Hlásenie na úrade práce – čo je potrebné vedieť

Hľadanie práce, či už ako absolvent, nováčik na trhu práce alebo skúsený profesionál, môže byť často vzrušujúce, ale aj stresujúce. Bez ohľadu na pracovný status je nevyhnutné mať správne informácie o tom, ako sa hlásiť na úrade práce. Nie je to len miesto, kde človek dostane informácie o voľných pracovných miestach. Úrad práce je tiež dôležitým partnerom v hľadaní zamestnania. Ako prebieha prihlásenie na úrad práce?


Obsah článku


Článok sa zameriava na celý proces hlásenia sa na úrade práce. Aké sú práva a povinnosti a ako môže tento krok človeku pomôcť v dosiahnutí jeho kariérnych cieľov.

Prihlásenie na úrad práce

V aktuálnej ekonomickej situácii sa mnoho ľudí môže ocitnúť bez práce. V prípade straty zamestnania sa človek často vyberá na úrad práce, kde sa môže zaevidovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Je dôležité poznamenať, že táto evidencia nie je povinná.


Osoby, ktoré nie sú dobrovoľne evidované v evidencii uchádzačov o zamestnanie, si budú musieť sami platiť svoje zdravotné poistenie. Na úrade práce môže byť evidovaná osoba, ktorá je schopná pracovať, má záujem pracovať a aktívne hľadá zamestnanie.


Pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa overuje, či osoba:

 • nie je momentálne zamestnaná
 • nepracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu
 • nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zahraničí

Osoba, ktorá hľadá prácu, a spĺňa vyššie uvedené kritériá, môže byť zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po zaradení je možné byť zamestnaný na dohodu o práci vykonávanú mimo pracovného pomeru. A to po dobu, ktorá nepresiahne 40 dní v kalendárnom roku. Mesačná odmena pri tomto zamestnaní by nemala presiahnuť životné minimum pre jednu plnoletú osobu.

Hlavným cieľom evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce je pomôcť ľuďom nájsť si zamestnanie. Také ktoré im vyhovuje a ktoré spĺňa ich kvalifikácie a skúsenosti.

Čo potrebujem na úrad práce?

Pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dôležité mať pripravené správne doklady. Čo teda človek potrebuje na úrad práce?

V prvom rade platný občiansky preukaz je nevyhnutný pre všetkých občanov pri podávaní žiadosti.

Okrem občianskeho preukazu môžu byť potrebné niektoré z týchto dokumentov:

Fotokópia potvrdenia o zamestnaní alebo doklad o skončení pracovnoprávneho vzťahu:Tento dokument je potrebný na overenie pracovných skúseností a histórie zamestnania. Ak nie je uvedený spôsob ukončenia pracovného vzťahu v potvrdení o zamestnaní alebo ak takéto potvrdenie neexistuje, bude človek potrebovať príslušné doklady o skončení zamestnania.
Fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení samostatnej zárobkovej činnosti:Toto je dôležité, ak uchádzač predtým vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.
Čestné vyhlásenie o nevykonávaní zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu:Toto vyhlásenie potvrdzuje, že človek nie je aktívny v práci podľa špecifických zákonov.
Fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej sa vykonáva zárobková činnosť:Tento dokument je potrebný, ak človek vykonáva zárobkovú činnosť na základe dohody alebo zmluvy.
Potvrdenie o ukončení štúdia:Ak uchádzač študoval a nedávno ukončil školu, bude potrebovať potvrdenie o ukončení vzdelávania.
Čestné vyhlásenie o ukončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu:Ak sa človek stará o inú osobu, ktorá je na neho odkázaná, bude potrebovať toto vyhlásenie.
Doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti:Ak uchádzač nedávno prekonal pracovnú neschopnosť, potrebuje doklad o jej ukončení.
Potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody:Tieto dokumenty sú potrebné, ak má človek skúsenosti s väznením alebo trestnými prípadmi.
Právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku:Ak má dotyčný nejaké dôchodkové rozhodnutia, budú tiež dôležité pre jeho evidenciu.
Rodný list:Tento doklad je potrebný pre mladistvých občanov, ktorí nemajú plnú právnu spôsobilosť a sú zastupovaní zákonným zástupcom.
hlásenie na úrade práce
Pri zaradení do evidencie na úrade práce je dôležité byť pripravený s kompletnými dokladmi, aby proces registrácie prebiehal hladko a efektívne.

Hlásenie na úrade práce po novom

Zamestnanie sa môže ukončiť z rôznych dôvodov, a v takom prípade sa môže človek rozhodnúť, či chce byť evidovaný na úrade práce alebo nie. Neexistuje zákonná povinnosť byť v nej zahrnutý. Avšak ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je človek povinný sám si platiť zdravotné poistenie.

Ak sa rozhodne, že by sa chcel zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie po skončení zamestnania a nie je dočasne práceneschopný, môže podať žiadosť o zaradenie nasledovne:

 • Osobne: Môže sa prihlásiť osobne na mieste, kde má trvalý alebo prechodný pobyt.
 • Elektronicky s elektronickým podpisom: Tento spôsob je možný prostredníctvom portálu slovensko.sk.
 • Odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana: Týmto spôsobom môže žiadosť podať aj poštou.

Ak sa človek rozhodne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúci deň po ukončení zamestnania. Ak podá žiadosť po uplynutí 10 kalendárnych dní od ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom, kedy žiadosť osobne podal.


Pri podávaní žiadosti bude potrebovať tieto doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, napríklad maturitné vysvedčenie alebo diplom

Je dôležité vedieť, že podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zároveň predstavuje aj žiadosť o prípadnú dávku v nezamestnanosti. Tú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Týmto spôsobom si človek zachováva možnosť požiadať o dávku v nezamestnanosti aj priamo na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Práva a povinnosti spojené s registráciou na úrade práce

Úrad práce ponúka informačno-poradenské služby týkajúce sa voľby povolania, výberu zamestnania a adaptácie v novom zamestnaní. Odborné poradenské služby, vrátane vypracovania individuálneho akčného plánu, sú tiež k dispozícii.

V zázname na úrade práce sú stanovené určité práva aj povinnosti pre uchádzačov o zamestnanie.

Ak je človek práceneschopný a nemôže sa dostaviť na úrad, mal by ho o tom informovať a mať doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Týmto spôsobom sa vyhne povinnosti preukazovať hľadanie zamestnania a príchodu na stanovené termíny úradu.

Do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na úrade práce?

Tieto zmeny by mali byť nahlásené úradu práce písomne do 8 kalendárnych dní od ich vzniku:

 • zmena adresy
 • získanie nového zamestnania
 • zmena rodinného stavu
 • zmena zdravotného stavu
 • zmena zamestnávateľa

Je dôležité mať na pamäti, že uchádzač o zamestnanie má povinnosť informovať úrad práce o akejkoľvek zmene skutočnosti, ktorá je dôležitá pre správne vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ako dlho môžem byť na úrade práce?

To, ako dlho môže byť človek na úrade práce v evidencii, nie je časovo obmedzené. Registrácia na úrade práce môže trvať tak dlho, ako to bude nutné podľa osobného stavu a procesu hľadania zamestnania. Je dôležité mať na pamäti, že z evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť uchádzač vyradený v dvoch hlavných prípadoch:

 • Nájdené zamestnanie: V prípade, že si človek nájde zamestnanie, opúšťa evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Jeho nové pracovné miesto ho oslobodí od potreby pokračovať v evidencii.
 • Nespolupráca s úradom: Ak uchádzač nespolupracuje s úradom práce, napríklad si neplní požadované povinnosti alebo neaktualizuje informácie, môže byť vyradený.

Výsledkom je, že to, ako dlho môže byť človek na Úrade práce, je individuálne a závisí to od jeho osobného úsilia pri hľadaní zamestnania a dodržiavaní pravidiel evidencie.

Ako sa zaevidovať na úrad práce online?

Pre tých, ktorí uprednostňujú online riešenia, tu je postup, ako sa zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom elektronickej žiadosti:

 1. Stiahnuť žiadosť: Stiahnuť si tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zo stránky upsvr.gov.sk v sekcii Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti.
 2. Vyplniť žiadosť: Pravdivo vyplniť žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 3. Nájsť príslušný úrad práce: Navštíviť oficiálnu stránku upsvr.gov.sk a pomocou mapky Slovenska nájsť príslušný úrad, ktorý pokrýva miesto trvalého alebo obvyklého pobytu.
 4. Získať kontaktné informácie: Po nájdení príslušného úradu práce prejsť na jeho webovú stránku. V ľavej časti nájsť položku „Kontakty“ a tam si vybrať meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana alebo oddelenia sprostredkovania práce a jeho emailovú adresu.
 5. Odoslať žiadosť: Spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, poslať aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu) na emailovú adresu príslušného zamestnanca alebo vedúceho pracoviska. Za deň podania žiadosti o zaradenie sa považuje deň zaslania emailom.
 6. Čakať na potvrdenie: Zamestnanec úradu práce skontroluje doručenú žiadosť a v prípade potreby môže žiadateľa kontaktovať telefonicky alebo emailom. Ak žiadateľ spĺňa všetky zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie mu doručí.
V dnešnej dobe je možné podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie bez osobnej návštevy úradu práce.

Nový spôsob prihlásenia na úrade práce

Na záver môžeme zhodnotiť, že nový spôsob evidencie na úrade práce ponúka občanom pohodlnú a rýchlu možnosť zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Odovzdanie žiadosti o zaradenie do evidencie už nie je viazané na fyzickú návštevu úradu. Človek to môže urobiť pohodlne z domova online.

Ak sa rozhodol byť evidovaný na úrade práce, počet dní, ktoré môže byť v evidencii, nie je časovo obmedzený. Úrad ho vyškrtne iba v prípade, že si nájde zamestnanie, alebo ak neprejaví spoluprácu s úradom. Je povinnosťou uchádzača o zamestnanie informovať úrad o každej zmene dôležitej pre vedenie v evidencii, a to do ôsmich kalendárnych dní.

Prihlásiť sa na úrad práce, zaregistrovať sa do evidencie a podať žiadosť o zaradenie môže uchádzač online, a to rýchlo a bezpečne. Čas, ktorý strávi na úrade, sa tak značne skracuje a umožňuje efektívnejšie hľadanie zamestnania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang