Voľná živnosť – zoznam, druhy, register

Voľná živnosť predstavuje jeden z najdostupnejších a najflexibilnejších spôsobov, ako začať podnikať na Slovensku. Aký je zoznam voľných živností, podmienky, druhy živností, ako vyzerajú dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov a ako prebiehajú prípravné práce k realizácii stavby?

Na založenie voľnej živnosti človek nepotrebuje žiadnu odbornú kvalifikáciu a ktokoľvek ju môže vybaviť pomerne rýchlo a jednoducho.

Vďaka tomu je ideálna pre širokú škálu ľudí, ktorí chcú skúsiť podnikanie, či už ide o študentov, mamičky na materskej dovolenke, dôchodcov alebo zamestnancov, ktorí si chcú privyrobiť popri práci.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Na založenie voľnej živnosti nie je potrebná žiadna odborná kvalifikácia a voľnú živnosť môže človek vybaviť pomerne rýchlo.

Zoznam voľných živností je pomerne rozsiahly a zahŕňa širokú škálu činností z rôznych oblastí, napríklad grafický dizajn, fotografovanie a iné.

Na Slovensku sa živnosti rozdeľujú do troch kategórií podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť: voľná, remeselná a viazaná živnosť.

Založenie voľnej živnosti je pomerne jednoduchý proces a dá sa vybaviť osobne alebo elektronicky.

Niektoré činnosti súvisiace s prípravnými prácami k realizácii stavby sa môžu vykonávať na voľnú živnosť, napríklad výkopové a zemné práce a iné.

Zoznam voľných živností

Zoznam voľných živností je pomerne rozsiahly a zahŕňa širokú škálu činností z rôznych oblastí. Medzi najobľúbenejšie patria:

 • Administratívne a sekretárske práce: Prepisovanie textov, tvorba prezentácií, správa dát, telefonická asistencia a podobne.
 • Upratovanie a údržba: Upratovanie domácností a kancelárií, žehlenie, záhradnícke práce, menšie opravy a podobne.
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby: Preklad textov a dokumentov, tlmočenie na konferenciách a podujatiach.
 • Grafický dizajn a tvorba webových stránok: Vytváranie log a firemných identít, dizajn letákov a brožúr, tvorba webových stránok a e-shopov.
 • Fotografovanie a video: Svadobná fotografia, portrétová fotografia, produktová fotografia, natáčanie videí a reklamných spotov.
 • Výroba ručných výrobkov: Výroba šperkov, bytových doplnkov, oblečenia, hračiek a podobne.
 • Opravy a údržba: Opravy elektroniky, bicyklov, nábytku, odevov a obuvi.
 • Doučovanie a vzdelávanie: Doučovanie jazykov, matematiky, informatiky a iných predmetov, vedenie kurzov a workshopov.
 • Tvorba obsahu: Písanie blogových príspevkov, článkov, reklamných textov a skriptov.
 • Marketing a reklama: Správa sociálnych sietí, tvorba marketingových kampaní, SEO optimalizácia webových stránok.

Toto je len malý výber z možností, ktoré voľná živnosť ponúka. A čo je najlepšia časť? V skutočnosti môžu ľudia na voľnú živnosť vykonávať takmer akúkoľvek činnosť, ktorú vyslovene nezakazuje zákon.

Druhy živností

Na Slovensku sa živnosti rozdeľujú do troch kategórií podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Existujú tieto hlavné druhy živností:

Druh živnostiOdborná spôsobilosťPríklad
Voľná živnosťNie je potrebnáAdministratívne práce, prekladanie, tvorba webu
Remeselná živnosťUčebný odbor/skúškaMurárstvo, oprava áut, elektroinštalácie
Viazaná živnosťVŠ diplom/odborná skúškaAdvokácia, lekárstvo, stavebná činnosť

Pri výbere druhu živnosti je dôležité zvážiť viacero faktorov, ako sú:

 1. Odborná kvalifikácia a skúsenosti: Ak má niekto relevantnú odbornú kvalifikáciu a skúsenosti, môže zvážiť remeselnú alebo viazanú živnosť. Voľná živnosť je vhodná aj pre tých, ktorí nemajú žiadnu odbornú kvalifikáciu.
 2. Oblasť podnikania: Treba si zvoliť druh živnosti, ktorý zodpovedá oblasti podnikania, v ktorej chce dotyčná osoba pôsobiť.
 3. Požiadavky na prevádzkovanie živnosti: Niektoré druhy živností si vyžadujú špeciálne povolenia alebo licencie. Je dôležité, aby si ľudia preštudovali všetky požiadavky, ktoré sa na prevádzkovanie danej živnosti vzťahujú.

Voľba správneho druhu živnosti je dôležitým krokom pri zakladaní podnikania. Dôkladne si treba zvážiť všetky faktory a vybrať si druh živnosti, ktorý človeku najviac vyhovuje.

Jedným z typov voľnej živnosti môže byť doučovanie a vzdelávanie – napríklad v odbore hudby prostredníctvom kurzov alebo workshopov.

Založenie voľnej živnosti – podmienky

Pri založení voľnej živnosti sú podmienky, ktoré by mal človek splniť. Patrí medzi ne napríklad:

 • Vek: Podnikateľ musí mať dovŕšených 18 rokov.
 • Trvalý pobyt: Podnikateľ musí mať trvalý pobyt na území Slovenska.
 • Bezúhonnosť: Podnikateľ nesmie byť trestne stíhaný za úmyselný trestný čin.
 • Spôsobilosť na právne úkony: Podnikateľ musí byť duševne a fyzicky spôsobilý na právne úkony.

Založenie voľnej živnosti je pomerne jednoduchý proces. Dá sa vybaviť osobne na živnostenskom úrade alebo elektronicky cez stránku zrsr.sk. To nie je všetko.

Pri vybavovaní živnosti treba vyplniť formulár žiadosti o udelenie živnostenského oprávnenia a uhradiť poplatok za zápis do registra živnostníkov. V niektorých prípadoch môže byť nutné doložiť aj ďalšie doklady, napríklad osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Voľná živnosť – odvody

Živnostníci platia pri voľnej živnosti odvody podobne ako ostatní živnostníci – mesačne do prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Platba sa dá realizovať bankovým prevodom, poštou alebo v hotovosti na pobočke príslušnej poisťovne.

Typ poisteniaPovinné/DobrovoľnéMinimálna výška odvodu
Zdravotné poisteniePovinné97,80 € mesačne
Sociálne poistenie (dôchodkové)Dobrovoľné48,23 € mesačne
Sociálne poistenie (invalidné)Dobrovoľné24,12 € mesačne
Sociálne poistenie (nemocenské)Dobrovoľné43,78 € mesačne

V roku 2024 došlo k miernemu nárastu minimálnej výšky odvodov do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne. Oproti roku 2023 sa minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie zvýšila o 2,20 € a minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa zvýšila o 5,20 €.

Odvody voľnej živnosti sú súčasťou podnikateľských nákladov. Je dôležité, aby si živnostníci boli vedomí povinností a platili odvody riadne a včas.

Register živnostníkov

Register živnostníkov je verejná elektronická databáza, ktorá obsahuje informácie o všetkých živnostníkoch na Slovensku. Tieto informácie sú dostupné každému, kto má prístup na internet.

Hlavným účelom registra živnosti je uľahčiť dohľadanie informácií o živnostníkoch. Vďaka registru sa dá jednoducho zistiť:

 • Kto je držiteľom živnostenského oprávnenia.
 • Aké živnosti má daná osoba oprávnenie prevádzkovať (aký je predmet podnikania).
 • Aké je sídlo jeho podnikania.
 • Kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailová adresa).
 • Informácie o jeho živnostenskom oprávnení (dátum vydania, platnosť).

Register živnosti je užitočný pre:

 1. Zákazníkov: Zákazníci si v ňom môžu overiť existenciu živnostenského oprávnenia danej osoby a zistiť kontaktné informácie.
 2. Obchodných partnerov: Obchodní partneri si v ňom môžu overiť dôveryhodnosť danej osoby a zistiť informácie o jej živnosti.
 3. Verejné orgány: Verejné orgány, ako napríklad daňový úrad alebo živnostenský úrad, využívajú register živnostníkov na kontrolu plnenia povinností živnostníkov.

Vyhľadávanie v registri živnostníkov je možné na webovej stránke zrsr.sk. Na vyhľadávanie sa môžu použiť rôzne kritériá, ako napríklad meno a priezvisko živnostníka, IČO, sídlo podnikania alebo názov živnosti.

Do registra živnostníkov sa človek nemusí zaregistrovať. Zápis do registra sa vykonáva automaticky po udelení živnostenského oprávnenia.

Register živnostníkov je užitočný nástroj pre každého, kto potrebuje informácie o živnostníkoch na Slovensku. Vďaka registru môže človek jednoducho a rýchlo zistiť všetky relevantné informácie o danej osobe a jej živnosti.

Módne návrhárstvo nie je typom voľnej živnosti, je typom remeselnej – dôvodom je, že módne návrhárstvo si vyžaduje určité odborné znalosti a zručnosti, ktoré sa dajú získať formálnym vzdelávaním.

Prípravné práce k realizácii stavby

Prípravné práce k realizácii stavby predstavujú dôležitú etapu, ktorá zahŕňa všetky kroky a činnosti potrebné na zdarné začatie a priebeh samotnej výstavby. Ich dôkladné vykonanie je kľúčové pre dodržanie harmonogramu, dodržiavanie rozpočtu a dosiahnutie požadovanej kvality stavby.

Prečo na tom záleží? Niektoré činnosti súvisiace s prípravnými prácami k realizácii stavby sa môžu vykonávať na voľnú živnosť. Patria sem napríklad:

 • Výkopové a zemné práce: Vykopávanie základov, úprava terénu, odvoz zeminy a pod.
 • Demolácie: Odstránenie starých stavieb a ich častí bez použitia trhavín.
 • Demontáž rozvodov a armatúr: Demontáž starých potrubí, elektroinštalácií a iných rozvodov.
 • Demontáž strešnej krytiny: Odstránenie starej strešnej krytiny.
 • Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín: Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín pre potreby stavby.
 • Montáž a demontáž nafukovacích hál: Montáž a demontáž nafukovacích hál pre dočasné skladovanie materiálu alebo ako zázemie pre stavbárov.
 • Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení: Montáž a osadenie dočasných toaliet a umyvární pre stavbárov.
 • Prieskumné vrty a vrtné práce: Vŕtanie prieskumných vrtov pre zistenie geologického zloženia pôdy.

Na vykonávanie týchto činností treba voľnú živnosť v kategórii stavebníctvo. Okrem samotných prípravných prác existuje aj viacero služieb, ktoré s nimi súvisia a ktoré sa môžu poskytovať na voľnú živnosť. Medzi ne patria napríklad:

 • Geodetické práce: Vypracovanie geodetického zamerania pozemku a stavby.
 • Stavebný dozor: Dohľad nad dodržiavaním projektovej dokumentácie a dodržiavaním predpisov počas výstavby.
 • Koordinácia prípravných prác: Koordinácia práce rôznych dodávateľov a subdodávateľov prípravných prác.
 • Administratívne práce: Vybavovanie administratívnych náležitostí súvisiacich s prípravnými prácami (napr. žiadosti o povolenia, komunikácia s úradmi).

Prípravné práce k realizácii stavby ponúkajú pre živnostníkov v oblasti stavebníctva viacero príležitostí na prácu a zarábanie peňazí. Je dôležité, aby si človek uvedomil, že na vykonávanie niektorých činností treba voľnú živnosť a dodržiavanie príslušných predpisov.

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov úzko súvisia s voľnou živnosťou v niekoľkých aspektoch. Patria sem napríklad:

Murárske a omietkarské prácePokladanie obkladov, maľovanie stien, tapetovanie, štukovanie a iné murárske a omietkarské práce.
Obkladačské prácePokladanie dlažieb, obkladov a mozaík na podlahy, steny a iné povrchy.
Maliarske a natieračské práceMaľovanie stien, stropov, fasád a iných povrchov.
Sklenárske práceOsádzanie okien, dverí a iných sklenených výplní.
Tesárske práceMontáž drevených podláh, schodov, obkladov a iných prvkov.
Inštalatérske práceMontáž vodovodných a kanalizačných rozvodov, sanity a iných inštalácií.
Elektroinštalačné práceMontáž elektroinštalácie, osvetlenia a ističov.
Pokrývačské práceMontáž strešnej krytiny, oplechovania a strešných okien.
Zatepľovanie budovMontáž tepelných izolácií na steny, stropy a strechy.

Stavebné firmy často zadávajú subdodávky dokončovacích prác externým živnostníkom. To môže byť pre živnostníkov skvelý spôsob, ako získať prácu a zarábať peniaze.

Okrem samotných dokončovacích prác existuje aj viacero služieb, ktoré s nimi súvisia a ktoré môžu ľudia poskytovať na voľnú živnosť. Sú to napríklad:

 • Návrh a dizajn interiérov: Vytváranie návrhov a dizajnov interiérových priestorov.
 • Výroba nábytku na mieru: Výroba kuchýň, skríň a iného nábytku podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.
 • Maliarske a reštaurátorské práce: Reštaurovanie historických budov a umeleckých diel.
 • Kontrola kvality: Kontrola kvality vykonaných dokončovacích prác.

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov ponúkajú pre živnostníkov v oblasti stavebníctva širokú škálu možností na prácu a podnikanie. Je dôležité si uvedomiť, že na výkon niektorých činností je potrebná voľná živnosť a ako už bolo spomenuté – dodržiavanie príslušných predpisov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang