Výpis z registra trestov – online, kde vybaviť

Registrov trestov je databáza záznamov o trestných činoch a iných právnych porušeniach, ktoré sa stali v minulosti. Tieto záznamy sú uchovávané a spravované verejnými orgánmi a zahŕňa informácie o obvinených a výrokoch súdov.

Ide o dôležitý nástroj, ktorý pomáha zabezpečiť bezpečnosť spoločnosti a umožňuje jednotlivcom a organizáciám určiť dôveryhodnosť potenciálnych zamestnancov, nájomcov, či iných partnerov. Tento výpis občan žiada z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Čo obsahuje výpis z registra trestov:

 1. Osobné informácie: Výpis z registra trestov zahŕňa osobné údaje obvineného, ako sú meno, dátum narodenia, adresa a fotografia.
 2. Záznamy o trestných činoch: Databáza obsahuje informácie o trestných činoch, za ktoré bol obvinený jednotlivec. Tieto záznamy môžu obsahovať opis trestného činu, dátum a miesto, kde bol spáchaný, ako aj informácie o príslušných trestných stíhaniach.
 3. Výsledky trestného stíhania: Výpis zahrňuje aj výsledky trestného stíhania, vrátane informácií o tom, či bol obvinený uznaný vinným alebo nevinným, a aký trest dostal v prípade uzávierky súdneho konania.

Výpis z registra trestov môže človek potrebovať pri nástupe do novej práce, pri práci s peniazmi, pri vybavovaním povolení či dokladov alebo živnosti. Ako vyzerá žiadosť o výpis z registra trestov online, čo k tomu človek potrebuje a ako sa k nemu dostane?

Účel výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je často používaný pri výbere zamestnancov, najmä v oblastiach, kde je dôležitá bezpečnosť, napríklad v bezpečnostných agentúrach, vo verejnej správe alebo vo firmách, ktoré majú prístup k dôverným údajom.

Firmy často vyžadujú výpis z registra trestov od potenciálnych zamestnancov, aby sa uistili, že nemajú kriminálnu minulosť, ktorá by mohla predstavovať riziko pre firmu alebo jej zákazníkov.

Aj majitelia nehnuteľností a banky môžu vyžadovať výpis z registra trestov od nájomcov alebo uchádzačov o hypotéku na overenie ich dôveryhodnosti.

Právne orgány, vrátane polície a súdov, používajú kriminálne registre na sledovanie trestných činov a vyšetrovanie podozrivých osôb.

Prístup k výpisu z registra trestov nie je verejný a obyčajní občania nemajú bežný prístup k týmto záznamom. Jednotlivci a organizácie musia požiadať o výpis na základe povolenia od príslušných orgánov. To zabezpečuje ochranu súkromia a umožňuje, aby sa tieto informácie používali len v konkrétnych prípadoch, kde je to nevyhnutné.

Čo je to bezúhonnosť

Bezúhonnosť je výraz, ktorý často počujeme v rôznych kontextoch, od zamestnania až po právny systém. Bezúhonnosť sa obvykle definuje ako stav byť bez vlastnej viny alebo dôsledkov minulých neprávnych činov.

Inými slovami, bezúhonná osoba nemá odsúdenie za trestné činy v minulosti a neviedla nezákonný život. Táto charakteristika sa často vyžaduje v rôznych kontextoch, napríklad pri zamestnávaní alebo pri preskúmaní právnych aspektov

V rámci zamestnania je bezúhonnosť často kľúčovým faktorom pri výbere a udržiavaní zamestnancov. Mnohé spoločnosti vyžadujú, aby ich zamestnanci mali bezúhonnosť, čo znamená, že nemajú záznamy o trestných činoch. Preto niektorí zamestnávatelia vyžadujú výpis z registra trestov pri nástupe do zamestnania.

V právnom systéme znamená bezúhonnosť, že osoba nie je odsúdená za trestný čin. Toto je dôležité, pretože súdy a súdne orgány berú do úvahy predchádzajúce záznamy trestných činov pri rozhodovaní o trestoch a trestne stíhaných. Osoba s bezúhonnosťou má väčšiu pravdepodobnosť na spravodlivý proces a môže sa viac spoliehať na ochranu svojich práv.

V ktorých zamestnaniach sa vyžaduje bezúhonnosť

Požadovaná bezúhonnosť závisí od konkrétneho zamestnania a právnych predpisov. Niektoré zamestnania a oblasti, kde sa často vyžaduje bezúhonnosť, zahŕňajú:

 1. Vojaci a príslušníci ozbrojených síl: Bezúhonnosť je často dôležitým kritériom pre vojenskú službu, pretože vojaci majú prístup k citlivým informáciám a zbraniam.
 2. Polícia a stráž: Polícia a iní zástupcovia zákona často musia byť bezúhonní, pretože sú zodpovední za dodržiavanie zákona a ochranu verejnosti.
 3. Pracovníci v oblasti bezpečnosti: Tí, ktorí pracujú v oblasti bezpečnosti, ako napríklad pracovníci v oblasti bezpečnostnej kontroly na letiskách alebo pracovníci s bezpečnostnými licenciami, musia byť bezúhonní, pretože majú na starosti bezpečnosť iných ľudí.
 4. Pracovníci v oblasti financií a bankovníctva: Pracovníci v oblasti financií, ktorí majú prístup k finančným údajom a transakciám, musia mať bezúhonnú minulosť, aby sa predišlo podvodom a zneužitiu informácií.
 5. Lekári a zdravotné sestry: Niektoré jurisdikcie vyžadujú od zdravotníkov, aby mali bezúhonnú minulosť, aby mohli pracovať v zdravotnej starostlivosti.
 6. Pracovníci v oblasti informatiky a kybernetickej bezpečnosti: V dnešnej dobe, keď kybernetická bezpečnosť je kľúčovou oblasťou, pracovníci v oblasti informatiky a kybernetickej bezpečnosti často musia preukázať bezúhonnosť, aby mohli zabezpečiť dôvernosť a integritu informácií.

Toto sú len niektoré príklady. Dôležité je poznamenať, že požiadavky na bezúhonnosť sa môžu líšiť od miesta k miestu a od povolania k povolaniu. Je vždy dôležité zistiť aktuálne právne predpisy a požiadavky v danej oblasti alebo zamestnaní.

Kde vybaviť výpis z registra trestov

Existuje niekoľko spôsobov, ako a kde vybaviť výpis z registra trestov. O žiadosť si môžu občania požiadať osobne aj online, a to vtedy, ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu alebo o organizáciu, inštitúciu či orgán. Napríklad v prípade v prípade potreby konania občianskoprávnych, obchodných alebo správnych súdov.

Kde vybaviť výpis z registra trestov osobne:

 • na generálnej prokuratúre (Bratislava)
 • v obciach a mestách s matrikou
 • na niektorých pracoviskách Slovenskej pošty 
 • na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí

Človek na vybavenie žiadosti o výpis z registra trestov potrebuje občiansky preukaz, pas v prípade cudzinca alebo splnomocnenie v prípade poverenej osoby. Bude potrebovať aj žiadosť o výpis a odpis z registra trestov, tá však nie je voľne dostupná.

Výpis z registra trestov online

V súčasnosti nie je problém vyžiadať si výpis z registra trestov online. Pomocou elektronického formulára na stránkach Generálnej prokuratúry SR môžu jednotlivci podať žiadosť. Pre sprístupnenie služieb však potrebujú občiansky preukaz s čítačkou.

Žiadateľ podáva žiadosť jedine na svoju osobu. Všetky osobné údaje musia byť pravdivé, overiteľné a preukázateľné. Aj výpis z registra trestov online je spoplatnený a osoba musí svoju žiadosť uhradiť podľa aktuálnych poplatkov.

Generálna prokuratúra upozorňuje, že každá chybne zadaná úhrada na Platobný predpis je predmetom riešenia manuálneho spárovania alebo vrátenia na účet poplatníka.

Výpis z registra trestov pri nástupe do zamestnania

Práca v rôznych povolaniach si vyžaduje splnenie určitých kritérií, ktoré stanovujú všeobecné právne predpisy alebo ktoré je nutné spĺňať v súlade s požiadavkami zamestnávateľa. Pre obsadenie voľnej pracovnej pozície vybraným uchádzačom musí tento uchádzač spĺňať určité požiadavky.

Tieto požiadavky obvykle zahŕňajú dosiahnutie určitého vzdelania, znalosť cudzích jazykov, prax v danom odbore a taktiež výpis z registra trestov pri nástupe do zamestnania.

Niekedy pracovnoprávne predpisy vyžadujú, aby osoba prijatá do pracovného pomeru mala bezúhonnú minulosť. Bezúhonnosť všeobecne znamená, že osoba nebola v minulosti odsúdená za trestný čin.

Táto charakteristika sa bližšie špecifikuje v príslušných zákonoch v prípadoch, keď ide o závažné trestné činy alebo trestné činy spojené s konkrétnymi skutkovými okolnosťami.

Dokonca aj osoba, ktorá bola odsúdená, môže neskôr obnoviť svoju bezúhonnosť prostredníctvom procesu zrušenia odsúdenia. Bezúhonnosť v kontexte zamestnania sa týka samotnej zamestnaneckej osoby.

Zamestnávateľ nesmie žiadať informácie o:

 • tehotenstve
 • rodinných pomeroch
 • bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
 • politickej, odborovej a náboženskej príslušnosti

Dôkladné informácie o tom, čo znamená výpis z registra trestov pri nástupe do zamestnania, zahŕňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo obsahuje výpis

Žiadosť o výpis z registra trestov je jednoduché tlačivo, ktoré si vie každý vyplniť sám v pohodlí domova. Nezáleží na tom, či si vyžiadal tlačivo v papierovej podobe, alebo sa rozhodol vyplniť žiadosť o výpis z registra trestov online.

Žiadosť o výpis z registra trestov obsahuje:

 • meno a priezvisko (prípadne prezývka)
 • adresa, na ktorú sa má výpis z registra zaslať
 • adresa trvalého pobytu
 • meno a priezvisko oboch rodičov
 • dátum, miesto a a okres narodenia
 • rodné číslo
 • číslo občianskeho preukazu

Je dôležité, aby bola táto žiadosť vyplnená dôkladne, bez akýchkoľvek chýb alebo zavádzania. Pri zistení nezrovnalostí sa doba vybavenia predlžuje.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang