Otcovská dovolenka v roku 2023: Novinky a podrobnosti

otcovská dovolenka

Otcovská dovolenka je jednou z dôležitých udalostí v živote mnohých mužov, ktorá prichádza so zrodom ich novorodeného potomka. Tento čas nie je len o krásnych chvíľach strávených s dieťaťom, ale aj o zabezpečení rodiny a vytvorení zázemia pre nový začiatok. V roku 2023 prichádza niekoľko zmien v súvislosti s otcovskou dovolenkou a výškou otcovskej dávky.

Článok sa zameriava na novinky a poskytuje užitočné informácie týkajúce sa otcovskej dovolenky a súvisiacich aspektov. Venuje sa výške dávky a postupu pri žiadosti o túto dovolenku prostredníctvom sociálnej poisťovne.

Čo je otcovská dovolenka?

Otcovská dovolenka je výnimočný čas, kedy otec môže aktívne prispievať k starostlivosti o novorodené dieťa. Vytvára si s ním prvé nezabudnuteľné spomienky. Toto obdobie je mimoriadne dôležité pre otcovskú účasť v živote dieťaťa a tiež pre posilnenie rodinných väzieb. Otcovia majú možnosť pomôcť s nočným kŕmením, menením plienok, a jednoducho byť tam pre svoje dieťa.

Otcovská dovolenka nie je iba o podpore matky, ale aj o podpore otca v nových rodinných rolách. Týmto spôsobom sa vytvára pozitívne prostredie pre novorodenca, a zároveň pomáha matkám zvládnuť náročné obdobie po pôrode.

Okrem praktických aspektov otcovskej dovolenky, ako je starostlivosť o dieťa, je to tiež čas pre otca na budovanie silných vzťahov a vzájomný kontakt s dieťaťom. Táto doba umožňuje otcovi lepšie spoznať potreby a preferencie dieťaťa a prispeje k vytvoreniu trvalých väzieb.

V súčasnej dobe je otcovská dovolenka považovaná za dôležitý krok k rodinnej rovnosti a podporuje aktívnu otcovskú účasť v starostlivosti o deti.

otcovská dovolenka
Táto nová sociálna výhoda, platná od 1. novembra 2022, poskytuje otcovi jedinečnú príležitosť byť počas prvých dvoch týždňov po narodení dieťaťa doma. Tým sa aktívne sa podiela na starostlivosti o nového člena rodiny.

Výška otcovskej dovolenky

Výška otcovskej dovolenky je dôležitým aspektom tejto sociálnej výhody. Otcovská dovolenka je založená na percentuálnom vymeriavacom základe z predchádzajúcich príjmov otecka. Konkrétne, otcovská dávka je stanovená na 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Je potrebné poznamenať, že výška tejto dávky je obmedzená zákonom.

  • V roku 2022 nesmela presiahnuť 75 % z výmeriavacieho základu 74,4987 eur, čo znamená, že maximálna výška otcovskej dávky pre toto obdobie jbola 55,8741 eur denne.
  • V roku 2023 je maximálna výška otcovskej dávky 59,7206 eur denne.

V roku 2023 tak otec dieťaťa môže získať počas 14 dní otcovskej dovolenky maximálne 836,10 €.

Je to dôležitý parameter pre otcov, ktorí si chcú vybrať otcovskú dovolenku, pretože určuje ich finančnú stabilitu počas tohto obdobia. Tento aspekt treba zvážiť pri plánovaní otcovskej dovolenky a zabezpečiť, aby rodinný rozpočet bol v súlade s týmito výškami dávok.

Výška otcovskej dovolenky môže byť pre niektoré rodiny významnou finančnou podporou počas obdobia starostlivosti o novonarodené dieťa. Takisto im môže pomôcť zmierniť finančné zaťaženie spojené s príchodom nového člena do rodiny.

Otcovská dovolenka a Sociálna poisťovňa

Otcovská dovolenka je sociálnou dávkou, ktorá je poskytovaná prostredníctvom Sociálnej poisťovne. To znamená, že otcovia, ktorí si ju chcú uplatniť, musia komunikovať so Sociálnou poisťovňou a dodržiavať jej postupy a smernice.

Ako to funguje? Otec pred narodením uzná otcovstvo a po narodení dieťaťa môže otec podať žiadosť o otcovskú dovolenku na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Táto žiadosť musí byť vyplnená a podpísaná a v prípade, že otec je zamestnancom, musí byť aj potvrdená jeho zamestnávateľom.

Je dôležité podotknúť, že nejde o automatickú dávku a otcovia musia aktívne podať žiadosť o otcovskú dovolenku, aby ju získali. Preto je dôležité, aby budúci otcovia vedeli o jej existencii a procese, ktorým musia prejsť, aby ju získali.

otcovská dovolenka
Po obdržaní správnej dokumentácie a spracovaní žiadosti, Sociálna poisťovňa schváli otcovskú dovolenku. Následne určí výšku dávky na základe percentuálneho vymeriavacieho základu z predchádzajúcich príjmov otecka.

Žiadosť o otcovskú dovolenku

Proces získania otcovskej dovolenky je pomerne jednoduchý, no vyžaduje si určité kroky a formality. Otcovia, ktorí majú záujem o túto dôležitú dovolenku, môžu podať žiadosť prostredníctvom „Žiadosti iného poistenca o materské“, ktorá je od 1. novembra 2022 k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Táto žiadosť obsahuje informácie o otcovi, matke a novorodenom dieťati, ako aj ďalšie potrebné údaje.

Jedným z dôležitých aspektov otcovskej dovolenky je možnosť jej predĺženia o ďalších 6 týždňov v prípade, že dieťa bolo prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov. To je situácia, kedy je starostlivosť o dieťa mimo štandardnej popôrodnej starostlivosti matky.

V takom prípade je potrebné k žiadosti o predĺženie pripojiť potvrdenie o období hospitalizácie dieťaťa alebo matky s dieťaťom, napríklad lekársku správu alebo lekárske potvrdenie.

Kto má nárok na otcovskú dávku?

Nárok na otcovskú dovolenku je výsadou otcov, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • Sú zamestnaní: Táto podmienka platí pre otcov, ktorí sú aktívne zamestnaní a majú uznané pracovné pomery. Práca v zamestnaní je jednou z hlavných kritérií, ktoré oprávňujú otcov k uplatneniu otcovskej dovolenky.
  • Sú povinne nemocensky poistení ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO): Táto podmienka sa týka otcov, ktorí vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť a platia povinné nemocenské poistenie v tejto kapacite.
  • Sú dobrovoľne nemocensky poistení osoby (DNPO): Niektorí jednotlivci môžu byť dobrovoľne nemocensky poistení, čo znamená, že si sami vyberajú, že budú platiť nemocenské poistenie.
  • Sú fyzickou osobou, ktorej vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote: Táto podmienka môže byť trochu zložitejšia na pochopenie. Ochraná lehota je časové obdobie, počas ktorého niektoré právne akty alebo právne úkony nemôžu byť napadnuté alebo zrušené. V prípade otcovskej dovolenky sa táto lehota vzťahuje na nárok otcov po skončení ich nemocenského poistenia. To znamená, že ak prestanú platiť nemocenské poistenie, ale ich nárok na otcovskú dovolenku ešte neuplynul, môžu si stále uplatniť túto dávku v ochrannej lehote.

Otcovská dovolenka je nárokom, ktorý je prístupný aj samostatným živnostníkom (SZČO), ktorí nie sú povinnými ani dobrovoľnými poistencami sociálnej poisťovne. To je významný krok vpred, pretože predtým mali SZČO obmedzený prístup k podobným dávkam.

Podmienky pre otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa

Podmienky pre získanie otcovskej dovolenky sú jasné:

  1. poskytovať dieťaťu starostlivosť
  2. mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie otcovského
  3. byť nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení tohto poistenia

Ďalším z dôležitých aspektov otcovskej dávky je jej trvanie.

otcovská dovolenka
Otcovia tak majú reálnu možnosť stráviť kvalitný čas so svojimi novonarodenými deťmi. Táto dávka teda pomáha podporiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom nových rodičov.

Otcovská dovolenka po dobu 14 dní

Časový rámec je navrhnutý tak, aby mohli byť otcovia s ich novorodenými deťmi v kľudnom prostredí a podieľať sa na ich starostlivosti v prvých týždňoch ich života.


Otcovská dovolenka trvá 14 kalendárnych dní, čo zodpovedá 10 pracovným dňom.


Jedna z výhod otcovskej dovolenky spočíva v tom, že v prípade, ak sú obaja rodičia zamestnaní, môže jeden z rodičov využiť materskú dovolenku a druhý otcovskú. To poskytuje rodinám flexibilitu a umožňuje im prispôsobiť si starostlivosť o dieťa podľa svojich potrieb.

Otcovskú dovolenku je možné uplatniť v priebehu prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa. Tento časový rámec umožňuje rodičom užiť si dôležité chvíle so svojimi novorodenými deťmi, vytvoriť silné väzby a poskytnúť potrebnú starostlivosť. Tým sa podporuje nielen zdravý vývoj dieťaťa, ale aj posilňujú rodinné väzby.

Otcovská dovolenka vs. materská dovolenka

Na prvý pohľad môže byť koncept otcovskej dovolenky zmätočný, a tak je dôležité poznať rozdiely medzi ňou a materskou dovolenkou. Je dôležité si uvedomiť, že otcovská dovolenka nie je „voľný čas navyše“. Ak ju otecko využije, tak čas, ktorý môže stráviť na materskej dovolenke, sa skráti o dva týždne.


Typicky by materská dovolenka pre otca trvala 28 týždňov, ale ak si uplatní otcovskú dovolenku, skráti sa na 26 týždňov.


Rovnaké pravidlo platí aj pre iné kategórie otcov. Napríklad pre osamelých mužov je materská dovolenka zvyčajne 31 týždňov, ale ak si uplatnia otcovskú dovolenku, zníži sa na 29 týždňov. Otcovia, ktorí sa starajú o dve alebo viac detí (dvojičky, trojičky a podobne), budú mať materskú dovolenku skrátenú z 37 týždňov na 35 týždňov.

Dôležité je tiež poznamenať, že počas otcovskej dovolenky môže matka naďalej čerpať materskú alebo rodičovskú dávku.

Ak by sa však otec rozhodol čerpať materskú dávku, matka by už nemohla čerpať materskú dávku ani rodičovský príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Týmto spôsobom má každý rodič možnosť prispievať k starostlivosti o novonarodené dieťa. Je dôležité zvážiť, ktorá možnosť je pre rodinu najvhodnejšia.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang