OČR na dieťa – nárok, žiadosť, výška OČR

Ošetrovné na deti, skrátene označované ako OČR, predstavuje dôležitý aspekt sociálnej starostlivosti, zahŕňajúci finančnú podporu pre rodičov, ktorí sa starajú o deti. OČR sa však netýka len detí, ale aj iných príbuzných.


Obsah článku


Prvým dôležitým faktorom je, kto má nárok na OČR a aká je maximálna dĺžka OČR.

OČR na dieťa môže byť poskytnuté rodičom alebo opatrovateľom, ktorí sa starajú o svoje choré alebo zranené deti. Môže trvať až 14 dní, pričom otázka, kedy sa vypláca OČR, sa stáva kľúčovou.

Čo je OČR?

Definícia ošetrovného spočíva v poskytovaní finančnej podpory poistencom počas osobného a celodenného ošetrovania inej osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do jedenásteho roku veku, alebo do osemnásteho roku veku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nemusí ísť však len o ošetrovanie dieťaťa, ale napríklad aj o OČR na rodiča alebo iného blízkeho príbuzného. Trvanie OČR 14 dní sa týka krátkodobej starostlivosti.

Kto môže byť ošetrovanou osobou?

Pre nárok na ošetrovné je možné ošetrovať:

 1. chorého príbuzného v pokrvnom vzťahu (rodič – dieťa, starý rodič – vnúča, prastarý rodič – pravnúča)
 2. choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade, napríklad osvojené alebo zverené do starostlivosti
 3. chorého súrodenca
 4. chorého manžela (manželku) alebo chorého rodiča manžela (manželky)

Na získanie nároku na ošetrovné je potrebné potvrdenie príslušného lekára, ktorý posúdi, či zdravotný stav ošetrovanej osoby vyžaduje krátkodobé alebo dlhodobé ošetrovanie.

Krátkodobé a dlhodobé OČR

Krátkodobé ošetrovné sa poskytuje v prípadoch, keď je potrebná starostlivosť o dieťa do jedenásteho alebo osemnásteho roku veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Dlhodobé ošetrovné je udelené v prípade, že zdravotný stav vyžaduje ošetrovanie v prirodzenom prostredí osoby.


Pre dokazovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je nevyhnutný posudok príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí dieťaťa.


Ak takýto posudok/rozhodnutie chýba, možno požiadať Sociálnu poisťovňu o posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Koľko dní trvá OČR, je teda rôzne.

Kto má nárok na ošetrovné?

Nárok na ošetrovné, a to buď krátkodobé alebo dlhodobé, má zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO) a fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Aké podmienky treba splniť pre nárok na OČR?

Nárok na ošetrovné vznikne, ak osoba spĺňa nasledujúce podmienky:

 • osobne a celodenne sa stará o chorého člena rodiny
 • osobne a celodenne sa stará o dieťa do jedenásteho roku veku, alebo do osemnásteho roku veku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
 • ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia
 • predškolské zariadenie, zariadenie sociálnych služieb alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie
 • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie, izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať
 • osoba je nemocensky poistená alebo jej plynie ochranná lehota po skončení poistenia

Pri splnení týchto podmienok vzniká nárok na OČR. Existujú aj dodatočné podmienky, ktoré je potrebné splniť.

Ak je človek zamestnancom, nemá príjem za vykonanú prácu počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak ide o SZČO, má zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

Ak ide o DNPO, má zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške, a v posledných dvoch rokoch bol nemocensky poistený aspoň 270 dní. Do 270 dní nemocenského poistenia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie. Ak sa uplatňuje nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musia byť splnené pri každom z nich.

Krátkodobé ošetrovné sa poskytuje v prípadoch, keď je potrebná starostlivosť o dieťa do jedenásteho roku veku, prípadne do osemnásteho roku veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Výška OČR

Výška OČR je presne špecifikovaná zákonom o sociálnom poistení. Ako je platená OČR sa určuje podľa tohto zákona. Suma ošetrovného môže byť stanovená dvoma spôsobmi:

 1. 55 % denného vymeriavacieho základu, alebo
 2. 55 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu

Primárne sa na výpočet OČR používa denný vymeriavací základ. Od neho závisí, ako je platená OČR. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa aplikuje v situáciách podľa § 57 zákona o sociálnom poistení, predovšetkým v prípadoch, keď bol poistenec krátkodobo nemocensky poistený alebo nemal nepretržite príjem na platenie nemocenského poistenia.


Denný vymeriavací základ je definovaný ako podiel súčtu vymeriavacích základov, za ktoré poistenec platil nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní tohto obdobia.


Rozhodujúce obdobie sa líši pre každého poistenca a môže zahŕňať obdobie predchádzajúceho roka alebo od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Konkrétne pravidlá možno nájsť v § 54 zákona o sociálnom poistení. Sumy denného vymeriavacieho základu a pravdepodobného vymeriavacieho základu sú zaokrúhľované na štyri desatinné miesta nahor.

Denný vymeriavací základ nesmie presahovať denný vymeriavací základ určený z 24-násobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

V roku 2021 je maximálna suma ošetrovného na jeden kalendárny deň 39,49154 eura. Výsledná suma ošetrovného, výpočet OČR ako súčin počtu dní osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti a sumy denného ošetrovného, je zaokrúhľovaná na desať eurocentov nahor.

Ako získať OČR a kedy sa vypláca OČR?

Na získanie OČR, ktoré je poskytované počas maximálne 14 dní, je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov.

Prvým krokom je získať tlačivo zo Sociálnej poisťovne, ktoré je k dispozícii výhradne lekárom. Lekár vystaví toto tlačivo v prípade, že vznikne potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti, a odovzdá ho osobe, ktorá bude nárokovať OČR.

V prvej časti tlačiva nazývanej „žiadosť o ošetrovné“ lekár potvrdí vznik potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Osoba nárokujúca ošetrovné vyplní príslušné údaje o sebe, vrátane spôsobu vyplácania dávky.

Ak je poberateľom ošetrovného zamestnanec, predloží tlačivo aj svojmu zamestnávateľovi. Následne je potrebné doručiť toto tlačivo Sociálnej poisťovni, buď osobne alebo poštou.

Druhá časť tlačiva, nazývaná „potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/starostlivosti“ obsahuje dátum ukončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti, ktorý určí a vyplní lekár. Aj táto časť tlačiva sa následne doručí Sociálnej poisťovni.

Odporúča sa doručiť obidve časti do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa vypláca. V prípade nesplnenia tohto termínu nárok na ošetrovné nezaniká, ale bude premlčaný po troch rokoch odo dňa, za ktorý ošetrovné vzniká.

Dátum vyplácania OČR stanovuje Sociálna poisťovňa, ktorá ho vypláca do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý bolo ošetrovné udelené. Kto platí OČR? Dávky vypláca Sociálna poisťovňa, podobne ako iné dávky ako je materská. Nárok na materskú majú obaja rodičia.

Čo je lepšie platené – OČR alebo PN?

Od 1. apríla 2021 je možné využívať klasické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne maximálne po dobu 14 súvislých kalendárnych dní, pričom tento časový rámec je stanovený podľa potreby ošetrovania, ktorý určuje lekár.

Klasické ošetrovné predstavuje formu dávky nemocenského poistenia, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa. OČR viac ako 10 dní teda platí Sociálna poisťovňa. To isté platí aj pre otázku, kto platí OČR prvých 10 dní, nakoľko OČR nie je to isté ako práceneschopnosť.


Rozhodnutie o tom, či je lepšie platené OČR alebo PN, závisí od konkrétnych okolností a individuálnych potrieb každého jednotlivca. Obe formy poskytujú náhradu príjmu v súvislosti s ošetrovaním alebo neprítomnosťou z práce, avšak majú odlišné podmienky a dôvody ich poskytovania.


OČR sa poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti o chorého člena rodiny, a to dočasne. Dĺžka poskytovania OČR je obvykle obmedzená na 10 alebo 14 dní v závislosti od legislatívy.

PN je forma dávky vyplácaná v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu vlastnej choroby alebo úrazu, a to na základe lekárskeho potvrdenia. Dĺžka PN môže byť dlhšia ako OČR až do obdobia trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Rozhodujúce faktory pre voľbu medzi OČR a PN môžu zahŕňať finančné potreby jednotlivca, závažnosť ochorenia alebo potreby starostlivosti o inú osobu. Je dôležité konzultovať to s odborníkom na sociálne dávky, aby človek získal presné informácie o možnostiach a podmienkach platby v konkrétnom prípade.

Dĺžka OČR

Nárok na krátkodobé ošetrovné zaniká v deň ukončenia potreby osobnej a celodennej starostlivosti alebo ošetrovania dieťaťa, pričom toto obdobie nesmie presiahnuť 14 kalendárnych dní.

Nárok na dlhodobé ošetrovné zaniká automaticky po uplynutí 90 dní od začiatku nároku na výplatu dlhodobého ošetrovného.

Toto obdobie sa počíta pre všetkých poistených, ktorým lekár potvrdil poskytovanie osobnej a celodennej starostlivosti, nazývané aj podporné obdobie dlhodobého ošetrovného. Dĺžka OČR teda závisí od toho, či ide o dlhodobé ošetrovanie člena rodiny alebo krátkodobé.

Žiadosť o OČR

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou s koronavírusom Sociálna poisťovňa uľahčila proces podávania žiadostí o ošetrovné.

Postup pri podávaní žiadosti o OČR:

 1. Stiahnuť si formulár zo stránky Sociálnej poisťovne. Je dôležité poslať najnovšiu verziu formulára, pretože aj keď už bol v minulosti vyplnený, je potrebné to urobiť nanovo na aktuálnom tlačive.
 2. Vo vyplniteľnom dokumente zadať všetky potrebné údaje. Kľúčové je uvedenie typu poistného vzťahu, z ktorého sa poberá ošetrovné (napr. zamestnanec aj na polovičný úväzok, povinne poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba). Je možnosť vybrať aj viac ako jeden typ poistného vzťahu.
 3. V žiadosti označiť spôsob výplaty dávky.

Podanie žiadosti a spôsob ako vypísať OČR je pomerne jednoduché.

K žiadosti je nevyhnutné priložiť čestné prehlásenie. Formulár je možné stiahnuť zo stránky Sociálnej poisťovne. Čestné prehlásenie je možné posielať aj za dva až tri mesiace naraz, avšak dávka bude vyplatená až po jeho doručení.

Ak sa žiada o dávku za konkrétny mesiac, žiadosť je potrebné podávať postupne po jednotlivých mesiacoch.

V čestnom prehlásení sa uvedú údaje o poistencovi, meno dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť, a informácie o poskytovaní starostlivosti:

 • vybrať mesiac, za ktorý sa podáva vyhlásenie – možno vybrať aj viac mesiacov, ak sa podáva vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov
 • označiť x v prvom riadku, ak bol poberateľ s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac, alebo v druhom riadku, ak bol s dieťaťom doma len časť kalendárneho mesiaca, a doplniť obdobie
 • doplniť ďalšie dôležité údaje

Existuje viacero možností, ako žiadosť podať. Najjednoduchšie je poslať ju e-mailom, a tým pádom nie je potrebné dokument podpisovať.

Treba však mať na pamäti, že neexistuje jedna centrálna e-mailová adresa. Každý žiadateľ si musí nájsť správnu adresu na stránkach Sociálnej poisťovne podľa svojho typu poistného vzťahu.

Ak ide o zamestnanca, žiadosť sa musí podať na pobočke príslušnej pre zamestnávateľa. V prípade, že ide o povinne poistenú SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, podáva sa žiadosť na pobočke podľa adresy trvalého pobytu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang