Hlásenie na Úrade práce: Čo je potrebné vedieť

hlásenie na úrade práce

Hľadanie práce, či už ako absolvent, nováčik na trhu práce alebo skúsený profesionál, môže byť často vzrušujúce, ale aj stresujúce. Bez ohľadu na pracovný status, je nevyhnutné mať správne informácie o tom, ako sa hlásiť na Úrade práce. Nie je to len miesto, kde človek dostane informácie o voľných pracovných miestach, ale aj dôležitým partnerom v hľadaní zamestnania.

Článok sa zameriava na celý proces hlásenia sa na Úrade práce. Aké sú povinnosti a práva a ako môže tento krok pomôcť v dosiahnutí kariérnych cieľov.

Prihlásenie sa na Úrad práce

V aktuálnej ekonomickej situácii sa mnoho ľudí môže ocitnúť bez práce. V prípade straty zamestnania sa človek často vyberá na Úrad práce, kde sa môže zaevidovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Je dôležité poznamenať, že táto evidencia nie je povinná. Osoby, ktoré dobrovoľne nie sú evidované v tejto evidencii, budú musieť sami platiť za svoje zdravotné poistenie. Na Úrade práce môže byť evidovaná osoba, ktorá je schopná pracovať, má záujem pracovať a aktívne hľadá zamestnanie.

Pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa overuje, či osoba:

 • nie je momentálne zamestnaná
 • nepracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu
 • nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zahraničí

Osoba, ktorá hľadá prácu, a spĺňa vyššie uvedené kritériá, môže byť zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po zaradení je možné byť zamestnaný na dohodu o práci vykonávanú mimo pracovného pomeru. A to po dobu, ktorá nepresiahne 40 dní v kalendárnom roku. Mesačná odmena pri tomto zamestnaní by nemala presiahnuť životné minimum pre jednu plnoletú osobu.

Evidenciu možno viesť aj na základe dohody o práci, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne 40 dní v kalendárnom roku. A ak mesačná odmena nepresiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú osobu podľa osobitného predpisu.

Hlavným cieľom evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce je pomôcť ľuďom nájsť si zamestnanie. Také ktoré im vyhovuje a ktoré spĺňa ich kvalifikácie a skúsenosti.

Čo potrebujem na Úrad práce

Pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dôležité mať správne doklady pripravené. Čo teda človek potrebuje na Úrade práce?

V prvom rade, platný občiansky preukaz je nevyhnutný pre všetkých občanov pri podávaní žiadosti.

Okrem občianskeho preukazu budú potrebné tieto dokumenty:

Fotokópiu potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o skončení pracovnoprávneho vzťahuTento dokument je potrebný na overenie pracovných skúseností a histórie zamestnania. Ak nie je uvedený spôsob ukončenia pracovného vzťahu v potvrdení o zamestnaní alebo ak takéto potvrdenie neexistuje, bude človek potrebovať príslušné doklady o skončení zamestnania.
Fotokópiu dokladu o skončení alebo pozastavení samostatnej zárobkovej činnostiToto je dôležité, ak uchádzač predtým vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.
Čestné vyhlásenie o nevykonávaní zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisuToto vyhlásenie potvrdzuje, že človek nie je aktívny v práci podľa špecifických zákonov.
Fotokópiu dohody alebo zmluvy, na základe ktorej sa vykonáva zárobková činnosťTento dokument je potrebný, ak človek vykonáva zárobkovú činnosť na základe dohody alebo zmluvy.
Potvrdenie o ukončení školyAk uchádzač študoval a nedávno ukončil školu, bude potrebovať potvrdenie o ukončení vzdelávania.
Čestné vyhlásenie o ukončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobuAk sa človek stará o inú osobu, ktorá je na neho odkázaná, bude potrebovať toto vyhlásenie.
Doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnostiAk uchádzač nedávno prekonal pracovnú neschopnosť, potrebuje doklad o jej ukončení.
Potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobodyTieto dokumenty sú potrebné, ak má človek skúsenosti s väznením alebo trestnými prípadmi.
Právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodkuAk má dotyčný nejaké dôchodkové rozhodnutia, budú tiež dôležité pre jeho evidenciu.
Rodný listTento doklad je potrebný pre mladistvých občanov, ktorí nemajú plnú právnu spôsobilosť a sú zastúpení zákonným zástupcom.

Zaradenie do evidencie na Úrad práce: Sprostredkovanie zamestnania

Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

Rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu, ak má človek uvedený doklad už vydaný
Rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu
Právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
Fotokópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
Fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach
hlásenie na úrade práce
Pri zaradeni do evidencie na Úrade práce je dôležité byť pripravený s kompletnými dokladmi, aby proces registrácie prebiehal hladko a efektívne.

Hlásenie na Úrade práce po novom

Zamestnanie sa môže ukončiť z rôznych dôvodov, a v takom prípade sa môže človek rozhodnúť, či chce byť evidovaný na Úrade práce alebo nie. Neexistuje zákonná povinnosť byť v nej zahrnutý. Avšak ako dobrovoľne nezamestnaná osoba, je človek povinný sám si platiť zdravotné poistenie.

Ak sa rozhodne, že by sa chcel zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie po skončení zamestnania a nie je dočasne práceneschopný, môžete podať žiadosť o zaradenie nasledovne:

Osobne:Môže sa prihlásiť osobne na mieste, kde má trvalý alebo prechodný pobyt.
Elektronicky s elektronickým podpisom:Tento spôsob je možný prostredníctvom portálu slovensko.sk
Odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana:Týmto spôsobom môže žiadosť podať aj poštou.

Pokiaľ ide o termíny, ak sa človek rozhodne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradení do evidencie nasledujúci deň po ukončení zamestnania. Ak podáte žiadosť po uplynutí 10 kalendárnych dní od ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom, kedy žiadosť osobne podal.


Pri podávaní žiadosti bude potrebovať tieto doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, napríklad maturitné vysvedčenie alebo diplom

Je dôležité vedieť, že podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zároveň predstavuje aj žiadosť o prípadnú dávku v nezamestnanosti. Tú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Týmto spôsobom si človek zachováva možnosť požiadať o dávku v nezamestnanosti aj priamo na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Práva a povinnosti spojené s registráciou na Úrade práce

Úrad práce tiež poskytne informácie o voľných pracovných miestach a poradí pri hľadaní práce. Okrem toho ponúkne informačno-poradenské služby týkajúce sa voľby povolania, výberu zamestnania a adaptácie v novom zamestnaní. Odborné poradenské služby, vrátane vypracovania individuálneho akčného plánu, sú tiež k dispozícii.

V zázname na Úrade práce sú stanovené určité práva aj povinnosti pre uchádzačov o zamestnanie.

hlásenie na úrade práce
Ak je človek práceneschopný a nemôže sa dostať na úrad, mal by ho o tom informovať a mať doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Týmto spôsobom sa vyhne povinnosti preukazovať hľadanie zamestnania a príchodu na stanovené termíny úradu.

Ako dlho môžem byť na Úrade práce

To, ako dlho môže byť človek na Úrade práce v evidencii nie je časovo obmedzené. Registrácia môže trvať tak dlho, ako to bude nutné podľa osobného stavu a hľadania zamestnania. Je dôležité mať na pamäti, že z evidencie uchádzačov o zamestnanie môžu vyradiť uchádzača v dvoch hlavných prípadoch.

Nájdené zamestnanie:V prípade, že si človek nájde zamestnanie, opúšťa evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Jeho nové pracovné miesto ho oslobodí od potreby pokračovať v evidencii.
Nespolupráca s Úradom:Ak nespolupracuje s Úradom práce, napríklad neplní požadované povinnosti alebo neaktualizuje informácie, môže byť vyradený.

Výsledkom je, že to, ako dlho môže byť človek na Úrade práce, je individuálne a závisí od jeho osobného úsilia pri hľadaní zamestnania a dodržiavaní pravidiel evidencie.

Do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na Úrade práce

Tieto zmeny by mali byť nahlásené písomne do 8 kalendárnych dní od ich vzniku:

 • zmena adresy
 • získanie nového zamestnania
 • zmena rodinného stavu
 • zmena zdravotného stavu
 • zmena zamestnávateľa

Je dôležité mať na pamäti, že uchádzač o zamestnanie má povinnosť informovať Úrad práce o akejkoľvek zmene skutočnosti, ktoré sú dôležité pre správne vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ako sa zaevidovať na Úrad práce online

Pre tých, ktorí uprednostňujú online riešenia, tu je postup, ako sa zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom elektronickej žiadosti:

 1. Stiahnúť žiadosť: Najskôr si stiahnúť tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zo stránky upsvr.gov.sk v sekcii Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti.
 2. Vyplniť žiadosť: Vyplniť si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa svojich informácií.
 3. Nájsť príslušný Úrad práce: Navštíviť oficiálnu stránku upsvr.gov.sk a pomocou mapky Slovenska nájsť príslušný úrad, ktorý pokrýva miesto trvalého alebo obvyklého pobytu.
 4. Získať kontaktné informácie: Po nájdení príslušného Úradu práce prejsť na jeho web stránku. V ľavej časti nájsť položku „Kontakty“ a tam si vybrať meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana alebo oddelenia sprostredkovania práce a jeho emailovú adresu.
 5. Odoslať žiadosť: Spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, poslať aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu) na emailovú adresu príslušného zamestnanca alebo vedúceho pracoviska. Za deň podania žiadosti o zaradenie sa považuje deň zaslania emailom.
 6. Čakať na potvrdenie: Zamestnanec Úradu práce skontroluje doručenú žiadosť a v prípade potreby môže žiadateľa kontaktovať telefonicky alebo emailom. Ak spĺňa všetky zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie mu doručí.

V dnešnej dobe je možné podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie bez osobnej návštevy Úradu práce.

hlásenie na úrade práce
V dnešnej dobe sa dá pohodlne a jednoducho zaslať žiadost o zaradenie do evidencie na Úrad prace aj online. Je to bez potreby fyzickej návštevy samotného úradu. Netreba zabúdať dodržať termíny a nahlásiť všetky relevantné informácie pre úspešnú evidenciu.

Nový spôsob prihlásenia sa na Úrade práce: Rýchlo, jednoducho a online

Na záver môžeme zhodnotiť, že nový spôsob evidencie na Úrade práce ponúka občanom pohodlnú a rýchlu možnosť zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Odovzdanie žiadosti o zaradenie do evidencie už nie je viazané na fyzickú návštevu úradu. Človek to môže urobiť pohodlne z domova online.

Ak sa rozhodol byť evidovaný na Úrade práce, počet dní, ktoré môže byť v evidencii, nie je časovo obmedzený. Úrad ho vyškrtne iba v prípade, že si nájde zamestnanie alebo ak neprejaví spoluprácu s úradom. Je povinnosťou uchádzača o zamestnanie informovať úrad o každej zmene dôležitej pre vedenie v evidencii, a to do ôsmich kalendárnych dní.

Prihlásiť sa na Úrad práce, zaevidovať sa do evidencie a podať žiadosť o zaradenie môže uchádzač online, a to rýchlo a bezpečne. Čas, ktorý strávi na úrade, sa tak značne skracuje a umožňuje efektívnejšie hľadanie zamestnania.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang