Register živnostníkov – využitie, vyhľadávanie, založenie živnosti

V dnešnom modernom svete existuje mnoho spôsobov, ako začať svoje vlastné podnikaním a spraviť krok ku podnikateľskej slobode. Jedným z najjednoduchších a najbežnejších spôsobov je zaregistrovať sa ako živnostník. Čo je register živnostníkov a aký je jeho význam pre podnikateľskú komunitu?

Register živnostníkov je dôležitým nástrojom pre podnikateľov a vlády, ktorý umožňuje sledovať a regulovať podnikateľské aktivity.

Čo je register živnostníkov?

Register živnostníkov, teda register žrsr, je verejný zoznam osôb, ktoré vykonávajú živnosť. Tento zoznam obsahuje dôležité informácie o každom živnostníkovi, ako sú jeho meno, adresa, druh živnosti a iné relevantné údaje. Registrovať sa v tomto zozname je povinné pre všetkých, ktorí sa rozhodnú vykonávať živnosť.

Prečo je register živnostníkov dôležitý?

Živnostenský register Slovensko má niekoľko dôležitých účelov. Registrovanie živnostníkov v tomto zozname umožňuje verejnosti a orgánom kontroly prístup k dôležitým informáciám o podnikateľoch. Tým sa zabezpečuje transparentnosť a ochrana spotrebiteľov.

Pre daňové účely je register živnostníkov neoceniteľný. Umožňuje správnym orgánom sledovať príjmy a platy živnostníkov, čo pomáha bojovať proti daňovým únikom. Orgány kontroly a regulácie môžu použiť tento zoznam na monitorovanie činností živnostníkov a zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a predpisov týkajúcich sa podnikania.

Živnostenský register poskytuje jednoduchý a prístupný spôsob, ako začať podnikať. Tento proces je obvykle menej byrokratický a nákladný v porovnaní s inými spôsobmi zakladania podniku.

Vyhľadávanie v registri živnostníkov

Vyhľadávanie v živnostenskom registri je dôležitým krokom pre každého, kto chce získať informácie o konkrétnom podnikateľovi alebo živnostníkovi. Tieto informácie môžu byť užitočné pre rôzne účely, ako napríklad overovanie legitimity obchodného partnera, získavanie kontaktných údajov pre obchodné príležitosti alebo získavanie informácií pre právne a daňové účely.

Zoznam živnostníkov je na stránke zrsr.sk, kde na možné vyhľadávanie živnostníkov a údajov o živnosti. Vyhľadávanie v registri j možné podľa mena a priezviska, obchodného mena, IČO, adresy prevádzkarne alebo vyhľadať cezhraničného poskytovateľa služby na území SR.

Register živnostníkov podľa mena

Register živnostníkov podľa mena, teda zoznam živnostníkov, je dostupný na stránke zrsr.sk. Stačí zakliknúť Hľadať podľa priezviska a mena fyzickej osoby a zadať meno. V registri sa tak nájdu všetci registrovaní živnostníci s vyhľadávaným menom.

Vyhľadávanie na žrsr podľa mena je možné aj podľa obchodného mena. Niekedy je však totožné s menom živnostníka. Nie každý má pomenovanú svoju živnosť iným obchodným menom.

IČO v živnostenskom registri

IČO (Identifikačné číslo osoby) je jedinečné identifikačné číslo pridelené fyzickým alebo právnickým osobám na Slovensku. IČO v živnostenskom registri nesmie chýbať. Toto číslo je určené na identifikáciu jednotlivcov alebo subjektov v rôznych oficiálnych dokumentoch, registroch a komunikácii s verejnými inštitúciami, ako aj v obchodnom prostredí.

IČO má rôzne použitie a význam v rôznych kontextoch:

 • Pre fyzické osoby – pre jednotlivcov je IČO pridelené v rámci evidencie fyzických osôb a slúži na identifikáciu občanov vo vzťahu k štátnym inštitúciám, daňovým úradom a iným verejným orgánom.
 • Pre právnické osoby – pre právnické osoby, teda spoločnosti, firmy, podnikateľské subjekty a iné právne subjekty, je IČO jedinečným identifikačným kódom, ktorý sa používa pre evidenciu, identifikáciu a komunikáciu s verejnými a obchodnými inštitúciami. Pre právnické osoby sa IČO obvykle pridáva k názvu firmy a slúži ako oficiálny identifikátor.
 • Daňové účely – IČO je dôležité pre daňové účely. Pomáha daňovým úradom sledovať a spracovávať daňové povinnosti jednotlivcov a subjektov, a to najmä pri podávaní daňových priznaní a spracovaní daňových platieb.
 • Obchodné účely – v obchodnom prostredí sa IČO používa pri komunikácii medzi firmami, pri vytváraní faktúr, zmlúv a iných obchodných dokumentov.

IČO sa skladá z číselnej postupnosti a má stanovený formát. Každá osoba alebo právnický subjekt má svoje vlastné, jedinečné IČO pridelené príslušným verejným inštitúciám alebo živnostenským úradom. Toto číslo je dôležité pre identifikáciu a správnu evidenciu osôb a subjektov v rôznych oblastiach, vrátane štátnej správy, obchodu, financií a daní.

Registrovanie živnostníkov v tomto zozname umožňuje verejnosti a orgánom kontroly prístup k dôležitým informáciám o podnikateľoch.

Výpis živnostenského registra

Elektronická služba „Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis“ je súčasťou elektronických služieb ponúkaných Ústredným portálom verejnej správy na Slovensku (www.slovensko.sk).

Táto služba umožňuje podnikateľom a občanom získať verejný výpis živnostenského registra elektronicky, čo uľahčuje a zrýchľuje proces získania tohto dôležitého dokumentu.

Žiadateľ vyplní elektronické podanie a podpíše ho svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom cez Ústredný portál verejnej správy. Podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu. Ústredný portál verejnej správy overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa.

Žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z Ústredného portálu verejnej správy o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu.

V prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní) prostredníctvom elektronickej správy.

Ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad zašle verejný výpis elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa. Toto platí pri podpísaním elektronickým podpisom.

Podanie nepodpísané elektronickým podpisom žiadateľa má trochu iný postup. Žiadateľ vyplní elektronické podanie, ale nepodpíše ho elektronickým podpisom.

Po doručení podania do schránky okresného (živnostenského) úradu bude žiadateľovi ponúknutá možnosť uhradiť správny poplatok buď prostredníctvom platobného portálu Ústredného portálu verejnej správy, alebo prostredníctvom internet bankingu (v tomto prípade je termín na uhradenie správneho poplatku 15 dní odo dňa prijatia správy).

V prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní) prostredníctvom elektronickej správy.

Ak je podanie úplné a správny poplatok je uhradený, okresný (živnostenský) úrad zašle verejný výpis elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Táto elektronická služba poskytuje rýchly a pohodlný spôsob získania verejného výpisu zo živnostenského registra Slovensko, čím sa uľahčuje podnikateľským subjektom a občanom prístup k dôležitým informáciám o podnikateľoch a živnostníkoch na Slovensku. Je dôležité dodržiavať všetky povinnosti a termíny v súlade s platnými zákonnými predpismi pri využívaní tejto služby.

Čo musí živnostník uvádzať v dokladoch?

Príklady informácií, ktoré musí živnostník uvádzať na dokladoch a v obchodných dokumentoch sú dôležité pre správne a transparentné fungovanie podnikateľskej činnosti. Tu sú príklady informácií, ktoré by mali byť uvedené na dokladoch a v obchodných dokumentoch živnostníka:

 • meno a priezvisko
 • predmet podnikania
 • sídlo spoločnosti
 • číslo živnostenského registra
 • okresný úrad, na ktorom bola založená živnosť

Tieto informácie by mali byť jasne a presne uvedené na obchodných dokladoch a v oficiálnom styku s klientmi, dodávateľmi a verejnými orgánmi. Udržiavanie správnych a aktuálnych informácií je dôležité pre transparentnosť a dôveryhodnosť podnikateľskej činnosti. Číslo živnostenského registra ako aj ostatné informácie sú na zrsr.sk.

Na Slovensku je možné podnikanie na živnosť realizovať ako samostatnú zárobkovú činnosť.

Ako založiť živnosť?

Na Slovensku je možné podnikanie na živnosť realizovať ako samostatnú zárobkovú činnosť. Na založenie živnosti je potrebné vykonať niekoľko dôležitých krokov. Toto je spôsob, ako postupovať pri zakladaní živnosti:

 • Konzultácia s odborníkom – pred začatím podnikania na živnosť je vhodné konzultovať so špecialistom alebo daňovým poradcom, aby ste získali prehľad o všetkých povinnostiach a povoleniach, ktoré budete potrebovať.
 • Získanie živnostenského listu – pre začatie podnikania na živnosť je potrebné podať žiadosť o vystavenie živnostenského listu na príslušnom miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Táto žiadosť obsahuje informácie o vašej plánovanej činnosti a podmienky jej vykonávania.
 • Povinnosti v oblasti daní – živnostníci musia vyplniť a odovzdať daňové priznanie, ktoré je potrebné urobiť najneskôr do 31. marca v príslušnej finančnej správe. Týmto spôsobom budú platiť dane a splníte povinnosti voči štátu.
 • Sociálne a zdravotné poisťovne – živnostníci sú povinní platiť dane z príjmov a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výška týchto odvodov závisí od príjmov dosiahnutých za predchádzajúci kalendárny rok. Určitý limit môže byť oslobodený od odvodov do sociálnej poisťovne.
 • Registračné povinnosti – poistenie musí byť zaregistrované na príslušnom miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho musíte splniť zákonné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zaregistrovať svoju činnosť u príslušného úradu.
 • Správne povinnosti – pri založení živnosti je potrebné splniť všetky zákonné požiadavky týkajúce sa prevádzkovania danej činnosti. Informácie a vyhlášky týkajúce sa týchto povinností sú k dispozícii na webových stránkach ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podnikanie na živnosť môže byť voľbou pre tých, ktorí hľadajú flexibilitu a kontrolu nad svojím podnikaním. Výhody zahŕňajú možnosť pracovať vlastným tempom a nižšie náklady. Často sa živnosťou začína podnikanie či startup.

Avšak, existuje aj riziko, zvlášť v súvislosti s daňami a zodpovednosťou za všetky aspekty podnikania. Pred začatím živnosti je dôležité zvážiť všetky výhody a nevýhody a podľa potreby sa poradiť s odborníkom.

Slovenský register firiem a živnostníkov

Objavili sa prípady, kedy sa živnostníkom dostali do rúk šeky od spoločnosti Slovenský register firiem a živnostníkov. Tieto šeky obsahovali požiadavky na úhradu za registráciu v ich „Slovenskom registri firiem a živností“.

S týmito šekmi prišli aj detailné informácie o príslušných spoločnostiach, čo im dodávalo zdanlivo legitímny charakter. V súčasnosti je množstvo zákonov a právnych predpisov, čo môže spôsobiť zmätenie, čo je povinné podľa zákona a čo je len podvodný pokus o vyčerpanie finančných prostriedkov od ľudí.

V mnohých prípadoch sa ľudia vystavia tomuto tlaku, aby sa vyhli potenciálnym problémom so zákonom, a zaplatia, aj keď to v skutočnosti nie je nutné.

Dôležité je povedať, že situácie, ako je táto, by sa mali zaradiť do kategórie podvodov. Všeobecne platia dva hlavné registre, do ktorých musia podnikatelia povinne záznamy zapisovať – Obchodný register a Živnostenský register.

Registrovať sa v iných súkromných registroch nie je potrebné, hoci to na prvý pohľad môže byť mätúce. Spoločnosti, ktoré tieto súkromné registre prevádzkujú, často majú skryté zámerne nekalé a usilujú sa získavať finančný prospech z ľudí, ktorí o tejto praktike nič netušia.

Dôležité je povedať, že registrovať sa v takýchto súkromných registroch nie je povinné a nemáte za to uhrádzať žiadne poplatky. Je nevyhnutné byť ostražitý a informovaný o svojich povinnostiach a právach, aby ste sa chránili pred podvodmi tohto druhu.

Záver

Pre tých, ktorí túžia po podnikateľskej slobode, je to prvý krok k legalizácii svojho podnikania. Je však dôležité venovať pozornosť všetkým povinnostiam, ktoré s touto registráciou súvisia, a dodržiavať všetky platné predpisy a právne normy. Tak môžete využiť všetky výhody podnikania ako živnostník a dosiahnuť svoje podnikateľské ciele.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang