Kedy vzniká nárok na materskú a rodičovskú dovolenku?

Na Slovensku majú tehotné ženy nárok na materskú dovolenku v trvaní až 34 týždňov. V prípade osamelých ženy je to až 37 týždňov a ženy, ktoré zároveň porodili dve a viac detí, majú nárok na 43 týždňov. Cieľom tejto dovolenky je poskytnúť matkám čas na zotavenie sa z pôrodu a na zbližovanie sa s dieťaťom.

Nárok na materskú má aj muž, ktorý sa stará o novorodenca. Dĺžka materskej je však kratšia, nárok má na 28 týždňov. V prípade osamelého otca trvá materská 31 týždňov, pri starostlivosti o 2 a viac narodených detí 37 týždňov. Ak je rodič na materskej zamestnanec, musí ohlásiť nástup na materskú dovolenku aspoň mesiac vopred. 

Kedy vzniká nárok na materskú dovolenku?

Žena nastupuje materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Dĺžka materskej je do určitej miery individuálna.

Nárok na materskú dovolenku majú teda matky aj otcovia, ktorí patria do týchto skupín:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote
 • ochranná lehota je obdobie:
  • trvajúce 7 dní po zániku nemocenského poistenia
  • rovnako dlhé ako bolo obdobie nemocenského poistenia trvajúceho menej ako 7 dní
  • 8 mesiacov, ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v priebehu tehotenstva

Nárok na materské vzniká buď matke alebo otcovi dieťaťa, alebo inému poistencovi, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti.

Týmto poistencom môže byť:

 • otec alebo manžel matky dieťaťa, ak:
  • matka dieťaťa zomrela
  • ak sa na základe lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať, prípadne sa starať nesmie kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu, ktorý musí trvať aspoň jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
  • ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela
 • iná fyzická osoba, napríklad príbuzný, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok materskú, teda finančný príspevok majú len tie osoby, ktoré spĺňajú podmienky nároku na uznanie materského. Ide napríklad o ženy, ktoré sú tehotné alebo sa starajú o novorodencov. Zároveň však musí byť žena v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Nemocenské poistenie platí buď zamestnávateľ, alebo si ho živnostníčka, prípadne dobrovoľne nezamestnaná žena, platila sama. Žiadosť o materské vystavuje ošetrujúci lekár. Zvyčajne sa tak dej 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Ak o materské nežiada tehotná žena ale iná osoba, vydá žiadosť o materské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Na materskú dovolenku, prípadne na rodičovskú dovolenku, môže nastúpiť aj muž, a to v rovnakom rozsahu. Nástup na materskú je možný najskôr po uplynutí 6 týždňov od pôrodu. Dĺžka materskej dovolenky tak závisí viacerých faktorov. Dĺžku materskej dovolenky pomôže vypočítať kalkulačka dĺžky materskej dovolenky.

Nárok materskú, teda finančný príspevok majú len tie osoby, ktoré spĺňajú podmienky nároku na uznanie materského.

Výpočet materskej 2023 – kalkulačka

Výška materskej je individuálna a záleží na tom, aký príjem mala matka, resp. otec pred nástupom na materskú dovolenku. Výpočet materskej 2023 stojí na dennom vymeriavacom základe. V prípade zamestnanca sa vypočíta z hrubej mzdy, u SZČO (živnostníka) sa počíta príjem z podnikania. Výška materského v roku 2023 je 75 % denného vymeriavacieho základu.

Okrem toho do výpočtu materskej vstupuje aj vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie, ktorým je spravidla posledný kalendárny rok. Nie je to však pravidlom. Podľa zákona o sociálnom poistení môže byť rozhodujúcim obdobím aj kratšie obdobie, napríklad pri zmene zamestnávateľa.

Podmienka 90 dní nového poistenia sa aplikuje v prípade, keď žena zmení zamestnanie a u nového zamestnávateľa je nemocensky poistená minimálne 90 dní predo dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materskej.

Vtedy je rozhodujúcim obdobím obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol nárok na poskytnutie materského. 

Ak je žena u nového zamestnávateľa nemocensky poistená menej ako 90 dní, výška materskej 2023 sa vypočíta z príjmov, ktoré mala v predchádzajúcom zamestnaní. Do denného vymeriavacieho základu sa nepočítajú obdobia, kedy nebol poistenec povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny).

Denný vymeriavací základ sa počíta ako súčet vymeriavacích základov, z ktorých žiadateľ o materskú zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období. To sa vydelí počtom dní rozhodujúceho obdobia. Výpočet materskej je teda jednoduchý, treba len zistiť potrebné údaje.

Maximálnu materskú dosiahne málokto, zvyčajne sú príspevky nižšie. Vtedy je obzvlášť dôležitý osobný rozpočet, aby nenastali zbytočne finančné problémy a nebola potrebná pôžička na materskej.

Maximálna materská 2023

Maximálny denný vymeriavací základ pre materskú v roku 2023 je 79,6274 eur, teda materská nesmie prekročiť 75% z tejto sumy, čo je 59,7206 eur. Maximálna materská 2023 je teda 1 791,70 eur v prípade 30 dňového mesiaca a 1851,40 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pre získanie maximálnej materskej musí mať daná osoba v rozhodujúcom období vymeriavací základ vo výške dvojnásobku priemernej mzdy ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. V roku 2023 je to suma 2 422 eur.

Znamená to, že nárok na maximálnu materskú majú tie osoby, ktorých hrubá mzda je aspoň 2 422 eur. V prípade živnostníkov je potrebné platiť povinné poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške najmenej 2 422 eur.

Rozhodujúci je mesačný priemer za rozhodujúce obdobie, takže nevadí ak bude mať osoba niektorý mesiac vyšší príjem a iný mesiac zasa vyšší. Materská 2023 tak záleží od priemerného príjmu v rozhodujúcom období.

Maximálna materská 2023 je teda 1 791,70 eur v prípade 30 dňového mesiaca a 1851,40 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Minimálne materské v roku 2023

Minimálne materské síce nie je stanovené zákonom, ale pokiaľ vypočítaná materská 2023 nedosahuje výšku rodičovského príspevku 2023, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí žiadateľovi o materské rozdiel medzi výškou vypočítanej materskej a sumou rodičovského príspevku. Výška rodičovského príspevku je v roku 2023 412,60 eur.

Ak je vypočítaná výška materskej napríklad 300 eur, úrad doplatí 112,60 eur. O doplatenie rozdielu medzi materskou dávkou a rodičovským príspevkom 2023 treba požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nejde teda o automatickú záležitosť. Pri výpočte materskej teda zohráva určitú úlohu aj výška rodičovského príspevku 2023.

TIP: Prihlásiť sa na Úrad práce, zaevidovať sa do evidencie a podať žiadosť o zaradenie môže človek aj online, a to rýchlo a bezpečne. Čas, ktorý strávi na úrade, sa tak značne skracuje.

V prípade, ak dieťaťu zomrie rodič a dieťaťu nevznikne nárok na sirotský dôchodokrodič dieťaťa môže požiadať o náhradné výživné. Túto žiadosť taktiež vybavuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu tohto dieťaťa. 

Výška rodičovského príspevku 2023 sa každým rokom mení. Je potrebné sledovať aktuálne výšky príspevkov zo sociálnej poisťovne. Koľko je materská, teda minimum, sa mení s výškou rodičovského príspevku.

Aký je rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou?

Rodičovská dovolenka je obdobie, ktoré sa väčšinou využíva na starostlivosť o deti. Názov „dovolenka“ však môže byť zavádzajúci. Rodičovská dovolenka je viac ako len obyčajná dovolenka. Ide o obdobie, počas ktorého môžu rodičia venovať svojmu dieťaťu maximálnu starostlivosť.

Je to tiež veľmi dôležité obdobie, ktoré rodičom umožňuje vyrovnať sa so všetkými povinnosťami, ktoré súvisia s výchovou dieťaťa. Na rodičovskej dovolenke môže byť matka alebo otec, prípadne si ju môžu rozdeliť a každý stráviť na rodičovskej určité obdobie.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič požiada. Maximálne však môže trvať do 3 rokov veku dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť rodičovi, ktorý o to požiada, rodičovskú dovolenku až do 6 rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje spravidla vždy najmenej na 1 mesiac.

Rodičovská dovolenka je viac ako len obyčajná dovolenka. Ide o obdobie, počas ktorého môžu rodičia venovať svojmu dieťaťu maximálnu starostlivosť.

Materská dovolenka otca je stále častejšia

Úloha otcov počas tehotenstva ich partnerky a v období po pôrode je čoraz dôležitejšia. Otec na materskej tak nie je žiadna novinka. Keďže čoraz viac otcov preberá aktívnu úlohu pri výchove svojich detí, mnohí z nich využívajú aj možnosť čerpať materskú dovolenku.

Materská dovolenka je pre otcov dôležitým spôsobom, ako sa aktívne zapojiť do prvých mesiacov života dieťaťa. Otcovia môžu tento čas využiť na to, aby sa zblížili so svojimi deťmi, naučili sa o svojich nových rodičovských úlohách a poskytli emocionálnu a fyzickú podporu svojim partnerkám.

Otcovia sa tiež môžu zapojiť do každodennej starostlivosti o dieťa. To môže zahŕňať výmenu plienok, kŕmenie a upokojovanie dieťaťa. Sociálna poisťovňa otcovskej dovolenke nijako nebráni a môže o ňu požiadať aj muž. V každom prípade je potrebná finančná gramotnosť, pretože nástupom na materskú sa finančné pomery rodiny menia.

Otec na materskej môže využiť aj finančné výhody tejto dovolenky. Využitím nielen materskej, ale aj otcovskej dovolenky, môžu oteckovia ušetriť peniaze na starostlivosť o dieťa a iné výdavky. Môžu tiež využiť čas, ktorý môžu stráviť spoločne ako rodina alebo si oddýchnuť od práce.

Okrem toho môže byť čerpanie materskej dovolenky prospešné pre celú rodinu. Otcovia, ktorí si vezmú dovolenku, môžu byť schopní zabezpečiť väčšiu stabilitu a súdržnosť v domácnosti. To môže byť prospešné pre emocionálne a fyzické zdravie celej rodiny.

Stručne povedané, materská dovolenka môže byť prospešná pre mužov aj ich rodiny. Otcovia na materskej sa môžu zblížiť so svojimi deťmi, naučiť sa nové rodičovské zručnosti a poskytnúť finančnú a emocionálnu podporu svojim partnerkám. Čerpanie materskej dovolenky môže tiež zabezpečiť stabilitu a súdržnosť pre celú rodinu, čo môže byť prospešné pre všetkých zúčastnených.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang