Zrušenie živnosti – osobne alebo online

V prípade, že človek už nechce naďalej podnikať ako živnostník alebo mu táto možnosť už viac nevyhovuje, má možnosť svoju živnosť prerušiť, ale tiež ukončiť. Je však povinný oznámiť to na úrade. Ako postupovať v prípade zrušenia živnosti?

Či už jednotlivec plánuje živnosť prerušiť , pozastaviť živnosť alebo ju chce rovno ukončiť, čaká ho vybavovanie na viacerých úradoch. Niektoré úrady si medzi sebou údaje o ukončení živnosti zdieľajú, iným to je potrebné nahlásiť. Zrušiť živnosť je možné osobne alebo elektronicky. 

Ako zrušiť živnosť?

Problematiku zrušenia a zániku živností upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Zákon rozlišuje pojem zánik a zrušenie živnosti, avšak pre zjednodušenie a účely tohto článku bude pojem zrušenie živnosti chápaný ako zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia o ukončení podnikania. Na úplné zrušenie živnosti je potrebné podať oznámenie o ukončení podnikania k všetkým živnostiam.

Ako ukončiť živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie sa dá ukončiť dvoma spôsobmi:

 • osobne na jednotnom kontaktnom mieste v rámci okresného úradu, kam živnostník patrí podľa trvalého pobytu (pri fyzických osobách) alebo miesta sídla (pri právnických osobách)
 • elektronicky cez formulár „oznamovanie ukončenia podnikania“ pod okresným úradom, kam živnostník patrí podľa trvalého pobytu (pri fyzických osobách) alebo miesta sídla (pri právnických osobách)

V oboch prípadoch je ukončenie živnosti pomerne jednoduché. Rozdiel spočíva v tom, koľko času má živnostník na vybavovanie.

Osobné ukončenie živnosti

Zrušiť živnosť je možné osobnou návštevou na živnostenskom úrade. Živnostenský úrad nie je oficiálny názov úradu, ale v skutočnosti je ním okresný úrad, odbor živnostenského podnikania.

Nie je však možné navštíviť akýkoľvek živnostenský úrad, ale len ten, ktorý je miestne príslušný k trvalému bydlisku živnostníka. Mnoho ľudí má trvalý pobyt na inom mieste, než na ktorom sa v skutočnosti zdržiavajú, preto musia vycestovať a osobne sa dostaviť na úrad v mieste bydliska.

Poplatok za zrušenie živnosti osobne je 3 €. Je to menej, ako v prípade zrušenia živnosti online, no zaberie to viac času.

V prípade osobnej návštevy jednotného kontaktného miesta sa odporúča stiahnuť si formulár, ktorý slúži na oznámenie ukončenia podnikania. Vopred je v ňom potrebné vyplniť požadované údaje a dátum, ku ktorému sa plánuje živnosť ukončiť.

Živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. V prípade osobného ukončenia je potrebné si prichystať platný občiansky preukaz. Po vyplnení potrebných údajov dostane živnostník potvrdenie o ukončení podnikania na počkanie alebo k dátumu uvedenému v oznámení.

Ukončenie prevádzkovania živnosti (vo všetkých predmetoch podnikania) oznámi jednotné kontaktné miesto vo väčšine prípadov aj príslušným úradom (daňovému úradu, zdravotnej a sociálnej poisťovni). 

Zrušenie živnosti online – postup

V prípade elektronického podania musí mať živnostník k dispozícii nový občiansky preukaz s čipom, ktorý obsahuje kvalifikovaný certifikát určený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Ak si oň nepožiadal pri vydaní nového občianskeho preukazu, musí tak spraviť dodatočne na polícii na oddelení vydávania dokladov. 

Nesmie chýbať ani čítačka kariet a softvér určený na elektronickú komunikáciu. Toto je postup na zrušenie živnosti online:

 1. Prihlásiť sa prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a čítačky na portál slovensko.sk.
 2. V sekcii „Oznamovanie ukončenia podnikania“ zadať „Nájsť službu“. Do poľa „Názov inštitúcie alebo úradu“ je potrebné vpísať okresný úrad, kam živnostník patrí, a kliknúť na „Vyhľadať“.
 3. Tlačidlo „Služba“ presmeruje živnostníka na elektronický formulár.
 4. Vyplniť formulár a skontrolovať predvyplnené údaje.
 5. Podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom a odoslať.
 6. Potvrdenie o ukončení podnikania v elektronickej forme bude živnostníkovi zaslané do elektronickej schránky.

Online cez slovensko.sk

Ukončiť živnostenské oprávnenie je možné aj online cez štátny portál slovensko.sk. Výhodou je, že v tomto prípade nie je potrebné chodiť osobne na živnostenský úrad. Nevýhodou je to, že na využitie služieb štátneho webu slovensko.sk je nevyhnutnosťou elektronický občiansky preukaz a čítačka na eID kartu.

Tiež sa vyžaduje mať nahratý kvalifikovaný elektronický podpis (o ktorý je potrebné požiadať osobitne po vydaní občianskeho preukazu). Ak aj živnostník má nahratý elektronický podpis, ale nepoužíva ho, musí sa pripraviť aj na inštaláciu softvérov na ovládanie eID a ďalšie aplikácie.

Tak ako je to s každou novou aplikáciou, aj tu potrvá kým sa človek zorientuje, ako s ňou pracovať. Pre bežných živnostníkov je to zbytočne komplikované pri takomto jednorázovom úkone.

Zrušenie živnosti cez Firmáreň

V prípade, že si živnostník chce zrušiť živnosť, ale nemá čas na chodenie po úradoch, môže tak urobiť na firmaren.sk. Cez Firmáreň sa dá živnosť zrušiť iba za 19 €, kdekoľvek na Slovensku a dokonca aj zo zahraničia.

Nie je potrebné chodiť na živnostenský úrad ani ohlasovať zmenu na zdravotnej poisťovni či na daňovom úrade. Zrušenie živnosti cez Firmáreň je rýchle a pohodlné.

Online cez SroOnline.sk

Pre tých, ktorý chcú zrušiť živnosť online pohodlne z domu, napriek tomu, že nemajú alebo nepoužívajú elektronický podpis, ideálna varianta je portál SroOnline.sk. Živnostník nebude potrebovať elektronický podpis, nemusí nikam chodiť, nič študovať, stačí vyplniť údaje v jednoduchom online formulári na zrušenie živnosti.

Po vyplnení formuláru mu príde mailom automaticky vygenerovaná žiadosť o zrušenie živnosti, ktorú stačí vlastnoručne podpísať, naskenovať a poslať mailom naspäť. O zvyšok sa postará portál za neho za prijateľne nízku cenu 24 €.

V akých prípadoch môže zaniknúť živnostenské oprávnenie?

Oprávnenie na živnosť môže zaniknúť v nasledujúcich prípadoch:

 • Keď živnostník zomrie a dedičia nechcú alebo nemôžu pokračovať v prevádzkovaní živnosti.
 • Zánikom právnickej osoby, ak spoločnosť nepokračuje v živnosti z dôvodu rozdelenia, zlúčenia alebo transformácie na inú formu spoločnosti.
 • Ak bolo živnostenské oprávnenie vydané na určitý čas (uplynutím tohto času).
 • V určitých prípadoch ak živnostenský úrad rozhodne o zrušení živnostenského oprávnenia.
 • Ak to ustanoví osobitný zákon.
 • Ak sa podnikateľovi zruší trvalý pobyt alebo uplynie lehota povoleného trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Ak sa podnikateľ sám rozhodne živnostenské podnikanie ukončiť (dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania).

Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení živnostenskému úradu, ak nie je uvedený neskorší dátum ukončenia. 

Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Kedy je možné požiadať o ukončenie podnikania?

Ukončiť živnostenské oprávnenie je možné kedykoľvek počas roka. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, prípadne v iný neskorší deň, ktorý sa uvedie v oznámení.

Dane a odvody po zrušení živnosti

Dňom zániku živnostenského oprávnenia prestáva osoba ako živnostník platiť odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne. Je dôležité brať ohľad na to, že odvody do zdravotnej poisťovne bude bývalý živnostník musieť uhrádzať buď ako samoplatiteľ, alebo z iného právneho titulu (napríklad ako zamestnanec).

Daňové priznanie SZČO k dani z príjmu podá v lehote na podanie daňového priznania. Preddavky na daň z príjmu, pokiaľ ich živnostník uhrádzal, po zániku živnosti už platiť nebude.

Povinnosti pri ukončení živnosti

Po zániku živnostenského oprávnenie je ešte potrebné na daňový úrad odovzdať kartičku s DIČ (osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla) a podať Žiadosť o zrušenie registrácie.

Kedy je ideálny čas na zrušenie a kde začať?

Pokiaľ živnostník premýšľa nad ukončením podnikania na živnosť, ideálny čas je koncom roka alebo koncom akéhokoľvek kalendárneho mesiaca, aby mu nezačalo plynúť nové zdaňovacie obdobie, resp. nové obdobie na odvody.

Netreba strácať čas zbytočnou administratívou, najlepšie riešenie je nechať si zrušiť živnosť online. Je to rýchle, pohodlné a živnostník sa vyhne zdĺhavému vybavovaniu na úradoch.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang