Druhy živností a ich význam v podnikaní

druhy živnosti

Svet podnikania ponúka širokú škálu príležitostí pre tých, ktorí sa rozhodli začať so svojim vlastným podnikaním. Jedným z najrozšírenejších spôsobov, ako vstúpiť do sveta podnikania, je založenie živnosti. Živnosť je forma podnikania, ktorá je charakteristická svojou flexibilitou a relatívne jednoduchým procesom založenia. Existuje niekoľko druhov živností, ktoré umožňujú podnikateľom pôsobiť v rôznych odvetviach a oblastiach.

Článok sa zameriava na rôzne druhy živností, ich význam v podnikaní a to, čo všetko potrebuje podnikateľ vedieť pri založení živnosti. Čo je to živnosť a čo je to register živností?

Všetko o živnosti

Živnosť je flexibilnou formou podnikania, pri ktorej si fyzická alebo právnická osoba získava právo vykonávať podnikateľskú činnosť na vlastnú zodpovednosť. Táto forma podnikania je široko využívaná a ponúka mnoho príležitostí pre tých, ktorí chcú začať podnikať.

Existujú tri hlavné druhy živností, ktoré definujú jej povahu:

 • voľná živnosť
 • remeselná živnosť
 • viazaná živnosť

Živnostníci majú niekoľko povinností, ktoré sú súčasťou vykonávania tejto formy podnikania:

 • platba poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie
 • podávanie daňového priznania
 • registrácia na daňovom úrade
 • skladanie účtovnej závierky
 • dodržiavanie živnostenského zákona a príslušných predpisov

Pre získanie živnostenského oprávnenia je potrebné zaregistrovať sa na príslušnom živnostenskom úrade. Pri tejto registrácii je dôležité predložiť dokumenty, na ktoré sa neskôr pozrieme bližšie.

Výhody živnostiNevýhody živnosti
Samostatnosť a nezávislosť v rozhodovaní o svojej činnostiZodpovednosť za celý rozsah podnikateľskej činnosti
Možnosť samostatne stanoviť výšku príjmov a nákladovPovinnosť platiť poistné a podávať daňové priznania
Príležitosť uplatniť si daňové zvýhodneniaNáklady na vytvorenie a udržiavanie živnosti

Živnosť je atraktívnou formou podnikania. Je však dôležité dôkladne zvážiť výhody a nevýhody spojené s živnosťou pred jej založením.

Čo je živnosť a ako si ju založiť

Tu je postup, ktorý sprevádza procesom zakladania živnosti:

 • vybrať si druh živnosti
 • vyhľadať si príslušný živnostenský úrad
 • vyplniť žiadosť o registráciu živnosti
 • doložiť doklady o odbornej spôsobilosti (v prípade potreby)
 • zaplatiť správny poplatok za registráciu živnosti
 • predložiť žiadosť na živnostenskom úrade
 • prijať rozhodnutie o registrácii živnosti

Založenie živnosti na Slovensku môže byť pre niektorých zdanlivo komplikovaný proces, ale v skutočnosti je pomerne jednoduchý. Treba len dodržať určité kroky a splniť požadované podmienky.

Pustup pri zrušení živnosti je tiež pomerne priamočiary a jednoduchý. Živnostenské podnikanie sa dá ukončiť osobne alebo online z pohodlia domova. Taktiež sa dá živnosť aj prerušiť a to elektornicky alebo online prostredníctvom portálu firmáreň.sk.

druhy živnosti
Založenie živnosti je jednoduchý proces. Živnostník je však povinný dodržiavať všetky zákonné predpisy, ktoré sa na podnikanie vzťahujú.

Register živnosti

Živnostenský register predstavuje kľúčový pilier transparentnosti a regulácie živnostníkov na Slovensku. Jeho cieľom je zabezpečiť verejný prístup k informáciám o živnostníkoch a ich podnikaní, čo pomáha nielen orgánom dohľadu, ale aj verejnosti kontrolovať a sledovať rôzne aspekty živnosti.

Tento register živnosti obsahuje množstvo dôležitých informácií, ktoré poskytujú pohľad na živnostníkov a ich podnikateľské aktivity. Medzi týmito údajmi sú meno a priezvisko živnostníka, identifikačné čísla (IČO, DIČ), rodné číslo, adresy trvalého pobytu a miesta podnikania. Okrem toho je tu uvedený aj druh vykonávanej živnosti, presný predmet podnikania a dátum registrácie živnosti. Čo je dôležité, Živnostenský register obsahuje aj údaje o zániku živnosti.

Pre verejnosť je register živnosti prístupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čo umožňuje každému občanovi alebo inému subjektu získať informácie o konkrétnom živnostníkovi alebo skupine živnostníkov.

Zmeny v registri živnosti sa uskutočňujú na základe oznámení samotných živnostníkov alebo na základe rozhodnutia o zrušení živnosti zo strany príslušného úradu. Každá zmena v údajoch sa zaznamenáva a udržiava tak register aktuálny a spoľahlivý.

Druhy živností

Živnosť môže nadobúdať rôzne formy a je teda rozdelená do niekoľkých hlavných kategórií. Každá z týchto kategórií má svoje vlastné požiadavky na registráciu a podmienky na vykonávanie. Pre lepšie pochopenie týchto kategórií, tu je bližší pohľad na druhy živností:

 • Voľná živnosť:
  • Voľná živnosť je najjednoduchším druhom živnosti a nevyžaduje špeciálnu odbornú spôsobilosť. S týmto typom živnosti môže podnikateľ začať prakticky okamžite. Príklady voľných živností zahŕňajú konzultácie, realitné činnosti, redaktorské služby a mnoho ďalších.
 • Remeselné živnosti:
  • Remeselné živnosti vyžadujú odbornú spôsobilosť, ktorú musí človek často preukázať výučným listom alebo maturitou v príslušnom odbore. Tento druh živnosti sa týka rôznych remeselných činností, ako sú kováčstvo, pekárstvo, krajčírstvo a podobne. Predtým, než začne, musí teda preukázať svoje odborné schopnosti a spôsobilosť v danej oblasti.
 • Viazané živnosti:
  • Viazané živnosti sú zvyčajne najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti a vyžadujú odborné vzdelanie na vysokej škole alebo iným ustanoveným spôsobom. Tento druh živnosti sa týka odvetví, kde sú vyššie nároky na odbornosť, napríklad lekári, advokáti, inžinieri a architekti. Pre tieto živnosti je nevyhnutné absolvovať odborné štúdium a získať príslušný diplom.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby:
  • Sprostredkovateľská činnosť sa týka živností, ktoré zabezpečujú spojenie medzi kupujúcimi a predávajúcimi v rôznych oblastiach. Toto môže zahŕňať obchodné zastúpenie, ako aj činnosti súvisiace so službami a výrobou. Tieto živnosti môžu byť rôznorodé a zahŕňajú oblasti, ako je realitné maklérstvo, cestovné agentúry, reklamné agentúry a podobne.

Každý z týchto druhov živností má svoje vlastné výhody a obmedzenia, a rozhodnutie o tom, ktorý druh živnosti si zvoliť, by malo byť dôkladne premyslené.

Voľné živnosti

Voľné živnosti predstavujú flexibilný a prístupný spôsob podnikania na Slovensku. Ako sme už spomínali, sú to druhy živností, na ktorých prevádzkovanie nie je potrebný žiadny doklad o odbornej spôsobilost. Voľné živnosti poskytujú širokú škálu možností pre tých, ktorí chcú začať podnikať alebo doplniť svoje príjmy.

Podmienky na prevádzkovanie voľnej živnosti sú: právna spôsobilosť, plnoletosť, bezúhonnosť a zdravotný stav.

Výhody voľných živnostíNevýhody voľných živností
Jednoduchá Registrácia: Proces registrácie je relatívne jednoduchý a nevyžaduje zložité kroky alebo doklady.Zodpovednosť: Živnostník je plne zodpovedný za svoje podnikanie, vrátane všetkých finančných a právnych aspektov.
Nízke poplatky: Poplatky za registráciu voľnej živnosti sú pomerne nízke, čo robí tento druh podnikania dostupným pre väčšinu ľudí.Platby poistného a daní: Živnostníci musia platiť poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie zo svojich príjmov a tiež podávať daňové priznanie.
Široká škála povolaní: Voľné živnosti umožňujú vykonávať širokú škálu povolaní, od predaja tovaru a poskytovania služieb po výrobu, stavebnú činnosť, a dokonca aj sprostredkovateľskú činnosť a turizmus.Samostatnosť: Práca na voľnú živnosť môže byť samostatná a osamelá, čo nie je pre každého.
Možnosť kombinovať: Mnoho ľudí vykonáva voľnú živnosť ako doplnkový príjem k ich hlavnému zamestnaniu.

Príklady voľných živností:

 • Predaj tovaru
 • Poskytovanie služieb
 • Výroba
 • Stavebná činnosť
 • Sprostredkovateľská činnosť
 • Doprava
 • Turistika
 • Reklamná činnosť
 • Poradenská činnosť
voľné živnosti
Voľné živnosti ponúkajú jednoduchý spôsob, ako začať podnikať, ale vyžadujú zodpovednosť a starostlivosť vo vzťahu k finančným záležitostiam a daňovým povinnostiam.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby je druh voľnej živnosti. Na jej prevádzkovanie nie je potrebný žiadny doklad o odbornej spôsobilosti. Táto živnosť je uvedená v zozname živností pod číslom 21.

Zákon o živnostenskom podnikaní definuje sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby ako:

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby je činnosť, pri ktorej sprostredkovateľ na základe zmluvy so sprostredkovateľským subjektom zabezpečuje uzavretie obchodnej, služobnej alebo výrobnej transakcie medzi sprostredkovateľským subjektom a treťou osobou za odmenu.

Sprostredkovateľská činnosť je dôležitým článkom v ekosystéme obchodu, služieb a výroby, pretože funguje ako spojka medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi rôznych produktov a služieb. Táto forma podnikania zohráva kľúčovú úlohu pri uľahčovaní obchodných transakcií a umožňuje efektívne prepojenie ponuky a dopytu na trhu.

Rôznorodosť služieb:

Sprostredkovatelia v tejto oblasti môžu ponúkať širokú škálu služieb, vrátane hľadania a porovnávania produktov alebo služieb od rôznych poskytovateľov, vyjednávanie cien a podmienok, spracovávanie objednávok, riadenie logistiky a ďalšie. Ich hlavným cieľom je uľahčiť obchodné procesy, zvýšiť efektivitu a zabezpečiť, aby zákazníci a poskytovatelia boli spokojní s transakciami.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú špeciálnym druhom podnikateľských činností, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť a splnenie presných kritérií. Oproti voľným živnostiam, kde nie je potrebný žiadny doklad o odbornej spôsobilosti, viazané živnosti majú prísnejšie požiadavky na začatie podnikania.

Pre viazané živnosti je vyžadovaný konkrétny doklad o odbornej spôsobilosti, ktorý potvrdzuje, že živnostník má dostatočné znalosti a schopnosti v danom odbore. Typickými dokladmi môžu byť výučný list, maturita v príslušnom odbore, vysokoškolské vzdelanie alebo iný odborný certifikát.

Registrácia viazanej živnosti je zložitejšia v porovnaní s voľnými živnosťami. Okrem štandardných informácií o identite a adrese môže živnostník potrebovať aj dodatočné dokumenty, ako sú diplomy alebo certifikáty.

Viazané živnosti sú obvykle pod dohľadom príslušných regulátorov a profesijných organizácií. To znamená, že živnostníci v týchto oblastiach musia dodržiavať prísnejšie normy a etický kódex.

Živnostníci vykonávajúci viazané živnosti musia pravidelne aktualizovať svoje znalosti a byť informovaní o novinkách v ich odbore. To môže zahŕňať absolvovanie odborných kurzov alebo školení.

Výhody viazaných živnostíNevýhody viazaných živností
široká škála povolanízložitejšia registrácia
možnosti uplatnenia odborných vedomostí a zručnostívyššie poplatky
nutnosť získania dokladu o odbornej spôsobilosti

Príklady viazaných živností:

 • Lekárska činnosť
 • Stomatologická činnosť
 • Architektúra
 • Stavebníctvo
 • Elektrotechnika
 • Strojárstvo
 • Kúpeľníctvo
 • Turistika
 • Reklamná činnosť
viazané živnosti
Prísne normy a odborná spôsobilosť viazaných živností zabezpečujú, že spotrebitelia majú prístup ku kvalitným a bezpečným službám vo viacerých odvetviach.

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú zvláštnym segmentom podnikania, ktoré si vyžadujú zvláštne odborné zručnosti a talent. V rámci týchto druhov živností je potrebný doklad o odbornej spôsobilosti v príslušnom remeselnom odbore.

Podmienky na prevádzkovanie remeselnej živnosti zahŕňajú nielen vlastnenie takéhoto dokladu o odbornej spôsobilosti v remeselnom odbore, ale aj dodržiavanie všeobecných podmienok stanovených živnostenským zákonom.

Príklady remeselných živností:

 • Staviteľstvo
 • Tesárstvo
 • Stolárstvo
 • Kováčstvo
 • Hrnčiarstvo
 • Šitie
 • Pekárstvo
 • Kuchárstvo

V porovnaní s voľnými a viazanými živnosťami, remeselné živnosti ponúkajú jedinečnú príležitosť pre tých, ktorí majú vášeň a zručnosti v určitom remeselnom odbore. Pre týchto remeselníkov je ich práca nie len zamestnaním, ale aj umeleckým dielom.

Zoznam predmetov podnikania

Predmet podnikania je základným aspektom pre každého podnikateľa, pretože definuje, čo konkrétne daný podnik vykonáva. Je to opis činností, ktoré podnikateľ vykonáva vo svojom podnikaní a ktoré sú zahrnuté do jeho obchodného portfólia. Každý podnikateľ musí pri registrácii svojej živnosti v konkrétnom odvetví jasne a presne uviesť predmet svojho podnikania.

Podmienky predmetu podnikania

 • musí byť uvedený v zozname živností
 • musí byť jednoznačný a zrozumiteľný
 • musí byť v súlade s právnymi predpismi

Zoznam predmetov podnikania obsahuje všetky činnosti, ktoré sú uvedené v zozname živností. Je verejne dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Živnostník môže zmeniť predmet podnikania. Zmena predmetu podnikania sa vykonáva oznámením na živnostenskom úrade.

Zoznam živností

Zoznam živností je dokument, ktorý obsahuje zoznam všetkých činností, ktoré sú na Slovensku povolené. Je rozdelený do troch kategórií: voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti.

Rozšírený zoznam živností obsahuje ďalšie živnosti, ktoré nie sú zahrnuté v základnom zozname. Rozšírený zoznam živností je schválený vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je tiež dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Používa sa na určenie, či je daná činnosť živnosťou a aký druh živnosti je potrebný na jej prevádzkovanie. Taktiež sa používa na určenie, aké podmienky musia byť splnené na prevádzkovanie danej živnosti.

Príklady použitia zoznamu živností

 • Ak chce človek začať podnikať, musí si vybrať druh živnosti, ktorú chce prevádzkovať. Zoznam živností mu pomôže pri výbere.
 • Ak chce získať povolenie na prevádzkovanie určitej činnosti, musí splniť podmienky, ktoré sú stanovené pre danú živnosť. Tento zoznam živností pomôže pri určení týchto podmienok.

Základný zoznam živností je schválený zákonom o živnostenskom podnikaní a je dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

zoznam živností
Kde nájsť zoznam živností? Je verejne dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a taktiež na živnostenských úradoch.

Zoznam voľných živností

Ministerstvo vnútra SR uverejňuje zoznam odporúčaných voľných živností pre rok 2023 na svojej oficiálnej webovej stránke. Tento zoznam slúži na uľahčenie výberu predmetu podnikania a obsahuje niekoľko odporúčaných voľných živností spolu s ich obsahovým vymedzením.

Pri ohlásení voľnej živnosti môže človek vytvoriť aj iné označenie predmetu podnikania, avšak musí dodržať podmienku určitosti a zrozumiteľnosti označenia, aby nedošlo k zámene s remeselnou alebo viazanou živnosťou.

Medzi zoznamom voľných živností sa dá nájsť napr.:

 • Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo.
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava.
 • Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov.
 • Výroba krmív a kŕmnych zmesí.
 • Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov.
 • Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov.
 • Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy.
 • Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov.
 • Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov.
 • Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov.
 • Výroba výrobkov z gumy a plastov.
 • Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov. a ďalšie.

Zoznam bol naposledy aktualizovaný vo februári 2023 a obsahuje širokú škálu živností v rôznych odvetviach.

Zoznam viazaných živností

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v Prílohe č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V zozname I sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

 • Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
 • Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munnície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
 • Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

V zozname II sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

 • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 • Prevádzkovanie cestovnej agentúry
 • Zasielateľstvo

V zozname III sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

 • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
 • Prevádzkovanie pohrebiska alebo Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo Prevádzkovanie krematória

Zoznam remeselných živností

Zoznam remeselných živností tvorí prílohu č. 1 živnostenského zákona, pričom pozitívne a negatívne vymedzenie remeselných živnosti taktiež aktualizuje Ministerstvo vnútra SR. 

Medzi zoznamom remeselných živností sa dá nájsť napr.:

 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení (elektrických, plynových, … )
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 • Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 • Stolárstvo
 • Zámočníctvo
 • Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 • Kozmetické služby
 • Manikúra, pedikúra

Pre zaujímavosť, na Slovensku je najviac remeselných živností a najmenej tých viazaných.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang