Otcovská dovolenka 2024 – novinky a podrobnosti

otcovská dovolenka

Otcovská dovolenka je jednou z najdôležitejších udalostí v živote mnohých mužov, ktorá prichádza s narodením ich potomka. Tento čas nie je len o krásnych chvíľach strávených s dieťaťom, ale aj o zabezpečení rodiny a vytvorení zázemia pre nový začiatok. V roku 2023 prichádza niekoľko zmien v súvislosti s otcovskou dovolenkou a výškou otcovskej dávky.


Obsah článku


Článok sa zameria na novinky a poskytne užitočné informácie týkajúce sa otcovskej dovolenky a súvisiacich aspektov. Bude sa venovať výške dávky a postupu pri žiadosti o túto dovolenku prostredníctvom sociálnej poisťovne.

Otcovská dovolenka 2024 – výpočet a výška

Otcovská dovolenka je založená na percentuálnom vymeriavacom základe z predchádzajúcich príjmov otecka. Konkrétne, otcovská dávka je stanovená na 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Je potrebné poznamenať, že výška a výpočet otvcovskej dovolenky je obmedzený zákonom.

 • V roku 2022 nesmela presiahnuť 75 % z vymeriavacieho základu 74,4987 €, čo znamená, že maximálna výška otcovskej dávky pre toto obdobie bola 55,8741 € denne.
 • V roku 2023 bola maximálna výška otcovskej dávky 59,7206 € denne. Otec dieťaťa tak mohol získať počas 14 dní otcovskej dovolenky maximálne 836,10 €.

Otvcovská dovolenka 2024

Dávka predstavuje 75 % vymeriavacieho základu.

Maximálna materská dávka dosahuje 64,31 eura na deň.

Za dva týždne otcovskej dovolenky2024 môže otec získať maximálne približne 900 eur.

Aby dosiahol maximálnu dennú materskú dávku, musí mať hrubý mesačný príjem 2 608 eur.

Ak mal otec v minulom roku priemerný mesačný príjem tisíc eur, za 14 dní dostane približne 345 eur.

V roku 2024 výška a výpočet otcovskej dovolenky takisto závisí od príjmu alebo vymeriavacieho základu, z ktorého sa platia odvody.

Je to dôležitý parameter pre otcov, ktorí si chcú vybrať otcovskú dovolenku, pretože určuje ich finančnú stabilitu počas tohto obdobia. Tento aspekt treba zvážiť pri plánovaní otcovskej dovolenky a zabezpečiť, aby rodinný rozpočet bol v súlade s poskytnutými dávkami.

Finančné aspekty

Výška otcovskej dovolenky môže byť pre niektoré rodiny významnou finančnou podporou počas obdobia starostlivosti o novonarodené dieťa. Takisto môže pomôcť zmierniť finančné zaťaženie spojené s príchodom nového člena do rodiny.

Otcovská dovolenka je sociálnou dávkou, ktorá je poskytovaná prostredníctvom Sociálnej poisťovne. To znamená, že otcovia, ktorí si ju chcú uplatniť, musia komunikovať so Sociálnou poisťovňou a dodržiavať jej postupy a smernice.


Otec pred narodením uzná otcovstvo a po narodení dieťaťa môže otec podať žiadosť o otcovskú dovolenku na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Táto žiadosť musí byť vyplnená a podpísaná a v prípade, že otec je zamestnancom, musí byť aj potvrdená jeho zamestnávateľom.


Po obdržaní správnej dokumentácie a spracovaní žiadosti, Sociálna poisťovňa schváli otcovskú dovolenku. Následne určí výšku dávky na základe percentuálneho vymeriavacieho základu z predchádzajúcich príjmov otecka.

Je dôležité podotknúť, že nejde o automatickú dávku a otcovia musia aktívne podať žiadosť o otcovskú dovolenku, aby ju získali. Preto je dôležité, aby budúci otcovia vedeli o jej existencii a procese, ktorým musia prejsť, aby ju získali.

Žiadosť iného poistenca o materské

Materské dávky môžu byť priznané rôznym kategóriám poistencov za splnenia špecifických podmienok.

Nárok na materské majú:

Zamestnankyňa / zamestnanec

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)

Fyzická osoba s nárokom na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Okrem toho, musí ísť o matku dieťaťa alebo o iného poistenca, ktorý sa stará o dieťa do troch rokov veku, alebo otca dieťaťa ako iného poistenca, ktorý sa stará o dieťa do šiestich týždňov po pôrode. Žiadosť iného poistenca o materské môže byť podaná za nasledujúcich podmienok:

 • Otec dieťaťa, ak:
  • Matka zomrela,
  • Sa matka nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre zdravotné dôvody trvajúce najmenej jeden mesiac a zároveň nepoberá materské ani rodičovský príspevok,
  • Počas šiestich týždňov od pôrodu, pričom toto obdobie môže byť predĺžené, ak dieťa bolo prijaté do ústavnej starostlivosti zo zdravotných dôvodov,
  • Po šiestich týždňoch od pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa ani rodičovský príspevok na iné dieťa,
 • Manžel matky dieťaťa, ak matka nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre zdravotné dôvody trvajúce najmenej jeden mesiac a nepoberá materské ani rodičovský príspevok,
 • Manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • Fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Tieto podmienky zaisťujú, že žiadosť iného poistenca o materské je oprávnená a určená pre tých, ktorí sa starajú o dieťa v náročných životných situáciách.

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa – podmienky

Podmienky pre získanie otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa sú jasné:

 1. poskytovať dieťaťu náležitú starostlivosť
 2. mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého sa žiada o priznanie otcovského
 3. byť nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení tohto poistenia

Ďalším z dôležitých aspektov otcovskej dávky pri narodení dieťaťa je jej trvanie.

Otcovia majú reálnu možnosť stráviť kvalitný čas so svojimi novonarodenými deťmi. Táto dávka teda pomáha podporiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom nových rodičov.

Otcovská dovolenka – 14 dní

Časový rámec je navrhnutý tak, aby mohli byť otcovia s ich novorodenými deťmi v kľudnom prostredí a podieľať sa na ich starostlivosti v prvých týždňoch ich života.


Otcovská dovolenka trvá 14 kalendárnych dní, čo zodpovedá 10 pracovným dňom.


Jedna z výhod otcovskej dovolenky spočíva v tom, že v prípade, ak sú obaja rodičia zamestnaní, môže jeden z rodičov využiť materskú dovolenku a druhý otcovskú. To poskytuje rodinám flexibilitu a umožňuje im prispôsobiť si starostlivosť o dieťa podľa svojich potrieb.

Otcovskú dovolenku je možné uplatniť v priebehu prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa. Tento časový rámec umožňuje rodičom užiť si dôležité chvíle so svojimi novorodenými deťmi, vytvoriť silné väzby a poskytnúť potrebnú starostlivosť. Tým sa podporuje nielen zdravý vývoj dieťaťa, ale aj posilňujú rodinné väzby.

OTvcovská dovolenka teda môže trvať trvať maximálne 14 kalendárnych dní a otcovia o ňu môžu žiadať v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Žiadosť o otcovskú dovolenku

Proces získania otcovskej dovolenky je pomerne jednoduchý, no vyžaduje si určité kroky a formality. Otcovia, ktorí majú záujem o túto výnimočnú dovolenku, môžu podať žiadosť prostredníctvom „Žiadosti iného poistenca o materské“, ktorá je od 1. novembra 2022 k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Táto žiadosť obsahuje informácie o otcovi, matke a novorodenom dieťati, ako aj ďalšie potrebné údaje.

Vedeli ste, že… ?
Jedným z dôležitých aspektov otcovskej dovolenky je možnosť jej predĺženia o ďalších 6 týždňov v prípade, že dieťa bolo prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov. To je situácia, kedy je starostlivosť o dieťa mimo štandardnej popôrodnej starostlivosti matky.

V takom prípade je potrebné k žiadosti o predĺženie priložiť potvrdenie o období hospitalizácie dieťaťa alebo matky s dieťaťom, napríklad lekársku správu alebo lekárske potvrdenie.

Postup pri podaní žiadosti o otcovskú dovolenku:

 1. Podanie žiadosti:
  • Tlačivo žiadosti o materské pre iného poistenca je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo v jej pobočkách.
  • Na žiadosti je potrebné uviesť dátum, od ktorého sa uplatňuje nárok na dávku, a tiež detaily o výplate dávky v časti A.
 2. Vyhlásenie poistenca:
  • Na druhej strane tlačiva musí poistenec vyplniť a podpísať vyhlásenie.
 3. Zamestnanci:
  • Ak je otec zamestnancom, žiadosť predloží svojmu zamestnávateľovi.
  • Zamestnávateľ na žiadosti vyplní a podpíše príslušné potvrdenie.
 4. Doručenie žiadosti:
  • Žiadosť sa doručuje pobočke Sociálnej poisťovne podľa nasledujúcich kritérií:
   • Sídla zamestnávateľa, ak je otec zamestnancom.
   • Sídla posledného zamestnávateľa, ak je otec zamestnancom v ochrannej lehote.
   • Miesta trvalého pobytu, ak je otec živnostníkom alebo dobrovoľne poistený.
 5. Viaceré poistenia:
  • Ak sa nárok na otcovskú dovolenku uplatňuje z viacerých nemocenských poistení, musí sa pre každé poistenie predložiť osobitná žiadosť.

Ďalšie dôležité informácie:

 • Tlačivo žiadosti o otcovskú dovolenku je potrebné starostlivo vyplniť, pričom je dôležité, aby všetky údaje boli presné a aktuálne.
 • Kontaktné údaje a adresa pobočky Sociálnej poisťovne sú dostupné na jej oficiálnej webovej stránke.
 • Pravidelné kontroly a potvrdenia: Ak žiadosť obsahuje nepresné alebo neúplné údaje, môže to viesť k oneskoreniu schválenia dávky alebo k jej zamietnutiu.

Vyplnenie a podanie správnej žiadosti o otcovskú dovolenku je kľúčové pre včasné a úspešné získanie tejto dávky.

Ako dlho sa čerpá otcovská dovolenka?

Otcovská dovolenka sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne na dva týždne. Tu sú podrobnosti pre rôzne profesie:

 • Policajti, hasiči a záchranári: Majú nárok na dva týždne otcovskej dovolenky.
 • Vojaci a príslušníci finančnej správy: Majú nárok na desať dní otcovskej dovolenky.

Čo je otcovská dovolenka?

Otcovská dovolenka je výnimočný čas, kedy otec môže aktívne prispievať k starostlivosti o novorodené dieťa. Vytvára si s ním prvé nezabudnuteľné spomienky. Toto obdobie je mimoriadne dôležité pre otcovskú účasť v živote dieťaťa a tiež pre posilnenie rodinných väzieb.

Otcovia majú v tomto kľúčovom období možnosť byť prítomnými pre svoje dieťa. Taktiež môžu obetovať nočný kľud a pomôcť s kŕmením a prebaľovaním.

Otcovská dovolenka nie je iba o podpore matky, ale aj o podpore otca v nových rodinných rolách. Týmto spôsobom sa vytvára pozitívne prostredie pre novorodenca a zároveň pomáha matkám zvládnuť náročné obdobie po pôrode.

Okrem praktických aspektov otcovskej dovolenky, ako je starostlivosť o dieťa, je to tiež čas pre otca na budovanie silných vzťahov a vzájomný kontakt s dieťaťom. Táto doba umožňuje otcovi lepšie spoznať potreby a preferencie dieťaťa a prispeje k vytvoreniu trvalých väzieb.

V súčasnej dobe je otcovská dovolenka považovaná za dôležitý krok k rodinnej rovnosti a podporuje aktívnu otcovskú účasť v starostlivosti o deti. Je rovnako dôležitá ako priznanie otcovstva, ktoré je prvým krokom ku otcovskej dovolenke.

otcovská dovolenka
Táto nová sociálna výhoda, platná od 1. novembra 2022, poskytuje otcovi jedinečnú príležitosť byť počas prvých dvoch týždňov po narodení dieťaťa doma. Vďaka tomu sa môže aktívne podieľať na starostlivosti o nového člena rodiny.

Otcovská dovolenka vs. materská dovolenka

Na prvý pohľad môže byť koncept otcovskej dovolenky zmätočný, a tak je dôležité poznať rozdiely medzi materskou dovolenkou. Je dôležité si uvedomiť, že otcovská dovolenka nie je „voľný čas navyše“.


Ak ju otecko využije, tak čas, ktorý môže stráviť na materskej dovolenke, sa skráti o dva týždne. Typicky by materská dovolenka pre otca trvala 28 týždňov, ale ak si uplatní otcovskú dovolenku, skráti sa na 26 týždňov.


Rovnaké pravidlo platí aj pre iné kategórie otcov. Napríklad pre osamelých mužov je materská dovolenka zvyčajne 31 týždňov, ale ak si uplatnia otcovskú dovolenku, zníži sa na 29 týždňov. Otcovia, ktorí sa starajú o dve alebo viac detí (dvojičky, trojičky a podobne), budú mať materskú dovolenku skrátenú z 37 týždňov na 35 týždňov.

Dôležité je tiež poznamenať, že počas otcovskej dovolenky môže matka naďalej čerpať materskú alebo rodičovskú dávku. Ak by sa však otec rozhodol čerpať materskú dávku, matka by už nemohla čerpať materskú dávku ani rodičovský príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Týmto spôsobom má každý rodič možnosť prispievať k starostlivosti o novonarodené dieťa. Je dôležité zvážiť, ktorá možnosť je pre rodinu najvhodnejšia.

Ako sa rozdelí materská?

Otcovia majú možnosť rozdeliť štandardnú 28-týždňovú materskú dovolenku na dve časti. Najskôr môžu čerpať dvojtýždňové otcovské, a potom ďalších 26 týždňov materskej dovolenky.

Postup pri vybavovaní otcovskej dovolenky:

 1. Rozdelenie materskej dovolenky:
  • Otcovia môžu poberať dvojtýždňové otcovské a následne prejsť na materskú dovolenku.
  • Materskú si môžu otcovia uplatniť do troch rokov veku dieťaťa.
 2. Nárok na materské po otcovskom:
  • Po dvojtýždňovom poberaní otcovskej dávky môžu otcovia čerpať materskú dávku.
  • Ak si otec neuplatní nárok na otcovské, môže po splnení zákonných podmienok čerpať materskú dávku na celé obdobie 28 týždňov. Pre osamelého otca je to 31 týždňov, a ak sa stará o dve alebo viac narodených detí, je to 37 týždňov.
 3. Nárok na materské po šiestich týždňoch:
  • Otec, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov od dňa pôrodu, má nárok na materskú bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom období čerpal otcovské.

Týmto spôsobom si otcovia môžu flexibilne rozdeliť čerpanie materskej dovolenky a zabezpečiť si čas na starostlivosť o svoje dieťa v rôznych obdobiach jeho prvých troch rokov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang