Ako zistiť odpracované roky – praktický sprievodca

Poistenec Sociálnej poisťovne môže získať aktuálny prehľad o odpracovaných rokoch a ich započítaní pre dávky, vrátane dôchodku, prostredníctvom elektronického prístupu k svojmu individuálnemu účtu. Tento postup umožňuje jednoduché získanie informácií bez potreby požiadania o výpis v papierovej podobe.

Sociálna poisťovňa predstavila elektronický účet poistenca, ktorý prináša výrazné vylepšenia v elektronických službách a komunikácii so poistencami. Tento moderný dizajn je prehľadnejší a poskytuje užívateľom jednoduchší prístup k informáciám o ich sociálnom poistení.

Ako zistím odpracované roky

Pri otázke ako zistím odpracované roky platí, že Sociálna poisťovňa by mala mať archív odpracovaných rokoch každého občana v krajine. Avšak výskyt situácií, kedy údaje o niektorých odpracovaných rokoch chýbajú, nie je nezvyčajný. V takom prípade je na poistencovi, aby sa vybral na cestu objavovania týchto informácií sám.

Poistenec často čelí výzve vyhľadávania svojho bývalého zamestnávateľa, čo môže byť komplikované, ak firma zmenila názov alebo zanikla. Sociálna poisťovňa v takýchto prípadoch odporúča konzultovať s pobočkou Sociálnej poisťovne, ktorá má pôsobnosť v sídle zamestnávateľa.

V prípade, že organizácia ukončí svoju existenciu, správca konkurzu alebo likvidátor by mal odovzdať dokumenty o zamestnancoch spoločnosti inej firme, ktorá bude tieto dokumenty uchovávať a spravovať.

Súčasne by mal správca konkurzu alebo likvidátor poskytnúť informácie o umiestnení týchto dokumentov ministerstvu vnútra konkrétnemu štátnemu archívu, ktorý ich následne poskytne Sociálnej poisťovni. Samotný archív nemá právomoc vyhľadávať tieto informácie.

Kde získať zápočet rokov elektronicky?

Nový Elektronický Účet Poistenca predstavuje krok k interaktívnej komunikácii so Sociálnou poisťovňou, zjednodušuje procesy a umožňuje poistencovi aktívnejšie sledovať svoje sociálne poistenie. Odpoveď na otázku kde získať zápočet rokov je teda jednoduchý – online.

Aktivácia elektronického účtu

 • poistenec potrebuje jednu osobnú návštevu pracoviska Sociálnej poisťovne pre aktiváciu účtu
 • pre úsporu času je možné vytlačiť a vyplniť tlačivo doma pred návštevou
 • prístup do Elektronického Účtu Poistenca je následne k dispozícii prostredníctvom hesla, mobilnej aplikácie alebo elektronického občianskeho preukazu

Nový dizajn zlepšuje užívateľské rozhranie a rýchlu orientáciu v informáciách. Má zvýraznené funkcie a jednoduché ovládanie umožňujú efektívne overovanie informácií. Okrem toho má možnosť okamžitého prístupu k informáciám o sociálnom poistení a ich tlače. Nechýba ani online prehľad o sociálnom poistení bez potreby fyzickej návštevy pobočiek.

Klienti môžu využívať kontaktné formuláre na poskytovanie spätnej väzby alebo riešenie reklamácií. Nový účet obsahuje informácie o účasti v druhom pilieri, vrátane zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Klienti môžu využívať aj funkciu elektronickej PN priamo v účte.

Elektronický účet má teda viacero funkcií, nie je to iba zdroj o údajoch s odpracovanými rokmi. Prináša možnosť kontroly odpracovaných rokov, vymeriavacích základov a evidencie období bez platby poistného. Postup ako zistím odpracované roky je pomerne jednoduchý.

Klienti získavajú prehľad o obdobiach, ktoré ovplyvňujú nárok na dávky sociálneho poistenia a ich výšku. Výhodou je nižší počet osobných návštev pobočiek vďaka rýchlemu prístupu k informáciám online.

Žiadosť o zápočet odpracovaných rokov

Vzor žiadosti o zápočet odpracovaných rokov, ktorú je možné podať aj v papierovej forme.

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………..
Rodné priezvisko: ……………………………………………………………………………………………………
Dátum narodenie / rodné číslo: …………………………………………………………………………………..
Trvalé bydlisko: ………………………………………………………………………………………………………
Miesto narodenia: …………………………………………………………………………………………………….
Telefón: …………………………………Mail: …………………………………………………………….. .
Okresný úrad ……………………………………….

Žiadosť o vydanie zápočtu odpracovaných rokov

Názov zamestnávateľa (úrad, škola, pracovné zaradenie):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum nástupu do zamestnania a dátum výstupu zo zamestnania:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Dôvod vydania požadovaného dokladu:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
U žien uveďte pod akým priezviskom pracovala v danom období: ………………………………..

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


dátum: …………………………………… podpis: ……………………………………….. .

Žiadosť o zápočet odpracovaných rokov je dôležitý najmä pred nástupom na dôchodok.

Čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku

Všetky dôležité informácie, vrátene toho, čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku, sú obsiahnuté v Zákone o sociálnom poistení, kde sa nájde súhrn základných pojmov a toho, čo sa započítava do odpracovaných rokov pre následný dôchodok.

Primárne sa do odpracovaných rokov zarátava obdobie povinného alebo dobrovoľného dôchodkového poistenia. Tento čas zahŕňa všetky obdobia, počas ktorých občan riadne odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany zamestnávateľa sa však podmienka zaplatiť poistné považuje za splnenú.

Do poistného obdobia sa tiež započítava čas výkonu služby v polícii alebo armáde, pokiaľ dotyčný nezískal nárok na výsluhový dôchodok, či mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, čiastočný alebo obyčajný invalidný dôchodok.

Ďalej do dôchodkového veku spadá obdobie, kedy osoba poberala invalidný dôchodok od Sociálnej poisťovne (do dosiahnutia dôchodkového veku) a obdobie, za ktoré bolo dodatočne uhradené poistné. Svojim spôsobom sa počíta invalidný dôchodok do odpracovaných rokov.

Osoba s dlhom v Sociálnej poisťovni bude mať prospech, ak tento dlh uhradí, aj keď to urobí neskôr. To má vplyv na konečnú výšku príspevku na dôchodok.

Starostlivosť o dieťa do 6 rokov, prípadne do 18 rokov v prípade zdravotného postihnutia dieťaťa, sa tiež započítava do dôchodkového veku. Toto obdobie však prislúcha iba jednej fyzickej osobe. Opatrovateľský príspevok sa rovnako započítava do odpracovaných rokov pre následný dôchodok.

Všetky dôležité informácie, vrátene toho, čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku, sú obsiahnuté v Zákone o sociálnom poistení.

Chýbajúce roky do dôchodku

Každý poistenec má nárok na dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Chýbajúce roky do dôchodku si treba odpracovať. Dĺžka dôchodku sa znižuje v závislosti od počtu vychovaných detí:

 • o 6 mesiacov pri jednom dieťati
 • o 12 mesiacov pri dvoch deťoch
 • o 18 mesiacov, ak vychoval 3 a viac detí

Nový zákon prijatý od roku 2023 ustanovuje, že na nárok na dôchodok stačí odpracovať 40 rokov. Tento model predstavuje formu predčasného odchodu do dôchodku. Osoba musí podať žiadosť, ktorú Sociálna poisťovňa schváli, ak splní všetky potrebné podmienky, najdôležitejšou z nich je riadne platenie poistného počas 40 rokov.

Toto obdobie nezahŕňa dodatočné platby poistného, štúdium alebo obdobie nezamestnanosti, ale zohľadňujú sa len reálne odpracované roky alebo služba v armáde.

Osoba s týmto typom dôchodku už nesmie pracovať, ani na dohodu, ani podnikateľsky, pretože ide o predčasný dôchodok. Výnimkou je práca za mesačnú odmenu do výšky 200 €, ale iba v prípade, že si osoba uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové sporenie.

Treba vziať do úvahy aj krátenie dôchodku o 0,3 % za každý rok, ktorý mu zostáva do dosiahnutia riadneho dôchodku, pričom pri štandardnom predčasnom dôchodku je to 0,5 %.

Zápočet odpracovaných rokov na dôchodok

Zápočet odpracovaných rokov na dôchodok predstavuje prehľad obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa zohľadňuje pri výpočte dôchodkových dávok. Je kľúčové monitorovať svoje dôchodkové poistenie počas celého života, pretože má významný vplyv na výšku nároku na dôchodok na Slovensku.

Významné informácie o zápočte odpracovaných rokov na dôchodok na Slovensku zahŕňajú:

 1. základné poistné obdobie: Na dosiahnutie nároku na starobný dôchodok je potrebné mať minimálne 15-ročné základné poistné obdobie. Toto obdobie predstavuje nevyhnutnú podmienku pre nárok na starobný dôchodok.
 2. výpočet rodičovského bonusu: Nad základné poistné obdobie sa pridáva rodičovský bonus, známy aj ako rodičovský dôchodok, za každý dodatočný odpracovaný rok. Tento bonus predstavuje časť sumy, ktorú dieťa prispieva na základe poistného svojich rodičov.
 3. maximálny počet započítateľných rokov: Ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku? Existuje stanovený maximálny počet započítateľných rokov pre výpočet dôchodku, ktorý momentálne činí 40 rokov.
 4. odvody a dobrovoľné poistenie: Zápočet odpracovaných rokov závisí od pravidelného platenia sociálnych odvodov a príspevkov na dôchodkové poistenie počas pracovnej kariéry. Dôležité je mať na pamäti, že dobrovoľné poistenie umožňuje jednotlivcom dobrovoľne prispievať a tým zvyšovať zápočet odpracovaných rokov.

Napriek uvedeným informáciám je odporúčané dôkladne overiť aktuálne pravidlá a postupy pre zápočet odpracovaných rokov pri dôchodku na Slovensku priamo v Sociálnej poisťovni alebo na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, keďže tieto pravidlá sa môžu meniť a je dôležité byť vždy informovaný o ich aktuálnom stave.

Započítava sa evidencia na úrade práce do odpracovaných rokov?

Obdobie evidencie na úrade práce počas nezamestnanosti nezasahuje do dôchodkového poistenia a nebude započítané do výpočtu dôchodku. Ak má byť toto obdobie započítané, je nutné si zaň doplatiť dôchodkové poistenie.

Ak sa niekto spoliehal, že evidencia na úrade práce sa započítava do odpracovaných rokov, je na omyle.

Evidencia na úrade práce rovnako nie je zahrnutá do odpracovaných rokov. V prípade, že sa niekto chystá na „riadny“ dôchodok, táto skutočnosť nemá vplyv. Na dosiahnutie „riadneho“ dôchodku musí splniť nasledujúce podmienky:

 1. byť najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený na Slovensku, v krajinách Európskej únie alebo v zmluvných štátoch
 2. dosiahnuť dôchodkový vek

V prípade, že má odpracovaných najmenej 40 rokov, môže to ovplyvniť splnenie podmienok pre predčasný dôchodok.

Dajú sa kúpiť roky do dôchodku?

Sú situácie, kedy sa dajú kúpiť roky do dôchodku, resp. doplatiť odvody pred dôchodkom. Zákon o sociálnom poistení udeľuje možnosť dodatočne uhradiť poistné na dôchodkové poistenie, avšak takéto doplatky sú podmienené určitými kritériami a obmedzené na konkrétne situácie.

Túto možnosť majú len jednotlivci, ktorí spĺňajú presne stanovené podmienky, ktoré sú jasne vymedzené. Možnosť doplatiť si poistné je platná od roku 2004 a vzťahuje sa na obdobie, počas ktorého jednotlivec bol evidovaný ako nezamestnaný občan alebo sa systematicky pripravoval na svoje povolanie absolvovaním strednej alebo vysokej školy po dosiahnutí veku 16 rokov.

Na základe uvedeného oznámenia bude príslušná pobočka preskúmavať, či záujemca spĺňa všetky podmienky stanovené zákonom týkajúce sa dodatočného uhradenia poistného. Ak sa zistí, že záujemca spĺňa tieto požiadavky, má možnosť ihneď uhradiť poistné.

Následne pobočka vystaví potvrdenie o zaplatení poistného a na požiadanie poistenca môže tiež vydať potvrdenie o obdobiach poistenia, za ktoré si poistné dodatočne uhradil.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang