SZČO a príjem zo zahraničia – ako vyplniť daňové priznanie

SZČO a príjem zo zahranicia

Pre živnostníkov (SZČO) s príjmami zo zahraničia je dôležité poznať daňové povinnosti, ktoré sa na nich vzťahujú. SZČO je povinná uviesť všetky príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní na Slovensku, bez ohľadu na to, kde boli zdanené. Daň z príjmov zo zahraničia sa vypočíta podľa slovenských daňových sadzieb.

V niektorých prípadoch môže mať SZČO nárok na zníženie dane o daň zaplatenú v zahraničí (metóda zápočtu zahraničnej dane).

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

SZČO je povinná viesť si evidenciu o svojich príjmoch a výdavkoch, a to vrátane príjmov a výdavkov zo zahraničia.

Výpočet dane z príjmu u živnostníka závisí od viacerých faktorov, ako napríklad uplatnenie si paušálnych či reálnych výdavkov.

Ak má SZČO nárok na zníženie dane o daň zaplatenú v zahraničí, musí podať daňové priznanie, aby si mohla tento zápočet uplatniť.

Živnostníci vyplňajú daňové priznanie typ B.

V akých situáciách podáva SZČO daňové priznanie na Slovensku, ak má príjem iba zo zahraničia?

SZČO s príjmom iba zo zahraničia podáva daňové priznanie na Slovensku v týchto situáciách:

1. Celkové zdaniteľné príjmy presiahnu 2 289,63 €:

Toto je hlavná podmienka. Do zdaniteľných príjmov sa rátajú všetky príjmy zo zahraničia, aj tie, ktoré už boli zdanené v zahraničí.

2. Má príjem zo závislej činnosti (zamestnania) v zahraničí:

Aj keď SZČO pracuje v zahraničí na živnosť, zároveň môže mať príjem aj zo zamestnania. V takomto prípade je povinná podať daňové priznanie na Slovensku a uviesť v ňom všetky príjmy, vrátane príjmu zo zamestnania.

3. Má príjem z prenájmu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zahraničí:

Príjmy z prenájmu nehnuteľností v zahraničí sa považujú za zdaniteľné príjmy na Slovensku.

4. Má príjem z kapitálových výnosov (úroky, dividendy) zo zahraničia:

Aj tieto príjmy sú predmetom dane z príjmov na Slovensku.

5. Má príjem z autorských práv a licencií zo zahraničia:

Autorské honoráre a licenčné poplatky z diel vytvorených v zahraničí sú zdaniteľné na Slovensku.

6. Využíva metódu zápočtu zahraničnej dane:

Ak má SZČO nárok na zníženie dane o daň zaplatenú v zahraničí, musí podať daňové priznanie, aby si mohla tento zápočet uplatniť.

Aj keď SZČO podáva daňové priznanie iba kvôli príjmom zo zahraničia, je povinná splniť všetky formality spojené s podávaním daňového priznania. To znamená, že musí vyplniť daňové priznanie v súlade s pokynmi a včas ho podať daňovému úradu.

Kde podáva SZČO daňové priznanie, ak je rezidentom SR, avšak pracuje zo zahraničia?

SZČO, ktorá je rezidentom SR a pracuje zo zahraničia, podáva daňové priznanie na Slovensku elektronicky cez daňový portál Finančnej správy SR.

Postup je nasledovný:

 1. Registrácia na daňovom portáli: Ak SZČO ešte nie je registrovaná na daňovom portáli, musí sa najskôr zaregistrovať. Registráciu je možné vykonať online pomocou elektronického občianskeho preukazu s čítačkou alebo prostredníctvom kontaktného centra Finančnej správy SR.
 2. Vyplnenie daňového priznania: Po registrácii sa SZČO prihlási na daňový portál a vyplní príslušné daňové priznanie. Pre SZČO s príjmami zo zahraničia sa najčastejšie používa daňové priznanie typu B. V daňovom priznaní je potrebné uviesť všetky zdaniteľné príjmy, vrátane príjmov zo zahraničia, ako aj odpočty a daňové výdavky.
 3. Podanie daňového priznania: Vyplnené daňové priznanie sa podáva elektronicky cez daňový portál. Po podaní daňového priznania SZČO obdrží potvrdenie o jeho podaní.

SZČO je povinná viesť si evidenciu o svojich príjmoch a výdavkoch, a to vrátane príjmov a výdavkov zo zahraničia.

Ako vyplniť daňové priznanie pri príjmu zo zahraničia?

Otázku ako vyplniť daňové priznanie, ak máte príjem zo zahraničia si kladie mnoho živnostníkov.

Vyplnenie daňového priznania s príjmom zo zahraničia môže byť zložité, nakoľko je potrebné zohľadniť viacero faktorov, ako napríklad:

 • Typ príjmu zo zahraničia: Zamestnanie, podnikanie, prenájom nehnuteľností, kapitálové výnosy, autorské honoráre atď.
 • Krajina, z ktorej pochádza príjem: Rôzne krajiny majú rôzne daňové systémy a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia so Slovenskom.
 • Daňová rezidencia: Určenie, či ide o rezidenta SR pre daňové účely, ovplyvňuje, aké príjmy sa na Slovensku zdaňujú.

Postup pre vyplnenie daňového priznania:

 1. Určenie typu daňového priznania:
  • Typ A: Pre daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti (zamestnanie).
  • Typ B: Pre daňovníkov s ostatnými typmi príjmov, ako sú príjmy zo živnosti, prenájmu nehnuteľností, kapitálové výnosy, autorské honoráre atď.
 2. Získanie potrebných dokladov:
  • Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo zahraničia od zamestnávateľa atď.
  • Doklady o zaplatenej dani v zahraničí (ak je to relevantné).
  • Informácie o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a krajinou, z ktorej pochádza príjem.
 3. Vyplnenie daňového priznania:
  • Daňové priznanie typu B:
   • V časti III. – Ostatné príjmy sa uvedú všetky zdaniteľné príjmy zo zahraničia vrátane informácií o krajine, z ktorej pochádzajú.
   • V časti VI. – Zápočet dane z príjmu zaplatenej v zahraničí je možné si uplatniť nárok na zníženie dane o daň zaplatenú v zahraničí.
   • Dbať na správne vyplnenie všetkých povinných položiek v daňovom priznaní.

Daňové priznanie je možné podať elektronicky cez daňový portál Finančnej správy SR (živnostníci a podnikatelia) alebo v papierovej forme na príslušnom daňovom úrade. Termín podania daňového priznania je do 31. marca nasledujúceho roka.

Ak živnostník nevie presne ako vyplniť daňové priznanie ak má príjem zo zahraničia, odporúča sa kontaktovať daňového poradcu, ktorý mu pomôže vyriešiť tento problém.

Aj keď SZČO podáva daňové priznanie iba kvôli príjmom zo zahraničia, je povinná splniť všetky formality spojené s podávaním daňového priznania.

Daňové priznanie SZČO a príjem z Nemecka

Spracovanie daňového priznania SZČO a príjmu z Nemecka môže byť pre niektorých podnikateľov zložitým procesom. Výška príjmu zo zahraničia môže ovplyvniť celkovú daňovú povinnosť, a preto je dôležité mať prehľad o platných daňových zákonoch.

Určenie typu daňového priznania:

 • Typ B: Pre SZČO s príjmami z podnikania a/alebo ostatnými príjmami (napr. prenájom, kapitálové výnosy).

Získanie potrebných dokladov:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z Nemecka:
  • od zamestnávateľa (ak ide o príjem zo závislej činnosti)
  • od príslušného nemeckého daňového úradu (ak ide o príjem zo živnosti)
 • Doklady o zaplatenej dani v Nemecku:

Vyplnenie daňového priznania:

Príjmy z Nemecka:

 • V časti VI. – Ostatné príjmy sa uvedú všetky zdaniteľné príjmy z Nemecka vrátane informácií o krajine, z ktorej pochádzajú.
 • Uvedie sa aj informácia o tom, či sa v Nemecku už zaplatila daň z týchto príjmov.

Zápočet dane z príjmu zaplatenej v Nemecku:

 • V časti VI. – Zápočet dane z príjmu zaplatenej v zahraničí sa uplatní nárok na zníženie dane o daň zaplatenú v Nemecku.
 • Postupuje sa podľa pokynov v daňovom priznaní a využijú sa informácie z dokladov o zaplatenej dani v Nemecku.

Vzhľadom na dôležitosť daňového priznania SZČO z príjmu z Nemecka je významné jeho včasné podanie, ktoré podnikateľovi umožní uplatniť si nárok na odpustenie alebo zníženie dane.

Daň z príjmu živnostníka. Čo ju ovplyvňuje?

Výpočet dane z príjmu u živnostníka závisí od viacerých faktorov, ako napríklad:

1. Spôsob vedenia evidencie:

 • Paušálne výdavky: Živnostník uplatňuje 60 % z celkových zdaniteľných príjmov ako výdavky. Zostávajúca 40 % suma je základom dane.
 • Reálne výdavky: Živnostník preukazuje všetky svoje výdavky dokladmi. Základ dane sa vypočíta ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a preukázanými výdavkami.

2. Výška zdaniteľných príjmov:

 • Do obratu 49 790 € sa uplatňuje sadzba dane 15 %.
 • Ak základ dane nepresiahne sumu 41 445,46 eur uplatňuje sa sadzba dane 19 %.
 • Ak základ dane presiahne sumu 41 445,46 eur uplatňuje sa sadzba dane 25 %.

Okrem dane z príjmu musia živnostníci odvádzať aj sociálne a zdravotné poistenie. V daňovom priznaní je potrebné uviesť všetky zdaniteľné príjmy, vrátane príjmov zo zahraničia.

Vplyv príjmu zo zahraničia na odvody na sociálne a zdravotné poistenie

Vplyv príjmu zo zahraničia na odvody na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO závisí od typu príjmu, krajiny, z ktorej pochádza, a od medzinárodných dohôd medzi Slovenskom a touto krajinou.

Základné princípy:

 • Príjem zo závislej činnosti (zamestnanie): Odvody na sociálne a zdravotné poistenie sa odvádzajú v krajine, kde je zamestnanec reálne zamestnaný a vykonáva prácu.
 • Príjem zo živnosti: Odvody na sociálne a zdravotné poistenie sa odvádzajú v krajine, kde má živnostník trvalý pobyt alebo sídlo.

Slovensko má uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a o sociálnom zabezpečení s mnohými krajinami. Tieto zmluvy upravujú, v ktorej krajine a v akom rozsahu sa odvádzajú odvody na sociálne a zdravotné poistenie z príjmu zo zahraničia.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang