Opatrovanie člena rodiny – žiadosť, výška príspevku, podmienky

Príspevok na opatrovanie člena rodiny je finančná podpora, ktorú poskytuje štát alebo iná inštitúcia opatrovateľom, ktorí sa starajú o svojich blízkych členov. Ide o rodinných príslušníkov, ktorí sú zdravotne postihnutí, chorí alebo starší a potrebujú pomoc pri bežných denných činnostiach.

Táto podpora sa poskytuje zvyčajne s cieľom umožniť opatrovateľom venovať sa starostlivosti o svojich závislých členov rodiny bez toho, aby museli úplne zanechať prácu alebo iné záväzky. Niektoré vlády poskytujú finančnú pomoc, ktorá je určená na pokrytie nákladov spojených s opatrovaním, ako sú náklady na lieky, zdravotnú starostlivosť, rehabilitáciu alebo dennú starostlivosť.

Opatrovateľ musí obvykle splniť určité podmienky na získanie tohto príspevku, ktoré môžu zahŕňať:

  • dôkaz o potrebe starostlivosti zo strany závislého člena rodiny
  • splnenie určitých príjmových kritérií
  • dodržiavanie legislatívnych a administratívnych požiadaviek

Príspevok na opatrovanie člena rodiny je dôležitým opatrením na podporu opatrovateľov a uľahčenie starostlivosti o závislých členov rodiny. Táto podpora pomáha zlepšiť kvalitu života postihnutých osôb a zároveň uľahčuje situáciu opatrovateľom, ktorí sa nezištne starajú o svojich blízkych.

Žiadosť o opatrovanie člena rodiny

Pred podaním žiadosti je potrebné overiť si informácie na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých požiadavkách tejto žiadosti a priložených dokumentoch. Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na príslušnom úrade podľa miesta trvalého pobytu.

Existuje tiež možnosť podať žiadosť elektronicky s overeným elektronickým podpisom. Je dôležité, aby žiadateľ v žiadosti uviedol odôvodnenie a splnil všetky potrebné náležitosti. Formulár pre žiadosť o opatrovanie člena rodiny je možné stiahnuť na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Takisto tam človek nájde napr. aj žiadosť o zaradenie do evidencie Úradu práce.

Vo formulári bude potrebné uviesť údaje o žiadateľovi o príspevok, sociálne postavenie, údaje o osobe, ktorá má byť opatrovaná a jej súhlas s opatrovaním, druhy sociálnych služieb, ktoré sú poskytované opatrovanej osobe, príjmové pomery žiadateľa, čestné prehlásenie a odôvodnenie žiadosti.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na príslušnom úrade podľa miesta trvalého pobytu.

Kto môže opatrovať člena rodiny

Nárok na peňažný príspevok vzniká, ak fyzická osoba opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP, predtým ZŤP).

Zároveň musí spĺňať niektoré z nasledujúcich vzťahových kritérií – manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP, alebo osoba, s ktorou ŤZP býva.

Príspevok sa poskytuje len jednej osobe a len za podmienok, že:

  • vykonáva zamestnanie a mesačný príjem z tohto zamestnania nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima. Zamestnanie nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania tejto osoby so ŤZP.
  • ak zvyšuje svoju kvalifikáciu formou štúdia alebo kombináciou denného a externého štúdia a zabezpečí opatrovanie osoby so ŤZP inou osobou v čase neprítomnosti.

Opatrovanie môže vykonávať osoba, ktorá je plnoletá, má plnú spôsobilosť na právne úkony, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a osoba so ŤZP jej udelí písomný súhlasu na opatrovanie.

Ak je poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, musí byť osoba ktorá opatruje dôchodkovo poistená, ak nezískava poistenie z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, samostatná zárobková činnosť) a ak jej neboli priznané predčasné alebo invalidné dôchodky a ešte nedosiahla dôchodkový vek.

Pre bližšie informácie o sociálnom poistení osôb vykonávajúcich opatrovanie je najlepšie obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu. Pokiaľ oparovaná osoba už dosiahla dôchodcovský vek, môže mať nárok aj na rodičovský dôchodok.

Opatrovateľský príspevok 2023

Nárok opatrovateľský príspevok 2023 vzniká po právoplatnom rozhodnutí príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Opatrovateľský príspevok 2023 je možné priznať aj v prípade, že osoba, ktorá mala byť opatrovaná, zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal slúžiť ako podklad pre rozhodnutie o príspevku na opatrovanie.

V takom prípade je potrebné preukázať, že boli splnené podmienky pre jeho poskytnutie. Peňažný príspevok sa vypláca v eurách, buď v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť oprávnenej osoby. Táto osoba si môže zvoliť účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom na Slovensku, alebo aj účet inej osoby, ktorú si sama určí.

Výška príspevku sa odlišuje podľa toho, či opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku alebo dôchodca.

Pre opatrovanie vykonávané osobou v produktívnom veku je základná výška príspevku je 525,65 eur mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP a 699,15 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Pre opatrovanie vykonávané dôchodcom je suma príspevku 262,85 eur mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP a 349,60 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne, suma príspevku sa zníži na 231,30 eur pri opatrovaní jednej osoby a 325,10 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP a jednej z nich je poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška príspevku je 339,10 eur. Výška príspevku sa môže znížiť, ak opatrovaná osoba poberá zvýšený dôchodok pre bezvládnosť.

Ak je osoba s ŤZP hospitalizovaná dlhšie ako 30 dní, výška príspevku sa znižuje pomernou časťou. Výnimkou je situácia, keď osoba vykonávajúca opatrovanie bola sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade úmrtia osoby s ŤZP sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom zomrela, a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Nárok opatrovateľský príspevok 2023 vzniká po právoplatnom rozhodnutí príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Opatrovateľský príspevok 2023 – zvýšenie

Zvýšenie opatrovateľského príspevku 2023 je možné za určitej podmienky. Výšku peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne v prípade, že osoba so ŤZP, ktorá je opatrovaná, má jedno alebo viacero nezaopatrených detí.

Zároveň osoba vykonávajúca opatrovanie nemá žiadny príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky z dôchodkového sporenia.

Využiť z opatrovateľského príspevku si vyžaduje určitú finančnú gramotnosť.

Opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov – opatrovateľský príspevok na dôchodcu

Aj keď sa často hovorí o príspevku na opatrovanie pre osoby so ťažkým zdravotným postihnutím, je možné požiadať aj o opatrovateľský príspevok pre seniorov, teda o opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov.

Slovenské zákony totiž neodlišujú medzi starostlivosťou o ŤZP a starostlivosťou o starších ľudí. Postup pri podávaní žiadosti, výška príspevku a jeho vyplácanie je preto rovnaký ako pri príspevku na opatrovanie osôb so ŤZP.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) posúdi samostatnosť seniora na základe žiadosti a lekárskych posudkov a rozhodne o tom, do akej miery je senior odkázaný na pomoc inej osoby. Niektorí starší ľudia, najmä nad 80 rokov, môžu byť považovaní za veľmi závislých na pomoci aj bez prítomnosti vážnych diagnóz.

Postup pri podávaní žiadosti pri opatere seniora, výška príspevku a jeho vyplácanie je preto rovnaký ako pri príspevku na opatrovanie osôb so ŤZP.

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?

Osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, majú možnosť byť povinne dôchodkovo poistené ako poistenci štátu. To znamená, že štát platí za nich poistné na dôchodkové poistenie, avšak nie na nemocenské poistenie ani poistenie v nezamestnanosti.

Aby mohla osoba byť poistená ako poistencov štátu, musí nespĺňať podmienky na povinné dôchodkové poistenie v inom režime, napríklad ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Taktiež jej nesmeli byť priznané predčasné starobné alebo invalidné dôchodky a ani nesmie byť na dôchodkový vek.

Dôležité je poznamenať, že obdobie poberania peňažného príspevku na opatrovanie sa nezaráta do potrebného obdobia poistenia v nezamestnanosti.

Pre získanie nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné splniť obdobie poistenia v nezamestnanosti trvajúce dva roky, čo je 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaevidovaním sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Treba mať na zreteli, že poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie sa zohľadní pri určovaní dôchodku. To je odpoveď na otázku, či sa počíta opatrovateľský príspevok do dôchodku.

Opatrovanie člena rodiny je niekedy nevyhnutné. Avšak treba myslieť aj na to, že nepretržitá starostlivosť o chorého alebo starého človeka je aj náročná. Treba sa starať nie len o osobu, ale aj o osobný rozpočet a riešiť každodenné povinnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang