť relatívne nízke, najmä ak sa zakladá jednoduchú živnosť bez špeciálnych licencií.

Pre konkrétnu predstavu o nákladoch je však odporúčané poradiť sa s miestnymi odborníkmi alebo úradmi pre živnostenské podnikanie, ktorí poskytnú aktuálne informácie o cenách a postupoch súvisiacich so založením živnosti na Slovensku.

Založenie živnosti môže byť vzrušujúcim krokom k dosiahnutiu podnikateľských snov. Postup, ako vybaviť živnosť, je už známy, avšak treba sa dôkladne pripraviť, splniť všetky právne požiadavky a postarať sa o všetky potrebné povolenia a licencie.

Je potrebné dodržiavať platné zákony a byť pripravený na rôzne výzvy a úspechy, ktoré čakajú v podnikateľskom svete. Keďže je už všetko o živnosti známe, s odhodlaním, zodpovednosťou a tvrdou prácou je možné dosiahnuť úspech a naplniť si podnikateľské sny.

Pokiaľ sa bude v rámci živnosti prijímať hotovosť od zákazníkov, má živnostník povinnosť mať aj virtuálnu registračnú pokladňu. Ideálna je pre malých podnikateľov, živnostníkov a tých, ktorí len začínajú svoje podnikanie. 

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang