Sirotský dôchodok – príspevok pre nezaopatrené dieťa

Siroty majú právo na bezpečnú a zabezpečenú budúcnosť a potrebná finančná pomoc im môže pomôcť vybudovať si úspešný život. Vláda sa usiluje zabezpečiť, aby siroty dostali nevyhnutnú podporu, ktorú potrebujú. Kto má nárok na sirotský dôchodok a aká je jeho minimálna výška?

Život siroty nie je jednoduchý. Bez lásky a podpory rodičov alebo rodiny nemajú tieto deti základné citové a finančné zabezpečenie, ktoré by im pomohlo napredovať v živote. Na riešenie tohto problému mnohé vlády zriadili dôchodkové systémy pre siroty, aby neboli ochudobnené o základné potreby a potreby na vybudovanie úspešného života.

Sociálna poisťovňa – dôchodky

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
 2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok
 • rodičovský dôchodok

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo je to sirotský dôchodok, kto má naň nárok a v akej minimálnej výške ho Sociálna poisťovňa poskytuje.

Čo je to sirotský dôchodok?

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku.

Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča (i oboch) alebo osvojiteľa.

Ak rodič alebo osvojiteľ odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia vznikne pozostalým deťom nárok na sirotský dôchodok.

Nárok na sirotský dôchodok si uplatňuje dieťa, ktoré dosiahlo vek 15 rokov a je spôsobilé na právne úkony, vo vlastnom mene. Za sirotu mladšiu ako 15 rokov, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, nárok na sirotský dôchodok uplatňuje zákonný zástupca v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa trvalého pobytu).

Sirotský dôchodok pomáha deťom zabezpečiť si základné potreby a vybudovať úspešný život.

Kto má nárok na sirotský dôchodok?

Nárok na sirotský dôchodok vzniká človeku, ktorý je nezaopatrené dieťa a zomrel mu rodič či osvojiteľ, a to za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • ku dňu smrti poberal zomretý rodič/osvojiteľ starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok 
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok
 • rodič/osvojiteľ zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po každom z rodičov alebo osvojiteľov. Ak niekomu zomreli obaja rodičia či osvojitelia, Sociálna poisťovňa (po splnení určitých podmienok) môže vyplácať dve dôchodkové dávky za každého rodiča/osvojiteľa zvlášť. Samozrejme žiadateľ nesmie mať dlh v Sociálnej poisťovni.

V prípade, že bolo dieťa v pestúnskej starostlivosti, nevzniká mu po zomretom pestúnovi nárok na sirotský dôchodok. V prípade adopcie je situácia iná. Adoptívne deti sú považované za vlastné deti adoptívnych rodičov a majú rovnaké práva a povinnosti ako biologické deti. Preto po zomretom adoptívnom rodičovi vzniká adoptívnemu dieťaťu nárok na sirotský dôchodok.

Nárok na sirotskú penziu môže aj zaniknúť napríklad osvojením nezaopatreného dieťaťa a vtedy, keď už poberateľ nie je nezaopatrené dieťa. Vždy však nárok zanikne dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.

Kedy sa dieťa považuje na nezaopatrené?

Dieťa sa považuje za nezaopatrené:

 • kým študuje, až do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • po skončení povinnej školskej dochádzky to môže byť až do veku 26 rokov v prípade, ak stále študuje, teda sa sústavne pripravuje na povolanie
 • ak si jeho choroba a zdravotný stav vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnom poistení a nemôže študovať, teda sústavne sa pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť
 • ak mu jeho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nedovoľuje študovať, teda pripravovať sa na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť

Nárok na dávku neovplyvňuje to, či sa dieťa zúčastňuje denného alebo externého štúdia. Tu je niekoľko rád k tomu, ako si správne vybrať budúce povolanie.

Nárok na sirotský dôchodok má sirota, ak sa považuje za nezaopatrené dieťa aj v prípade, že sa vydala/oženila či má sama dieťa, alebo v prípade, že sa odsťahovala od žijúceho rodiča. 

Nárok na sirotský dôchodok vzniká nezaopatrenému dieťaťu, ktorému zomrel rodič či osvojiteľ.

Sociálna poisťovňa – žiadosť o sirotský dôchodok

Nárok na sirotský dôchodok vzniká dňom smrti rodiča alebo osvojiteľa. Ide o deň, ktorý je uvedený v úmrtnom liste alebo deň uvedený ako deň smrti v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča, osvojiteľa, za mŕtveho (v prípade nezvestného).

O dôchodok sa žiada tak, že v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska spíše nezaopatrené dieťa žiadosť o priznanie sirotského dôchodku. Za dieťa, ktoré je mladšie ako 15 rokov, spisuje žiadosť jeho zákonný zástupca. Od 15 rokov spisuje dieťa žiadosť osobne.

Aké doklady sú potrebné na spísanie žiadosti o sirotský dôchodok v Sociálnej poisťovni?

 • preukaz totožnosti – platný občiansky preukaz siroty (alebo cestovný pas); ak žiadosť za dieťa predkladá zákonný zástupca, predloží vlastný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • doklad preukazujúci nezaopatrenosť dieťaťa (siroty), ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku a posudok posudkového lekára, v prípade, že je jeho zdravotný stav nepriaznivý a nie je schopné ďalšieho štúdia alebo nie je schopné vykonávať zárobkovú činnosť
 • doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku – potvrdenie o návšteve školy

Ak sirota študuje na strednej škole alebo vysokej škole na Slovensku, a táto škola poskytuje údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, nemusí predkladať potvrdenia o návšteve školy. V žiadosti uvedie len názov a adresu školy, na ktorej študuje.

Ak sirota študuje v zahraničí, musí predložiť žiadosť o posúdenie štúdia, o ktorom rozhodne stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ak ide o vysokú školu v Európskej únii, toto štúdium sa považuje automaticky za rovnocenné štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike.

Študujúcim sirotám môžu v ťažkých časoch pomôcť aj pôžičky pre študentov.

Od čoho závisí výška sirotského dôchodku?

Výška sirotského dôchodku je 40 % sumy dôchodku zomretého rodiča alebo osvojiteľa, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. 

Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý rodič /osvojiteľ poberal, alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Ak mal zomretý rodič nárok na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa vypočíta z vyššieho z nich. Suma dôchodku sa vypočíta podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý rodič alebo osvojiteľ získal.

Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne (vopred), vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Výplatný termín sociálneho dôchodku určí Sociálna poisťovňa. Dôchodková dávka bude vyplácaná na účet, ktorý žiadateľ predložili pri spisovaní žiadosti o dôchodok (účet siroty, alebo žijúceho rodiča).

Minimálny sirotský dôchodok

V prípade, ak dieťaťu zomrie rodič a dieťaťu nevznikne nárok na sirotský dôchodok, rodič dieťaťa môže požiadať o náhradné výživné. Žiadosť vybavuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu tohto dieťaťa. 

O náhradné výživné za sirotský dôchodok môže požiadať iba rodič dieťaťa. O to môže požiadať aj v prípade, že dieťa je už plnoleté a sústavne sa pripravuje na povolanie. 

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške minimálneho výživného (30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, tj. 27,13 €). To sa poskytuje v prípade, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok. Inak sa poskytuje vo výške rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang