Predmet podnikania: Význam a praktický sprievodca

predmet podnikania

Predmet podnikania je podstatou každej firmy, nezáleží na jej veľkosti či odvetví. Jeho správna definícia a ujasnenie sú nevyhnutné pre začínajúcich podnikateľov aj pre skúsených obchodníkov. Je základným prvkom firmy, ktorý definuje, čo firma robí a aké služby alebo produkty ponúka.

Článok sa zameriava na podstatu predmetu podnikania, jeho význam pre firmu a poskytne praktické tipy na zostavenie správneho zoznamu predmetu podnikania. Preskúma aj otázku, prečo je dôležité mať presný predmet podnikania a ako môže pomôcť pri dosahovaní podnikateľských cieľov.

Ako vybrať správny predmet podnikania

Mnoho ľudí rozmýšľa nad tým, že by sa stali podnikateľmi, založili vlastnú živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Okrem odhodlania a pracovného nasadenia potrebujú ešte jednu kľúčovú vec – rozhodnúť sa, aký predmet podnikania si zvolia. Ale ako na to? Aké možnosti majú?

Jednou z neodmysliteľných úloh pri založení živnosti alebo s.r.o. je definovanie predmetu podnikania. Nie každý podnikateľ si hneď na začiatku jasne uvedomuje, čomu sa bude venovať, a určenie správneho predmetu podnikania nie je vždy jednoduché.

Často sa rozsah živnostenského oprávnenia posudzuje na základe presného uvedenia predmetu podnikania. Ak človek podniká vo forme s.r.o., predmety podnikania sú obvykle rovnaké ako v prípade SZČO. Z hľadiska predmetu podnikania, sa rozdeľujú na:

 • voľné
 • viazané
 • remeselné

Voľné živnosti nevyžadujú žiadnu špecifickú odbornosť, zatiaľ čo remeselné a viazané vyžadujú určitú špecializáciu, napríklad v podobe výučného listu alebo certifikátu.

Pri ohlasovaní živnosti uvádza fyzická aj právnická osoba okrem iných náležitostí v ohlásení aj predmet podnikania.

predmet podnikania
Ak fyzická alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný.

Ako si vybrať predmet podnikania

Podnikateľský svet je pestrý a neustále sa rozvíja, čo otvára dvere pre nové oblasti a príležitosti podnikania. Preto nie je možné zostaviť úplný a konečný zoznam všetkých predmetov podnikania, pretože ich možno stále objavovať.

No existujú sprievodcovia vo forme zoznamov voľných, viazaných a remeselných živností, ktoré môžu byť užitočným vodítkom pri voľbe toho správneho predmetu pre podnikanie.

Nezanedbateľnou pomôckou pri rozhodovaní sú aj tipy a triky od skúsených podnikateľov. Pred začatím podnikania sa však vyplatí dôkladne preskúmať a zvážiť niekoľko faktorov. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť pri správnom výbere predmetu podnikania:

Záujmy a vášně:Premýšľať o oblastiach, ktoré človeka skutočne zaujímajú a vášnivo napĺňajú. Podnikanie v oblasti, ktorá ho baví, môže byť oveľa príjemnejšie a motivujúcejšie.
Odbornosť a skúsenosti:Zvážiť svoje schopnosti, odbornosť a skúsenosti. Je vhodné podnikať v oblasti, v ktorej má budúci podnikateľ určitú expertízu.
Trhový výskum:Preštudovať trh a zistť, či je po oblasti, o ktorej uvažuje, dostatočný dopyt a konkurenčný priestor. Identifikovať potreby zákazníkov.
Konkurencia:Preskúmať konkurenciu v danej oblasti a analyzovať ich silné a slabé stránky. Zvážiť, ako sa podnikateľ môže líšiť.
Ziskovosť:Zhodnotiť potenciálnu ziskovosť predmetu podnikania a výnosnosť investície.
Regulačné požiadavky:Zistitiť, aké sú právne a regulačné požiadavky pre vybraný predmet podnikania.
Riziká:Zvážiť riziká spojené s podnikaním a pripraviť si plán na ich riadenie.
Flexibilita:Uvedomiť si, že podnikateľský plán by nemal byť statický. Byť pripravený prispôsobiť sa zmenám na trhu a meniacim sa potrebám zákazníkov.
Podpora a poradenstvo:Neváhať využiť podporné služby a poradenstvo od skúsených podnikateľov alebo odborníkov.
predmet podnikania
Vybrať si predmet podnikania je dôležitý krok, ktorý môže ovplyvniť úspech celého podnikania. Dôkladné zváženie a analýza pomôžu nájsť tú správnu cestu k úspechu.

Zoznam predmetov podnikania

Zoznam predmetov podnikania je veľmi rozmanitý a neustále sa rozrastá, pretože podnikateľské možnosti sa neustále menia a rozvíjajú. Neexistuje univerzálny zoznam všetkých možných predmetov podnikania, avšak existujú určité kategórie, ktoré môžu slúžiť ako vodítko pri výbere. Ako sme spomínali, tieto kategórie zahŕňajú voľné, viazané a remeselné živnosti.

Voľné živnosti

Založenie voľnej živnosti je prístupné takmer každému, pričom požiadavky a podmienky sú omnoho menej náročné v porovnaní s viazanými či remeselnými živnosťami. K základným kritériám patria:

 • čistý trestný register
 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • schopnosť vykonávať právne úkony

Pri voľnej živnosti neexistuje požiadavka na minimálny stupeň vzdelania ani nevyžaduje odbornú prax. Hoci existuje zoznam činností, ktoré často spadajú pod voľné živnosti, nejedná sa o záväzný zoznam predmetu podnikania.

Tento zoznam, ktorý zostavil Odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, slúži skôr ako orientačný pohľad a nie ako striktný výpis povolených činností.

Príklady voľných živností zo zoznamu predmetov podnikania:

 • Obchod a služby
 • Poskytovanie ubytovania a stravovania
 • Produkcia, spracovanie a opravy
 • Stavebníctvo
 • Doprava a skladovanie
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Umenie a kultúra
 • Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Podnikateľské plány nie sú obmedzené týmto zoznamom. Dôležité je jasne a presne definovať zvolenú činnosť, aby nedochádzalo k zámene medzi voľnými, viazanými a remeselnými živnosťami.

Remeselné živnosti

Pre remeselné živnosti je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť, ktorú možno získať absolvovaním príslušného odborného vyučenia v danom obore.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným potvrdením o úspešnom absolvovaní príslušného vyučovacieho programu. Remeselné živnosti sú bližšie uvedené v Prílohe č. 1 Živnostenského zákona.

Príklady remeselných živností zo zoznamu predmetov podnikania:

 • Výroba kovov a kovových výrobkov
  • zámočníctvo, nástrojárstvo, kovoobrábanie
 • Výroba motorových a iných dopravných prostriedkov
  • opravy pracovných strojov, diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií
 • Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
  • výroba a opravy protetických výrobkov, ortopedickej obuvi, hodinárstvo
 • Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
  • kamenárstvo
 • Výroba potravín a nápojov
  • mäsiarstvo, výroba piva a sladu, mliečnych výrobkov, pekárskych a cukrárskych výrobkov
 • Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
  • stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo
 • Stavebníctvo
  • murárstvo, tesárstvo, klampiarstvo, vodoinštalatérstvo, inštalácia chladiarenských zariadení, podlahárstvo…
 • Ostatné
  • pánske, dámske a detské kaderníctvo, kozmetické služby, manikúra, pedikúra, pohostinská činnosť…
predmet podnikania
Predmet podnikania sa označuje názvom činnosti, ktorú podnikateľ vykonáva. Napríklad, ak podnikateľ vykonáva činnosť „obchod s potravinami“, tak predmetom podnikania je „obchod s potravinami.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú odborné činnosti, ktoré vyžadujú špecifické odborné znalosti a schopnosti na ich vykonávanie. Preukazovanie odbornej spôsobilosti pre viazané živnosti je podrobené presným pravidlám, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 Živnostenského zákona alebo osobitných predpisoch.

Podmienky na získanie oprávnenia na viazané živnosti sa delia na dva hlavné druhy:

 • Všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti: Tieto zahrňujú splnenie vekovej podmienky, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.
 • Osobitné podmienky na prevádzkovanie viazanej živnosti: Každá viazaná živnosť má svoje vlastné osobitné podmienky, ktoré sú špecifikované v zákone o živnostenskom podnikaní. Tieto podmienky sa líšia v závislosti od typu viazanej živnosti.

Príklady viazaných živností zo zoznamu predmetvo podnikania:

 • Lekárske služby
 • Zubné služby
 • Lekárne
 • Optické služby
 • Rekonštrukcia a prestavba budov
 • Elektroinštalačné práce
 • Plynárenské práce
 • Klimatizačné a chladiace práce

Ako rozšíriť predmet podnikania

Rozšírenie predmetu podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) vyžaduje určité formality a postupy, ktoré sú potrebné na zápis do Obchodného registra SR. Predmetom činnosti s.r.o. je súbor živností, na vykonávanie ktorých má táto spoločnosť oprávnenie.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení je rovnaké pre fyzické a právnické osoby a vydáva ho príslušný obvodný úrad so zameraním na živnostenské podnikanie.

Rozšírenie predmetu podnikania v s.r.o. je bežnou zmenou v tejto právnej forme spoločnosti. Dôvody môžu byť rôzne – od rozšírenia poskytovaných služieb po zmenu strategického zamerania podnikania. Pred zápisom tejto zmeny do Obchodného registra musí spoločnosť podstúpiť niekoľko krokov.

 1. Rozhodnutie najvyššieho orgánu: Rozšírenie predmetu podnikania sa musí schváliť na valnom zhromaždení spoločníkov, ktoré je najvyšším orgánom s.r.o. Spoločníci sa zhodujú na tejto zmene a rozhodujú aj o zmene spoločenskej zmluvy.
 2. Ohlásenie živnosti: Po schválení na valnom zhromaždení je potrebné ohlásiť novú živnosť príslušnému živnostenskému úradu. Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre novú činnosť je kľúčovým krokom.
 3. Uhradenie poplatkov: Za zápis zmien do Obchodného registra sa vyberajú súdne poplatky, ktoré zahŕňajú aj notársky poplatok za overenie podpisu na návrhu.
 4. Elektronické podanie: Odporúčame využiť elektronické podanie, ktoré zjednodušuje a urýchľuje celý proces zápisu. Tým človek ušetrí nielen čas, ale aj peniaze na poplatkoch.

Pri správnom vykonaní týchto krokov získa podnikateľ potvrdenie o zmene v Obchodnom registri, čím oficiálne rozšíri predmet podnikania svojej spoločnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang