Register živnostníkov – podľa mena, založenie živnosti

V dnešnom modernom svete existuje mnoho spôsobov, ako začať svoje vlastné podnikanie a spraviť prvý krok k osobnej a podnikateľskej slobode. Jedným z najjednoduchších a najbežnejších spôsobov je zaregistrovať sa ako živnostník. Čo je register živnostníkov a aký je jeho význam pre podnikateľskú komunitu? Ako funguje register živnostníkov podľa mena?


Obsah článku


Register živnostníkov je dôležitým nástrojom pre podnikateľov a vlády, ktorý umožňuje sledovať a regulovať podnikateľské aktivity.

Čo je register živnostníkov?

Register živnostníkov, teda ŽRSR, je verejný zoznam osôb, ktoré vykonávajú živnosť. Tento zoznam obsahuje dôležité informácie o každom živnostníkovi, ako sú jeho meno, adresa, druh živnosti a iné relevantné údaje. Registrovať sa v tomto zozname je povinné pre všetkých, ktorí sa rozhodnú vykonávať živnosť.

Živnostenský register Slovensko má niekoľko dôležitých účelov. Registrovanie v zozname živnostníkov umožňuje verejnosti a orgánom kontroly prístup k dôležitým informáciám o podnikateľoch. Tým sa zabezpečuje transparentnosť a ochrana spotrebiteľov.

Pre daňové účely je register živnostníkov neoceniteľný. Umožňuje správnym orgánom sledovať príjmy živnostníkov, čo pomáha bojovať proti daňovým únikom. Orgány kontroly a regulácie môžu použiť tento zoznam na monitorovanie činností živnostníkov a zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a predpisov týkajúcich sa podnikania.

Živnostenský register poskytuje jednoduchý a prístupný spôsob, ako začať podnikať. Tento proces je obvykle menej byrokratický a nákladný v porovnaní s inými spôsobmi zakladania podniku.

Vyhľadávanie v registri živnostníkov

Vyhľadávanie v živnostenskom registri je dôležitým krokom pre každého, kto chce získať informácie o konkrétnom podnikateľovi alebo živnostníkovi. Tieto informácie môžu byť užitočné pre rôzne účely, ako napríklad overovanie legitimity obchodného partnera, získavanie kontaktných údajov pre obchodné príležitosti alebo získavanie informácií pre právne a daňové účely.

Zoznam živnostníkov je na stránke zrsr.sk, na ktorej je možné vyhľadávanie živnostníkov a údajov o živnosti. Vyhľadávanie v registri je možné podľa mena a priezviska, obchodného mena, IČO, adresy prevádzkarne alebo podľa cezhraničného poskytovateľa služby na území SR.

Register živnostníkov podľa mena

Register živnostníkov podľa mena, teda zoznam živnostníkov, je dostupný na stránke zrsr.sk. Stačí zakliknúť „Hľadať podľa priezviska a mena fyzickej osoby“ a zadať meno. V registri sa tak nájdu všetci registrovaní živnostníci s vyhľadávaným menom.

Vyhľadávanie na ŽRSR podľa mena je možné aj podľa obchodného mena. Niekedy je však totožné s menom živnostníka. Nie každý má pomenovanú svoju živnosť iným obchodným menom.

IČO v živnostenskom registri

IČO (Identifikačné číslo osoby) je jedinečné identifikačné číslo pridelené fyzickým alebo právnickým osobám na Slovensku. IČO v živnostenskom registri nesmie chýbať. Toto číslo je určené na identifikáciu jednotlivcov alebo subjektov v rôznych oficiálnych dokumentoch, registroch a komunikácii s verejnými inštitúciami, ako aj v obchodnom prostredí.

IČO má rôzne použitie a význam v rôznych kontextoch:

 • Pre fyzické osoby – pre jednotlivcov je IČO pridelené v rámci evidencie fyzických osôb a slúži na identifikáciu občanov vo vzťahu k štátnym inštitúciám, daňovým úradom a iným verejným orgánom.
 • Pre právnické osoby – pre právnické osoby, teda spoločnosti, firmy, podnikateľské subjekty a iné právne subjekty je IČO jedinečným identifikačným kódom, ktorý sa používa pre evidenciu, identifikáciu a komunikáciu s verejnými a obchodnými inštitúciami. Pre právnické osoby sa IČO obvykle pridáva k názvu firmy a slúži ako oficiálny identifikátor.
 • Daňové účely – IČO je dôležité pre daňové účely. Pomáha daňovým úradom sledovať a spracovávať daňové povinnosti jednotlivcov a subjektov, a to najmä pri podávaní daňových priznaní a spracovaní daňových platieb.
 • Obchodné účely – v obchodnom prostredí sa IČO používa pri komunikácii medzi firmami, pri vytváraní faktúr, zmlúv a iných obchodných dokumentov.

IČO sa skladá z číselnej postupnosti a má stanovený formát. Každá osoba alebo právnický subjekt má svoje vlastné, jedinečné IČO pridelené príslušným verejným inštitúciám alebo živnostenským úradom. Toto číslo je dôležité pre identifikáciu a správnu evidenciu osôb a subjektov v rôznych oblastiach, vrátane štátnej správy, obchodu, financií a daní.

Registrovanie živnostníkov v tomto zozname umožňuje verejnosti a orgánom kontroly prístup k dôležitým informáciám o podnikateľoch.

Výpis živnostenského registra

Elektronická služba „Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis“ je súčasťou elektronických služieb ponúkaných Ústredným portálom verejnej správy na Slovensku (www.slovensko.sk). Táto služba umožňuje podnikateľom a občanom získať verejný výpis živnostenského registra elektronicky, čo uľahčuje a zrýchľuje proces získania tohto dôležitého dokumentu.


Elektronická služba Výpis zo živnostenského registra poskytuje rýchly a pohodlný spôsob získania výpisu zo živnostenského registra Slovensko, čím sa uľahčuje prístup k dôležitým informáciám o podnikateľoch a živnostníkoch.


Žiadateľ vyplní elektronickú žiadosť a podpíše ju svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom cez Ústredný portál verejnej správy. Žiadosť je doručená do elektronickej schránky okresného úradu. Ústredný portál verejnej správy overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa.

Žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z Ústredného portálu verejnej správy o doručení žiadosti okresnému (živnostenskému) úradu.

V prípade, ak je potrebné žiadosť doplniť/ opraviť, okresný úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda 15 dní) prostredníctvom elektronickej správy.

Ak je žiadosť úplná, okresný úrad zašle verejný výpis elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa. Toto platí pri podpísaní elektronickým podpisom.

Žiadosť nepodpísaná elektronickým podpisom žiadateľa má trochu iný postup. Žiadateľ vyplní elektronickú žiadosť, ale nepodpíše ju elektronickým podpisom.

Po doručení žiadosti do schránky okresného (živnostenského) úradu bude žiadateľovi ponúknutá možnosť uhradiť správny poplatok buď prostredníctvom platobného portálu Ústredného portálu verejnej správy, alebo prostredníctvom internet bankingu (v tomto prípade je termín na uhradenie správneho poplatku 15 dní odo dňa prijatia správy).

V prípade, ak je potrebné žiadosť doplniť/ opraviť, okresný úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní) prostredníctvom elektronickej správy.

Ak je žiadosť úplná a správny poplatok je uhradený, okresný (živnostenský) úrad zašle verejný výpis elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Čo musí živnostník uvádzať v dokladoch?

Informácie, ktoré musí živnostník uvádzať na dokladoch a v obchodných dokumentoch, sú dôležité pre správne a transparentné fungovanie podnikateľskej činnosti. Tu sú príklady informácií, ktoré by mali byť uvedené na dokladoch a v obchodných dokumentoch živnostníka:

 • meno a priezvisko
 • predmet podnikania
 • číslo živnostenského registra
 • okresný úrad, na ktorom bola založená živnosť
 • sídlo spoločnosti

Pre zaujímavosť, pre zapísanie sídla spoločnosti do obchodného registra je nevyhnutné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa bude zaznamenaná ako sídlo v obchodnom registri. Alternatívne je možné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti.

Tieto informácie by mali byť jasne a presne uvedené na obchodných dokladoch a v oficiálnom styku s klientmi, dodávateľmi a verejnými orgánmi. Udržiavanie správnych a aktuálnych informácií je dôležité pre transparentnosť a dôveryhodnosť podnikateľskej činnosti. Číslo živnostenského registra, ako aj ostatné informácie, sú na zrsr.sk.

Na Slovensku je možné podnikanie na živnosť realizovať ako samostatnú zárobkovú činnosť.

Ako založiť živnosť?

Na založenie živnosti je potrebné vykonať niekoľko dôležitých krokov. Toto je spôsob, ako postupovať pri zakladaní živnosti:

 • Konzultácia s odborníkom – pred začatím podnikania na živnosť je vhodné konzultovať všetko so špecialistom alebo daňovým poradcom, aby človek získal prehľad o všetkých povinnostiach a povoleniach, ktoré bude potrebovať.
 • Získanie živnostenského listu – pre začatie podnikania na živnosť je potrebné podať žiadosť o vystavenie živnostenského listu na príslušnom miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Táto žiadosť obsahuje informácie o plánovanej činnosti a podmienky jej vykonávania.
 • Povinnosti v oblasti daní – živnostníci musia vyplniť a odovzdať daňové priznanie, ktoré je potrebné urobiť najneskôr do 31. marca v príslušnej finančnej správe. Týmto spôsobom sa budú platiť dane a podnikateľ si splní povinnosti voči štátu.
 • Sociálne a zdravotné poisťovne – živnostníci sú povinní platiť dane z príjmov a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výška týchto odvodov závisí od príjmov dosiahnutých za predchádzajúci kalendárny rok. Určitý limit môže byť oslobodený od odvodov do sociálnej poisťovne.
 • Registračné povinnosti – poistenie musí byť zaregistrované na príslušnom miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho je potrebné splniť zákonné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zaregistrovať svoju činnosť u príslušného úradu.
 • Správne povinnosti – pri založení živnosti je potrebné splniť všetky zákonné požiadavky týkajúce sa prevádzkovania danej činnosti. Informácie a vyhlášky týkajúce sa týchto povinností sú k dispozícii na webových stránkach ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podnikanie na živnosť môže byť vhodnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú flexibilitu a kontrolu nad svojím podnikaním. Výhody zahŕňajú možnosť pracovať vlastným tempom a nižšie náklady. Často sa živnosťou začína podnikanie či startup.

Avšak, existuje aj riziko, zvlášť v súvislosti s daňami a zodpovednosťou za všetky aspekty podnikania. Pred začatím živnosti je dôležité zvážiť všetky výhody a nevýhody a podľa potreby sa poradiť s odborníkom.

Slovenský register firiem a živnostníkov

Objavili sa prípady, kedy sa živnostníkom dostali do rúk šeky od spoločnosti Slovenský register firiem a živnostníkov. Tieto šeky obsahovali požiadavky na úhradu za registráciu v „Slovenskom registri firiem a živností“.

S týmito šekmi prišli aj detailné informácie o príslušných spoločnostiach, čo im dodávalo zdanlivo legitímny charakter. V súčasnosti existuje množstvo zákonov a právnych predpisov, čo môže spôsobiť zmätok v tom, čo je povinné podľa zákona a čo je len podvodný pokus o vyčerpanie finančných prostriedkov od ľudí.

V mnohých prípadoch sa ľudia vystavia tomuto tlaku, aby sa vyhli potenciálnym problémom so zákonom, a zaplatia, aj keď to v skutočnosti nie je nutné. Dôležité je povedať, že situácie, ako je táto, by sa mali zaradiť do kategórie podvodov.


Všeobecne platia dva hlavné registre, do ktorých musia podnikatelia povinne zapisovať záznamy – Obchodný register a Živnostenský register.


Registrovať sa v iných súkromných registroch nie je potrebné, hoci to na prvý pohľad môže byť mätúce. Spoločnosti, ktoré tieto súkromné registre prevádzkujú, majú často nekalé úmysly a usilujú sa získavať finančný prospech z ľudí, ktorí o tejto praktike nič netušia.

Dôležité je povedať, že registrovať sa v takýchto súkromných registroch nie je povinné a nemajú sa za to uhrádzať žiadne poplatky. Je nevyhnutné byť ostražitý a informovaný o svojich povinnostiach a právach, aby sa človek chránil pred podvodmi tohto druhu.

Pre tých, ktorí túžia po podnikateľskej slobode, je zapísanie sa v registri živnostníkov prvý krok k legalizácii svojho podnikania. Je však dôležité venovať pozornosť všetkým povinnostiam, ktoré s touto registráciou súvisia, a dodržiavať všetky platné predpisy a právne normy. Tak možno naplno využiť všetky výhody podnikania ako živnostník a dosiahnuť svoje podnikateľské ciele.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang