Obnovenie živnosti – po zrušení, sociálna poisťovňa

obnovenie živnosti

Obnovenie živnosti po prerušení alebo zrušení predstavuje dôležitý krok pre tých, ktorí sa rozhodli opäť aktívne podnikať. Sociálna poisťovňa poskytuje určité postupy a pokyny, ako obnoviť svoju živnosť a získať späť právomoci podnikateľa. Ako na obnovenie živnosti a čo všetko to zahŕňa?


Obsah článku


Čo je prvým krokom pri tomto procese? Aký je rozdiel medzi prerušením a pozastavením živnosti?

Obnovenie živnosti podľa potreby

Živnosť sa dá kedykoľvek opäť obnoviť. Po skončení obdobia prerušenia má podnikateľ možnosť jednoducho znovu aktivovať svoju živnosť, nezávisle na tom, či to urobí po krátkom či dlhom čase. Ak sa však k podnikaniu už nechystá vrátiť, je možné prerušenú živnosť ukončiť bez problémov.

Obnovenie živnosti možno jednoducho vykonať oznámením na živnostenskom úrade. Stačí vyplniť formulár „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“ a označiť nové obdobie prerušenia. Tento krok je sprevádzaný poplatkom vo výške 4 eur, alebo 2 eur v prípade elektronickej služby s elektronickým podpisom. Sociálnu poisťovňu treba oboznámiť o obnovení v lehote 30 dní, ak bol podnikateľ povinne sociálne poistený.

Ak sa živnostník rozhodne úplne ukončiť svoju živnosť, môže to urobiť pomocou formulára „Oznámenie o ukončení podnikania“ bezplatne, bez ohľadu na to, či ho podá osobne alebo elektronicky. Zrušenie živnosti nevyžaduje oznámenie zdravotnej poisťovni ani daňovému úradu. V prípade, že by si podnikateľ chcel opätovne obnoviť podnikanie, proces založenia novej živnosti by bol nevyhnutný.

Obnovenie pozastavenej živnosti

Pre podnikateľov, ktorí svoju živnosť načas pozastavili a uvažujú o návrate, je táto voľba aktuálne viac flexibilná než kedykoľvek predtým. Doba pozastavenia už nie je zákonom obmedzená, čo umožňuje živnostníkom prispôsobiť si ju podľa súčasných potrieb, či už na krátke obdobia alebo aj dlhodobejšie.

Taktiež majú možnosť počas pozastavenia meniť jeho dĺžku podľa potreby – skrátiť, predĺžiť alebo dokonca zrušiť. Samotné obnovenie pozastavenej živnosti je bezplatné a automaticky nastáva po uplynutí doby pozastavenia, pričom podnikateľ znovu prevezme svoj status živnostníka a pokračuje tam, kde pred pozastavením skončil.

Poplatky:

Za pozastavenie živnosti alebo úpravu doby pozastavenia pri osobnom podaní sa účtujú 4 eurá.

Elektronické podanie vyžaduje poplatok vo výške 2 eurá.

Obnovenie pozastavenej živnosti je bezplatné.

Obnovenie živnosti po zrušení

V prípade, že živnosť bola ukončená a podnikateľ sa rozhodne vrátiť k podnikaniu, treba absolvovať celý proces založenia živnosti odznova. Tento proces zahŕňa nové správne poplatky a predloženie všetkých potrebných dokumentov, vrátane osvedčení, najmä v prípade viazaných a remeselných živností.

Je to akoby začínal od nuly, s novými krokmi:

 • určiť si predmet podnikania
 • zvoliť obchodné meno
 • určiť si miesto podnikania
 • ohlásiť živnosť živnostenskému úradu
Vedeli ste, že…?
Aj keď sa pri obnovení živnosti po zrušení postupuje odznova a nanovo, živnostník si zachováva pôvodné identifikačné číslo (IČO).
Obnovenie živnosti po zrušení
Po zrušení živnosti sa musí absolvovať celý proces obnovenia podnikania, zahŕňajúci nové poplatky a predloženie potrebných dokumentov.

Ohlásenie živnosti osobne

Ak sa budúci podnikateľ rozhodne pre ohlásenie živnosti osobne, musí navštíviť príslušný živnostenský úrad podľa miesta bydliska. Vyplní formulár na ohlásenie živnosti a v prípade remeselných alebo viazaných živností bude potrebné preukázať odbornú spôsobilosť, napríklad výučný list.

Správne poplatky pri ohlásení živnosti osobne:

7 eur za každú voľnú živnosť.

22 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Otvorenie živnosti online

Alternatívu predstavuje otvorenie živnosti online, čiže elektronické založenie živnosti na portáli Slovensko.sk. Proces vyžaduje občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom na podpisovanie, čítačku a potrebné softvéry.

Na portáli Slovensko.sk nájde podnikateľ službu Ohlasovanie voľnej živnosti, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba, zvolí príslušný úrad a vyplní formulár. Prílohy, ako osvedčenia, musia byť v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Poplatky pri otvorení živnosti online sú výhodnejšie:

11 eur namiesto 22 eur za remeselné a viazané živnosti.

Zadarmo namiesto 7 eur za voľné živnosti.

Povinnosti SZČO po obnovení živnosti

Po opätovnom založení živnosti nie je na SZČO samotnom, aby informoval zdravotnú poisťovňu ani daňový úrad. Túto úlohu preberá priamo okresný úrad, na ktorý bola živnosť ohlásená.

Zároveň sa s návratom k podnikaniu otvára rad ďalších povinností. Medzi ne patrí:

 • označenie miesta podnikania
 • inštalácia e-Kasy
 • ďalšie špecifické úkony súvisiace s druhom podnikania (napríklad v prípade obchodu, reštaurácie, či kozmetického salónu)
 • vytvoriť samostatný bankový účet pre živnosť a venovať pozornosť aj účtovníctvu a fakturácii

Obnovenie živnosti a odvody

Častým dôvodom prerušenia alebo ukončenia živnosti sú vysoké odvody do Sociálnej poisťovne. Zdravotné odvody obvykle nie sú hlavným faktorom, keďže SZČO, ktorý nemá iného platiteľa zdravotného poistenia, sa stáva samoplatcom s minimálnymi odvodmi (v roku 2024 vo výške 97,80 eur mesačne).

Otázka, či po obnovení živnosti vzniká povinnosť platiť sociálne odvody, závisí od výšky príjmov zo živnosti a doby, počas ktorej bola živnosť prerušená alebo ukončená. Odpoveď na túto otázku sa stanovuje k 1. júlu alebo 1. októbru, podľa výšky príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Prerušenie živnosti a Sociálna poisťovňa

Pri prerušení živnosti je nevyhnutné, aby živnostník, ktorý bol sociálne poistený (teda ten, kto plnil sociálne odvody), poslal Sociálnej poisťovni oznámenie o pozastavení živnosti. Na tento účel sa v praxi používa formulár s názvom „Registračný list FO“.

Postačí vyplniť iba hlavičku oznámenia a časti 1, 9 a 11. Ak má nejasnosti, odporúča sa priamo kontaktovať Sociálnu poisťovňu na tel. čísle: 0906 171090, voľba 2. Pri formulári sa nachádzajú aj podrobné vysvetlivky.

Vyplnený a podpísaný formulár sa môže zaslať poštou alebo osobne na adresu Sociálnej poisťovne (Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava) alebo na niektorú z jej pobočiek. Ak podnikateľ preferuje elektronické odoslanie, môže formulár s použitím eID karty a čítačky odoslať aj elektronicky cez portál slovensko.sk.

 • vyberie „Všeobecná agenda“
 • zvolí „Sociálna poisťovňa“
 • klikne na „Prejsť na službu“, kde následne naskenuje oznámenie
 • elektronicky ho podpíše a zašle.
Prerušenie živnosti a Sociálna poisťovňa
Pri prerušení živnosti musí živnostník, ktorý plnil sociálne odvody, zaslať Sociálnej poisťovni oznámenie o pozastavení živnosti prostredníctvom formulára „Registračný list FO“, ktorý sa dá odoslať aj elektronicky cez portál slovensko.sk.

Čo robiť po prerušení živnosti?

Po prerušení živnosti treba dodržať niekoľko dôležitých krokov. Prvý krok predstavuje uhradenie posledného preddavku na zdravotné poistenie za ten kalendárny mesiac, v ktorom sa živnosť prerušila.

Vedeli ste, že…?
Bez ohľadu na to, či sa podnikanie prerušilo na začiatku, v priebehu alebo na konci mesiaca, musia sa zaplatiť preddavky v pomernej časti za obdobie od začiatku mesiaca do dňa prerušenia živnosti.

Rovnakým spôsobom treba postupovať aj v prípade sociálneho poistenia. Aj sociálne poistenie treba uhradiť za posledný mesiac len v pomernej časti, teda od začiatku kalendárneho mesiaca do dňa prerušenia živnosti.

Ak bol človek registrovaný ako platiteľ DPH a na základe svojej žiadosti a rozhodnutia daňového úradu došlo k zrušeniu registrácie pre DPH, nezabudnúť podať aj posledné daňové priznanie k DPH.

Preddavky na daň z príjmov netreba platiť od dátumu prerušenia živnosti. Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vzniká až od dátumu, ktorý nasleduje po dátume prerušenia.

Povinnosti však nekončia len týmto…

V nasledujúcom kalendárnom roku treba podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok, v ktorom došlo k prerušeniu živnosti. Ak sa živnosť neobnoví, musí sa v daňovom priznaní upraviť základ dane z príjmov. Tento postup platí predovšetkým pre tých živnostníkov, ktorí nevykonávajú sezónne činnosti.

Pozastavenie živnosti – poistenie a nárok na dôchodok

Pozastavenie živnosti prináša výhodu v tom, že ako živnostník netreba platiť preddavky na zdravotné poistenie ani prípadné sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov.

Avšak, aj keď dôjde k pozastaveniu živnosti, niekto musí platiť zdravotné poistenie za živnostníka.

 • tento úkon môže vykonať štát, ak sa prihlási na úrad práce
 • alebo si zvolí možnosť ako zamestnanec, pričom platcom bude zamestnávateľ

V opačnom prípade si musí uhradiť zdravotné poistenie sám v súlade so zákonom – pre rok 2022 predstavuje suma 79,31 eura mesačne a pre rok 2023 84,77 eura mesačne.

Ak človek pozastavil živnosť a neplánuje nastúpiť do zamestnania, registrácia na úrade práce predstavuje výhodnú voľbu. Okrem potenciálnej dávky v nezamestnanosti (ak na ňu má nárok), počas obdobia registrácie na úrade práce štát hradí zdravotné poistenie.

V prípade, že mal živnostník pred pozastavením živnosti aj povinné sociálne poistenie, mesiace, za ktoré ho neplatí sa nezapočítavajú do nároku na dôchodok. Avšak, ak si v priebehu obdobia evidencie na úrade práce dobrovoľne platí dôchodkové poistenie alebo ho dopláca, zahrnú mu to do výpočtu nároku na dôchodok.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang