Rodičovský dôchodok – nárok, výpočet, výška

Novým prírastkom na bankovom účte dôchodcov sa stal čerstvý prídavok, známy ako rodičovský dôchodok. Túto dávku udeľuje Sociálna poisťovňa v súlade so zákonom tým, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú potomkov v produktívnom veku. Výška tohto rodičovského dôchodku sa odvíja od výšky platu pracujúceho potomka.

Ak je potrebné spraviť približný výpočet výšky rodičovského dôchodku, môže sa využiť online kalkulačka rodičovského dôchodku dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Tam sa nájdu aj príslušné formuláre týkajúce sa tejto dávky. Treba však zdôrazniť, že i keď má senior na túto dávku nárok podľa zákona, dieťa sa môže z osobných dôvodov rozhodnúť, že túto dávku nevyplatí.

Ak niekto chce ukončiť nárok na rodičovský dôchodok, musí podať vyhlásenie do konca augusta. Od nasledujúceho roka dávka už nebude vyplácaná. Neskôr je však možné toto vyhlásenie zrušiť a obnoviť vyplácanie rodičovského dôchodku.

Sociálna poisťovňa začala vyplácať rodičovský dôchodok v máji. Odvtedy túto dávku obdržalo viac ako 850 000 dôchodcov, celkovo v hodnote 260 miliónov eur.

Zatiaľ čo tento rok bol rodičovský dôchodok vyplácaný jednorázovo, od roku 2024 bude rozdelený na pravidelné mesačné splátky. Sociálna poisťovňa ho bude posielať spolu so starobným dôchodkom svojim príjemcom.

Čo je rodičovský dôchodok?

Rodičovský dôchodok 2023, zavedený k 1. januáru 2023, predstavuje novú formu sociálnej dávky. Táto dávka je určená pre dôchodcov, ktorých deti sú v produktívnom veku, platia dane a odvádzajú príspevky do Sociálnej poisťovne. Predčasným dôchodcom nie je vyplácaný rodičovský bonus.

Nárok na rodičovský dôchodok majú dôchodcovia, ktorí poberajú:

Podmienkou na vyplácanie rodičovského dôchodku je, že dôchodca je rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa. Zároveň je potrebné poznamenať, že jeho dieťa nesmie požiadať o zrušenie nároku na rodičovský dôchodok.

Konkrétne, dieťa pracujúceho dôchodcu môže požiadať o zrušenie nároku svojho rodiča na rodičovský dôchodok. Toto musí urobiť do 31. augusta v kalendárnom roku pred začatím vyplácania rodičovského dôchodku.

Vyplácanie rodičovského dôchodku prebieha automaticky

Žiadna osobná žiadosť o rodičovský dôchodok nie je potrebná. Sociálna poisťovňa automaticky prideľuje rodičovský dôchodok všetkým občanom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú deti, pokiaľ ich deti samy nepodajú vyhlásenie o zrušení nároku na rodičovský dôchodok.

Dôchodcom, ktorí sú rodičmi alebo osvojiteľmi detí a dosiahli dôchodkový vek, nárok na rodičovský dôchodok vzniká automaticky. Rozhodnutie o vyplácaní rodičovského dôchodku bude doručené buď poštou, alebo cez elektronickú schránku, pokiaľ je takáto schránka poberateľa aktivovaná.

V roku 2023 bol rodičovský dôchodok vyplatený v prvom kole v máji. Sociálna poisťovňa rozhodne o rodičovskom bonuse pre tých, ktorým nárok naň vznikol do konca februára 2023, do konca septembra.

Rodičovský dôchodok bol tento rok vyplácaný jednorazovo. Od budúceho roku bude vyplácaný mesačne, spolu so starobným dôchodkom.

Výška rodičovského dôchodku bude závisieť od vymeriavacieho základu detí za rok 2022, teda vždy o dva roky dozadu.

Výška rodičovského dôchodku

Výška rodičovského dôchodku závisí od výšky vymeriavacieho základu dieťaťa. Výška rodičovského dôchodku je odvodená od vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého pochádza nárok na rodičovský dôchodok.

Výpočet rodičovského bonusu:

  • suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny celkového vymeriavacieho základu dieťaťa
  • maximálna výška rodičovského dôchodku sa stanovuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu

S výpočtom percent na účely rodičovského bonusu môže pomôcť kalkulačka na percentá.

Za rok 2023 Sociálna poisťovňa vyplácala rodičovský dôchodok v jednorazovej platbe. Avšak od ďalšieho roku bude tento dôchodok vyplácaný mesačne v pravidelných intervaloch. Príspevok je v každom prípade navýšením dôchodku, vďaka ktorému sa má zvýšiť úroveň života. Môžu sa tak vyhnúť napríklad potrebe získať pôžičku pre dôchodcov.

TIP: S výpočtom výšky rodičovského dôchodku môžu pomôcť percentá a ako sa počítajú percentá. Rodičia si tak môžu spočítať sumu peňazí, ktorú dostanú.

Výška rodičovského dôchodku je odvodená od vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého pochádza nárok na rodičovský dôchodok.

Rodičovský dôchodok 2023

Aby sa upresnilo, čo je rodičovský dôchodok, treba upriamiť pozornosť vyššie. Zákon, ktorý umožňuje vyplácanie rodičovského dôchodku, nadobudol účinnosť 1. januára 2023.

Prvé kolo vyplácania rodičovského bonusu na dôchodok Sociálna poisťovňa spustila v máji. Ďalšie žiadosti sľúbila posúdiť do konca septembra tohto roku.

Sociálna poisťovňa posudzovala celkovo 1,15 milióna nárokov týkajúcich sa rodičovského dôchodku v roku 2023. Rodičovský bonus na dôchodok bol schválený pre 852-tisíc príjemcov. Pre 240-tisíc dôchodcov nárok nevznikol a 60-tisíc príjemcov je stále predmetom posudzovania zo strany Sociálnej poisťovne.

Celkovo Sociálna poisťovňa vyplatila na rodičovských dôchodkoch v máji 260 miliónov eur, pričom:

  • 637-tisíc príjemcov dostalo peniaze na svoje bankové účty
  • 214-tisíc príjemcov dostalo rodičovský príspevok poštou

Väčšina rodičovských príspevkov bola vyplatená Sociálnou poisťovňou v máji.

Maximálna výška rodičovského dôchodku

Pre príjemcov a ich deti, od ktorých sa vypočítava vymeriavací základ pre rodičovský dôchodok, je možné získať orientačný výpočet rodičovského dôchodku pomocou kalkulačky dostupnej na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

  • maximálny rodičovský dôchodok, vyplácaný Sociálnou poisťovňou, dosiahol sumu 2 304 eur (192 eur mesačne) pre rodičov s 11 a viac deťmi
  • priemerný rodičovský dôchodok dosiahol výšku 306,20 eur (25,50 eur mesačne) pre jedného rodiča za všetky deti
  • maximálna výška rodičovského dôchodku za jedno dieťa mohla dosiahnuť 261,60 eur (21,80 eur mesačne) pre 335-tisíc rodičov
  • najnižší rodičovský dôchodok bol stanovený na sumu 1,20 eur

Výška rodičovského bonusu sa odvíja od vymeriavacieho základu pracujúcich detí, obvykle od ich hrubej mzdy. Výpočet rodičovského dôchodku pre rok 2023 sa realizuje na základe vymeriavacieho základu z roku 2021.

Rodičovský dôchodok sprevádzali komplikácie

Výplata rodičovského dôchodku sa nezačala bez problémov. Táto nová dávka, známa ako rodičovský bonus na dôchodok, vytvorila viacero kontroverzií, ktoré vyvolali rôzne reakcie.

Zrejme najväčšou kontroverziou bola otázka ochrany osobných údajov, ktorá sa stala sporným bodom, ktorý zdôrazňovala jedna z vtedajších politických strán. Tá nesúhlasila s tým, ako sa zachádzalo s údajmi o príjmoch detí pri podávaní nároku na rodičovský dôchodok.

Rodičovský dôchodok sa vypočítava na základe vymeriavacieho základu príjmu pracujúcich detí. V rozhodnutí o rodičovskom dôchodku sa totiž uvádza výška príjmu dieťaťa, pretože rodičovský bonus sa odvíja od tohto vymeriavacieho základu.

Zverejnenie tejto informácie o príjmoch je podľa zákona zásahom do ochrany osobných údajov. V dôsledku toho sa politici obrátili na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Sociálna poisťovňa sa však bráni tým, že môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému, ale len so súhlasom osôb, ktorých sa to týka.

Sociálna poisťovňa môže tieto údaje poskytnúť tretej strane bez súhlasu len v rozsahu potrebnom na vymáhanie dlhu v poisťovni.

Okrem toho môže Sociálna poisťovňa tieto údaje poskytnúť aj účastníkom konania týkajúceho sa nároku na rodičovský dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok, ak sú tieto údaje nevyhnutné na posúdenie nároku na uvedené dávky a ich výplatu.

Vymeriavací základ je podľa Sociálnej poisťovne informáciou, ktorú uvedie v rozhodnutí ako dôležitý faktor, na ktorom je založené rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku. Vymeriavací základ pracujúcich detí totiž ovplyvňuje sumu rodičovského dôchodku.

Vymeriavací základ je podľa Sociálnej poisťovne informáciou, ktorú uvedie v rozhodnutí ako dôležitý faktor, na ktorom je založené rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku.

Vyplácanie rodičovského dôchodku je možné odmietnuť

V súvislosti s rodičovským dôchodkom nevyžaduje Sociálna poisťovňa osobnú žiadosť od seniorov po dosiahnutí dôchodkového veku, pretože nárok na rodičovský bonus majú automaticky zo zákona. Avšak dieťa má možnosť podať vyhlásenie, v ktorom odmieta vyplácanie rodičovského dôchodku svojim rodičom.

Toto môže urobiť napríklad v prípade, že jeho biologickí rodičia sa ho vzdali alebo dieťa bolo zverené do starostlivosti inému členovi rodiny alebo inej osobe.

Na odmietnutie vyplácania rodičovského dôchodku nie sú potrebné konkrétne dôvody. Stačí podať vyhlásenie, ktorým sa deklaruje, že nechce, aby rodičom bola vyplácaná táto dávka.

Tlačivo na toto vyhlásenie je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Vyhlásenie treba podať do konca augusta v kalendárnom roku pred rokom, v ktorom má byť rodičovský dôchodok vyplácaný.

Toto vyhlásenie je možné aj zmeniť alebo zrušiť. Tlačivo na zmenu alebo zrušenie predošlého vyhlásenia je opäť k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Musí byť podané do konca augusta a nárok na rodičovský dôchodok bude priznaný poberateľovi následne od 1. januára.

Poberatelia môžu použiť kalkulačku rodičovského dôchodku zverejnenú na webovej stránke Sociálnej poisťovne na orientačný výpočet výšky rodičovského dôchodku.

Starnúci rodičia môžu potrebovať aj inú ako len finančnú pomoc. V prípade zhoršenia zdravotného stavu je možné požiadať o ošetrovné, teda OČR.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang