Čiastočný invalidný dôchodok – výhody, pracovný pomer, prehodnotenie

Čiastočný invalidný dôchodok je dôležitou sociálnou výhodou, ktorá poskytuje finančnú pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Na čo má nárok čiastočný invalidný dôchodca, na koľko percent je polovičný invalidný dôchodok a koľko hodín môže pracovať invalidný dôchodca?

Čiastočný invalidný dôchodok je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca poistencom, ktorých schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, avšak najviac o 70 % v porovnaní so zdravou osobou.

Cieľom čiastočného invalidného dôchodku je kompenzovať poistencom stratu príjmu v dôsledku ich zníženej pracovnej schopnosti.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Čiastočný invalidný dôchodok prináša poberajúcim výhody, ako sú napríklad daňové úľavy, nárok na sociálne dávky alebo rôzne zľavy na prepravu.

Ľudia na invalidnom dôchodku môžu slobodne pracovať.

Prehodnotenie čiastočného invalidného dôchodku prebieha pravidelne, na základe žiadosti alebo po uplynutí určitého obdobia.

Maximálna výška invalidného dôchodku sa určuje na základe 3 faktorov, a to POMB, ODP a ADH.

Invalidný dôchodok sa môže zvýšiť v rôznych prípadoch a suma, o ktorú sa môže zvýšiť, závisí od individuálnej situácie poberateľa.

Na čo má nárok čiastočný invalidný dôchodca – výhody

Čiastočný invalidný dôchodok predstavuje významnú formu sociálnej podpory pre osoby so zdravotným postihnutím. Okrem kompenzácie straty príjmu v dôsledku zníženej pracovnej schopnosti prináša čiastočný invalidný dôchodok výhody, ako sú napríklad:

Daňové úľavy:

 • Poberatelia čiastočného invalidného dôchodku majú nárok na daňový bonus a sú oslobodení od dane z príjmu z invalidného dôchodku.

Sociálne dávky:

 • V závislosti od individuálnej situácie môže mať poberateľ nárok na rôzne sociálne dávky, ako napríklad príspevok na bývanie, príspevok na opatrovanie, doplatok na stravu či pomoc v hmotnej núdzi.

Zľavy na prepravu:

 • Poberatelia s malomocenstvom alebo ŤZP majú nárok na zľavu na cestovné lístky v MHD a na železnici. V niektorých prípadoch im môže byť pridelený aj parkovací preukaz pre osoby s ŤZP.

Prístup k rehabilitácii:

 • Poberatelia majú nárok na rehabilitáciu, ktorá im môže pomôcť zlepšiť ich zdravotný stav a znížiť funkčné obmedzenia.

Možnosť pracovať:

 • Poberatelia čiastočného invalidného dôchodku môžu pracovať. Výška ich príjmu z práce nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku. V niektorých prípadoch im môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na mzdu alebo príspevok na technické pomôcky.

Predčasný starobný dôchodok:

 • Po dovŕšení 55. roku (ženy) alebo 60. roku (muži) má poberateľ s poklesom schopnosti o 70 % a viac nárok na predčasný starobný dôchodok.

Dlhodobý bonus:

 • Po dovŕšení 62. roku (ženy) alebo 65. roku (muži) má poberateľ s poklesom schopnosti o 70 % a viac nárok na dlhodobý bonus.

To sú len niektoré z vecí, na čo má nárok čiastočný invalidný dôchodca, aby mal aspoň o trochu jednoduchší a lepší život.

Výhodou čiastočného invalidného dôchodku pre osoby so zdravotným postihnutím je nielen finančná stabilita, no aj prístup k rôznym sociálnym a rehabilitačným službám, čo im pomáha zlepšovať kvalitu života a dosahovať potenciál napriek zdravotným obmedzeniam.

Nevýhody invalidného dôchodku

Popri benefitoch, ktoré čiastočný invalidný dôchodok prináša, je dôležité zvážiť aj nevýhody invalidného dôchodku. Čiastočný invalidný dôchodok môže mať tieto nevýhody:

 • nižší príjem
 • obmedzenia v práci
 • riziko straty zamestnania
 • závislosť od štátu
 • psychické dopady

Je dôležité si uvedomiť, že napriek obmedzeniam a nevýhodám invalidný dôchodok predstavuje dôležitú formu podpory pre osoby so zdravotným postihnutím.

Je potrebné zabezpečiť, aby systém sociálnej podpory bol spravodlivý a efektívny a aby poskytoval dostatočné možnosti pre integráciu a rozvoj jednotlivcov so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer? Poberatelia čiastočného invalidného dôchodku môžu pracovať. Výška ich príjmu z práce nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku. To im umožňuje udržať si určitú mieru samostatnosti a zapojiť sa do pracovného života.

Zákonník práce chráni zamestnancov so zdravotným postihnutím pred diskrimináciou. Zamestnávateľ im nesmie odmietnuť prácu z dôvodu ich zdravotného stavu a musí im prispôsobiť pracovné podmienky tak, aby mohli vykonávať prácu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje rôzne programy podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Tieto programy zahŕňajú napríklad:

 1. Príspevok na mzdu pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím.
 2. Príspevok na technické pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré im pomôžu pri práci.
 3. Poradenstvo a kariérne usmernenie pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré hľadajú prácu.

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer sa navzájom nevylučujú. Poberatelia čiastočného invalidného dôchodku môžu pracovať a majú na to aj právnu ochranu.

Vďaka rôznym programom na podporu zamestnávania si môžu osoby so zdravotným postihnutím ľahšie nájsť prácu a zapojiť sa do pracovného života.

Čiastočný invalidný dôchodok – prehodnotenie

Sociálna poisťovňa automaticky prehodnocuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u poberateľov čiastočného invalidného dôchodku v rámci kontrolných lekárskych prehliadok.

Kedy sa prehodnocuje čiastočný invalidný dôchodok?

PravidelnePrehodnotenie čiastočného invalidného dôchodku prebieha v pravidelných intervaloch, ktoré sú určené pri posudzovaní invalidity. Tieto intervaly sa pohybujú od 1 do 5 rokov v závislosti od diagnózy a závažnosti zdravotného stavu.
Na základe žiadostiPoberateľ čiastočného invalidného dôchodku môže požiadať o prehodnotenie stavu aj predčasne, ak sa jeho zdravotný stav zmenil – zhoršil alebo zlepšil.
Po uplynutí určitého obdobia V niektorých prípadoch sa čiastočný invalidný dôchodok prehodnocuje po uplynutí určitého obdobia, napríklad po 10 rokoch od jeho priznania.

Prehodnotenie čiastočného invalidného dôchodku je dôležitý proces, ktorý umožňuje zohľadniť zmeny v zdravotnom stave poberateľa a spravodlivo upraviť výšku invalidného dôchodku.

Žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok

Žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok môže podať osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • Má odpracovaný potrebný počet rokov. Počet potrebných odpracovaných rokov sa určuje podľa veku poistenca v čase vzniku invalidity.
 • Jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, avšak najviac o 70 % v porovnaní so zdravou osobou.
 • Nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok sa podáva v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska poistenca. To nie je všetko… Takúto žiadosť je potrebné podať na predpísanom tlačive spolu s potrebnými dokladmi, medzi ktoré patrí napríklad:

 1. Lekársky posudok o invalidite
 2. Rozhodnutie o prehodnotení invalidity (ak poistenec už poberal invalidný dôchodok)
 3. Doklady o odpracovaných rokoch (Ako zistiť odpracované roky?)

Je dôležité mať na pamäti, že žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok je dôležitým krokom pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú finančnú podporu a sociálnu pomoc na zlepšenie života.

Je dôležité podať žiadosť včas a poskytnúť všetky potrebné informácie a dokumenty, aby sa minimalizovali čakacie lehoty a aby sa zabezpečila čo najrýchlejšia podpora pre žiadateľa.

Zamestnávateľ nesmie osobám so zdravotným postihnutím odmietnuť prácu z dôvodu ich zdravotného stavu a musí im prispôsobiť pracovné podmienky tak, aby mohli vykonávať prácu.

Na koľko percent je polovičný invalidný dôchodok?

Miera, na koľko percent je polovičný invalidný dôchodok, je dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje výšku čiastočného invalidného dôchodku. Aké sú stupne poklesu schopnosti pracovať a prečo na tom záleží?

< ako 40 %Poistencom s mierou poklesu schopnosti pracovať menej ako 40 % nie je uznaný invalidný dôchodok.
40 – 70 %Poistencom s mierou poklesu schopnosti pracovať v tomto rozpätí patrí čiastočný (polovičný) invalidný dôchodok.
> ako 70 %Poistencom s mierou poklesu schopnosti pracovať nad 70 % patrí plný invalidný dôchodok.

Miera poklesu schopnosti pracovať je dôležitý údaj, ktorý ovplyvňuje nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku. Poistenci by sa mali informovať o postupe posudzovania miery poklesu schopnosti pracovať a o možnostiach prehodnotenia jej výšky.

Koľko hodín môže pracovať invalidný dôchodca?

Odpoveď na otázku: „Koľko hodín môže pracovať invalidný dôchodca?“ nie je jednoznačná. Závisí od typu invalidného dôchodku, zdravotného stavu invalidného dôchodcu a od druhu práce, ktorú vykonáva.

Všeobecne však platí, že:

 • Poberatelia čiastočného invalidného dôchodku môžu pracovať bez akéhokoľvek obmedzenia týždennej alebo mesačnej dĺžky pracovného času.
 • To znamená, že môžu pracovať na plný úväzok, na polovičný úväzok alebo aj na dohodu o pracovnej činnosti. Výška ich príjmu z práce nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku.
 • Poberatelia plného invalidného dôchodku môžu pracovať, avšak ich práca nesmie presiahnuť určený limit. Tento limit sa vyjadruje v hodinách mesačne a je závislý od miery poklesu schopnosti pracovať.

Zamestnávateľ nesmie diskriminovať invalidného dôchodcu z dôvodu jeho zdravotného stavu. Na druhej strane je invalidný dôchodca povinný informovať zamestnávateľa o zdravotnom stave.

Plný invalidný dôchodok

Plný invalidný dôchodok je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca poistencom, ktorých schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou osobou.

Cieľom plného invalidného dôchodku je zabezpečiť invalidným poistencom životný štandard v primeranej výške a kompenzovať im stratu príjmu z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.

Aké sú podmienky na plný invalidný dôchodok?

 • Spôsobenie invalidity: Invalidita musí byť spôsobená dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý trvá najmenej 1 rok a bude mať trvalý charakter.
 • Vek: Poistenec musí mať v čase vzniku invalidity dosiahnutý dôchodkový vek. Dôchodkový vek je v rozmedzí od 60 do 65 rokov.
 • Odpracované roky: Poistenec musí mať odpracovaný potrebný počet rokov. Počet potrebných odpracovaných rokov sa určuje podľa veku poistenca v čase vzniku invalidity:

  do 20 rokov – menej ako 1 rok
  od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok
  nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky
  nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov
  nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov
  nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov
  nad 45 rokov – najmenej 15 rokov

 • Nesplnenie podmienok nároku na starobný dôchodok: Poistenec nesmie spĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok.

Je dôležité si uvedomiť, že plný invalidný dôchodok je určený pre osoby s najzávažnejšími zdravotnými obmedzeniami, ktoré im bránia v akomkoľvek forme pracovnej činnosti.

Poskytuje im potrebnú finančnú a sociálnu podporu, aby mohli žiť dôstojný a plnohodnotný život, napriek ich zdravotným problémom.

Proces získania plného invalidného dôchodku môže byť náročný a vyžaduje si podporu a poradenstvo zo strany odborníkov z oblasti sociálnej starostlivosti a práva.

Maximálna výška invalidného dôchodku – suma

Maximálna výška invalidného dôchodku v roku 2024 závisí od individuálnej situácie každého poberateľa. Určuje sa na základe troch faktorov:

Priemerný osobný mzdový bod (POMB)Priemerná mzda poistenca za obdobie 10 rokov pred vznikom invalidity.
Dĺžka dôchodkového poistenia (ODP)Celkový počet odpracovaných rokov poistenca.
Aktuálna dôchodková hodnota (ADH)Koeficient, ktorý zohľadňuje výšku bežných dôchodkových dávok a vývoj ekonomiky.

Vzorec pre výpočet maximálnej výšky invalidného dôchodku:

Maximálna výška invalidného dôchodku = (POMB × ODP × ADH) / 2

Príklad výpočtu sumy invalidného dôchodku:

Poistenec s mierou poklesu schopnosti pracovať 75 % má POMB 1,50; ODP 30 rokov a ADH 18,00. Maximálna výška invalidného dôchodku bude:

Maximálna suma invalidného dôchodku = (1,50 × 30 × 18,00) / 2 = 405,00 €

Dôležité faktory ovplyvňujúce maximálnu výšku invalidného dôchodku:

 • Priemerný osobný mzdový bod (POMB): Čím vyšší je POMB poistenca, tým vyššia bude aj suma invalidného dôchodku.
 • Dĺžka dôchodkového poistenia (ODP): Čím dlhšie poistenec pracoval, tým vyšší bude aj jeho maximálny invalidný dôchodok.
 • Aktuálna dôchodková hodnota (ADH): ADH sa každoročne upravuje a ovplyvňuje tak aj maximálnu výšku invalidného dôchodku.

Okrem spomínaných faktorov môže maximálnu výšku invalidného dôchodku ovplyvniť aj miera poklesu schopnosti pracovať.

V praxi to znamená, že poberateľ s mierou poklesu schopnosti pracovať 100 % bude mať maximálny invalidný dôchodok dvojnásobný v porovnaní s poberateľom s mierou poklesu schopnosti pracovať 50 %.

A čo je najlepšia časť? To, že maximálna výška invalidného dôchodku nie je pevne stanovená a závisí od individuálnej situácie každého poberateľa.

Pre presný výpočet maximálnej výšky invalidného dôchodku je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, ako sú POMB, ODP, ADH a miera poklesu schopnosti pracovať.

Zvýšenie invalidného dôchodku

Zvýšenie invalidného dôchodku môže nastať v niekoľkých prípadoch:

1. Zhoršenie zdravotného stavu:

 • Ak sa u poberateľa invalidného dôchodku zhorší zdravotný stav a miera poklesu schopnosti pracovať sa zvýši, má nárok na prehodnotenie invalidného dôchodku.
 • V takomto prípade sa výška invalidného dôchodku prepočíta podľa aktuálnej miery poklesu schopnosti pracovať a môže sa zvýšiť.

2. Zmena v posudzovaní miery poklesu schopnosti pracovať:

 • Zákon o sociálnom poistení sa môže novelizovať a v dôsledku toho sa môže zmeniť spôsob posudzovania miery poklesu schopnosti pracovať.
 • V takomto prípade môžu všetci poberatelia invalidného dôchodku požiadať o prehodnotenie miery poklesu schopnosti pracovať a výsledkom môže byť zvýšenie invalidného dôchodku.

3. Valorizácia dôchodkov:

 • Invalidné dôchodky sa valorizujú každý rok, aby sa vyrovnali nárastu cien. Výška valorizácie (čo znamená zvýšenie) sa určuje na základe priemernej inflácie za predchádzajúci rok. V dôsledku valorizácie sa môže výška invalidného dôchodku mierne zvýšiť.

Invalidný dôchodok sa môže zvýšiť v rôznych prípadoch. Suma, o ktorú sa invalidný dôchodok môže zvýšiť, závisí od individuálnej situácie poberateľa. O zvýšenie invalidného dôchodku je potrebné požiadať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Suma, o ktorú sa invalidný dôchodok môže zvýšiť, závisí od individuálnej situácie poberateľa a o jej zvýšenie je potrebné požiadať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Výhody ZŤP v zamestnaní

Výhody ZŤP v zamestnaní predstavujú dôležitú formu podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa snažia zapojiť do pracovného života a získať nezávislosť a finančnú stabilitu.

Tieto výhody sú určené na zlepšenie prístupu zdravotne postihnutých jednotlivcov k zamestnaniu a poskytujú rôzne formy podpory a pomoci, ktoré im pomáhajú úspešne sa integrovať do pracovného prostredia.

Jednou z hlavných výhod ZŤP v zamestnaní je možnosť uplatniť si rôzne právne úpravy a výnimky:

 • Povinnosť zamestnávať určitý percentuálny podiel ZŤP vo firmách s viac ako 20 zamestnancami.
 • Povinnosť prispôsobiť pracovné prostredie a pracovné podmienky potrebám ZŤP.

Výhody ZŤP v zamestnaní tiež zahŕňajú rôzne formy odbornej a rehabilitačnej pomoci, ako je napríklad:

 • odborné poradenstvo
 • odborná príprava a rekvalifikácia
 • podpora pri hľadaní práce
 • pracovná rehabilitácia

Ďalšou výhodou je aj možnosť uplatniť si rôzne daňové úľavy a zvýšené odpočty, ktoré:

 • Znižujú daňové zaťaženie zdravotne postihnutých jednotlivcov a ich rodín.
 • Poskytujú ďalšiu formu finančnej podpory a stimulu k zapojeniu do pracovného života.

Celkovo možno povedať, že výhody ZŤP v zamestnaní majú za cieľ podporovať integráciu a inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím do pracovného života a zabezpečiť im rovnaké pracovné príležitosti a možnosti ako ostatným.

Poskytujú rôzne formy podpory a pomoci, ktoré im pomáhajú prekonávať prekážky spojené so zdravotným postihnutím a taktiež pomáhajú dosiahnuť ich pracovné a životné ciele.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang